Browsing by Author Hà, Thị Mai Hiên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 33
 • V_L0_01544.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Hạnh Nga;  Advisor: Hà, Thị Mai Hiên (2007)

 • Phân tích những nội dung cơ bản của Nho giáo và quan niệm của Nho giáo về mối quan hệ giữa vợ và chồng. Giới thiệu những nội dung cơ bản sự ảnh hưởng của Nho giáo đến các quy định pháp luật Việt Nam về mối quan hệ vợ chồng qua các thời kỳ. Đánh giá các quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình hiện hành về mối quan hệ vợ chồng dưới góc độ ảnh hưởng các quan niệm Nho giáo. Phân tích các giá trị tích cực và những mặt hạn chế của tư tưởng Nho giáo về ảnh hưởng của Nho giáo về mối quan hệ giữa vợ và chồng. Từ đó, chọn lọc để tiếp thu các giá trị tiến bộ của Nho giáo trong xu hướng hoàn thiện pháp luật, hướng tới củng cố mối quan hệ vợ chồng, xây dựng gia đình văn hóa mới trong điều kiệ...

 • 00050004101_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Phương Thanh;  Advisor: Hà, Thị Mai Hiên (2014)

 • Luận văn hướng tới mục đích tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam và một số nước trên thế giới về quyền dân sự của NKT, phân tích và đánh giá các quy định của pháp luật Việt Nam về quyền dân sự cho NKT. Để từ đó có các giải pháp để bảo vệ và thúc đẩy được các quyền dân sự của NKT ở Việt Nam trên thực tế. Trên cơ sở đó đưa ra được các giải pháp hoàn thiện pháp luật để có thể thúc đẩy và bảo vệ các quyền dân sự cho NKT, nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về các quyền dân sự cho NKT ở Việt Nam.

 • 00050005092_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Tuyết Nhung;  Advisor: Hà, Thị Mai Hiên (2014)

 • - Nghiên cứu toàn diện về lý luận cũng như thực trạng giải quyết, áp dụng pháp luật về cấp dưỡng ở Việt Nam, cung cấp một cái nhìn mới mẻ hơn về vấn đề cấp dưỡng nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ ly hôn. - Đưa ra những đề xuất để hoàn thiện pháp luật và áp dụng pháp luât về cấp dưỡng.

 • V_L0_02218_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Mai Phương;  Advisor: Hà, Thị Mai Hiên (2008)

 • Nghiên cứu các đặc điểm, yếu tố quyết định đối với quyền sở hữu chung của vợ chồng để từ đó tìm hiểu việc xác định các căn cứ xác lập quyền sở hữu chung của vợ chồng. Nghiên cứu các căn cứ xác lập quyền sở hữu chung của vợ chồng ở hệ thống pháp luật (...)

 • V_L0_00717.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Oanh;  Advisor: Hà, Thị Mai Hiên (2005)

 • Một số vấn đề lý luận chung về chế định cấp dưỡng trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000. Trình bày nội dung của chế định cấp dưỡng theo Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000: các quy định chung về cấp dưỡng, các trường hợp cấp dưỡng cụ thể, chế tài của chế định cấp dưỡng. Đánh giá thực trạng thi hành và áp dụng pháp luật về cấp dưỡng và một số giải pháp hoàn thiện chế định cấp dưỡng trong giai đoạn hiện nay

 • V_L0_00717_tom_tat.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Oanh;  Advisor: Hà, Thị Mai Hiên (2005)

 • Một số vấn đề lý luận chung về chế định cấp dưỡng trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000. Trình bày nội dung của chế định cấp dưỡng theo Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000: các quy định chung về cấp dưỡng, các trường hợp cấp dưỡng cụ thể, chế tài của chế (...)

 • V_L0_00585_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thanh Hương;  Advisor: Hà, Thị Mai Hiên (2005)

 • Dựa trên cơ sở lý luận để nghiên cứu các quy định của Luật thực định về chế định ly hôn, tìm hiểu thực tiễn áp dụng Luật thực định để giải quyết ly hôn cho vợ, chồng trong hoạt động xét xử của Toà án. Từ đó, tìm hiểu những quy định bất cập, chưa cụ thể. Tr (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2005

 • V_L0_00676.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Tố Nga;  Advisor: Hà, Thị Mai Hiên (2005)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về chế độ tài sản chung của vợ chồng và pháp luật về chia tài sản chung của vợ chồng trong nền kinh tế thị trường; Phân tích quan điểm tiếp cận khi xây dựng pháp luật về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, nêu nội dung chủ yếu của Luật hôn nhân và gia đình (HN & GĐ) Việt Nam năm 2000 về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân và thực tiễn áp dụng các quy định của Luật HN & GĐ hiện hành và pháp luật có liên quan đến chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân của Việt Nam hiện nay. Từ đó làm sáng tỏ yêu cầu và phương hướng hoàn thiện pháp luật HN & GĐ về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân của Việ...

