Browsing by Author Lê, Đức Ngọc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 37
 • V_L6_00057_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quốc Tuấn;  Advisor: Lê, Đức Ngọc (1997)

 • Sau khi phân tích xử lý tập số liệu kết quả thực nghiệm, phân tích tổng quan, quy hoạch hoá, mô hình hoá và tối ưu hoá thực nghiệm, tác giả tiến hành lập trình xây dựng chương trình xử lý và kế hoạch hoá thực nghiệm hoá học hữu cơ. Kết quả cho thấy đã xây dựng được mô hình tiếng Việt trong môi trường Windows để xử lý số liệu và kế hoạch hóa thực nghiệm hóa học hữu cơ bằng ngôn ngữ lập trình Visaul Basic 3.0.

 • 05050002112.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Linh Giang;  Advisor: Lê, Đức Ngọc (2015)

 • CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC. TRIỂN KHAI KHẢO NGHIỆM MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CẤU TRÚC SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO ĐI HỌC. ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH CẤU TRÚC SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI HĐĐT ĐI HỌC QUA THỰC TIỄN.

 • Teacher Quality Assessment Tool Through Module Subject.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Khổng, Hữu Lực; Lê, Đức Ngọc; Trần, Xuân Ngọc (2019)

 • Đánh giá chất lượng giảng dạy giảng viên qua từng mô đun/môn học được lượng hóa thông qua 4 hàm: điểm thi kết thúc từng mô đun/môn học; ý kiến phản hồi của người học; việc thực hiện các nội quy, quy định; sĩ số sinh viên tham gia học. Trong quá trình áp dụng bộ công cụ này, có thể thay đổi hệ số của các hàm trên cho phù hợp với từng nhà trường/chương trình đào tạo, trong từng bối cảnh khác nhau

 • 00050003367.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Minh; Đặng, Bá Lãm; Lê, Đức Ngọc (2014)

 • Hệ thống hóa các vấn đề mang tính lý luận dựa trên các khoa học quản lý giáo dục, kinh tế học, xã hội học…về các chính sách tác động trực tiếp tới việc thực hiện sứ mệnh của trường đại học thuộc tỉnh trong bối cảnh hiện nay. Nghiên cứu tổng quan những công trình nghiên cứu liên quan đến luận án (về chính sách giáo dục, về trường đại học thuộc tỉnh và chính sách đối với trường đại học thuộc tỉnh); về hệ thống hóa lý luận chính sách giáo dục; về đặc điểm của chính sách giáo dục và chính sách đối với trường đại học thuộc tỉnh; về sự gắn kết với cộng đồng của các trường đại học thuộc tỉnh; làm rõ các khái niệm liên quan (giáo dục cộng đồng ; trường đại học thuộc tỉnh ; trường đại học...

 • DT_00946.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trịnh, Lê Hùng; Lê, Đức Ngọc; Nguyễn, Văn Hưng (2007)

 • Tổng quan về ứng dụng vi sinh vật trong xử lý nước thải. Chế tạo, lắp ráp các thiết bị xử lý sinh học. Theo dõi, phân tích và đánh giá các kết quả thu được trong quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học. Tìm hiểu và phân lập các vi sinh vật từ các quá trình xử lý. Xem xét khả năng ứng dụng và duy trì các giống vi sinh vật. Đã thiết kế chế tạo được pilot xử lý nước sông Tô lịch bằng phương pháp sinh học sử dụng các chủng vi sinh vật lấy chính từ nước sông Tô lịch có công suất 1.5m3/ngày đêm. Đã phân lập được một số chủng vi sinh vật hiện đang được bảo quản. Bước đầu đã phát hiện được vi khuẩn anammox và đang tiếp tục nghiên cứu ứng dụng để xử lý amoni

 • V_L0_02315.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hoài;  Advisor: Lê, Đức Ngọc; Lê, Viết Khuyến (2009)

 • Nghiên cứu lý thuyết phát triển chương trình và cơ sở lý luận của việc đánh giá thẩm định chương trình giáo dục đại học. Trình bày một số nét về thực trạng hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và các yếu tố liên quan tới chương trình giáo dục đại học. Phân tích thực trạng chương trình giáo dục đại học và công tác quản lý chương trình giáo dục đại học, thực trạng bộ tiêu chuẩn đánh giá thẩm định chương trình, thực trạng quy trình và công tác quản lý đánh giá thẩm định chương trình GDĐH. Hoàn thiện công tác đánh giá thẩm định thông qua xây dựng bộ tiêu chuẩn và quy trình đánh giá thẩm định CT nhằm nâng cao chất lượng công tác đánh giá thẩm định CT tại các cơ sở đào tạo đại học ở Việt Nam....

