Browsing by Author Lê, Cảm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 51
 • 00050008411.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thanh Sơn;  Advisor: Lê, Cảm (2017)

 • Luận văn có ý nghĩa quan trọng về phương diện lý luận và thực tiễn, góp phần làm rõ thêm những vấn đề về bảo vệ quyền con người thông qua các trường hợp miên trách nhiệm hình sự. Nghiên cứu thực trạng áp dụng biện pháp tha miễn trên một địa bàn tỉnh Nam Định và đề ra những kiến nghị giải pháp trong chế định biện pháp tha miễn. Đề tài là một tài liệu tham khảo trong hoạt động lập pháp , tài liệu tham khảo trong các trường chuyên ngành Luật và trong hoạt động thực tiễn giải quyết vụ án hình sự.

 • 00050007087.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nông, Thế Chiến;  Advisor: Lê, Cảm (2016)

 • Luận văn nghiên cứu một cách tương đối có hệ thống về những vấn đề pháp lý cơ bản về hình phạt chính không tước tự do. Tổng kết đánh giá thực tiễn xét xử các tội phạm này trên địa bàn tỉnh Hà Giang từ năm 2009-2014. Góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự về các hình phạt chính không tước tự do nhằm góp phần đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả áp dụng các hình phạt chính không tước tự do.

 • V_G0_14195_01.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Lê, Cảm (2002)

 • Nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ nói trên bắt đầu từ tháng 10/1999 Nhà xuất bản Công an nhân dân lần lượt cho ra mắt bạn đọc bộ sách: " Các nghiên cứu chuyên khảo về Phần chung luật hình sự" gồm 5 tập của tiến sĩ khoa học Lê Cảm.

 • 00050006376.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Thanh Hà;  Advisor: Lê, Cảm (2015)

 • 97 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Trình bày, phân tích khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thuộc về nhân thân người phạm tội. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thuộc về nhân thân người phạm tội trong các giai đoạn từ thời kỳ phong kiến cho đến nay.

 • 00050006206.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Công Thương;  Advisor: Lê, Cảm (2015)

 • Đánh giá thực tiễn việc xét xử và áp dụng các quy định có liên quan đến các tội phạm liên quan đến đánh bạc về định tội danh, quyết định hình phạt... đồng thời phân tích những khó khăn, vướng mắc xung quanh việc quy định các dấu hiệu pháp lý cơ bản của tội phạm trên phương diện lý luận với thực tiễn áp dụng nhằm đề xuất các giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật hiện hành về các tội phạm này nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, xử lý tội phạm trong giai đoạn hiện nay.

 • Chế định án treo trong luật hình sự Việt Nam một số vấn đề lý luận và thực tiễn.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Luật;  Advisor: Lê, Cảm (2005)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về án treo, lịch sử ra đời của án treo và quy định án treo trong Luật hình sự Việt Nam hiện hành. Tìm ra những nguyên nhân của việc áp dụng chế định án treo không đúng pháp luật trong hoạt động xét xử các vụ án hình sự trên toàn quốc nói chung và trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nói riêng. Đưa ra một số kiến nghị, giải pháp khắc phục, hoàn thiện chế định án treo về mặt lý luận, và các kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng án treo trong thực tiễn xét xử

 • V_L0_00565_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Luật;  Advisor: Lê, Cảm (2005)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về án treo, lịch sử ra đời của án treo và quy định án treo trong Luật hình sự Việt Nam hiện hành. Tìm ra những nguyên nhân của việc áp dụng chế định án treo không đúng pháp luật trong hoạt động xét xử các vụ án hình s (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005

 • V_L0_00994_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Long;  Advisor: Lê, Cảm (2006)

 • Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự. Từ đó phân tích thực trạng các quy định pháp luật tố tụng hình sự hiện hành về hợp tác quốc tế và thực tiễn áp dụng ở nước ta. Đồng thời nghiên cứu, so sánh các quy định của pháp lu (...)

 • V_L0_01292_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Quỳnh;  Advisor: Lê, Cảm (2007)

 • Khái quát một số vấn đề chung về miễn hình phạt: khái niệm và các đặc điểm cơ bản của miễn hình phạt, lược khảo sự hình thành và phát triển của các quy phạm về miễn hình phạt trong luật hình sự Việt Nam từ sau Cách mạng tháng 8 năm 1945 đến nay (...)

 • 00050009583.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Trung Kiên;  Advisor: Lê, Cảm (2018)

 • Luận văn đã nghiên cứu chế định về đồng phạm trong Quốc triều hình luật về sự ra đời, hình thành và phát triển của Quốc triều hình luật, các nội dung cơ bản của Quốc triều hình luật cũng như về đồng phạm, tìm ra các giá trị lập pháp trong các quy định về đồng phạm mà Quốc triều hình luật để lại. Nghiên cứu chế định đồng phạm trong Bộ luật hình sự năm 2015 như khái niệm, đặc điểm của đồng phạm, quy định về đồng phạm trong Bộ luật hình sự năm 2015 và trong khoa học luật hình sự. Sau những nghiên cứu về chế định về đồng phạm trong Quốc triều hình luật và Bộ luật hình sự năm 2015, luận văn có sự so sánh giữa 2 Bộ luật, chỉ ra được những điểm hạn chế cần khắc phục cũng như những giá tr...

