Browsing by Author Lã, Thị Thanh Mai

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
 • 33.2.4.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Thúy Hằng; Lã, Thị Thanh Mai; Đặng, Nguyễn Thùy Dương (2017)

 • Bài viết là một phần của nghiên cứu trong đề tài mã số N.16.17 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội nhằm khảo sát nhu cầu tuyển dụng đối với sinh viên tốt nghiệp ngành tiếng Hàn và kết nối doanh nghiệp với nhà trường. Bài viết trình bày kết quả và phân tích nhu cầu tuyển dụng nhân lực tiếng Hàn hiện nay tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức của Hàn Quốc và Việt Nam từ góc độ của sinh viên tốt nghiệp. Từ đó, nhóm nghiên cứu xác định và đưa ra các nội dung cần bổ sung vào chương trình đào tạo nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu thực tế của các nhà tuyển dụng từ góc độ của người học như: lĩnh vực cần bổ sung giảng dạy, thời lượng, thời điểm đào tạo, sự đóng góp của sinh viên t...

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Lê, Thị Trang;  Advisor: Lã, Thị Thanh Mai (2022)

 • 한-아세안 대화 관계는 1989 년에 수립되었다. 지난 30 년 동안의 한-아세안 협력 관계는 많은 우여곡절을 겪었지만 괄목할 만한 성과를 거두었다. 한-아세안 협력 관계는 문재인 대통령 아래서 코로나 19 로 인해 양국이 많은 어려움과 도전에 직면해야 하지만 가장 강력하게 발전을 기록했다. 문재인 대통령은 집권 이후 중국과 미국이라는 두 강대국에 지나치게 의존하고 있는 한국은 아세안 국가들과 시장 다변화와 경제 활성화를 위해 협력하겠다는 강한 의지를 표명했다. 아세안과의 협력 확대는 문재인 대통령의 가장 중요한 대외정책 중 하나다. 아세안과의 관계를 중국, 미국, 일본, 러시아 수준으로 격상시키는 것을 목표로 하는 신남방정책이 발표되면서 한국 경제에서 아세안의 위상이 더욱 높아지고 있다. 본 연구는 문재인 대통령 임기 아래 한국의 경제외교에서 아세안의 위상과 한-아세안 간 경제협력 관계를 연구하는 데 초점을 맞출 것이다. 연구의 주요 내용을 요약하면 다음과 같다. 제 1 부(서론)에서 저자는 연구의 필요성, 연구 목적, 연구 대상과 범위를 제시한다. 또한 저자는 연구에서 사용된 방법을 언급하고 베트남 및 외국인 학자의 기존 연구를 참조하여 해당 주제의 연구 상황에 대한 일반적인 평가를 한다. 제 2 부 (내용)는 다음과 같은 구체적인 내용을 가진 4 개의 장으로 구성된다: 제 1 장에서 저자는 한-아세안 관계의 역사를 ...

 • item.jpg
 • Undergraduate thesis


 • Authors: Trần, Hải Dương;  Advisor: Lã, Thị Thanh Mai (2013)

 • 제1장에서는 의성어∙의태어의 정의를 제시하고 의성어∙의태어 특징에 대해서 알아 볼 수 있다. 이를 통해 학습자들은 의성어∙의태어는 어떤 것인지, 문장에서 무슨 역할을 하는지 잘 이해할 수 있다. 제2장에서는 현황 한국어 의성어∙의태어는 어떻게 되는지를 교육 자료를 분석하며 103명인 베트남 학습자 의성어∙의태어 인지도에 대한 실태 조사하였다. 조사 결과에서 학습자들은 의성어∙의태어에 대해 얼마나 인지하는지를 알아봄으로써 원인을 분석하기로 한다. 제3장에서는 제2장에서 제신되 학습자의 의성어∙의태어 인지도 분석 결과에 따라 학생들에게 흥미롭게 배울 수 있도록 노래, 드라마 대본, 아동문학 및 현대 문학과 같은 실제 자료를 이용하여 교육 방안을 제시하고자 한다.

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Hà, Thị Thành;  Advisor: Lã, Thị Thanh Mai (2022)

 • 한국과 베트남은 1992 년 12 월 국교를 정상화한 이래 다양한 교류 활동을 펼쳐왔다. 지금까지 한국인 베트남어 학습자나 베트남인 한국어 학습자는 시간이 지나면 지날수록 많아지고 있다고 볼 수 있는데 두 언어에 대한 연구가 많아질 필요가 있다. 특히 베트남과 한국은 유교문화권에 속하다는 공통점을 가지고 있기 때문에 예절에 대한 태도에서 비슷한 점이 많이 발견된다. 하지만 한국과 베트남은 전혀 다른 사회 발전 과정을 겪어 왔기 때문에 예절에 대한 태도와 인식에 있어서 차이점도 적지 않다. 계통언어와 문화 차이로 인하여 두 언어의 표현 방식이 다르기 때문에 베트남 학습자들은 한국어 예절표현의 특성과 사용규칙을 제대로 이해하지 못하면 실수를 범하기 쉽다. 그 중에서, 이메일은 인터넷의 보급과 함께 일상 생활에서 상호 의사소통을 보편적으로 자주 사용되고 있는 하나의 통신 수단으로 자리 매김하게 되었다. 하지만, 한국어 예절표현이 아직 서툰 베트남 학습자들은 한국어 이메일을 작성하는 과정에서 많은 어려움을 겪고 있다. 이와 같은 상황을 극복하기 위해 베트남 학습자를 위한 한국어로 이메일 작성 시, 필요한 예절표현에 대한 연구가 필요하다고 생각한다. 본 연구의 목적은 한국어 이메일을 예절표현에 초점을 맞추어 분석하고 이를 바탕으로 보다 효과적인 교육 및 학습 방안을 탐색해 보고자 한다. 제 1 부 (서론)에서는 본 논문의 목적과 ...

