Browsing by Author Bùi, Thị Giang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • V_L0_02289.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Bùi, Thị Giang (2009)

  • Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến công tác quản lý các dự án hợp tác quốc tế về đào tạo. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của trường Đại học Giao thông Vận tải nói chung và phòng Đối ngoại của trường nói riêng. Phân tích thực trạng các dự án hợp tác quốc tế và công tác quản lý các dự án hợp tác quốc tế về đào tạo ở trường Đại học Giao thông Vận tải giai đoạn 1995-2013. Trên cơ sở phân tích thực trạng, đưa ra một số biện pháp quản lý các dự án hợp tác quốc tế về đào tạo tại trường Đại học Giao thông Vận tải: hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý các dự án quốc tế về đào tạo; hoàn thiện và bổ sung các văn bản hướng dẫn về quản lý các dự án quốc tế; đào tạo và ph...

Browsing by Author Bùi, Thị Giang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • V_L0_02289.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Bùi, Thị Giang (2009)

  • Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến công tác quản lý các dự án hợp tác quốc tế về đào tạo. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của trường Đại học Giao thông Vận tải nói chung và phòng Đối ngoại của trường nói riêng. Phân tích thực trạng các dự án hợp tác quốc tế và công tác quản lý các dự án hợp tác quốc tế về đào tạo ở trường Đại học Giao thông Vận tải giai đoạn 1995-2013. Trên cơ sở phân tích thực trạng, đưa ra một số biện pháp quản lý các dự án hợp tác quốc tế về đào tạo tại trường Đại học Giao thông Vận tải: hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý các dự án quốc tế về đào tạo; hoàn thiện và bổ sung các văn bản hướng dẫn về quản lý các dự án quốc tế; đào tạo và ph...