Browsing by Author Đỗ, Xuân Trường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 47
 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đỗ, Xuân Trường (2020)

 • Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra nhanh chóng và tác động sâu rộng tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Những ciến bộ tiêu biểu của cuộc cách mạng này bao góm tri tuệ nhân tạo, vạn vật kết nói bằng Internet 5G và biến đổi gen. So với trước đây, cuộc cách mạng lần này diễn ra với phạm vi rộng lớn hơn, tốc độ nhanh hơn, Có tỉnh liên ngành và mang lại những thay đổi sâu sắc hơn. Bên cạnh những lợi ích đột phá, cách mạng công nghiệp lần thứ tư có thể gây ra những xáo trộn lớn. Bài viết này bàn luận về các đặc điểm và tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đại Thắng;  Advisor: Đỗ, Xuân Trường (2022)

 • Hệ thống hóa được cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ. Dựa trên các nguồn số liệu khác nhau, phân tích, đánh giá được thực trạng chất lượng dịch vụ tại Trung tâm Hỗ trợ sinh viên - Đại học Quốc gia Hà Nội từ năm 2015 đến năm 2020 để chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Trên cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng từ đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ sinh viên

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Thị Kim Ánh;  Advisor: Đỗ, Xuân Trường (2022)

 • Một là, nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về nâng cao chất lƣợng độ ngũ C , CC cấp xã theo yêu cầu xây dựng nhà nƣớc pháp quyền XHCN ở Việt Nam. Hai là, phân tích thực trạng chất lƣợng đội ngũ C , CC cấp xã ở xã Liên Hồng, huyện Đan Phƣợng, TP Hà Nội hiện nay, từ đó chỉ ra những kết quả, hạn chế và phân tích những nguyên nhân của kết quả và hạn chế đó. Ba là, xác định quan điểm và giải pháp nâng cao chất lƣợng đội ngũ CB, CC cấp xã đáp ứng yêu cầu Nhà nƣớc pháp quyền trong cả nƣớc và giải pháp của xã Liên Hồng, huyện Đan Phƣợng, TP Hà Nội nói riêng.

 • UEB_00046.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hồng Liên;  Advisor: Nguyễn, Thị Mai Hạnh; Đỗ, Xuân Trường; Svard, Sven-Erik (2013)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS. Quản lí công -- Trung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013

 • V_L2_01859_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Xuân Trường;  Advisor: Đỗ, Quang Hưng (2009)

 • Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2009; Trình bày sự phát triển của cộng đồng công giáo ở Việt Nam từ đầu cho tới nửa cuối thế kỷ XIX, qua tìm hiểu về: Bối cảnh lịch sử của vấn đề Công giáo ở Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX; Quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng Công giáo ở Việt Nam từ đ (...); Electronic Resources

 • 00050008967.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nga;  Advisor: Đỗ, Xuân Trường (2017)

 • Kết quả nghiên cứu luận văn với đề tài Dịch vụ hỗ trợ giáo dục tại trường THPT Khoa học Giáo dục cho thấy, 4 yếu tố thành phần (Cơ sở vật chất, Các hoạt động ngoại khóa, Hoạt động nghiên cứu khoa học và Đội ngũ nhân viên thực hiện dịch vụ trong trường tác động có ý nghĩa tới sự hài lòng của của học sinh về chất lượng dịch vụ hỗ trợ đào tạo tại trường. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy rằng, yếu tố Cơ sở vật chất cũng là yếu tố có tác động mạnh nhất tới sự hài lòng của học sinh về chất lượng dịch vụ hỗ trợ đào tạo tại trường THPT Khoa học Giáo dục. Trên cơ sở đánh giá về chất lượng dịch vụ hỗ trợ đào tạo tại trường THPT Khoa học Giáo dục, tác giả đưa ra một số khuyến nghị nhằ...

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Pham, Thi Nga;  Advisor: Đỗ, Xuân Trường (2017)

 • Today, in the harsh conditions of the market, competition for human resources has always been a burning issue in the company. Many companies were aware of the importance of human resources, they own the property, the lifeblood of the company. A company can have modem technology, good service quality, and good infrastructure but without the labor force working efficiently, the company can hardly survive long and creation benefit competitiveness. The same as most Vietnamese companies, until now, INVETECH has not defined human resources management that is important to develop company. As a result, a suitable strategy to develop about human resources management must be built for INVETECH....