 • 00050002651.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Thu Hương; Lê, Đức Ngọc (2013)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận quản lý và quản lý chất lượng chương trình đào tạo đại học theo tiếp cận TQM (Total Quality Mannagement-Quản lý chất lượng tổng thể). Phân tích, đánh giá thực trạng triển khai chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao (CLC) tại Đại học quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) trên quan điểm quản lý chất lượng đào tạo nói chung và theo tiếp cận TQM nói riêng thông qua phân tích điiển hình(casestudy) chương trình cử nhân CLC Kinh tế Đối ngoại học ơ ̉ ĐHQGHN. Xây dựng hệ thống quản lý chương trình và các bi ện pháp triển khai hệ thống quản lý chất lượng chương trình đào t ạo cử nhân CLC tại ĐHQGHN theo cách tiếp cận TQM. Khảo sát về mức độ phù hợp và khả thi của một số n...

 • 00050002902.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Khải; Lê, Đức Ngọc; Nguyễn, Văn Lê (2013)

 • Xác định cơ sở lý luận và thực tiễn của quản lý hoạt động Dạy học lâm sàng (DHLS) cho Điều dưỡng viên (ĐDV) trính độ đại học tại các trường Đại học Y (ĐHY) Việt Nam và trên thế giới. Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động DHLS cho ĐDV trính độ đại học tại các trường ĐHY Việt Nam. Xây dựng biện pháp QLCL DHLS cho ĐDV trính độ đại học ở các trường ĐHY Việt Nam, theo tiếp cận ĐBCL DHLS. Khảo nghiệm và đánh giá một số biện pháp QLCL DHLS cho ĐDV trính độ đại học ở các trường ĐHY Việt Nam.

Browsing by Author Lê, Đức Ngọc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 37
 • V_L6_00057_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quốc Tuấn;  Advisor: Lê, Đức Ngọc (1997)

 • Sau khi phân tích xử lý tập số liệu kết quả thực nghiệm, phân tích tổng quan, quy hoạch hoá, mô hình hoá và tối ưu hoá thực nghiệm, tác giả tiến hành lập trình xây dựng chương trình xử lý và kế hoạch hoá thực nghiệm hoá học hữu cơ. Kết quả cho thấy đã xây dựng được mô hình tiếng Việt trong môi trường Windows để xử lý số liệu và kế hoạch hóa thực nghiệm hóa học hữu cơ bằng ngôn ngữ lập trình Visaul Basic 3.0.

 • 05050002112.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Linh Giang;  Advisor: Lê, Đức Ngọc (2015)

 • CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC. TRIỂN KHAI KHẢO NGHIỆM MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CẤU TRÚC SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO ĐI HỌC. ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH CẤU TRÚC SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI HĐĐT ĐI HỌC QUA THỰC TIỄN.

 • Teacher Quality Assessment Tool Through Module Subject.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Khổng, Hữu Lực; Lê, Đức Ngọc; Trần, Xuân Ngọc (2019)

 • Đánh giá chất lượng giảng dạy giảng viên qua từng mô đun/môn học được lượng hóa thông qua 4 hàm: điểm thi kết thúc từng mô đun/môn học; ý kiến phản hồi của người học; việc thực hiện các nội quy, quy định; sĩ số sinh viên tham gia học. Trong quá trình áp dụng bộ công cụ này, có thể thay đổi hệ số của các hàm trên cho phù hợp với từng nhà trường/chương trình đào tạo, trong từng bối cảnh khác nhau

 • 00050003367.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Minh; Đặng, Bá Lãm; Lê, Đức Ngọc (2014)

 • Hệ thống hóa các vấn đề mang tính lý luận dựa trên các khoa học quản lý giáo dục, kinh tế học, xã hội học…về các chính sách tác động trực tiếp tới việc thực hiện sứ mệnh của trường đại học thuộc tỉnh trong bối cảnh hiện nay. Nghiên cứu tổng quan những công trình nghiên cứu liên quan đến luận án (về chính sách giáo dục, về trường đại học thuộc tỉnh và chính sách đối với trường đại học thuộc tỉnh); về hệ thống hóa lý luận chính sách giáo dục; về đặc điểm của chính sách giáo dục và chính sách đối với trường đại học thuộc tỉnh; về sự gắn kết với cộng đồng của các trường đại học thuộc tỉnh; làm rõ các khái niệm liên quan (giáo dục cộng đồng ; trường đại học thuộc tỉnh ; trường đại học...

