Browsing by Author Bùi, Thanh Quất

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
 • DT_00129.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trịnh, Trí Thức; Bùi, Thanh Quất; Dương, Văn Duyên; Hoàng, Xuân Phú; Nguyễn, Hàm Giá; Nguyễn, Hữu Vui; Nguyễn, Kim Thanh; Trần, Ngọc Liêu; Tống, Văn Chung (2002)

 • Chương 2: Mối quan hệ giữa hội quần chúng không chính thức với các tổ chức khác Chương 3: Ảnh hưởng của các hội quần chúng không chính thức đến đời sống xã hội ở các cơ sở: một số vấn đề đặt ra và giải pháp Chương1: Tính chất và hoạt động của các hội quần chúng không chính thức ở cơ sở ngoại thành Hà Nội hiện nay Đề tài nghiên cứu những nội dung chính sau KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Qua khảo sát thực trạng tổ chức, hoạt động của các hội quần chúng không chính thức và thực trạng lãnh đạo, quản lý các hội này ở một số địa phương ngoại thành Hà Nội; ảnh hưởng của chúng đến sự ổn định, phát triển xã hội ở địa phương, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm định...

 • 02050003359.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Linh;  Advisor: Bùi, Thanh Quất (2015)

 • Qua khảo sát cho thấy, việc thực hiện chính sách XĐGN ở huyện Võ Nhai còn gặp nhều khó khăn và tồn tại nhiều bất cập như: tình trạng bình xét hộ nghèo còn thiếu chính xác; việc phân bổ nguồn vốn để thực hiện XĐGN chưa phù hợp với nhu cầu thực tế; cơ chế quản lý thực hiện chương trình lỏng lẻo; người dân thiếu đất canh tác do địa hình chủ yếu là núi đá; năng lực cán bộ làm công tác XĐGN còn yếu, v.v. Những vấn đề này đã và đang trở thành rào cản làm hạn chế hiệu quả việc thực hiện chính sách XĐGN trên địa bàn huyện Võ Nhai.

 • V_L2_00616.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Tân;  Advisor: Bùi, Thanh Quất (2005)

 • Làm rõ sự hình thành, bản chất hoạt động cùng các đặc trưng của tư duy và khái niệm, phân biệt các cấp độ tồn tại, phát triển cơ bản của tư duy và khái niệm, bàn luận chung về sự vận động và lôgic của khái niệm.Phân tích các quy luật lôgic biện chứng cơ bản, chi phối sự vận động của khái niệm trong tư duy lý luận. Phân tích các chiều hướng cơ bản, có tính quy luật của sự vận động khái niệm trong tư duy lý luận.

 • V_L2_00269.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Văn Nghĩa;  Advisor: Bùi, Thanh Quất (1999)

 • Trên cơ sở làm sáng tỏ về quyền con người trong triết học Mác. Tác giả đã đi sâu nghiên cứu quan niệm của triết học Mác về con người và giải phóng con người, quan niệm về quyền con người trong triết học Mác cũng như giá trị thực tiễn của quan niệm về quyền con người trong triết học Mác, góp phần vào việc hiện thực hoá những giá trị nhân văn cao cả của loài người, thúc đẩy phát triển và tiến bộ xã hội, nhằm mục đích vì con người và đưa con người hướng tới những điều tốt đẹp nhất.

 • V_L2_01888_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Ngọc Liêu;  Advisor: Bùi, Thanh Quất (2009)

 • Luận án TS. Triết học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Trình bày khái quát và làm rõ giá trị lý luận của những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về nhà nước đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Dựa trên quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về nhà nước để nghiên cứu các quan niệm tiêu biểu về nhà nước pháp quyền trên thế giới và ở Việt Nam, qua đó xây dựng nhận thức lý luận về bản chất nhà nước pháp quyền. Dựa trên nhận thức lý luận về bản chất nhà nước pháp quyền theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về nhà nước, xác định và đề xuất hướng giải quyết những vấn đề cơ bản đang đặt ra nhằm tiếp tục xây dựng...

 • V_L2_00625.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Minh Hạnh;  Advisor: Bùi, Thanh Quất (2005)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền. Nêu một số nội dung cơ bản về Đảng cầm quyền trong tư tưởng Hồ Chí Minh như: tính tất yếu phải có Đảng cộng sản cầm quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng cộng sản cầm quyền lãnh đạo nhân dân xây dựng Nhà nước của dân do dân và vì dân; đổi mới chỉnh đốn Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền. Chỉ ra sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền trong thời kỳ đổi mới: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực và chiến đấu của Đảng trong thời kỳ đổi mới

 • V_L2_00624.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Bích Huệ;  Advisor: Bùi, Thanh Quất (2005)

 • Phân tích làm rõ bản chất và những đặc điểm của khái niệm trong tư duy hình thức và trong tư duy biện chứng ở phạm vi đối tượng và phương thức phản ánh của chúng, mối quan hệ giữa chúng. Cụ thể là phân tích bản chất của tư duy trong quá trình nhận thức, các bộ phận cơ bản của tư duy và mối quan hệ giữa chúng. Đồng thời phân tích một số đặc điểm, vai trò của khái niệm trong tư duy hình thức, tư duy biện chứng. Từ đó góp phần giải quyết các vấn đề về lý luận nhận thức, về tư duy, khái niệm và làm rõ đặc điểm của khái niệm trong tư duy hình thức, tư duy biện chứng, đồng thời bổ sung nguồn tài liệu cho môn lôgíc học

Browsing by Author Bùi, Thanh Quất

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
 • DT_00129.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trịnh, Trí Thức; Bùi, Thanh Quất; Dương, Văn Duyên; Hoàng, Xuân Phú; Nguyễn, Hàm Giá; Nguyễn, Hữu Vui; Nguyễn, Kim Thanh; Trần, Ngọc Liêu; Tống, Văn Chung (2002)

 • Chương 2: Mối quan hệ giữa hội quần chúng không chính thức với các tổ chức khác Chương 3: Ảnh hưởng của các hội quần chúng không chính thức đến đời sống xã hội ở các cơ sở: một số vấn đề đặt ra và giải pháp Chương1: Tính chất và hoạt động của các hội quần chúng không chính thức ở cơ sở ngoại thành Hà Nội hiện nay Đề tài nghiên cứu những nội dung chính sau KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Qua khảo sát thực trạng tổ chức, hoạt động của các hội quần chúng không chính thức và thực trạng lãnh đạo, quản lý các hội này ở một số địa phương ngoại thành Hà Nội; ảnh hưởng của chúng đến sự ổn định, phát triển xã hội ở địa phương, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm định...

 • 02050003359.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Linh;  Advisor: Bùi, Thanh Quất (2015)

 • Qua khảo sát cho thấy, việc thực hiện chính sách XĐGN ở huyện Võ Nhai còn gặp nhều khó khăn và tồn tại nhiều bất cập như: tình trạng bình xét hộ nghèo còn thiếu chính xác; việc phân bổ nguồn vốn để thực hiện XĐGN chưa phù hợp với nhu cầu thực tế; cơ chế quản lý thực hiện chương trình lỏng lẻo; người dân thiếu đất canh tác do địa hình chủ yếu là núi đá; năng lực cán bộ làm công tác XĐGN còn yếu, v.v. Những vấn đề này đã và đang trở thành rào cản làm hạn chế hiệu quả việc thực hiện chính sách XĐGN trên địa bàn huyện Võ Nhai.

 • V_L2_00616.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Tân;  Advisor: Bùi, Thanh Quất (2005)

 • Làm rõ sự hình thành, bản chất hoạt động cùng các đặc trưng của tư duy và khái niệm, phân biệt các cấp độ tồn tại, phát triển cơ bản của tư duy và khái niệm, bàn luận chung về sự vận động và lôgic của khái niệm.Phân tích các quy luật lôgic biện chứng cơ bản, chi phối sự vận động của khái niệm trong tư duy lý luận. Phân tích các chiều hướng cơ bản, có tính quy luật của sự vận động khái niệm trong tư duy lý luận.

 • V_L2_00269.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Văn Nghĩa;  Advisor: Bùi, Thanh Quất (1999)

 • Trên cơ sở làm sáng tỏ về quyền con người trong triết học Mác. Tác giả đã đi sâu nghiên cứu quan niệm của triết học Mác về con người và giải phóng con người, quan niệm về quyền con người trong triết học Mác cũng như giá trị thực tiễn của quan niệm về quyền con người trong triết học Mác, góp phần vào việc hiện thực hoá những giá trị nhân văn cao cả của loài người, thúc đẩy phát triển và tiến bộ xã hội, nhằm mục đích vì con người và đưa con người hướng tới những điều tốt đẹp nhất.

 • V_L2_01888_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Ngọc Liêu;  Advisor: Bùi, Thanh Quất (2009)

 • Luận án TS. Triết học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Trình bày khái quát và làm rõ giá trị lý luận của những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về nhà nước đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Dựa trên quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về nhà nước để nghiên cứu các quan niệm tiêu biểu về nhà nước pháp quyền trên thế giới và ở Việt Nam, qua đó xây dựng nhận thức lý luận về bản chất nhà nước pháp quyền. Dựa trên nhận thức lý luận về bản chất nhà nước pháp quyền theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về nhà nước, xác định và đề xuất hướng giải quyết những vấn đề cơ bản đang đặt ra nhằm tiếp tục xây dựng...

 • V_L2_00625.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Minh Hạnh;  Advisor: Bùi, Thanh Quất (2005)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền. Nêu một số nội dung cơ bản về Đảng cầm quyền trong tư tưởng Hồ Chí Minh như: tính tất yếu phải có Đảng cộng sản cầm quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng cộng sản cầm quyền lãnh đạo nhân dân xây dựng Nhà nước của dân do dân và vì dân; đổi mới chỉnh đốn Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền. Chỉ ra sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền trong thời kỳ đổi mới: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực và chiến đấu của Đảng trong thời kỳ đổi mới

 • V_L2_00624.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Bích Huệ;  Advisor: Bùi, Thanh Quất (2005)

 • Phân tích làm rõ bản chất và những đặc điểm của khái niệm trong tư duy hình thức và trong tư duy biện chứng ở phạm vi đối tượng và phương thức phản ánh của chúng, mối quan hệ giữa chúng. Cụ thể là phân tích bản chất của tư duy trong quá trình nhận thức, các bộ phận cơ bản của tư duy và mối quan hệ giữa chúng. Đồng thời phân tích một số đặc điểm, vai trò của khái niệm trong tư duy hình thức, tư duy biện chứng. Từ đó góp phần giải quyết các vấn đề về lý luận nhận thức, về tư duy, khái niệm và làm rõ đặc điểm của khái niệm trong tư duy hình thức, tư duy biện chứng, đồng thời bổ sung nguồn tài liệu cho môn lôgíc học