Browsing by Author Dương, Đăng Huệ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
 • 00050004323.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hòa;  Advisor: Dương, Đăng Huệ (2014)

 • - Luận văn đã trình bày đầy đủ cơ sở lý luận về doanh nghiệp và pháp luật doanh nghiệp, đặc biệt xác định rõ khái niệm, nội dung và vai trò của pháp luật doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. - Luận văn đã phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay. - Luận văn đã nêu lên những thực tiễn thực hiện pháp luật về doanh nghiệp, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập đó. - Trên cơ sở tính cấp thiết của việc hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay, tác giả đã đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của việc áp dụ...

 • V_L0_00785_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ, Thị Hồng Vân;  Advisor: Dương, Đăng Huệ (2005)

 • Phân tích làm rõ những nội dung cơ bản của nguyên tắc tự do hợp đồng. Trình bày nguyên tắc tự do hợp đồng trong pháp luật Việt Nam qua các thời kỳ. Phân tích những điểm mới, tiến bộ và một số điểm hạn chế cần khắc phục khi quy định về hợp đồng và nguyên tắc (...)

 • V_L0_02405_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Đăng Vinh;  Advisor: Dương, Đăng Huệ (2009)

 • Nghiên cứu, phân tích làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc áp dụng cơ chế riêng cho việc giải quyết tổ chức tín dụng (TCTD) lâm vào tình trạng phá sản. Nhận diện và trình bày những mô hình pháp lý áp dụng cho việc giải quyết TCTD lâm vào tình (...)

 • V_L0_00684.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Cường;  Advisor: Dương, Đăng Huệ (2005)

 • Trình bày thực trạng pháp luật về doanh nghiệp nhà nước trước khi ban hành Luật doanh nghiệp nhà nước (DNNN) 2003 để khẳng định Luật DNNN 2003 được tạo ra là một bước phát triển quan trọng của pháp Luật về DNNN ở nước ta. Từ đó đề ra những giải pháp góp phần triển khai Luật DNNN 2003 trên thực tế; Mục đích cơ bản nhất của đề tài là thông qua việc phân tích các quy định mới trong Luật DNNN 2003 để khẳng định rằng: một trong những thành công cơ bản nhất của Luật DNNN 2003 là tạo ra một nền tảng pháp lý mới, một động lực mới để các DNNN ở Việt Nam có thể hoạt động hiệu quả hơn trước đây.

 • V_L0_00684_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Cường;  Advisor: Dương, Đăng Huệ (2005)

 • Trình bày thực trạng pháp luật về doanh nghiệp nhà nước trước khi ban hành Luật doanh nghiệp nhà nước (DNNN) 2003 để khẳng định Luật DNNN 2003 được tạo ra là một bước phát triển quan trọng của pháp Luật về DNNN ở nước ta. Từ đó đề ra những giải pháp góp ph (...)

 • V_L0_00619_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Tố Uyên;  Advisor: Dương, Đăng Huệ (2005)

 • Nghiên cứu vấn đề lý luận về đăng ký kinh doanh và pháp luật về đăng ký kinh doanh: khái niệm, đặc điểm, vai trò và ý nghĩa của đăng ký kinh doanh; nội dung của việc điều chỉnh pháp luật đối với hoạt động đăng ký kinh doanh. Phân tích những quy định hiện h (...)

 • 00050000562_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Khiêm;  Advisor: Dương, Đăng Huệ (2010)

 • Phân tích cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của các quy định về điều kiện kinh doanh Mô hóa lỏng (LPG). Đánh giá các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh LPG ở Việt Nam và thực trạng áp dụng các quy định đó. Đưa ra một số kiến nghị để hoàn thiện (...)

 • V_L0_00098_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hồng Anh;  Advisor: Dương, Đăng Huệ (2002)

 • Đi sâu tìm hiểu nội dung và đặc điểm của luật phá sản doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trên cơ sở đó khảo sát và đánh giá thực tiễn áp dụng luật phá sản doanh nghiệp trong thời gian qua, phân tích những khó khăn gặp phải trong quá t (...)