 • KT_00259.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Đỗ, Xuân Trường (2015)

 • Human resource management at Phuc Yen joint stock shoes company -- Motivating staff at Gia dinh joint stock commercial -- Recruitment activities at Bach Khoa mechanical, thermal, electrical and refrigeration company -- Human resource training and development at Gami group

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoa;  Advisor: Đỗ, Xuân Trường (2022)

 • Mục đích: Dựa trên kết quả nghiên cứu về tăng cƣờng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kinh Bắc để đề ra những giải pháp nâng cao hiệu quả việc tăng cƣờng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kinh Bắc. Nhiệm vụ: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tăng cƣờng huy động vốn của NHTM; Phân tích, đánh giá thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kinh Bắc để chỉ ra đƣợc những kết quả đạt đƣợc cùng những hạn chế và nguyên nhân gây ra; Đề xuất các giải pháp tăng cƣờng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kinh Bắc.

 • 00050009121.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Trà;  Advisor: Đỗ, Xuân Trường (2018)

 • - Đảm bảo tính cấp thiết và thực tiễn cao - Phương pháp nghiên cứu phù hợp và đáp ứng được nhu cầu - Đã hệ thống được cơ sở lý luận và phân tích thực trạng sự hài lòng với công việc của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN từ đó đánh giá, nêu ra các mặt tích cực và hạn chế, và chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế đó. - Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng với công việc của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

 • 00050010909.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Quốc Khánh;  Advisor: Lê Quân; Đỗ, Xuân Trường (2020)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về nhân lực doanh nghiệp du lịch và năng lực nhân lực du lịch. Xây dựng được mô hình nghiên cứu nhằm đánh giá nhân lực quản lý tại các doanh nghiệp du lịch dựa trên phương pháp tiếp cận năng lực. Đánh giá được thực trạng nhân lực quản lý tại các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 • 00050010500.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Dân;  Advisor: Đỗ, Xuân Trường (2019)

 • Luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển NNL chất lượng cao tại BộTư lệnh CSCĐ. Luận văn còn đề xuất một số quan điểm và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển NNL chất lượng cao cho cả hệ lực lượng CSCĐ, CSĐN đáp ứng yêu cầu về bảo đảm ANCT và TTATXH của Việt Nam hiện nay

 • 00050005866.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Hãnh;  Advisor: Đỗ, Xuân Trường (2015)

 • Trong một tổ chức, cụ thể là trong một doanh nghiệp nguồn nhân lực là nguồn lực đóng vai trò quan tọng, mang tính quyết định đến hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. ì vậy, phát triển nguồn nhân lực là yêu cầu tất yếu, là hoạt động cần được doanh nghiệp thực hiện thường xuyên nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao kết quả hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt trong tình hình cạnh tranh ngày càng khốc liệt, kinh tế thế giới cũng như trong nước có nhiều bất ổn.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Học;  Advisor: Đỗ, Xuân Trường (2022)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực. Phân tích thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực của Công ty TNHH cung cấp giải pháp dịch vụ giá trị gia tăng Vivas. Đưa ra kiến nghị, giải pháp hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực cho Công ty TNHH cung cấp giải pháp dịch vụ giá trị gia tăng Vivas.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Thu Phương;  Advisor: Đỗ, Xuân Trường (2020)

 • Hệ thống hóa có chọn lọc một số khái niệm, định nghĩa và cơ sở lý luận liên quan tới phát triển nguồn nhân lực. Thống kê công tác tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm tại Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội qua các năm. Từ đó phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực và công tác phát triển nguồn nhân lực qua từng khâu thực hiện của NHCSXH - chi nhánh Hà Nội. Thực hiện phỏng vấn cán bộ lãnh đạo và điều tra xã hội học bằng bảng hỏi đối với viên chức người lao động trong Ngân hàng Chính sách xã hội. Trình bày các kết quả nghiên cứu chính của luận văn sau khi sàng lọc, phân tích, tổng hợp số liệu thực tế tại đơn vị lựa chọn. Đề xuất các giải pháp,...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hà My;  Advisor: Đỗ, Xuân Trường (2022)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Phân tích thực trạng Quản trị nguồn nhân lực Công ty CP Công nghệ Teko Việt Nam từ đó tìm ra những vấn đề tồn tại cần giải quyết để nâng cao chất lượng và quản trị nguồn nhân lực của công ty. Đề xuất các giải pháp và đưa ra kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng và quản trị nguồn nhân lực của công ty trong giai đoạn 5 năm từ 2020-2025.

