Browsing by Author Khúc, Quang Đạt

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • DT_00419.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Khúc, Quang Đạt; Mai, Thị Tâm; Nguyễn, Thị Thục Hiền; Phùng, Quốc Bảo (2005)

 • Đề tài nghiên cứu chế tạo màng ZnO bằng phương pháp sol-gel cùng với các đặc trưng và nghiên cứu chế tạo màng PbS bằng phương pháp tráng gương cùng với các đặc trưng để từ đó có thể chế tạo màng ZnO tinh khiết; màng ZnO có pha tạp Al, In; màng PbS. Đồng thời nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình xử lý nhiệt tới tính định hướng của màng ZnO tinh khiết và màng ZnO có pha tạp Al, In cùng với các tính chất quang học,..

 • DT_00721.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Khúc, Quang Đạt; Dư, Văn Hiệp; Phùng, Quốc Bảo (2006)

 • Nghiên cứu quy trình chế tạo nano xốp lỗ trung bình MCM-41, các đặc trưng xốp và bề mặt của chúng. Nghiên cứu quy trình chế tạo LaxSr1-xFeyCo1-yO3+-5/MCM-41. Nghiên cứu đặc trưng xử lý CO và HC trong khí thải của động cơ của hệ xúc tác LaxSr1-xFeyCo1-yO3+-5/MCM-41. Nghiên cứu tổng hợp và các đặc trưng của CuS dạng cầu rỗng. Nghiên cứu tổng hợp màng mỏng vi tinh thể ZnO bằng phương pháp sol-gel. Tổng hợp màng mỏng ZnS bằng phương pháp CBD và một số đặc trưng của chúng. Kết quả đạt được sau quá trình nghiên cứu: đã tìm được quy trình chế tạo nano xốp lỗ trung bình MCM-41 và các đặc trưng xốp và bề mặt của chúng; tìm được quy trình chế tạo màng perovskit trên bề mặt lỗ xốp của MCM-41 bằn...

 • DT_00642.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Thị Như Mai; Ngô, Thị Thuận; Trần, Văn Nhân; Nguyễn, Hữu Phú; Trần, Văn Nhân; Nguyễn, Văn Vượng; Hoa, Hữu Thu; Lê, Thanh Sơn; Lê, Huy; Lê, Thanh Sơn; Nguyễn, Thị Minh Thư; Khúc, Quang Đạt; Trần, Hồng Cơ; Lê, Thái Sơn (2006)

 • Tập trung nghiên cứu các chuyên đề: Chuyên đề 1: Chế tạo và thử hoạt tính xúc tác xử lý khí thải của hệ V2O5-TiO2-SiO2 và V2O5-TiO2-Al2O3, chế tạo chất xúc tác , xác định các đặc trưng của chất xúc tác, đo hoạt tính xúc tác; Chuyên đề 2: Chế tạo và thử hoạt tính xúc tác xử lý khí thải của hệ perovskit chứa La; Chuyên đề 3: Chế tạo chất mang y-Al2O3 bằng các phương pháp thuỷ phân muối vô cơ và phương pháp solgel. Xác định các đặc trưng của y-Al2O3 bằng Ronghen; Chuyên đề 4: Chế tạo hệ gốm xốp, nghiên cứu đưa xúc tác lên hệ vật liệu gốm xốp; Chuyên đề 5: Chế tạo hệ xúc tác: chất nền - chất mang - chất xúc tác. Lắp đặt thiết bị xúc tác vào lò gốm bát tràng; Chuyên đề 6: Vận hành thiết bị...

 • DT_00988.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Hoa, Hữu Thu; Khúc, Quang Đạt; Lê, Thanh Sơn; Nguyễn, Thị Minh Thư; Ngô, Thị Thuận; Trương, Đình Đức; Trần, Ngọc Doanh; Trần, Thị Như Mai; Trần, Văn Nhân; Đặng, Văn Long (2009)

 • Tổng hợp tài liệu về sét Việt Nam, đặc biệt sét Di linh. Lấy mẫu sét Di Linh ở mỏ đang khai thác. Tinh chế tự nhiên Di Linh VN để thu được các bentonit thuần natri (Bent-Na). Đặc trưng cấu trúc của sét bằng phương pháp vật lý: SEM, TGA-DTA, -DSC, IR, XRD, BET, CEC, TEM. Tổng hợp các polixocation [Al13O4(OH)24]7+, [Fe3(OH)4]5+, [(TiO)8(OH)12]4+. Đặc trưng cấu trúc, thành phần hóa học của chúng bằng các phương pháp vật lý AAS, ICP, RMN. Chống các lớp sét bentonit Di Linh bằng các polioxocation Al13, [Fe3(OH)4]5+ và [(TiO)8(OH)12]4+. Đặc trưng cấu trúc của sét chống bằng các phương pháp vật lý kể trên và phân tích nguyên tố. Hấp phụ lên các sét chống này các muối amoni bậc 4 như CTAB với...