 • item.jpg
 • Undergraduate thesis


 • Authors: Lê, Thị Bích Ngọc;  Advisor: Lã, Thị Thanh Mai (2013)

 • 한국어 사동.피동 표현은 어려운 엄청 과제이다. 학습자들이 수업에 이 범주를 잘 이해할 수 없다. 그러니까 학습자들이 활용할 줄 모르거나 잘 못 활용할 경우가 많다. 따라서 본 졸업 논문은 한국어 사동.피동 표현에 대해서 잘 알아 보고자 하는 학습자들에게 도움이 된다. 그리고 의사 소통 때나 글을 쓸 때 잘 못 할용하지 않다. 본 졸업 논문은 연구 목적, 대상, 범위, 그리고 선행 연구를 제시하는 서론과 견론 외에도 다음과 같은 장으로 구성된다. 제1장에서는 한국어 사동 표현 및 피동 표현의 개념 및 유형을 제시한다. 먼저 사동, 피동, 사동사, 피동사, 사동문, 피동문, 사동법, 피동법 과 같은 한국어 사동 표현 및 피동 표현과 관련된 바의 개념을 제시한다. 더불어 사동.피동 표현의 특성을 소개해 드린다. 다음은 사동. 피동 유형을 알아 보고자 할 것이다.

 • item.jpg
 • Undergraduate thesis


 • Authors: Vũ, Thị Mai Loan;  Advisor: Lã, Thị Thanh Mai (2012)

 • 본 논문에서는 베트남 학습자가 표준 한국어를 발음하는데 있어서 발생할 수 있는 어려움이나 오류의 가능성을 알아보고, 정확한 발음의 습관을 형성시킬 수 있는지 방안을 모색하는 데 연구의 목적을 두었다. 효과적 극복방안을 제시하기 위해, 먼저 기존 연구 자료를 참여하는 작업을 하였으며 그 연구들의 따른 발음 오류에 대한 이론을 살펴본 후, 발음 조사를 진행하기로 한다. 발음 조사는 하노이 국립 대학교 외국어 대학 한국어 학과에 1학년부터 4학년까지의 학생들을 대상으로 하여 학생들의 인터뷰를 녹음하는 방식을 택하였으며, 실제 발음 시 나타나는 오류를 분석하고 정리하였다. 본 조사연구는 학생 수에 제한함이 있으므로 조사결과도 한계가 따를 수 있다. 음운은 자음체계와 모음체계로 나누어 체계적으로 교육해야 효과를 거둘 수 있다. 특히 베트남어와의 대조를 통해 체계적으로 나타날 수 있는 오류를 감안하여 이에 대한 집중적인 교육을 해야 한다. 자음의 경우 자애음 계열의 대립체계가 달라 베트남인 학습자가 많은 어려움을 겼는데 초기 단계에서 이에 대한 집중적인 교육이 필요하다.

 • LÃ THỊ THANH MAI, TRẦN HẢI DƯƠNG.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Lã, Thị Thanh Mai; Trần, Hải Dương (2018-11-17)

 • Recently, the number of Korean learners has been increasing considerably. When studying Korean in particular and other foreign languages in general, learners should pay enough attention to culture besides focusing on language itself. However, nowadays, cultural education in Vietnam’s universities is not seriously considered. This research aims to analyze the content of Korea’s cultural education in Korean General Textbook for Vietnamese 1, 2 (primary level). Based on the researches of cultural education of Professor Cho Hang Rok in 2012, 2014, this research designs an analyzing frame of cultural contents including 10 criteria and analyzes the contents of cultural education in 3...

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Trà My;  Advisor: Lã, Thị Thanh Mai (2022)

 • 본 연구는 일상생활에서 혼자 활동에 참여하는 것을 즐기는 사람들이 형성하는 혼족 문화를 대상으로 이런 문화의 정확한 정의, 특성, 원인을 밝히고자 하였으며, 혼자서 하는 것은 주는 긍정적인 측면 및 부정적인 측면을 이해하고 일부 해결 방법을 제시하고자 한다. 제 1 부 (서론)에서 본 논문의 필요성과 목적을 밝히고 연구 대상과 범위를 제시한다. 동시에 본 연구에 어떤 방법을 활용하는지에 대해 설명하였다. 제 2 부 (본론)는 3 장으로 구분하였다. 제 1 장에서 연구의 이론적 배경을 제시하였다. 이 장에서 "혼족", "문화", "혼족 문화" 등 기본적인 개념을 다루고 있으며 혼족들의 특성과 한국에서 혼족 현황을 살펴보았다. 덕분에 혼족의 정의를 정확하게 알게 되고 한국에서 혼족 상황을 잘 파악할 수 있다.

