Browsing by Author Đồng, Thị Kim Thoa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 00060000138.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến; Lê, Cảm; Nguyễn, Ngọc Chí; Lê, Danh Tốn; Phí, Mạnh Hồng; Nguyễn, Tiến Vinh; Trần, Thị Phương Nhung; Nguyễn, Lan Nguyên; Nguyễn, Thị Quế Anh; Cao, Xuân Phong; Đặng, Vũ Huân; Đồng, Thị Kim Thoa; Vũ, Mạnh Chu; Hoàng, Minh Thái; Nguyễn, Thị Thanh Minh; Nguyễn, Thanh Hồng; Dương, Thu Phương; Vũ, Ngọc Anh; Hoàng, Anh Công; Lê, Thế Bảo; Nguyễn, Văn Trực; Nguyễn, Văn Luật; Phạm, Công Lạc; Nguyễn, Bá Bình (2005)

 • Nghiên cứu và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về cơ chế thực thi pháp luật vè sở hữu trí tuệ (SHTT) ở Việt Nam cũng như trên thế giới và những yêu cầu, đòi hỏi khách quan đối với Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế. Phân tích và đánh giá thực trạng cơ chế thực thi pháp luật về SHTT ở hai khía cạnh: Cơ sở pháp lý của việc xác lập, thực thi và bảo vệ quyền SHTT; Thực tiễn thi hành pháp luật về SHTT thông qua hoạt động của các nhóm chủ thể trong cơ chế thực thi quyền SHTT. Chỉ ra những ưu điểm cũng như những bất cập, yếu kém của cơ chế thực thi pháp luật SHTT, đặc biệt là những điểm không thống nhất, các mâu thuẫn nội tại của cơ chế thực thi hiện hành, những điểm không tươ...

 • 00050009701.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Văn Xuân;  Advisor: Đồng, Thị Kim Thoa (2018)

 • Dựa trên cơ sở lý luận về vấn đề xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài; từ thực trạng về người nước ngoài xuất nhập cảnh trên lãnh thổ Việt Nam, tác giả đã đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài tại các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam. Những giải pháp này dựa trên những nguyên tắc nhất định, đó là: Đảm bảo tính kế thừa, tính hệ thống và đảm bảo tính thực tiễn. Một số biện pháp để hoàn thiện pháp luật về hoạt động xuất nhập cảnh của người nước ngoài mà tác giả đề xuất đã được khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi và đều được đa số người tham gia khảo nghiệm tán thành. Một số biện pháp trên hoàn toàn cần thiết và có ...

Browsing by Author Đồng, Thị Kim Thoa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 00060000138.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến; Lê, Cảm; Nguyễn, Ngọc Chí; Lê, Danh Tốn; Phí, Mạnh Hồng; Nguyễn, Tiến Vinh; Trần, Thị Phương Nhung; Nguyễn, Lan Nguyên; Nguyễn, Thị Quế Anh; Cao, Xuân Phong; Đặng, Vũ Huân; Đồng, Thị Kim Thoa; Vũ, Mạnh Chu; Hoàng, Minh Thái; Nguyễn, Thị Thanh Minh; Nguyễn, Thanh Hồng; Dương, Thu Phương; Vũ, Ngọc Anh; Hoàng, Anh Công; Lê, Thế Bảo; Nguyễn, Văn Trực; Nguyễn, Văn Luật; Phạm, Công Lạc; Nguyễn, Bá Bình (2005)

 • Nghiên cứu và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về cơ chế thực thi pháp luật vè sở hữu trí tuệ (SHTT) ở Việt Nam cũng như trên thế giới và những yêu cầu, đòi hỏi khách quan đối với Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế. Phân tích và đánh giá thực trạng cơ chế thực thi pháp luật về SHTT ở hai khía cạnh: Cơ sở pháp lý của việc xác lập, thực thi và bảo vệ quyền SHTT; Thực tiễn thi hành pháp luật về SHTT thông qua hoạt động của các nhóm chủ thể trong cơ chế thực thi quyền SHTT. Chỉ ra những ưu điểm cũng như những bất cập, yếu kém của cơ chế thực thi pháp luật SHTT, đặc biệt là những điểm không thống nhất, các mâu thuẫn nội tại của cơ chế thực thi hiện hành, những điểm không tươ...

 • 00050009701.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Văn Xuân;  Advisor: Đồng, Thị Kim Thoa (2018)

 • Dựa trên cơ sở lý luận về vấn đề xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài; từ thực trạng về người nước ngoài xuất nhập cảnh trên lãnh thổ Việt Nam, tác giả đã đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài tại các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam. Những giải pháp này dựa trên những nguyên tắc nhất định, đó là: Đảm bảo tính kế thừa, tính hệ thống và đảm bảo tính thực tiễn. Một số biện pháp để hoàn thiện pháp luật về hoạt động xuất nhập cảnh của người nước ngoài mà tác giả đề xuất đã được khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi và đều được đa số người tham gia khảo nghiệm tán thành. Một số biện pháp trên hoàn toàn cần thiết và có ...