Browsing by Author Khúc, Quang Đạt

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • DT_00419.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Khúc, Quang Đạt; Mai, Thị Tâm; Nguyễn, Thị Thục Hiền; Phùng, Quốc Bảo (2005)

 • Đề tài nghiên cứu chế tạo màng ZnO bằng phương pháp sol-gel cùng với các đặc trưng và nghiên cứu chế tạo màng PbS bằng phương pháp tráng gương cùng với các đặc trưng để từ đó có thể chế tạo màng ZnO tinh khiết; màng ZnO có pha tạp Al, In; màng PbS. Đồng thời nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình xử lý nhiệt tới tính định hướng của màng ZnO tinh khiết và màng ZnO có pha tạp Al, In cùng với các tính chất quang học,..

 • DT_00721.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Khúc, Quang Đạt; Dư, Văn Hiệp; Phùng, Quốc Bảo (2006)

 • Nghiên cứu quy trình chế tạo nano xốp lỗ trung bình MCM-41, các đặc trưng xốp và bề mặt của chúng. Nghiên cứu quy trình chế tạo LaxSr1-xFeyCo1-yO3+-5/MCM-41. Nghiên cứu đặc trưng xử lý CO và HC trong khí thải của động cơ của hệ xúc tác LaxSr1-xFeyCo1-yO3+-5/MCM-41. Nghiên cứu tổng hợp và các đặc trưng của CuS dạng cầu rỗng. Nghiên cứu tổng hợp màng mỏng vi tinh thể ZnO bằng phương pháp sol-gel. Tổng hợp màng mỏng ZnS bằng phương pháp CBD và một số đặc trưng của chúng. Kết quả đạt được sau quá trình nghiên cứu: đã tìm được quy trình chế tạo nano xốp lỗ trung bình MCM-41 và các đặc trưng xốp và bề mặt của chúng; tìm được quy trình chế tạo màng perovskit trên bề mặt lỗ xốp của MCM-41 bằn...

 • DT_00642.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Thị Như Mai; Ngô, Thị Thuận; Trần, Văn Nhân; Nguyễn, Hữu Phú; Trần, Văn Nhân; Nguyễn, Văn Vượng; Hoa, Hữu Thu; Lê, Thanh Sơn; Lê, Huy; Lê, Thanh Sơn; Nguyễn, Thị Minh Thư; Khúc, Quang Đạt; Trần, Hồng Cơ; Lê, Thái Sơn (2006)

 • Tập trung nghiên cứu các chuyên đề: Chuyên đề 1: Chế tạo và thử hoạt tính xúc tác xử lý khí thải của hệ V2O5-TiO2-SiO2 và V2O5-TiO2-Al2O3, chế tạo chất xúc tác , xác định các đặc trưng của chất xúc tác, đo hoạt tính xúc tác; Chuyên đề 2: Chế tạo và thử hoạt tính xúc tác xử lý khí thải của hệ perovskit chứa La; Chuyên đề 3: Chế tạo chất mang y-Al2O3 bằng các phương pháp thuỷ phân muối vô cơ và phương pháp solgel. Xác định các đặc trưng của y-Al2O3 bằng Ronghen; Chuyên đề 4: Chế tạo hệ gốm xốp, nghiên cứu đưa xúc tác lên hệ vật liệu gốm xốp; Chuyên đề 5: Chế tạo hệ xúc tác: chất nền - chất mang - chất xúc tác. Lắp đặt thiết bị xúc tác vào lò gốm bát tràng; Chuyên đề 6: Vận hành thiết bị...

 • DT_00988.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Hoa, Hữu Thu; Khúc, Quang Đạt; Lê, Thanh Sơn; Nguyễn, Thị Minh Thư; Ngô, Thị Thuận; Trương, Đình Đức; Trần, Ngọc Doanh; Trần, Thị Như Mai; Trần, Văn Nhân; Đặng, Văn Long (2009)

 • Tổng hợp tài liệu về sét Việt Nam, đặc biệt sét Di linh. Lấy mẫu sét Di Linh ở mỏ đang khai thác. Tinh chế tự nhiên Di Linh VN để thu được các bentonit thuần natri (Bent-Na). Đặc trưng cấu trúc của sét bằng phương pháp vật lý: SEM, TGA-DTA, -DSC, IR, XRD, BET, CEC, TEM. Tổng hợp các polixocation [Al13O4(OH)24]7+, [Fe3(OH)4]5+, [(TiO)8(OH)12]4+. Đặc trưng cấu trúc, thành phần hóa học của chúng bằng các phương pháp vật lý AAS, ICP, RMN. Chống các lớp sét bentonit Di Linh bằng các polioxocation Al13, [Fe3(OH)4]5+ và [(TiO)8(OH)12]4+. Đặc trưng cấu trúc của sét chống bằng các phương pháp vật lý kể trên và phân tích nguyên tố. Hấp phụ lên các sét chống này các muối amoni bậc 4 như CTAB với...