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thùy Linh;  Advisor: Lã, Thị Thanh Mai (2022)

 • 본 연구는 한국의 1000 년 이상 역사를 가진 전통 한지와 한지로 만든 한지 공예의 유형을 알아보는 동시에 한지 공예에 대해 알아보며, 이어서 베트남 내 한지 공예의 전망과 한지 공예 발달에 대한 몇 가지 방향을 제시하고자 한다. 제 1 부 (서론)에서 “전통 한지 공예”라는 문제를 제기하였고 필요성과 목적을 밝히고 연구 대상과 범위를 제시하였다. 동시에 본 연구에 어떤 방법을 활용하는지 지적하였다. 마지막으로 이 주제에 관한 기존 연구를 검토해 보고 연구 현황을 제기하였다. 제 2 부 (본론)에서는 연구 내용을 3 장으로 구분하여 다루고 각장의 내용을 간략하게 제시하였다. 먼저, 제 1 장에서는 연구의 이론적 배경을 제시하였다. 이 장에서는 한지 형성의 역사, 한지 개념, 한지의 종류와 분류, 마지막으로 완전한 한지 제품을 만들기 위한 제작 과정을 공급하였다. 다음으로, 제 2 장에는 한지공예에 대한 내용이 전개되었다. 기법에 따른 한지공예의 종류은 지승공예 (紙繩工藝)와 지호공예 (紙戶工藝), 지화공예 (紙花工藝), 지화공예 (紙畵工藝), 전지공예 (剪紙工藝), 지장공예 (紙裝工藝), 후지공예 (厚裝工藝), 한지 그림 그리고 닥종이 인형 모두 8 가지의 기법으로 나뉘었다. 한지공예에서 볼 수 있는 문양과 색채에 대해서도 분석하여, 이를 통하여 이 전통공예를 더 깊이 이해할 수 있다. 본 논문의 가장 핵심적인 부분인 ...

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Phạm, Ngọc Phương Linh;  Advisor: Lã, Thị Thanh Mai (2022)

 • “한국 현대 신문 기사에 사용하는 용어 특징에 대한 연구” 논문의 중심 내용은 서론 및 결론 외에 크게 세 부분으로 구성되었다. 부분별로 내용을 간단히 소개한다. 제1장은 신문에 대한 이론적 배경. 이부분에는 한국 신문은 어떻게 태어나고 발전하는지고 현대 한국 신문은 어떻게 발전하고 있는지에 대한 한국 신문의 역사 및 현황에 대해 소개한다. 또한, 신문에 대한 몇 가지 개념에 대해 소개한다. 제2장은 한국 현대 신문 기사 분석. 이 부분은 이 연구의 가장 중심적인 내용을 담는다. 한국 신문의 특징, 소재, 종류 그리고 구조에 대해 알아본다. 또한 한국 현대 신문기사를 분석하여 신문의 작성 방식의 특징, 신문 언어의 표현적 가치를 보여준다. 제3장은 신문 기사 분야 번역가의 품격 및 능력. 신문 기사 분야 번역가 외에 저널리즘에 대한 관심을 갖고 있는 모든 통번역자들에게 한-베 신문기사나 뉴스를 통번역을 잘 할 수 있도록 언어와 문화에 대한 어떤 지식이 있어야 하는 지, 자기 자신의 통번역 능력을 어떻게 양성할 수 있는 지에 대한 내용을 제공한다

 • item.jpg
 • Undergraduate thesis


 • Authors: Trần, Thị Thảo Nguyên;  Advisor: Lã, Thị Thanh Mai (2017)

 • Bài nghiên cứu này được chia thành ba phần chính: phần Mở đầu, phần Nội dung và phần Kết luận. Trong phần Mở đầu, nhận thức được tầm quan trọng của các từ ngữ gốc Hán với số lượng chiếm gần 60% tổng số từ vựng của hai ngôn ngữ Hàn – Việt và vai trò của thành ngữ gốc Hán bốn yếu tố trong việc nâng cao hiệu quả học tập – tiếp thu từ vựng tiếng Hàn, chúng tôi đã chọn lọc ra 265 thành ngữ gốc Hán Hàn – Việt bốn yếu tố để tiến hành phân tích, so sánh nhằm đưa ra phương pháp học tập – giảng dạy hiệu quả đối với các thành ngữ gốc Hán bốn yếu tố trong tiếng Hàn. Trong phần Nội dung, chúng tôi triển khai đề tài nghiên cứu theo 4 chương chính, bao gồm: chương I, chúng tôi đưa ra các khái niệ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thúy Hằng;  Advisor: Lã, Thị Thanh Mai (2021)