Browsing by Author Đỗ, Xuân Trường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 47
 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đỗ, Xuân Trường (2020)

 • Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra nhanh chóng và tác động sâu rộng tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Những ciến bộ tiêu biểu của cuộc cách mạng này bao góm tri tuệ nhân tạo, vạn vật kết nói bằng Internet 5G và biến đổi gen. So với trước đây, cuộc cách mạng lần này diễn ra với phạm vi rộng lớn hơn, tốc độ nhanh hơn, Có tỉnh liên ngành và mang lại những thay đổi sâu sắc hơn. Bên cạnh những lợi ích đột phá, cách mạng công nghiệp lần thứ tư có thể gây ra những xáo trộn lớn. Bài viết này bàn luận về các đặc điểm và tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đại Thắng;  Advisor: Đỗ, Xuân Trường (2022)

 • Hệ thống hóa được cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ. Dựa trên các nguồn số liệu khác nhau, phân tích, đánh giá được thực trạng chất lượng dịch vụ tại Trung tâm Hỗ trợ sinh viên - Đại học Quốc gia Hà Nội từ năm 2015 đến năm 2020 để chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Trên cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng từ đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ sinh viên

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Thị Kim Ánh;  Advisor: Đỗ, Xuân Trường (2022)

 • Một là, nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về nâng cao chất lƣợng độ ngũ C , CC cấp xã theo yêu cầu xây dựng nhà nƣớc pháp quyền XHCN ở Việt Nam. Hai là, phân tích thực trạng chất lƣợng đội ngũ C , CC cấp xã ở xã Liên Hồng, huyện Đan Phƣợng, TP Hà Nội hiện nay, từ đó chỉ ra những kết quả, hạn chế và phân tích những nguyên nhân của kết quả và hạn chế đó. Ba là, xác định quan điểm và giải pháp nâng cao chất lƣợng đội ngũ CB, CC cấp xã đáp ứng yêu cầu Nhà nƣớc pháp quyền trong cả nƣớc và giải pháp của xã Liên Hồng, huyện Đan Phƣợng, TP Hà Nội nói riêng.

 • UEB_00046.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hồng Liên;  Advisor: Nguyễn, Thị Mai Hạnh; Đỗ, Xuân Trường; Svard, Sven-Erik (2013)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS. Quản lí công -- Trung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013

 • V_L2_01859_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Xuân Trường;  Advisor: Đỗ, Quang Hưng (2009)

 • Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2009; Trình bày sự phát triển của cộng đồng công giáo ở Việt Nam từ đầu cho tới nửa cuối thế kỷ XIX, qua tìm hiểu về: Bối cảnh lịch sử của vấn đề Công giáo ở Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX; Quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng Công giáo ở Việt Nam từ đ (...); Electronic Resources

 • 00050008967.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nga;  Advisor: Đỗ, Xuân Trường (2017)

 • Kết quả nghiên cứu luận văn với đề tài Dịch vụ hỗ trợ giáo dục tại trường THPT Khoa học Giáo dục cho thấy, 4 yếu tố thành phần (Cơ sở vật chất, Các hoạt động ngoại khóa, Hoạt động nghiên cứu khoa học và Đội ngũ nhân viên thực hiện dịch vụ trong trường tác động có ý nghĩa tới sự hài lòng của của học sinh về chất lượng dịch vụ hỗ trợ đào tạo tại trường. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy rằng, yếu tố Cơ sở vật chất cũng là yếu tố có tác động mạnh nhất tới sự hài lòng của học sinh về chất lượng dịch vụ hỗ trợ đào tạo tại trường THPT Khoa học Giáo dục. Trên cơ sở đánh giá về chất lượng dịch vụ hỗ trợ đào tạo tại trường THPT Khoa học Giáo dục, tác giả đưa ra một số khuyến nghị nhằ...

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Pham, Thi Nga;  Advisor: Đỗ, Xuân Trường (2017)

 • Today, in the harsh conditions of the market, competition for human resources has always been a burning issue in the company. Many companies were aware of the importance of human resources, they own the property, the lifeblood of the company. A company can have modem technology, good service quality, and good infrastructure but without the labor force working efficiently, the company can hardly survive long and creation benefit competitiveness. The same as most Vietnamese companies, until now, INVETECH has not defined human resources management that is important to develop company. As a result, a suitable strategy to develop about human resources management must be built for INVETECH....

