Browsing by Author Đinh, Quang Ty

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21
 • V_L0_02482.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Tình;  Advisor: Đinh, Quang Ty (2009)

 • rình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về hợp tác xã (HTX) và hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN), đưa ra kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về phát triển HTXNN và vận dụng vào thực tiễn ở Việt Nam. Nghiên cứu tình hình HTXNN trước khi có Luật HTX, đặc biệt là thực trạng HTXNN từ khi có luật HTX (sau năm 1996) đến nay. Đánh giá những thành tựu đạt được và những hạn chế còn tồn tại của thực trạng trên. Trên cơ sở phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế tác động đến các HTXNN và định hướng phát triển HTXNN trong điều kiện mới, đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy HTXNN phát triển trong giai đoạn mới: giải pháp về nhận thức; thúc đẩy phát triển kinh tế nông hộ sản xuất hàng hóa làm cơ ...

 • 00050007448.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thúy Hà;  Advisor: Đinh, Quang Ty (2016)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phát triển các khu công nghiệp. Phân tích thực trạng phát triển các khu công nghiệp ở tỉnh Hưng yên, đánh giá kết quả đạt được, rút ra những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế đó. Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy sự phát triển các Khu công nghiệp trong những năm tới.

 • Luan van.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Thắng;  Advisor: Đinh, Quang Ty (2015)

 • Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là góp phần vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa là vấn đề cấp thiết không chỉ với các tỉnh thành phố mà còn là vấn đề cấp thiết đối với cả nước. Hải Phòng được đánh giá là thành phố có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội cao trong cả nước,và yêu cầu đặc biệt quan trọng để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong những năm tới là phải tập trung phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

 • V_L0_00900.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Đức;  Advisor: Đinh, Quang Ty (2006)

 • Làm rõ khái niệm về kinh tế tư nhân, quản lý nhà nước, quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế tư nhân, phân tích đánh giá thực trạng phát triển kinh tế tư nhân ở Hà Nội, phát hiện các vấn đề đang được đặt ra dưới góc độ quản lý nhà nước. Đưa ra một số giải pháp về đổi mới quản lý nhà nước, phát triển đồng bộ thị trường và cơ chế chính sách, xây dựng đội ngũ doanh nhân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

 • 00050009071.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nga;  Advisor: Đinh, Quang Ty (2017)

 • Hệ thống hóa được cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý thuế thu nhập cá nhân Phân tích và đánh giá khách quan, khoa học, phản ánh rõ thực trạng quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn huyện Hoài Đức. Đề xuất được một số giải pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn huyện Hoài Đức.

 • 00050008196.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Minh Đức;  Advisor: Đinh, Quang Ty (2017)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu; và cơ sở lý luận thực tiễn về quản lý vốn dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi từ ngân sách nhà nước. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng quản lý vốn dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2012-2015. Chương 4: Định hướng, quan điểm và giải pháp tăng cường quản lý vốn dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016.

 • 00050008948.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Vị;  Advisor: Đinh, Quang Ty (2017)

 • - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý vốn đầu tư phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn cấp tỉnh ở Việt Nam dưới góc độ nhà quản lý kinh tế. - Phân tích đánh giá, làm rõ một số vấn đề cơ bản về thực trạng quản lý vốn đầu tư phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013-2016; từ đó đề xuất được một số giải pháp thích hợp cho giai đoạn 2017-2020 và đặt trong tầm nhìn 2030.

Browsing by Author Đinh, Quang Ty

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21
 • V_L0_02482.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Tình;  Advisor: Đinh, Quang Ty (2009)

 • rình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về hợp tác xã (HTX) và hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN), đưa ra kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về phát triển HTXNN và vận dụng vào thực tiễn ở Việt Nam. Nghiên cứu tình hình HTXNN trước khi có Luật HTX, đặc biệt là thực trạng HTXNN từ khi có luật HTX (sau năm 1996) đến nay. Đánh giá những thành tựu đạt được và những hạn chế còn tồn tại của thực trạng trên. Trên cơ sở phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế tác động đến các HTXNN và định hướng phát triển HTXNN trong điều kiện mới, đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy HTXNN phát triển trong giai đoạn mới: giải pháp về nhận thức; thúc đẩy phát triển kinh tế nông hộ sản xuất hàng hóa làm cơ ...

 • 00050007448.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thúy Hà;  Advisor: Đinh, Quang Ty (2016)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phát triển các khu công nghiệp. Phân tích thực trạng phát triển các khu công nghiệp ở tỉnh Hưng yên, đánh giá kết quả đạt được, rút ra những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế đó. Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy sự phát triển các Khu công nghiệp trong những năm tới.

 • Luan van.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Thắng;  Advisor: Đinh, Quang Ty (2015)

 • Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là góp phần vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa là vấn đề cấp thiết không chỉ với các tỉnh thành phố mà còn là vấn đề cấp thiết đối với cả nước. Hải Phòng được đánh giá là thành phố có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội cao trong cả nước,và yêu cầu đặc biệt quan trọng để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong những năm tới là phải tập trung phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

 • V_L0_00900.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Đức;  Advisor: Đinh, Quang Ty (2006)

 • Làm rõ khái niệm về kinh tế tư nhân, quản lý nhà nước, quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế tư nhân, phân tích đánh giá thực trạng phát triển kinh tế tư nhân ở Hà Nội, phát hiện các vấn đề đang được đặt ra dưới góc độ quản lý nhà nước. Đưa ra một số giải pháp về đổi mới quản lý nhà nước, phát triển đồng bộ thị trường và cơ chế chính sách, xây dựng đội ngũ doanh nhân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

 • 00050009071.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nga;  Advisor: Đinh, Quang Ty (2017)

 • Hệ thống hóa được cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý thuế thu nhập cá nhân Phân tích và đánh giá khách quan, khoa học, phản ánh rõ thực trạng quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn huyện Hoài Đức. Đề xuất được một số giải pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn huyện Hoài Đức.

 • 00050008196.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Minh Đức;  Advisor: Đinh, Quang Ty (2017)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu; và cơ sở lý luận thực tiễn về quản lý vốn dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi từ ngân sách nhà nước. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng quản lý vốn dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2012-2015. Chương 4: Định hướng, quan điểm và giải pháp tăng cường quản lý vốn dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016.

 • 00050008948.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Vị;  Advisor: Đinh, Quang Ty (2017)

 • - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý vốn đầu tư phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn cấp tỉnh ở Việt Nam dưới góc độ nhà quản lý kinh tế. - Phân tích đánh giá, làm rõ một số vấn đề cơ bản về thực trạng quản lý vốn đầu tư phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013-2016; từ đó đề xuất được một số giải pháp thích hợp cho giai đoạn 2017-2020 và đặt trong tầm nhìn 2030.