 • 제 1 장에서는 논문의 연구 목적 및 필요성, 연구 방법 및 범위, 선행 연구 검토 그리고 논문의 이론적, 실용적 의미에 대해 기술하였다. 제 2 장에서는 한국어와 베트남어 부정 의문문의 개념, 유형 그리고 간접 화행 같은 이론적 배경에 대해 논의하였다. 제 3 장에서는 한국어와 베트남어 부정 의문문의 형태-통사적 특성 및 화용적 의미에 대해 비교하였으며 공통점과 차이점을 밝혔다. 본 연구에서는 한국어와 베트남어 부정 의문문에 대해서 다음과 같이 정리하였다. 제 4 장에서는 베트남인 학습자를 대상으로 한국어 부정 의문문 사용양상에 대한 설문조사를 실시하여 분석하였다. 설문조사를 통해 베트남인 학습자가 화용적 의미 측면에서 ‘제안 기능’ 및 ‘명령 기능’의 오답률이 가장 높게 나타났다고 정리하였다. 제 5 장에서는 제 3,4 장에서 분석한 내용을 바탕으로 베트남인 학습자를 위해 부정 의문문의 효과적인 교수-학습 모형을 제시하였다. 제 6 장에서는 본 연구의 한계점을 제시하고 앞으로 해결해야 할 연구문제를 지적하였다

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Liễu;  Advisor: Lã, Thị Thanh Mai (2021)

 • 한국어와 베트남어의 색채어 비교 연구 (빨간색, 파란색을 중심으로) 지구상에 있는 모든 만물은 다 색을 가지고 있으며 인간이 시각적으로 감각하게 되어 언어로 표현된다. 색채어는 하나 나라의 전통문화와 밀접한 관계에 있고 그 나라의 사람의 풍습 및 사고방식에 많은 영향을 준다고 할 수 있다. 인간의 생활에는 색채어와 밀접한 관련을 가지고 있는데 인간은 색채의 상징적 의미를 파악할 수 있다. 한국와 베트남 양국은 같은 동방문화권에 속하고 음양오행에 따른 색채어를 사용하지만 한국어와 베트남어는 조금 다르다고 할 수 있다. 두 언어는 각각 교착어와 고립어의 특징을 가지고 있어서 한국어와 베트남어의 형태 구조가 다를 뿐만 아니라 사전적 의미, 상징적 의미도 차이점을 나타낸다. 한국어에서는 색채어 관련 연구가 90 년대부터 활발히 이루어졌는데 많은 성과를 거두었다. 그 연구는 다양하고 풍부하지만 한국어쪽에 큰 비중을 차지한다는 한계를 가지고 있는 사실이다. 다른 언어의 색채어와 한국어 색채어를 비교하는 것은 한국어쪽 색채어 관련 연구보다 활발히 진행하지 않고 대부분 연구는 한국어와 중국어 양국간의 색채어 비교에 대한 연구들이였다. 그외에 몽골어, 일본어, 영어, 아랍어, 미얀마어 등와 같은 다른 언어의 색채어와 비교하는 연구도 있었다. 한국어와 마찬가지로 베트남어 색채어는 국어쪽에서 색채어를 연구들만 많은 것으로 나타난다. 다른 언...

 • item.jpg
 • Undergraduate thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Thu Hiền;  Advisor: Lã, Thị Thanh Mai (2012)

 • 최근 국제결혼 비율이 높은 국가중의 하나는 한국과 베트남이라고 할 수 있다. 1992년 베트남- 한국이 수교관계를 맺은 후에 한국-베트남은 문화, 정치, 경제, 관광 등 여러 분야에서 탁월한 성과를 달성해 왔으며 한-베 국제결혼 비율이 늘어나고 있다. 통계 자료에 따르면 한국 남성과 베트남 여성의 결혼 비율이 아주 높다. 주로 한국의 농촌 지역 남성이 빈곤한 삶에서 벗어나 가족을 도와줄 수 있는 희망을 가진 베트남 여성을 배우자로 맞아 결혼을 한다. 그래서 한-베 농촌 다문화 가족을 대상으로 택하여 연구를 진행한다.

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Phạm, Hà My;  Advisor: Lã, Thị Thanh Mai (2022)

 • 한국 문화의 두드러진 특징 중 하나는 자연과의 조화를 추구한다는 점이며, 이러한 특징도 분명히 한반도 주민들의 색채에 대한 관념과 의식에 깊이 뿌리박혀 왔다는 것을 부인할 수 없다. 한국과 마찬가지로 베트남 사람들의 색채 의식도 중국 문화의 영향을 강하게 받았다. 그러나 오방색은 각 나라에 유입되면서 그 나라의 민족적 전통, 관습과 민속적 관념, 가치관, 생활환경 및 지리적 조건, 환경 등의 영향을 받아 천변만화를 거쳐 각 민족의 독특한 색채의식을 형성한다. 본 논문은 한국의 오방색을 바탕으로 색채의식에 대한 연구를 집중하면서, 아시아 두 나라인 베트남과 중국에서의 유사한 표현과 비교함으로써 한-베-중의 공통점과 차이점을 분석하고 그 차이들의 원인을 밝혀내게 한다. 마지막으로 베트남인 학생들이 한국문화를 공부할 때 더 쉽게 이해하며 빠르고 장기적으로 기억할 수 있도록 해야 하는 일을 단계로 제시한다. 간략하게 요약하면 본 논문에서 다루는 내용은 아래와 같다.