 • 4136-85-7798-1-10-20180323.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Cảm (2018)

 • The article analyzes the situation and points out some shortcomings of the legislation of crime in the current Criminal Code (the Penal Code 2015) (12 articles from Article 8 to Article 19) as well as proposes a solution to continue improving Vietnam Criminal Law in the future with a legislative model including: 1) Keep stable 03 articles (13, 18-19); 2) Transfer 01 article (Article 13 Penal Code 2015) to the new Independent Chapter on Criminal Responsibility (needs to be added to the Penal Code in the future) accordingly; 3) Add 11 more new articles to complete the legislation of crime

 • 00060000138.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến; Lê, Cảm; Nguyễn, Ngọc Chí; Lê, Danh Tốn; Phí, Mạnh Hồng; Nguyễn, Tiến Vinh; Trần, Thị Phương Nhung; Nguyễn, Lan Nguyên; Nguyễn, Thị Quế Anh; Cao, Xuân Phong; Đặng, Vũ Huân; Đồng, Thị Kim Thoa; Vũ, Mạnh Chu; Hoàng, Minh Thái; Nguyễn, Thị Thanh Minh; Nguyễn, Thanh Hồng; Dương, Thu Phương; Vũ, Ngọc Anh; Hoàng, Anh Công; Lê, Thế Bảo; Nguyễn, Văn Trực; Nguyễn, Văn Luật; Phạm, Công Lạc; Nguyễn, Bá Bình (2005)

 • Nghiên cứu và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về cơ chế thực thi pháp luật vè sở hữu trí tuệ (SHTT) ở Việt Nam cũng như trên thế giới và những yêu cầu, đòi hỏi khách quan đối với Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế. Phân tích và đánh giá thực trạng cơ chế thực thi pháp luật về SHTT ở hai khía cạnh: Cơ sở pháp lý của việc xác lập, thực thi và bảo vệ quyền SHTT; Thực tiễn thi hành pháp luật về SHTT thông qua hoạt động của các nhóm chủ thể trong cơ chế thực thi quyền SHTT. Chỉ ra những ưu điểm cũng như những bất cập, yếu kém của cơ chế thực thi pháp luật SHTT, đặc biệt là những điểm không thống nhất, các mâu thuẫn nội tại của cơ chế thực thi hiện hành, những điểm không tươ...

 • 00050007094.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà;  Advisor: Lê, Cảm (2016)

 • Thứ nhất: Luận văn đã đưa ra được sự cần thiết và ý nghĩa cả trong hiện tại và tương lai của việc nghiên cứu Một số vấn đề cơ bản để giảm và tiến tới xoá bỏ hình phạt tử hình trong Luật hình sự Việt Nam. Thứ hai: Luận văn đã đề cập đến các nghiên cứu cơ bản của các nhà khoa học pháp luật nghiên cứu về hình phạt tử hình, đồng thời đưa ra khái niệm, đặc điểm và bản chất của hình phạt tử hình - một hình phạt nghiêm khắc nhất, tàn khốc nhất. Đồng thời phân tích có tính chất khoa học nhằm giảm và tiến tới xóa bỏ hình phạt tử hình trong Luật hình sự Việt Nam. Thứ ba: Luận văn cũng đã khái quát được lịch sử hình thành các quy định về hình phạt tử hình trong Luật hình sự Việt Nam từ gi...

Browsing by Author Lê, Cảm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 51
 • 00050008411.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thanh Sơn;  Advisor: Lê, Cảm (2017)

 • Luận văn có ý nghĩa quan trọng về phương diện lý luận và thực tiễn, góp phần làm rõ thêm những vấn đề về bảo vệ quyền con người thông qua các trường hợp miên trách nhiệm hình sự. Nghiên cứu thực trạng áp dụng biện pháp tha miễn trên một địa bàn tỉnh Nam Định và đề ra những kiến nghị giải pháp trong chế định biện pháp tha miễn. Đề tài là một tài liệu tham khảo trong hoạt động lập pháp , tài liệu tham khảo trong các trường chuyên ngành Luật và trong hoạt động thực tiễn giải quyết vụ án hình sự.

 • 00050007087.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nông, Thế Chiến;  Advisor: Lê, Cảm (2016)

 • Luận văn nghiên cứu một cách tương đối có hệ thống về những vấn đề pháp lý cơ bản về hình phạt chính không tước tự do. Tổng kết đánh giá thực tiễn xét xử các tội phạm này trên địa bàn tỉnh Hà Giang từ năm 2009-2014. Góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự về các hình phạt chính không tước tự do nhằm góp phần đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả áp dụng các hình phạt chính không tước tự do.

 • V_G0_14195_01.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Lê, Cảm (2002)

 • Nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ nói trên bắt đầu từ tháng 10/1999 Nhà xuất bản Công an nhân dân lần lượt cho ra mắt bạn đọc bộ sách: " Các nghiên cứu chuyên khảo về Phần chung luật hình sự" gồm 5 tập của tiến sĩ khoa học Lê Cảm.

 • 00050006376.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Thanh Hà;  Advisor: Lê, Cảm (2015)

 • 97 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Trình bày, phân tích khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thuộc về nhân thân người phạm tội. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thuộc về nhân thân người phạm tội trong các giai đoạn từ thời kỳ phong kiến cho đến nay.

 • 00050006206.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Công Thương;  Advisor: Lê, Cảm (2015)

 • