Browsing by Author Đoàn, Minh Huấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 02050000287_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Khánh Toàn;  Advisor: Đoàn, Minh Huấn (2010)

 • Làm rõ các yếu tố tác động đến quá trình hoạch định và thực thi chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo tồn, phát huy văn hoá các cộng đồng tộc người thiểu số ở Tây Nguyên từ 1996 đến 2006. Phân tích hệ thống chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo tồn, phát huy văn hoá các cộng đồng tộc người thiểu số ở Tây Nguyên từ 1996 đến 2006. Đúc kết một số kinh nghiệm về hoạch định và thực thi chính sách bảo tồn, phát huy văn hoá các cộng đồng tộc người thiểu số ở Tây Nguyên của Đảng Cộng sản Việt Nam

 • 343(2004-12)_p21-30.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đoàn, Minh Huấn (2004)

 • Bài viết này tác giả chỉ tìm hiểu vài khía cạnh của đội ngũ công nhân Vinh - Bến Thủy trong 30 năm đầu thế kỷ XX, trên cơ sở đó tìm ra những sắc thái riêng đã chi phối, tác động đến phong trào công nhân nói riêng và phong trào cách mạng nói chung ở Nghệ An - Tĩnh trong những năm 1930-1931...

 • 316(2001-3)(2).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đoàn, Minh Huấn (2001)

 • " Cải cách bộ máy Nhà nước từ 1986-1996" được trình bày trong bài viết nằm trong quá trình đổi mới toàn diện của đất nước,trọng tâm là đổi mới kinh tế. Đây là sự tiếp nối quá trình xây dựng Nhà nước cách mạng, Nhà nước của dân, do dân, vì dân , được khởi đầu từ Cách mạng tháng Tám-1945 và là sự mở đầu quá trình cải cách Nhà Nước trong công cuộc đổi mới nhằm không ngừng hoàn thiện nền dân chủ Xã Hội Chủ Nghĩa .

 • 02050001128.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Cao Qúy;  Advisor: Đoàn, Minh Huấn (2012)

 • Làm rõ công tác lãnh đạo xóa đói giảm nghèo của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ từ 1997 đến năm 2010. Phân tích chủ trương và quá trình tổ chức chỉ đạo thực hiện xóa đói giảm nghèo của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ từ năm 1997 đến năm 2010. Làm rõ kết quả và rút ra những kinh nghiệm lãnh đạo xóa đói giảm nghèo của Đảng bộ tỉnh Phú

Browsing by Author Đoàn, Minh Huấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 02050000287_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Khánh Toàn;  Advisor: Đoàn, Minh Huấn (2010)

 • Làm rõ các yếu tố tác động đến quá trình hoạch định và thực thi chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo tồn, phát huy văn hoá các cộng đồng tộc người thiểu số ở Tây Nguyên từ 1996 đến 2006. Phân tích hệ thống chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo tồn, phát huy văn hoá các cộng đồng tộc người thiểu số ở Tây Nguyên từ 1996 đến 2006. Đúc kết một số kinh nghiệm về hoạch định và thực thi chính sách bảo tồn, phát huy văn hoá các cộng đồng tộc người thiểu số ở Tây Nguyên của Đảng Cộng sản Việt Nam

 • 343(2004-12)_p21-30.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đoàn, Minh Huấn (2004)

 • Bài viết này tác giả chỉ tìm hiểu vài khía cạnh của đội ngũ công nhân Vinh - Bến Thủy trong 30 năm đầu thế kỷ XX, trên cơ sở đó tìm ra những sắc thái riêng đã chi phối, tác động đến phong trào công nhân nói riêng và phong trào cách mạng nói chung ở Nghệ An - Tĩnh trong những năm 1930-1931...

 • 316(2001-3)(2).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đoàn, Minh Huấn (2001)

 • " Cải cách bộ máy Nhà nước từ 1986-1996" được trình bày trong bài viết nằm trong quá trình đổi mới toàn diện của đất nước,trọng tâm là đổi mới kinh tế. Đây là sự tiếp nối quá trình xây dựng Nhà nước cách mạng, Nhà nước của dân, do dân, vì dân , được khởi đầu từ Cách mạng tháng Tám-1945 và là sự mở đầu quá trình cải cách Nhà Nước trong công cuộc đổi mới nhằm không ngừng hoàn thiện nền dân chủ Xã Hội Chủ Nghĩa .

 • 02050001128.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Cao Qúy;  Advisor: Đoàn, Minh Huấn (2012)

 • Làm rõ công tác lãnh đạo xóa đói giảm nghèo của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ từ 1997 đến năm 2010. Phân tích chủ trương và quá trình tổ chức chỉ đạo thực hiện xóa đói giảm nghèo của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ từ năm 1997 đến năm 2010. Làm rõ kết quả và rút ra những kinh nghiệm lãnh đạo xóa đói giảm nghèo của Đảng bộ tỉnh Phú