Browsing by Author Lã, Thị Thanh Mai

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
 • 33.2.4.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Thúy Hằng; Lã, Thị Thanh Mai; Đặng, Nguyễn Thùy Dương (2017)

 • Bài viết là một phần của nghiên cứu trong đề tài mã số N.16.17 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội nhằm khảo sát nhu cầu tuyển dụng đối với sinh viên tốt nghiệp ngành tiếng Hàn và kết nối doanh nghiệp với nhà trường. Bài viết trình bày kết quả và phân tích nhu cầu tuyển dụng nhân lực tiếng Hàn hiện nay tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức của Hàn Quốc và Việt Nam từ góc độ của sinh viên tốt nghiệp. Từ đó, nhóm nghiên cứu xác định và đưa ra các nội dung cần bổ sung vào chương trình đào tạo nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu thực tế của các nhà tuyển dụng từ góc độ của người học như: lĩnh vực cần bổ sung giảng dạy, thời lượng, thời điểm đào tạo, sự đóng góp của sinh viên t...

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Lê, Thị Trang;  Advisor: Lã, Thị Thanh Mai (2022)

 • 한-아세안 대화 관계는 1989 년에 수립되었다. 지난 30 년 동안의 한-아세안 협력 관계는 많은 우여곡절을 겪었지만 괄목할 만한 성과를 거두었다. 한-아세안 협력 관계는 문재인 대통령 아래서 코로나 19 로 인해 양국이 많은 어려움과 도전에 직면해야 하지만 가장 강력하게 발전을 기록했다. 문재인 대통령은 집권 이후 중국과 미국이라는 두 강대국에 지나치게 의존하고 있는 한국은 아세안 국가들과 시장 다변화와 경제 활성화를 위해 협력하겠다는 강한 의지를 표명했다. 아세안과의 협력 확대는 문재인 대통령의 가장 중요한 대외정책 중 하나다. 아세안과의 관계를 중국, 미국, 일본, 러시아 수준으로 격상시키는 것을 목표로 하는 신남방정책이 발표되면서 한국 경제에서 아세안의 위상이 더욱 높아지고 있다. 본 연구는 문재인 대통령 임기 아래 한국의 경제외교에서 아세안의 위상과 한-아세안 간 경제협력 관계를 연구하는 데 초점을 맞출 것이다. 연구의 주요 내용을 요약하면 다음과 같다. 제 1 부(서론)에서 저자는 연구의 필요성, 연구 목적, 연구 대상과 범위를 제시한다. 또한 저자는 연구에서 사용된 방법을 언급하고 베트남 및 외국인 학자의 기존 연구를 참조하여 해당 주제의 연구 상황에 대한 일반적인 평가를 한다. 제 2 부 (내용)는 다음과 같은 구체적인 내용을 가진 4 개의 장으로 구성된다: 제 1 장에서 저자는 한-아세안 관계의 역사를 ...

 • item.jpg
 • Undergraduate thesis


 • Authors: Trần, Hải Dương;  Advisor: Lã, Thị Thanh Mai (2013)

 • 제1장에서는 의성어∙의태어의 정의를 제시하고 의성어∙의태어 특징에 대해서 알아 볼 수 있다. 이를 통해 학습자들은 의성어∙의태어는 어떤 것인지, 문장에서 무슨 역할을 하는지 잘 이해할 수 있다. 제2장에서는 현황 한국어 의성어∙의태어는 어떻게 되는지를 교육 자료를 분석하며 103명인 베트남 학습자 의성어∙의태어 인지도에 대한 실태 조사하였다. 조사 결과에서 학습자들은 의성어∙의태어에 대해 얼마나 인지하는지를 알아봄으로써 원인을 분석하기로 한다. 제3장에서는 제2장에서 제신되 학습자의 의성어∙의태어 인지도 분석 결과에 따라 학생들에게 흥미롭게 배울 수 있도록 노래, 드라마 대본, 아동문학 및 현대 문학과 같은 실제 자료를 이용하여 교육 방안을 제시하고자 한다.

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Hà, Thị Thành;  Advisor: Lã, Thị Thanh Mai (2022)

 • 한국과 베트남은 1992 년 12 월 국교를 정상화한 이래 다양한 교류 활동을 펼쳐왔다. 지금까지 한국인 베트남어 학습자나 베트남인 한국어 학습자는 시간이 지나면 지날수록 많아지고 있다고 볼 수 있는데 두 언어에 대한 연구가 많아질 필요가 있다. 특히 베트남과 한국은 유교문화권에 속하다는 공통점을 가지고 있기 때문에 예절에 대한 태도에서 비슷한 점이 많이 발견된다. 하지만 한국과 베트남은 전혀 다른 사회 발전 과정을 겪어 왔기 때문에 예절에 대한 태도와 인식에 있어서 차이점도 적지 않다. 계통언어와 문화 차이로 인하여 두 언어의 표현 방식이 다르기 때문에 베트남 학습자들은 한국어 예절표현의 특성과 사용규칙을 제대로 이해하지 못하면 실수를 범하기 쉽다. 그 중에서, 이메일은 인터넷의 보급과 함께 일상 생활에서 상호 의사소통을 보편적으로 자주 사용되고 있는 하나의 통신 수단으로 자리 매김하게 되었다. 하지만, 한국어 예절표현이 아직 서툰 베트남 학습자들은 한국어 이메일을 작성하는 과정에서 많은 어려움을 겪고 있다. 이와 같은 상황을 극복하기 위해 베트남 학습자를 위한 한국어로 이메일 작성 시, 필요한 예절표현에 대한 연구가 필요하다고 생각한다. 본 연구의 목적은 한국어 이메일을 예절표현에 초점을 맞추어 분석하고 이를 바탕으로 보다 효과적인 교육 및 학습 방안을 탐색해 보고자 한다. 제 1 부 (서론)에서는 본 논문의 목적과 ...