 • KT_00259.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Đỗ, Xuân Trường (2015)

 • Human resource management at Phuc Yen joint stock shoes company -- Motivating staff at Gia dinh joint stock commercial -- Recruitment activities at Bach Khoa mechanical, thermal, electrical and refrigeration company -- Human resource training and development at Gami group

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoa;  Advisor: Đỗ, Xuân Trường (2022)

 • Mục đích: Dựa trên kết quả nghiên cứu về tăng cƣờng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kinh Bắc để đề ra những giải pháp nâng cao hiệu quả việc tăng cƣờng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kinh Bắc. Nhiệm vụ: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tăng cƣờng huy động vốn của NHTM; Phân tích, đánh giá thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kinh Bắc để chỉ ra đƣợc những kết quả đạt đƣợc cùng những hạn chế và nguyên nhân gây ra; Đề xuất các giải pháp tăng cƣờng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kinh Bắc.

 • 00050009121.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Trà;  Advisor: Đỗ, Xuân Trường (2018)

 • - Đảm bảo tính cấp thiết và thực tiễn cao - Phương pháp nghiên cứu phù hợp và đáp ứng được nhu cầu - Đã hệ thống được cơ sở lý luận và phân tích thực trạng sự hài lòng với công việc của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN từ đó đánh giá, nêu ra các mặt tích cực và hạn chế, và chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế đó. - Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng với công việc của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

 • 00050010909.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Quốc Khánh;  Advisor: Lê Quân; Đỗ, Xuân Trường (2020)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về nhân lực doanh nghiệp du lịch và năng lực nhân lực du lịch. Xây dựng được mô hình nghiên cứu nhằm đánh giá nhân lực quản lý tại các doanh nghiệp du lịch dựa trên phương pháp tiếp cận năng lực. Đánh giá được thực trạng nhân lực quản lý tại các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 • 00050010500.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Dân;  Advisor: Đỗ, Xuân Trường (2019)

 • Luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển NNL chất lượng cao tại BộTư lệnh CSCĐ. Luận văn còn đề xuất một số quan điểm và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển NNL chất lượng cao cho cả hệ lực lượng CSCĐ, CSĐN đáp ứng yêu cầu về bảo đảm ANCT và TTATXH của Việt Nam hiện nay

 • 00050005866.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Hãnh;  Advisor: Đỗ, Xuân Trường (2015)

 • Trong một tổ chức, cụ thể là trong một doanh nghiệp nguồn nhân lực là nguồn lực đóng vai trò quan tọng, mang tính quyết định đến hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. ì vậy, phát triển nguồn nhân lực là yêu cầu tất yếu, là hoạt động cần được doanh nghiệp thực hiện thường xuyên nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao kết quả hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt trong tình hình cạnh tranh ngày càng khốc liệt, kinh tế thế giới cũng như trong nước có nhiều bất ổn.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Học;  Advisor: Đỗ, Xuân Trường (2022)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực. Phân tích thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực của Công ty TNHH cung cấp giải pháp dịch vụ giá trị gia tăng Vivas. Đưa ra kiến nghị, giải pháp hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực cho Công ty TNHH cung cấp giải pháp dịch vụ giá trị gia tăng Vivas.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Thu Phương;  Advisor: Đỗ, Xuân Trường (2020)

 • Hệ thống hóa có chọn lọc một số khái niệm, định nghĩa và cơ sở lý luận liên quan tới phát triển nguồn nhân lực. Thống kê công tác tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm tại Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội qua các năm. Từ đó phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực và công tác phát triển nguồn nhân lực qua từng khâu thực hiện của NHCSXH - chi nhánh Hà Nội. Thực hiện phỏng vấn cán bộ lãnh đạo và điều tra xã hội học bằng bảng hỏi đối với viên chức người lao động trong Ngân hàng Chính sách xã hội. Trình bày các kết quả nghiên cứu chính của luận văn sau khi sàng lọc, phân tích, tổng hợp số liệu thực tế tại đơn vị lựa chọn. Đề xuất các giải pháp,...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hà My;  Advisor: Đỗ, Xuân Trường (2022)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Phân tích thực trạng Quản trị nguồn nhân lực Công ty CP Công nghệ Teko Việt Nam từ đó tìm ra những vấn đề tồn tại cần giải quyết để nâng cao chất lượng và quản trị nguồn nhân lực của công ty. Đề xuất các giải pháp và đưa ra kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng và quản trị nguồn nhân lực của công ty trong giai đoạn 5 năm từ 2020-2025.