Browsing by Author Đỗ, Thị Thạch

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 02050000830.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Lệ Thu;  Advisor: Đỗ, Thị Thạch (2012)

 • Khái quát làm rõ một số vấn đề lý luận về bình đẳng giới và bình đẳng giới trong gia đình. Làm rõ thực trạng và một số vấn đề đặt ra đối với bình đẳng giới trong gia đình dân tộc thiểu số ở vùng Đông Bắc nước ta hiện nay, và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường bình đẳng giới trong gia đình dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc.

 • 02050002314.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hồng Loan;  Advisor: Đỗ, Thị Thạch (2014)

 • Từ việc nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực trạng bình đẳng giới trong gia đình trí thức ở thành phố Hà Nội như: phụ nữ trí thức vẫn là người làm nhiều công việc gia đình hơn nam giới ảnh hưởng lớn tới tâm lực cho hoạt động trí óc và hiệu quả công việc của họ; tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn tồn tại trong gia đình trí thức ảnh hưởng lớn tới nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai của gia đình và quốc gia, ảnh hưởng đến vị trí đầu tàu (tấm gương) trong sự nghiệp bình đẳng giới hiện nay… luận văn chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại và đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong gia đình trong thời gian tới, tạo tiền đề quan trọng xây dựng gia đình thực sự ...

 • 02050001150.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền Thương;  Advisor: Đỗ, Thị Thạch (2012)

 • Khái quát những vấn đề lý luận của việc kết hợp yếu tố truyền thống và hiện đại trong xây dựng gia đình văn hóa Việt Nam. Phân tích thực trạng và những vấn đề đặt ra trong quá trình kết hợp yếu tố truyền thống và hiện đại trong xây dựng gia đình văn hóa vùng ven đô ngoại thành Hà Nội hiện nay. Nêu những quan điểm cơ bản và đề xuất một số giải pháp chủ yếu kết hợp truyền thống với hiện đại trong xây dựng gia đình văn hóa vùng ven đô ngoại thành Hà Nội hiện nay.

 • 02050001302_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chử, Thị An;  Advisor: Đỗ, Thị Thạch (2012)

 • Luận văn ThS. Chủ nghĩa xã hội khoa học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Làm rõ cơ sở lý luận nghiên cứu vai trò của phụ nữ trong việc thực hiện chức năng giáo dục gia đình. Phân tích thực trạng việc thực hiện chức năng giáo dục gia đình của phụ nữ tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị chủ (...); Electronic Resources

Browsing by Author Đỗ, Thị Thạch

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 02050000830.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Lệ Thu;  Advisor: Đỗ, Thị Thạch (2012)

 • Khái quát làm rõ một số vấn đề lý luận về bình đẳng giới và bình đẳng giới trong gia đình. Làm rõ thực trạng và một số vấn đề đặt ra đối với bình đẳng giới trong gia đình dân tộc thiểu số ở vùng Đông Bắc nước ta hiện nay, và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường bình đẳng giới trong gia đình dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc.

 • 02050002314.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hồng Loan;  Advisor: Đỗ, Thị Thạch (2014)

 • Từ việc nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực trạng bình đẳng giới trong gia đình trí thức ở thành phố Hà Nội như: phụ nữ trí thức vẫn là người làm nhiều công việc gia đình hơn nam giới ảnh hưởng lớn tới tâm lực cho hoạt động trí óc và hiệu quả công việc của họ; tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn tồn tại trong gia đình trí thức ảnh hưởng lớn tới nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai của gia đình và quốc gia, ảnh hưởng đến vị trí đầu tàu (tấm gương) trong sự nghiệp bình đẳng giới hiện nay… luận văn chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại và đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong gia đình trong thời gian tới, tạo tiền đề quan trọng xây dựng gia đình thực sự ...

 • 02050001150.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền Thương;  Advisor: Đỗ, Thị Thạch (2012)

 • Khái quát những vấn đề lý luận của việc kết hợp yếu tố truyền thống và hiện đại trong xây dựng gia đình văn hóa Việt Nam. Phân tích thực trạng và những vấn đề đặt ra trong quá trình kết hợp yếu tố truyền thống và hiện đại trong xây dựng gia đình văn hóa vùng ven đô ngoại thành Hà Nội hiện nay. Nêu những quan điểm cơ bản và đề xuất một số giải pháp chủ yếu kết hợp truyền thống với hiện đại trong xây dựng gia đình văn hóa vùng ven đô ngoại thành Hà Nội hiện nay.

 • 02050001302_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chử, Thị An;  Advisor: Đỗ, Thị Thạch (2012)

 • Luận văn ThS. Chủ nghĩa xã hội khoa học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Làm rõ cơ sở lý luận nghiên cứu vai trò của phụ nữ trong việc thực hiện chức năng giáo dục gia đình. Phân tích thực trạng việc thực hiện chức năng giáo dục gia đình của phụ nữ tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị chủ (...); Electronic Resources