 • V_L0_00033_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Trí Trung;  Advisor: Dương, Đăng Huệ (2001)

 • Chương I: Trình bày về cở sở lý luận chung của vấn đề tổ chức lại Chương II: Trình bày về nội dung luật thực định của quá trình tổ chức lại doanh nghiệp Chương III: Trình bày về một số tồn tại pháp lý và kiến giải mang tính khuyến nghị hoặc tham khảo Luận văn ThS Pháp luật kinh tế 5.05.15 Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội

 • 00280-Luanvăn.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Dương, Đăng Huệ (2003)

 • Luận văn trình bày một số khái niệm đặc điểm của trọng tài thương mại và pháp luật trọng tài thương mại. Nghiên cứu thực trạng pháp luật của trọng tài kinh tế và tình hình tổ chức, hoạt động của các trung tâm trọng tài kinh tế nước ta trước ngày ban hành pháp lệnh trọng tài thương mại. Chứng minh sự ra đời của pháp lệnh trọng tài thương mại là một bước phát triển mới của pháp luật trọng tài ở nước ta. Tìm kiếm và kiến nghị một số giải pháp nhằm góp phần đưa pháp lệnh trọng tài thương mại vào cuộc sống

 • 00280-Luanvăn.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Dương, Đăng Huệ (2003)

 • Luận văn trình bày một số khái niệm đặc điểm của trọng tài thương mại và pháp luật trọng tài thương mại. Nghiên cứu thực trạng pháp luật của trọng tài kinh tế và tình hình tổ chức, hoạt động của các trung tâm trọng tài kinh tế nước ta trước ngày ban hành pháp lệnh trọng tài thương mại. Chứng minh sự ra đời của pháp lệnh trọng tài thương mại là một bước phát triển mới của pháp luật trọng tài ở nước ta. Tìm kiếm và kiến nghị một số giải pháp nhằm góp phần đưa pháp lệnh trọng tài thương mại vào cuộc sống

 • 00050000658_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan;  Advisor: Dương, Đăng Huệ; Nguyễn, T. L. (2011). Địa vị pháp lý của tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam (2011)

 • Làm rõ cơ sở lý luận về Tập đoàn kinh tế (TĐKT) nói chung và TĐKT nhà nước ở Việt Nam nói riêng. Phân tích, đánh giá các qui định pháp luật hiện hành về TĐKT nhà nước trong giai đoạn thí điểm, chỉ ra những thuận lợi và khó khăn của các TĐKT nhà nước. Kiến (...)

Browsing by Author Dương, Đăng Huệ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
 • 00050004323.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hòa;  Advisor: Dương, Đăng Huệ (2014)

 • - Luận văn đã trình bày đầy đủ cơ sở lý luận về doanh nghiệp và pháp luật doanh nghiệp, đặc biệt xác định rõ khái niệm, nội dung và vai trò của pháp luật doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. - Luận văn đã phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay. - Luận văn đã nêu lên những thực tiễn thực hiện pháp luật về doanh nghiệp, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập đó. - Trên cơ sở tính cấp thiết của việc hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay, tác giả đã đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của việc áp dụ...

 • V_L0_00785_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ, Thị Hồng Vân;  Advisor: Dương, Đăng Huệ (2005)

 • Phân tích làm rõ những nội dung cơ bản của nguyên tắc tự do hợp đồng. Trình bày nguyên tắc tự do hợp đồng trong pháp luật Việt Nam qua các thời kỳ. Phân tích những điểm mới, tiến bộ và một số điểm hạn chế cần khắc phục khi quy định về hợp đồng và nguyên tắc (...)

 • V_L0_02405_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Đăng Vinh;  Advisor: Dương, Đăng Huệ (2009)

 • Nghiên cứu, phân tích làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc áp dụng cơ chế riêng cho việc giải quyết tổ chức tín dụng (TCTD) lâm vào tình trạng phá sản. Nhận diện và trình bày những mô hình pháp lý áp dụng cho việc giải quyết TCTD lâm vào tình (...)

 • V_L0_00684.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Cường;  Advisor: Dương, Đăng Huệ (2005)

 • Trình bày thực trạng pháp luật về doanh nghiệp nhà nước trước khi ban hành Luật doanh nghiệp nhà nước (DNNN) 2003 để khẳng định Luật DNNN 2003 được tạo ra là một bước phát triển quan trọng của pháp Luật về DNNN ở nước ta. Từ đó đề ra những giải pháp góp phần triển khai Luật DNNN 2003 trên thực tế; Mục đích cơ bản nhất của đề tài là thông qua việc phân tích các quy định mới trong Luật DNNN 2003 để khẳng định rằng: một trong những thành công cơ bản nhất của Luật DNNN 2003 là tạo ra một nền tảng pháp lý mới, một động lực mới để các DNNN ở Việt Nam có thể hoạt động hiệu quả hơn trước đây.