 • DT_00946.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trịnh, Lê Hùng; Lê, Đức Ngọc; Nguyễn, Văn Hưng (2007)

 • Tổng quan về ứng dụng vi sinh vật trong xử lý nước thải. Chế tạo, lắp ráp các thiết bị xử lý sinh học. Theo dõi, phân tích và đánh giá các kết quả thu được trong quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học. Tìm hiểu và phân lập các vi sinh vật từ các quá trình xử lý. Xem xét khả năng ứng dụng và duy trì các giống vi sinh vật. Đã thiết kế chế tạo được pilot xử lý nước sông Tô lịch bằng phương pháp sinh học sử dụng các chủng vi sinh vật lấy chính từ nước sông Tô lịch có công suất 1.5m3/ngày đêm. Đã phân lập được một số chủng vi sinh vật hiện đang được bảo quản. Bước đầu đã phát hiện được vi khuẩn anammox và đang tiếp tục nghiên cứu ứng dụng để xử lý amoni

 • V_L0_02315.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hoài;  Advisor: Lê, Đức Ngọc; Lê, Viết Khuyến (2009)

 • Nghiên cứu lý thuyết phát triển chương trình và cơ sở lý luận của việc đánh giá thẩm định chương trình giáo dục đại học. Trình bày một số nét về thực trạng hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và các yếu tố liên quan tới chương trình giáo dục đại học. Phân tích thực trạng chương trình giáo dục đại học và công tác quản lý chương trình giáo dục đại học, thực trạng bộ tiêu chuẩn đánh giá thẩm định chương trình, thực trạng quy trình và công tác quản lý đánh giá thẩm định chương trình GDĐH. Hoàn thiện công tác đánh giá thẩm định thông qua xây dựng bộ tiêu chuẩn và quy trình đánh giá thẩm định CT nhằm nâng cao chất lượng công tác đánh giá thẩm định CT tại các cơ sở đào tạo đại học ở Việt Nam....

 • 00050002651.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Thu Hương; Lê, Đức Ngọc (2013)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận quản lý và quản lý chất lượng chương trình đào tạo đại học theo tiếp cận TQM (Total Quality Mannagement-Quản lý chất lượng tổng thể). Phân tích, đánh giá thực trạng triển khai chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao (CLC) tại Đại học quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) trên quan điểm quản lý chất lượng đào tạo nói chung và theo tiếp cận TQM nói riêng thông qua phân tích điiển hình(casestudy) chương trình cử nhân CLC Kinh tế Đối ngoại học ơ ̉ ĐHQGHN. Xây dựng hệ thống quản lý chương trình và các bi ện pháp triển khai hệ thống quản lý chất lượng chương trình đào t ạo cử nhân CLC tại ĐHQGHN theo cách tiếp cận TQM. Khảo sát về mức độ phù hợp và khả thi của một số n...

 • 00050002902.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Khải; Lê, Đức Ngọc; Nguyễn, Văn Lê (2013)

 • Xác định cơ sở lý luận và thực tiễn của quản lý hoạt động Dạy học lâm sàng (DHLS) cho Điều dưỡng viên (ĐDV) trính độ đại học tại các trường Đại học Y (ĐHY) Việt Nam và trên thế giới. Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động DHLS cho ĐDV trính độ đại học tại các trường ĐHY Việt Nam. Xây dựng biện pháp QLCL DHLS cho ĐDV trính độ đại học ở các trường ĐHY Việt Nam, theo tiếp cận ĐBCL DHLS. Khảo nghiệm và đánh giá một số biện pháp QLCL DHLS cho ĐDV trính độ đại học ở các trường ĐHY Việt Nam.