 • item.jpg
 • Undergraduate thesis


 • Authors: Lê, Thị Bích Ngọc;  Advisor: Lã, Thị Thanh Mai (2013)

 • 한국어 사동.피동 표현은 어려운 엄청 과제이다. 학습자들이 수업에 이 범주를 잘 이해할 수 없다. 그러니까 학습자들이 활용할 줄 모르거나 잘 못 활용할 경우가 많다. 따라서 본 졸업 논문은 한국어 사동.피동 표현에 대해서 잘 알아 보고자 하는 학습자들에게 도움이 된다. 그리고 의사 소통 때나 글을 쓸 때 잘 못 할용하지 않다. 본 졸업 논문은 연구 목적, 대상, 범위, 그리고 선행 연구를 제시하는 서론과 견론 외에도 다음과 같은 장으로 구성된다. 제1장에서는 한국어 사동 표현 및 피동 표현의 개념 및 유형을 제시한다. 먼저 사동, 피동, 사동사, 피동사, 사동문, 피동문, 사동법, 피동법 과 같은 한국어 사동 표현 및 피동 표현과 관련된 바의 개념을 제시한다. 더불어 사동.피동 표현의 특성을 소개해 드린다. 다음은 사동. 피동 유형을 알아 보고자 할 것이다.

 • item.jpg
 • Undergraduate thesis


 • Authors: Vũ, Thị Mai Loan;  Advisor: Lã, Thị Thanh Mai (2012)

 • 본 논문에서는 베트남 학습자가 표준 한국어를 발음하는데 있어서 발생할 수 있는 어려움이나 오류의 가능성을 알아보고, 정확한 발음의 습관을 형성시킬 수 있는지 방안을 모색하는 데 연구의 목적을 두었다. 효과적 극복방안을 제시하기 위해, 먼저 기존 연구 자료를 참여하는 작업을 하였으며 그 연구들의 따른 발음 오류에 대한 이론을 살펴본 후, 발음 조사를 진행하기로 한다. 발음 조사는 하노이 국립 대학교 외국어 대학 한국어 학과에 1학년부터 4학년까지의 학생들을 대상으로 하여 학생들의 인터뷰를 녹음하는 방식을 택하였으며, 실제 발음 시 나타나는 오류를 분석하고 정리하였다. 본 조사연구는 학생 수에 제한함이 있으므로 조사결과도 한계가 따를 수 있다. 음운은 자음체계와 모음체계로 나누어 체계적으로 교육해야 효과를 거둘 수 있다. 특히 베트남어와의 대조를 통해 체계적으로 나타날 수 있는 오류를 감안하여 이에 대한 집중적인 교육을 해야 한다. 자음의 경우 자애음 계열의 대립체계가 달라 베트남인 학습자가 많은 어려움을 겼는데 초기 단계에서 이에 대한 집중적인 교육이 필요하다.

 • LÃ THỊ THANH MAI, TRẦN HẢI DƯƠNG.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Lã, Thị Thanh Mai; Trần, Hải Dương (2018-11-17)

 • Recently, the number of Korean learners has been increasing considerably. When studying Korean in particular and other foreign languages in general, learners should pay enough attention to culture besides focusing on language itself. However, nowadays, cultural education in Vietnam’s universities is not seriously considered. This research aims to analyze the content of Korea’s cultural education in Korean General Textbook for Vietnamese 1, 2 (primary level). Based on the researches of cultural education of Professor Cho Hang Rok in 2012, 2014, this research designs an analyzing frame of cultural contents including 10 criteria and analyzes the contents of cultural education in 3...

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Trà My;  Advisor: Lã, Thị Thanh Mai (2022)

 • 본 연구는 일상생활에서 혼자 활동에 참여하는 것을 즐기는 사람들이 형성하는 혼족 문화를 대상으로 이런 문화의 정확한 정의, 특성, 원인을 밝히고자 하였으며, 혼자서 하는 것은 주는 긍정적인 측면 및 부정적인 측면을 이해하고 일부 해결 방법을 제시하고자 한다. 제 1 부 (서론)에서 본 논문의 필요성과 목적을 밝히고 연구 대상과 범위를 제시한다. 동시에 본 연구에 어떤 방법을 활용하는지에 대해 설명하였다. 제 2 부 (본론)는 3 장으로 구분하였다. 제 1 장에서 연구의 이론적 배경을 제시하였다. 이 장에서 "혼족", "문화", "혼족 문화" 등 기본적인 개념을 다루고 있으며 혼족들의 특성과 한국에서 혼족 현황을 살펴보았다. 덕분에 혼족의 정의를 정확하게 알게 되고 한국에서 혼족 상황을 잘 파악할 수 있다.

