Browsing by Author Đỗ, Xuân Đức

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • The Evolutions for Water Quality of Son La Hydropower Reservoir from Environmental Monitoring Data (2010 - 2018).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Xuân Đức; Lưu, Đức Hải; Đỗ, Hữu Tuấn (2019)

 • Năm 2010, thời điểm ngăn đập phục vụ hoạt động phát điện của nhà máy thủy điện Sơn La trên sông Đà, đến nay, sau 08 năm tích nước, môi trường hồ thủy điện Sơn La ổn định, hình thành hệ sinh thái đất ngập nước - hệ sinh thái hồ chứa điển hình tại vùng núi cao Tây Bắc,Việt Nam. Căn cứ nguồn dữ liệu quan trắc chất lượng nước sông Đà 2010, dữ liệu quan trắc môi trường hồ thủy điện Sơn La (2010 - 2017), dữ liệu quan trắc môi trường hồ thủy điện Lai Châu (2018). Bài viết này sử dụng phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu để so sánh diễn biến chất lượng nước sông Đà trước và sau khi ngăn đập trở thành lòng hồ thủy điện Sơn La tại 03 vị trí quan trắc: cầu Hang Tôm (Mường Lay, Điện B...

 • TC_02698.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Xuân Đức (2013)

 • Bài báo tập trung làm rõ kinh nghiệm truyền thống trong sửdụng tài nguyên thiên nhiên: đất, rừng, nước của người Thái tại khu vực tái định cư ven hồthủy điện Sơn La; chỉ ra kinh nghiệm canh tác trên đất dốc, kinh nghiệm khai thác, sửdụng, bảo vệnguồn lợi mang lại từtài nguyên đất, rừng, nguồn nước hồthủy điện đối với các hoạt động sinh kếcộng đồng phù hợp trong điều kiện môi trường mới ven hồ, góp phần hạn chếbồi lắng lòng hồ. Trên cơsởtham vấn cộng đồng, bài báo đềxuất áp dụng cho việc bảo vệtài nguyên, môi trường và đa dạng sinh học khu vực ven hồthủy điện Sơn La: kết hợp chặt chẽgiữa luật sửdụng tài nguyên đất, nước, rừng với thực hiện quy ước sửdụng, bảo vệmôi trường trong ...

 • 01050003136.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Xuân Đức;  Advisor: Lưu, Đức Hải (2016)

 • Áp dụng đồng quản lý trong sửdụng bền vững TNN; Theo đó, đối tượng khảo sát của đềtài gồm: Các yếu tốcủa phương thức đồng quản lý (ĐQL) tài nguyên và tài nguyên nước; Các yếu tốđiều kiện tựnhiên, kinh tế, xã hội khu vực hồthủy điện Sơn LaHiện trạng quản lý và sửdụng nước trong các hoạt động kinh tế, dịch vụ và các nhân tố làm giảm tính bền vững trong sử dụng TNN hồ chứa hiện nay;BLQ đến quản lý và sử dụng TNN hồ thủy điện Sơn La; Các chi tiêu đánh giá tính bền vững trong sử dụng TNN theo phương thc ĐQL;Các giải pháp áp dụng ĐQL trong sử dụng bền vững TNN tại hồ thủy điện Sơn La.

Browsing by Author Đỗ, Xuân Đức

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • The Evolutions for Water Quality of Son La Hydropower Reservoir from Environmental Monitoring Data (2010 - 2018).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Xuân Đức; Lưu, Đức Hải; Đỗ, Hữu Tuấn (2019)

 • Năm 2010, thời điểm ngăn đập phục vụ hoạt động phát điện của nhà máy thủy điện Sơn La trên sông Đà, đến nay, sau 08 năm tích nước, môi trường hồ thủy điện Sơn La ổn định, hình thành hệ sinh thái đất ngập nước - hệ sinh thái hồ chứa điển hình tại vùng núi cao Tây Bắc,Việt Nam. Căn cứ nguồn dữ liệu quan trắc chất lượng nước sông Đà 2010, dữ liệu quan trắc môi trường hồ thủy điện Sơn La (2010 - 2017), dữ liệu quan trắc môi trường hồ thủy điện Lai Châu (2018). Bài viết này sử dụng phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu để so sánh diễn biến chất lượng nước sông Đà trước và sau khi ngăn đập trở thành lòng hồ thủy điện Sơn La tại 03 vị trí quan trắc: cầu Hang Tôm (Mường Lay, Điện B...

 • TC_02698.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Xuân Đức (2013)

 • Bài báo tập trung làm rõ kinh nghiệm truyền thống trong sửdụng tài nguyên thiên nhiên: đất, rừng, nước của người Thái tại khu vực tái định cư ven hồthủy điện Sơn La; chỉ ra kinh nghiệm canh tác trên đất dốc, kinh nghiệm khai thác, sửdụng, bảo vệnguồn lợi mang lại từtài nguyên đất, rừng, nguồn nước hồthủy điện đối với các hoạt động sinh kếcộng đồng phù hợp trong điều kiện môi trường mới ven hồ, góp phần hạn chếbồi lắng lòng hồ. Trên cơsởtham vấn cộng đồng, bài báo đềxuất áp dụng cho việc bảo vệtài nguyên, môi trường và đa dạng sinh học khu vực ven hồthủy điện Sơn La: kết hợp chặt chẽgiữa luật sửdụng tài nguyên đất, nước, rừng với thực hiện quy ước sửdụng, bảo vệmôi trường trong ...

 • 01050003136.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Xuân Đức;  Advisor: Lưu, Đức Hải (2016)

 • Áp dụng đồng quản lý trong sửdụng bền vững TNN; Theo đó, đối tượng khảo sát của đềtài gồm: Các yếu tốcủa phương thức đồng quản lý (ĐQL) tài nguyên và tài nguyên nước; Các yếu tốđiều kiện tựnhiên, kinh tế, xã hội khu vực hồthủy điện Sơn LaHiện trạng quản lý và sửdụng nước trong các hoạt động kinh tế, dịch vụ và các nhân tố làm giảm tính bền vững trong sử dụng TNN hồ chứa hiện nay;BLQ đến quản lý và sử dụng TNN hồ thủy điện Sơn La; Các chi tiêu đánh giá tính bền vững trong sử dụng TNN theo phương thc ĐQL;Các giải pháp áp dụng ĐQL trong sử dụng bền vững TNN tại hồ thủy điện Sơn La.