Browsing by Author Bùi, Hồng Vân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • DT_00968.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Văn Bền; Bùi, Hồng Vân; Hoàng, Nam Nhật (2010)

 • Giới thiệu một số phương pháp chế tạo mẫu và tính chất quang của bán dẫn vùng cấm rộng. Xây dựng tủ hút phục vụ cho chế tạo mẫu. Khảo sát ảnh hưởng của một số điều kiện chế tạo: nồng độ chất pha tạp, nhiệt độ ủ, thời gian ủ lên tính chất quang của bán dẫn vùng cấm rộng. Đã chế tạo được một số bột phát quang: ZnS, ZnS:Al-Cu, ZnO:Co. Khảo sát ảnh hưởng của một số điều kiện chế tạo như nồng độ chất pha tạp, nhiệt độ ủ, thời gian ủ lên tính chất quang của bán dẫn vùng cấm rộng Nghiên cứu ảnh hưởng của một số điều kiện chế tạo: nồng độ chất nồng độ chất pha tạp, nhiệt độ ủ, thời gian ủ lên tính chất quang của bán dẫn vùng cấm rộng

 • 00060000221.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Văn Bền; Nguyễn, Anh Tuấn; Bùi, Hồng Vân; Nguyễn, Duy Tiến (2013)

 • Nghiên cứu chế tạo hạt Nano trên cơ sở vật liệu A2B6 (ZnO, ZnS) pha tạp Co2+, Mn2+, Cu2+ với kích thước khác nhau bằng một số phương pháp như: đồng kết tủa, thủy nhiệt. Nghiên cứu chế tạo màng mỏng trên cơ sở các vật liệu A2B6 (ZnO, ZnS) pha tạp Co2+, Mn2+, Cu2+bằng phương pháp quay phủ. Nghiên cứu tính chất quang của các vật liệu nano chế tạo được thông qua phổ phát quang, phổ tán xạ Raman, phổ phát quang phân giải thời gian. Làm sáng tỏ vai trò cảu các ion kim loại chuyển tiếp trong việc nâng cao hiệu suất phát quang của vật liệu. Bước đầu khảo sát ảnh hưởng của việc bọc phủ các hạt nano hoặc màng mỏng bằng polymer lên tính chất quang của vật liệu. Các kết quả nghiên cứu: Thu thập t...

 • 04051000219_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Hồng Vân;  Advisor: Nguyễn, Thu Lệ Hằng (2010)

 • This study is divided into four main parts to get better insights into different problems in teaching writing. The first part – Introduction - introduces rationale, aims, scope, method, contribution of the study and provides an overview of the thesis design. Chapter One in the Development reviews background knowledge of writing and problems in teaching writing with five minor parts: definitions of writing, the importance of writing, approaches to teaching writing, factors affecting the teaching and learning of writing and problems in teaching writing and solutions. Chapter Two in the Development is wholly devoted to describing the study with details in the research hypothesis, rat...

Browsing by Author Bùi, Hồng Vân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • DT_00968.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Văn Bền; Bùi, Hồng Vân; Hoàng, Nam Nhật (2010)

 • Giới thiệu một số phương pháp chế tạo mẫu và tính chất quang của bán dẫn vùng cấm rộng. Xây dựng tủ hút phục vụ cho chế tạo mẫu. Khảo sát ảnh hưởng của một số điều kiện chế tạo: nồng độ chất pha tạp, nhiệt độ ủ, thời gian ủ lên tính chất quang của bán dẫn vùng cấm rộng. Đã chế tạo được một số bột phát quang: ZnS, ZnS:Al-Cu, ZnO:Co. Khảo sát ảnh hưởng của một số điều kiện chế tạo như nồng độ chất pha tạp, nhiệt độ ủ, thời gian ủ lên tính chất quang của bán dẫn vùng cấm rộng Nghiên cứu ảnh hưởng của một số điều kiện chế tạo: nồng độ chất nồng độ chất pha tạp, nhiệt độ ủ, thời gian ủ lên tính chất quang của bán dẫn vùng cấm rộng

 • 00060000221.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Văn Bền; Nguyễn, Anh Tuấn; Bùi, Hồng Vân; Nguyễn, Duy Tiến (2013)

 • Nghiên cứu chế tạo hạt Nano trên cơ sở vật liệu A2B6 (ZnO, ZnS) pha tạp Co2+, Mn2+, Cu2+ với kích thước khác nhau bằng một số phương pháp như: đồng kết tủa, thủy nhiệt. Nghiên cứu chế tạo màng mỏng trên cơ sở các vật liệu A2B6 (ZnO, ZnS) pha tạp Co2+, Mn2+, Cu2+bằng phương pháp quay phủ. Nghiên cứu tính chất quang của các vật liệu nano chế tạo được thông qua phổ phát quang, phổ tán xạ Raman, phổ phát quang phân giải thời gian. Làm sáng tỏ vai trò cảu các ion kim loại chuyển tiếp trong việc nâng cao hiệu suất phát quang của vật liệu. Bước đầu khảo sát ảnh hưởng của việc bọc phủ các hạt nano hoặc màng mỏng bằng polymer lên tính chất quang của vật liệu. Các kết quả nghiên cứu: Thu thập t...

 • 04051000219_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Hồng Vân;  Advisor: Nguyễn, Thu Lệ Hằng (2010)

 • This study is divided into four main parts to get better insights into different problems in teaching writing. The first part – Introduction - introduces rationale, aims, scope, method, contribution of the study and provides an overview of the thesis design. Chapter One in the Development reviews background knowledge of writing and problems in teaching writing with five minor parts: definitions of writing, the importance of writing, approaches to teaching writing, factors affecting the teaching and learning of writing and problems in teaching writing and solutions. Chapter Two in the Development is wholly devoted to describing the study with details in the research hypothesis, rat...