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thùy Linh;  Advisor: Lã, Thị Thanh Mai (2022)

 • 본 연구는 한국의 1000 년 이상 역사를 가진 전통 한지와 한지로 만든 한지 공예의 유형을 알아보는 동시에 한지 공예에 대해 알아보며, 이어서 베트남 내 한지 공예의 전망과 한지 공예 발달에 대한 몇 가지 방향을 제시하고자 한다. 제 1 부 (서론)에서 “전통 한지 공예”라는 문제를 제기하였고 필요성과 목적을 밝히고 연구 대상과 범위를 제시하였다. 동시에 본 연구에 어떤 방법을 활용하는지 지적하였다. 마지막으로 이 주제에 관한 기존 연구를 검토해 보고 연구 현황을 제기하였다. 제 2 부 (본론)에서는 연구 내용을 3 장으로 구분하여 다루고 각장의 내용을 간략하게 제시하였다. 먼저, 제 1 장에서는 연구의 이론적 배경을 제시하였다. 이 장에서는 한지 형성의 역사, 한지 개념, 한지의 종류와 분류, 마지막으로 완전한 한지 제품을 만들기 위한 제작 과정을 공급하였다. 다음으로, 제 2 장에는 한지공예에 대한 내용이 전개되었다. 기법에 따른 한지공예의 종류은 지승공예 (紙繩工藝)와 지호공예 (紙戶工藝), 지화공예 (紙花工藝), 지화공예 (紙畵工藝), 전지공예 (剪紙工藝), 지장공예 (紙裝工藝), 후지공예 (厚裝工藝), 한지 그림 그리고 닥종이 인형 모두 8 가지의 기법으로 나뉘었다. 한지공예에서 볼 수 있는 문양과 색채에 대해서도 분석하여, 이를 통하여 이 전통공예를 더 깊이 이해할 수 있다. 본 논문의 가장 핵심적인 부분인 ...

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Phạm, Ngọc Phương Linh;  Advisor: Lã, Thị Thanh Mai (2022)

 • “한국 현대 신문 기사에 사용하는 용어 특징에 대한 연구” 논문의 중심 내용은 서론 및 결론 외에 크게 세 부분으로 구성되었다. 부분별로 내용을 간단히 소개한다. 제1장은 신문에 대한 이론적 배경. 이부분에는 한국 신문은 어떻게 태어나고 발전하는지고 현대 한국 신문은 어떻게 발전하고 있는지에 대한 한국 신문의 역사 및 현황에 대해 소개한다. 또한, 신문에 대한 몇 가지 개념에 대해 소개한다. 제2장은 한국 현대 신문 기사 분석. 이 부분은 이 연구의 가장 중심적인 내용을 담는다. 한국 신문의 특징, 소재, 종류 그리고 구조에 대해 알아본다. 또한 한국 현대 신문기사를 분석하여 신문의 작성 방식의 특징, 신문 언어의 표현적 가치를 보여준다. 제3장은 신문 기사 분야 번역가의 품격 및 능력. 신문 기사 분야 번역가 외에 저널리즘에 대한 관심을 갖고 있는 모든 통번역자들에게 한-베 신문기사나 뉴스를 통번역을 잘 할 수 있도록 언어와 문화에 대한 어떤 지식이 있어야 하는 지, 자기 자신의 통번역 능력을 어떻게 양성할 수 있는 지에 대한 내용을 제공한다

 • item.jpg
 • Undergraduate thesis


 • Authors: Trần, Thị Thảo Nguyên;  Advisor: Lã, Thị Thanh Mai (2017)

 • Bài nghiên cứu này được chia thành ba phần chính: phần Mở đầu, phần Nội dung và phần Kết luận. Trong phần Mở đầu, nhận thức được tầm quan trọng của các từ ngữ gốc Hán với số lượng chiếm gần 60% tổng số từ vựng của hai ngôn ngữ Hàn – Việt và vai trò của thành ngữ gốc Hán bốn yếu tố trong việc nâng cao hiệu quả học tập – tiếp thu từ vựng tiếng Hàn, chúng tôi đã chọn lọc ra 265 thành ngữ gốc Hán Hàn – Việt bốn yếu tố để tiến hành phân tích, so sánh nhằm đưa ra phương pháp học tập – giảng dạy hiệu quả đối với các thành ngữ gốc Hán bốn yếu tố trong tiếng Hàn. Trong phần Nội dung, chúng tôi triển khai đề tài nghiên cứu theo 4 chương chính, bao gồm: chương I, chúng tôi đưa ra các khái niệ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thúy Hằng;  Advisor: Lã, Thị Thanh Mai (2021)