 • V_L0_00684_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Cường;  Advisor: Dương, Đăng Huệ (2005)

 • Trình bày thực trạng pháp luật về doanh nghiệp nhà nước trước khi ban hành Luật doanh nghiệp nhà nước (DNNN) 2003 để khẳng định Luật DNNN 2003 được tạo ra là một bước phát triển quan trọng của pháp Luật về DNNN ở nước ta. Từ đó đề ra những giải pháp góp ph (...)

 • V_L0_00619_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Tố Uyên;  Advisor: Dương, Đăng Huệ (2005)

 • Nghiên cứu vấn đề lý luận về đăng ký kinh doanh và pháp luật về đăng ký kinh doanh: khái niệm, đặc điểm, vai trò và ý nghĩa của đăng ký kinh doanh; nội dung của việc điều chỉnh pháp luật đối với hoạt động đăng ký kinh doanh. Phân tích những quy định hiện h (...)

 • 00050000562_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Khiêm;  Advisor: Dương, Đăng Huệ (2010)

 • Phân tích cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của các quy định về điều kiện kinh doanh Mô hóa lỏng (LPG). Đánh giá các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh LPG ở Việt Nam và thực trạng áp dụng các quy định đó. Đưa ra một số kiến nghị để hoàn thiện (...)

 • V_L0_00098_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hồng Anh;  Advisor: Dương, Đăng Huệ (2002)

 • Đi sâu tìm hiểu nội dung và đặc điểm của luật phá sản doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trên cơ sở đó khảo sát và đánh giá thực tiễn áp dụng luật phá sản doanh nghiệp trong thời gian qua, phân tích những khó khăn gặp phải trong quá t (...)

 • V_L0_00033_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Trí Trung;  Advisor: Dương, Đăng Huệ (2001)

 • Chương I: Trình bày về cở sở lý luận chung của vấn đề tổ chức lại Chương II: Trình bày về nội dung luật thực định của quá trình tổ chức lại doanh nghiệp Chương III: Trình bày về một số tồn tại pháp lý và kiến giải mang tính khuyến nghị hoặc tham khảo Luận văn ThS Pháp luật kinh tế 5.05.15 Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội

 • 00280-Luanvăn.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Dương, Đăng Huệ (2003)

 • Luận văn trình bày một số khái niệm đặc điểm của trọng tài thương mại và pháp luật trọng tài thương mại. Nghiên cứu thực trạng pháp luật của trọng tài kinh tế và tình hình tổ chức, hoạt động của các trung tâm trọng tài kinh tế nước ta trước ngày ban hành pháp lệnh trọng tài thương mại. Chứng minh sự ra đời của pháp lệnh trọng tài thương mại là một bước phát triển mới của pháp luật trọng tài ở nước ta. Tìm kiếm và kiến nghị một số giải pháp nhằm góp phần đưa pháp lệnh trọng tài thương mại vào cuộc sống

 • 00280-Luanvăn.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Dương, Đăng Huệ (2003)

 • Luận văn trình bày một số khái niệm đặc điểm của trọng tài thương mại và pháp luật trọng tài thương mại. Nghiên cứu thực trạng pháp luật của trọng tài kinh tế và tình hình tổ chức, hoạt động của các trung tâm trọng tài kinh tế nước ta trước ngày ban hành pháp lệnh trọng tài thương mại. Chứng minh sự ra đời của pháp lệnh trọng tài thương mại là một bước phát triển mới của pháp luật trọng tài ở nước ta. Tìm kiếm và kiến nghị một số giải pháp nhằm góp phần đưa pháp lệnh trọng tài thương mại vào cuộc sống

 • 00050000658_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan;  Advisor: Dương, Đăng Huệ; Nguyễn, T. L. (2011). Địa vị pháp lý của tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam (2011)

 • Làm rõ cơ sở lý luận về Tập đoàn kinh tế (TĐKT) nói chung và TĐKT nhà nước ở Việt Nam nói riêng. Phân tích, đánh giá các qui định pháp luật hiện hành về TĐKT nhà nước trong giai đoạn thí điểm, chỉ ra những thuận lợi và khó khăn của các TĐKT nhà nước. Kiến (...)