Browsing by Author Đoàn, Thị Lan Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 00050001306.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Thị Lan Anh; Nguyễn, Đăng Dung (2012)

 • Làm rõ cơ sở lý luận về Doanh nghiệp Nhà nước, Quản lý Nhà nước đối với Doanh nghiệp Nhà nước. Đánh giá thực trạng hoạt động của Doanh nghiệp Nhà nước nói chung và thực trạng của việc quản lý Nhà nước tại Doanh nghiệp Nhà nước nói riêng. Đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm hạn chế những bất cập trong công tác quản lý Nhà nước tại các Doanh nghiệp Nhà nước đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp Nhà nước trong thời gian tới

 • 00050008657.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Thị Lan Anh;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn (2017)

 • Xây dựng được khung lý thuyết cho việc nghiên cứu quản lý nhân lực tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội Thứ hai, Làm rõ các phương pháp mà luận văn sử dụng để nghiên cứu. Sau khi giới thiệu tổng quát đặc điểm của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội, luận văn tập trung phân tích thực trạng trong hoạt động quản lý nhân lực tại doanh nghiệp này, trên cơ sở bám sát những nội dung về quản lý nhân lực trong doanh nghiệp. Dựa vào việc phân tích nhu cầu lao động của doanh nghiệp và tình hình thị trường bảo hiểm hiện nay, đề xuất giải pháp quan trọng nhằm tiếp tục hoàn thiện các hoạt động quản lý nhân lực tại MIC, bao gồm các giải pháp từ nội bộ tổng công ty, từ các cơ quan quản lý n...

Browsing by Author Đoàn, Thị Lan Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 00050001306.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Thị Lan Anh; Nguyễn, Đăng Dung (2012)

 • Làm rõ cơ sở lý luận về Doanh nghiệp Nhà nước, Quản lý Nhà nước đối với Doanh nghiệp Nhà nước. Đánh giá thực trạng hoạt động của Doanh nghiệp Nhà nước nói chung và thực trạng của việc quản lý Nhà nước tại Doanh nghiệp Nhà nước nói riêng. Đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm hạn chế những bất cập trong công tác quản lý Nhà nước tại các Doanh nghiệp Nhà nước đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp Nhà nước trong thời gian tới

 • 00050008657.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Thị Lan Anh;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn (2017)

 • Xây dựng được khung lý thuyết cho việc nghiên cứu quản lý nhân lực tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội Thứ hai, Làm rõ các phương pháp mà luận văn sử dụng để nghiên cứu. Sau khi giới thiệu tổng quát đặc điểm của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội, luận văn tập trung phân tích thực trạng trong hoạt động quản lý nhân lực tại doanh nghiệp này, trên cơ sở bám sát những nội dung về quản lý nhân lực trong doanh nghiệp. Dựa vào việc phân tích nhu cầu lao động của doanh nghiệp và tình hình thị trường bảo hiểm hiện nay, đề xuất giải pháp quan trọng nhằm tiếp tục hoàn thiện các hoạt động quản lý nhân lực tại MIC, bao gồm các giải pháp từ nội bộ tổng công ty, từ các cơ quan quản lý n...