 • 00050004078_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Vân Anh;  Advisor: Hà, Thị Mai Hiên (2014)

 • Ly hôn có yếu tố nước ngoài là một vấn đề rộng, trong luận văn này tác giả chỉ đi sâu nghiên cứu một số vấn đề như lý luận về giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài, thực tiễn xét xử các vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài tại TANDTP Hà Nội, đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài. Tuy nhiên, để luận văn có độ sâu, rộng cần thiết, trong một chừng mực nhất định, tác giả cũng đề cập đến một số quy định trong tư pháp quốc tế về hôn nhân có yếu tố nước ngoài nói chung. Đối với các vấn đề khác như thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, việc ly hôn có yếu tố nước ngoài, công tác thi hành án...

 • 00050007024.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Việt Thảo;  Advisor: Hà, Thị Mai Hiên (2015)

 • Chương 1: Những vấn đề lý luận về việc giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng vô danh. Chương này phân tích cơ sở lý luận tạo tiền đề cho việc nghiên cứu, đánh giá các quy định pháp luật thực định của pháp luật Việt Nam về giải quyết tranh chấp đối với hợp đồng vô danh trong chương 2 và đề xuất hoàn thiện pháp luật trong chương 3.

 • 00050004887.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh,Thị Minh Mẫn;  Advisor: Hà, Thị Mai Hiên (2014)

 • Nghiên cứu toàn diện về lý luận cũng như thực trạng pháp luật giải quyết tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn, tìm ra các hạn chế, bất cập trong quá trình giải quyết chia tài sản chung vợ chồng. Đưa ra những đề xuất để tìm ra các giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả của công tác giải quyết tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng.

Browsing by Author Hà, Thị Mai Hiên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 33
 • V_L0_01544.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Hạnh Nga;  Advisor: Hà, Thị Mai Hiên (2007)

 • Phân tích những nội dung cơ bản của Nho giáo và quan niệm của Nho giáo về mối quan hệ giữa vợ và chồng. Giới thiệu những nội dung cơ bản sự ảnh hưởng của Nho giáo đến các quy định pháp luật Việt Nam về mối quan hệ vợ chồng qua các thời kỳ. Đánh giá các quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình hiện hành về mối quan hệ vợ chồng dưới góc độ ảnh hưởng các quan niệm Nho giáo. Phân tích các giá trị tích cực và những mặt hạn chế của tư tưởng Nho giáo về ảnh hưởng của Nho giáo về mối quan hệ giữa vợ và chồng. Từ đó, chọn lọc để tiếp thu các giá trị tiến bộ của Nho giáo trong xu hướng hoàn thiện pháp luật, hướng tới củng cố mối quan hệ vợ chồng, xây dựng gia đình văn hóa mới trong điều kiệ...

 • 00050004101_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Phương Thanh;  Advisor: Hà, Thị Mai Hiên (2014)

 • Luận văn hướng tới mục đích tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam và một số nước trên thế giới về quyền dân sự của NKT, phân tích và đánh giá các quy định của pháp luật Việt Nam về quyền dân sự cho NKT. Để từ đó có các giải pháp để bảo vệ và thúc đẩy được các quyền dân sự của NKT ở Việt Nam trên thực tế. Trên cơ sở đó đưa ra được các giải pháp hoàn thiện pháp luật để có thể thúc đẩy và bảo vệ các quyền dân sự cho NKT, nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về các quyền dân sự cho NKT ở Việt Nam.

 • 00050005092_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Tuyết Nhung;  Advisor: Hà, Thị Mai Hiên (2014)

 • - Nghiên cứu toàn diện về lý luận cũng như thực trạng giải quyết, áp dụng pháp luật về cấp dưỡng ở Việt Nam, cung cấp một cái nhìn mới mẻ hơn về vấn đề cấp dưỡng nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ ly hôn. - Đưa ra những đề xuất để hoàn thiện pháp luật và áp dụng pháp luât về cấp dưỡng.