 • 제 1 장에서는 논문의 연구 목적 및 필요성, 연구 방법 및 범위, 선행 연구 검토 그리고 논문의 이론적, 실용적 의미에 대해 기술하였다. 제 2 장에서는 한국어와 베트남어 부정 의문문의 개념, 유형 그리고 간접 화행 같은 이론적 배경에 대해 논의하였다. 제 3 장에서는 한국어와 베트남어 부정 의문문의 형태-통사적 특성 및 화용적 의미에 대해 비교하였으며 공통점과 차이점을 밝혔다. 본 연구에서는 한국어와 베트남어 부정 의문문에 대해서 다음과 같이 정리하였다. 제 4 장에서는 베트남인 학습자를 대상으로 한국어 부정 의문문 사용양상에 대한 설문조사를 실시하여 분석하였다. 설문조사를 통해 베트남인 학습자가 화용적 의미 측면에서 ‘제안 기능’ 및 ‘명령 기능’의 오답률이 가장 높게 나타났다고 정리하였다. 제 5 장에서는 제 3,4 장에서 분석한 내용을 바탕으로 베트남인 학습자를 위해 부정 의문문의 효과적인 교수-학습 모형을 제시하였다. 제 6 장에서는 본 연구의 한계점을 제시하고 앞으로 해결해야 할 연구문제를 지적하였다

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Liễu;  Advisor: Lã, Thị Thanh Mai (2021)

 • 한국어와 베트남어의 색채어 비교 연구 (빨간색, 파란색을 중심으로) 지구상에 있는 모든 만물은 다 색을 가지고 있으며 인간이 시각적으로 감각하게 되어 언어로 표현된다. 색채어는 하나 나라의 전통문화와 밀접한 관계에 있고 그 나라의 사람의 풍습 및 사고방식에 많은 영향을 준다고 할 수 있다. 인간의 생활에는 색채어와 밀접한 관련을 가지고 있는데 인간은 색채의 상징적 의미를 파악할 수 있다. 한국와 베트남 양국은 같은 동방문화권에 속하고 음양오행에 따른 색채어를 사용하지만 한국어와 베트남어는 조금 다르다고 할 수 있다. 두 언어는 각각 교착어와 고립어의 특징을 가지고 있어서 한국어와 베트남어의 형태 구조가 다를 뿐만 아니라 사전적 의미, 상징적 의미도 차이점을 나타낸다. 한국어에서는 색채어 관련 연구가 90 년대부터 활발히 이루어졌는데 많은 성과를 거두었다. 그 연구는 다양하고 풍부하지만 한국어쪽에 큰 비중을 차지한다는 한계를 가지고 있는 사실이다. 다른 언어의 색채어와 한국어 색채어를 비교하는 것은 한국어쪽 색채어 관련 연구보다 활발히 진행하지 않고 대부분 연구는 한국어와 중국어 양국간의 색채어 비교에 대한 연구들이였다. 그외에 몽골어, 일본어, 영어, 아랍어, 미얀마어 등와 같은 다른 언어의 색채어와 비교하는 연구도 있었다. 한국어와 마찬가지로 베트남어 색채어는 국어쪽에서 색채어를 연구들만 많은 것으로 나타난다. 다른 언...

 • item.jpg
 • Undergraduate thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Thu Hiền;  Advisor: Lã, Thị Thanh Mai (2012)

 • 최근 국제결혼 비율이 높은 국가중의 하나는 한국과 베트남이라고 할 수 있다. 1992년 베트남- 한국이 수교관계를 맺은 후에 한국-베트남은 문화, 정치, 경제, 관광 등 여러 분야에서 탁월한 성과를 달성해 왔으며 한-베 국제결혼 비율이 늘어나고 있다. 통계 자료에 따르면 한국 남성과 베트남 여성의 결혼 비율이 아주 높다. 주로 한국의 농촌 지역 남성이 빈곤한 삶에서 벗어나 가족을 도와줄 수 있는 희망을 가진 베트남 여성을 배우자로 맞아 결혼을 한다. 그래서 한-베 농촌 다문화 가족을 대상으로 택하여 연구를 진행한다.

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Phạm, Hà My;  Advisor: Lã, Thị Thanh Mai (2022)

 • 한국 문화의 두드러진 특징 중 하나는 자연과의 조화를 추구한다는 점이며, 이러한 특징도 분명히 한반도 주민들의 색채에 대한 관념과 의식에 깊이 뿌리박혀 왔다는 것을 부인할 수 없다. 한국과 마찬가지로 베트남 사람들의 색채 의식도 중국 문화의 영향을 강하게 받았다. 그러나 오방색은 각 나라에 유입되면서 그 나라의 민족적 전통, 관습과 민속적 관념, 가치관, 생활환경 및 지리적 조건, 환경 등의 영향을 받아 천변만화를 거쳐 각 민족의 독특한 색채의식을 형성한다. 본 논문은 한국의 오방색을 바탕으로 색채의식에 대한 연구를 집중하면서, 아시아 두 나라인 베트남과 중국에서의 유사한 표현과 비교함으로써 한-베-중의 공통점과 차이점을 분석하고 그 차이들의 원인을 밝혀내게 한다. 마지막으로 베트남인 학생들이 한국문화를 공부할 때 더 쉽게 이해하며 빠르고 장기적으로 기억할 수 있도록 해야 하는 일을 단계로 제시한다. 간략하게 요약하면 본 논문에서 다루는 내용은 아래와 같다.