Browsing by Author Hoàng, Văn Cương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 00567.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Văn Cương;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2005)

 • Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản về chuyển giao công nghệ. Phân tích hoạt động chuyển giao công nghệ của một số nước và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Trình bày thực trạng hoạt động chuyển giao công nghệ ở Việt Nam từ năm 1996 đến nay, chỉ ra những mặt tồn tại và hạn chế trong qúa trình chuyển giao công nghệ. Đề xuất một số giải pháp về đổi mới cơ chế quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ, xây dựng và phát triển thị trường, phát triển nguồn lực cũng như đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, chiến lược phát triển, kinh doanh khoa học, nâng cao tính tự lực trong việc phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ

 • V_L0_00567_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Văn Cương;  Advisor: Lê, Danh Tốn, Người hướng dẫn (2005)

 • 111 tr. + Đĩa mềm + tóm tắt; Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản về chuyển giao công nghệ. Phân tích hoạt động chuyển giao công nghệ của một số nước và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Trình bày thực trạng hoạt động chuyển giao công nghệ ở Việt Nam từ năm 1996 đến nay, c (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005

Browsing by Author Hoàng, Văn Cương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 00567.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Văn Cương;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2005)

 • Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản về chuyển giao công nghệ. Phân tích hoạt động chuyển giao công nghệ của một số nước và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Trình bày thực trạng hoạt động chuyển giao công nghệ ở Việt Nam từ năm 1996 đến nay, chỉ ra những mặt tồn tại và hạn chế trong qúa trình chuyển giao công nghệ. Đề xuất một số giải pháp về đổi mới cơ chế quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ, xây dựng và phát triển thị trường, phát triển nguồn lực cũng như đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, chiến lược phát triển, kinh doanh khoa học, nâng cao tính tự lực trong việc phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ

 • V_L0_00567_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Văn Cương;  Advisor: Lê, Danh Tốn, Người hướng dẫn (2005)

 • 111 tr. + Đĩa mềm + tóm tắt; Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản về chuyển giao công nghệ. Phân tích hoạt động chuyển giao công nghệ của một số nước và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Trình bày thực trạng hoạt động chuyển giao công nghệ ở Việt Nam từ năm 1996 đến nay, c (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005