 • V_L0_02218_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Mai Phương;  Advisor: Hà, Thị Mai Hiên (2008)

 • Nghiên cứu các đặc điểm, yếu tố quyết định đối với quyền sở hữu chung của vợ chồng để từ đó tìm hiểu việc xác định các căn cứ xác lập quyền sở hữu chung của vợ chồng. Nghiên cứu các căn cứ xác lập quyền sở hữu chung của vợ chồng ở hệ thống pháp luật (...)

 • V_L0_00717.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Oanh;  Advisor: Hà, Thị Mai Hiên (2005)

 • Một số vấn đề lý luận chung về chế định cấp dưỡng trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000. Trình bày nội dung của chế định cấp dưỡng theo Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000: các quy định chung về cấp dưỡng, các trường hợp cấp dưỡng cụ thể, chế tài của chế định cấp dưỡng. Đánh giá thực trạng thi hành và áp dụng pháp luật về cấp dưỡng và một số giải pháp hoàn thiện chế định cấp dưỡng trong giai đoạn hiện nay

 • V_L0_00717_tom_tat.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Oanh;  Advisor: Hà, Thị Mai Hiên (2005)

 • Một số vấn đề lý luận chung về chế định cấp dưỡng trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000. Trình bày nội dung của chế định cấp dưỡng theo Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000: các quy định chung về cấp dưỡng, các trường hợp cấp dưỡng cụ thể, chế tài của chế (...)

 • V_L0_00585_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thanh Hương;  Advisor: Hà, Thị Mai Hiên (2005)

 • Dựa trên cơ sở lý luận để nghiên cứu các quy định của Luật thực định về chế định ly hôn, tìm hiểu thực tiễn áp dụng Luật thực định để giải quyết ly hôn cho vợ, chồng trong hoạt động xét xử của Toà án. Từ đó, tìm hiểu những quy định bất cập, chưa cụ thể. Tr (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2005

 • V_L0_00676.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Tố Nga;  Advisor: Hà, Thị Mai Hiên (2005)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về chế độ tài sản chung của vợ chồng và pháp luật về chia tài sản chung của vợ chồng trong nền kinh tế thị trường; Phân tích quan điểm tiếp cận khi xây dựng pháp luật về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, nêu nội dung chủ yếu của Luật hôn nhân và gia đình (HN & GĐ) Việt Nam năm 2000 về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân và thực tiễn áp dụng các quy định của Luật HN & GĐ hiện hành và pháp luật có liên quan đến chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân của Việt Nam hiện nay. Từ đó làm sáng tỏ yêu cầu và phương hướng hoàn thiện pháp luật HN & GĐ về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân của Việ...

 • 00050004078_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Vân Anh;  Advisor: Hà, Thị Mai Hiên (2014)

 • Ly hôn có yếu tố nước ngoài là một vấn đề rộng, trong luận văn này tác giả chỉ đi sâu nghiên cứu một số vấn đề như lý luận về giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài, thực tiễn xét xử các vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài tại TANDTP Hà Nội, đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài. Tuy nhiên, để luận văn có độ sâu, rộng cần thiết, trong một chừng mực nhất định, tác giả cũng đề cập đến một số quy định trong tư pháp quốc tế về hôn nhân có yếu tố nước ngoài nói chung. Đối với các vấn đề khác như thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, việc ly hôn có yếu tố nước ngoài, công tác thi hành án...

 • 00050007024.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Việt Thảo;  Advisor: Hà, Thị Mai Hiên (2015)

 • Chương 1: Những vấn đề lý luận về việc giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng vô danh. Chương này phân tích cơ sở lý luận tạo tiền đề cho việc nghiên cứu, đánh giá các quy định pháp luật thực định của pháp luật Việt Nam về giải quyết tranh chấp đối với hợp đồng vô danh trong chương 2 và đề xuất hoàn thiện pháp luật trong chương 3.

 • 00050004887.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh,Thị Minh Mẫn;  Advisor: Hà, Thị Mai Hiên (2014)

 • Nghiên cứu toàn diện về lý luận cũng như thực trạng pháp luật giải quyết tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn, tìm ra các hạn chế, bất cập trong quá trình giải quyết chia tài sản chung vợ chồng. Đưa ra những đề xuất để tìm ra các giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả của công tác giải quyết tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng.