Browsing by Author Chu, Đức

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • DT_00154.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Chu, Đức; Lê, Đình Định; Trần, Văn Nhung; Đặng, Đình Châu (2002)

 • Đề tài này chỉ đề cập đến một khía cạnh nhỏ. Đó là sự ảnh hưởng tới môi trường do các khu công nghiệp sản sinh ra.Từ đó dẫn đến thiệt hại về kinh tế như thế nào. Tiến tới xây dựng một "Quy trình đánh giá thiệt hại kinh tế do tác động của môi trường". Đề tài đánh giá sự thiệt hại về kinh tế do tác động đến môi trường của các quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá ở Việt Nam đã được đề cập đến, lẻ tẻ ở các đề tài, các bộ, các ngành và các địa phương, tuy nhiên đang ở mức sơ sài. Tuỳ điều kiện cụ thể của từng nơi từng lúc mà các nhà khoa học xây dựng đề cương dự án cho phù hợp với hoàn cảnh. Như ô nhiễm thì có bao nhiêu loại ô nhiễm, mỗi ô nhiễm có phạm vi ảnh hưởng như thế nào, các yếu t...

 • DT_00167.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đặng, Đình Châu; Cù, Xuân Đông; Chu, Đức; Nguyễn, Thị Hồng Minh; Phạm, Thị Tố Nga (2003)

 • Phần thứ nhất: Giới thiệu tổng quát về các lược đổ xấp xỉ phương trình toán tủ' trong không gian Banach và ứng dụng của nó trong phương trình vi phân. Phần thứ hai: Nghiên cứu tính ổn định của phương trình sai phá và tính tương đương tiệm cận của phương trình vi phán. Nhữnsvấn đề được nghiên cứu ở đâv chủ yếu mang tính chất định tính song cũng có ý nghĩa trong lĩnh vực ứng dụng. Mội số kết quá trong phán này sẽ được ứng dụng trong việc khao sát một số mô hình thực tij irona phán nếp the. Phần thứ ba: Khảo sát một sỏ mổ hình thưc tế như: bài toán khai thác tiếm năng của mạng thần kinh và mạng điện tử. bài toán về hoạt động của hthòns các cơ quan cảm giác/inô hình ngoai thươns giữa các ...

Browsing by Author Chu, Đức

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • DT_00154.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Chu, Đức; Lê, Đình Định; Trần, Văn Nhung; Đặng, Đình Châu (2002)

 • Đề tài này chỉ đề cập đến một khía cạnh nhỏ. Đó là sự ảnh hưởng tới môi trường do các khu công nghiệp sản sinh ra.Từ đó dẫn đến thiệt hại về kinh tế như thế nào. Tiến tới xây dựng một "Quy trình đánh giá thiệt hại kinh tế do tác động của môi trường". Đề tài đánh giá sự thiệt hại về kinh tế do tác động đến môi trường của các quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá ở Việt Nam đã được đề cập đến, lẻ tẻ ở các đề tài, các bộ, các ngành và các địa phương, tuy nhiên đang ở mức sơ sài. Tuỳ điều kiện cụ thể của từng nơi từng lúc mà các nhà khoa học xây dựng đề cương dự án cho phù hợp với hoàn cảnh. Như ô nhiễm thì có bao nhiêu loại ô nhiễm, mỗi ô nhiễm có phạm vi ảnh hưởng như thế nào, các yếu t...

 • DT_00167.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đặng, Đình Châu; Cù, Xuân Đông; Chu, Đức; Nguyễn, Thị Hồng Minh; Phạm, Thị Tố Nga (2003)

 • Phần thứ nhất: Giới thiệu tổng quát về các lược đổ xấp xỉ phương trình toán tủ' trong không gian Banach và ứng dụng của nó trong phương trình vi phân. Phần thứ hai: Nghiên cứu tính ổn định của phương trình sai phá và tính tương đương tiệm cận của phương trình vi phán. Nhữnsvấn đề được nghiên cứu ở đâv chủ yếu mang tính chất định tính song cũng có ý nghĩa trong lĩnh vực ứng dụng. Mội số kết quá trong phán này sẽ được ứng dụng trong việc khao sát một số mô hình thực tij irona phán nếp the. Phần thứ ba: Khảo sát một sỏ mổ hình thưc tế như: bài toán khai thác tiếm năng của mạng thần kinh và mạng điện tử. bài toán về hoạt động của hthòns các cơ quan cảm giác/inô hình ngoai thươns giữa các ...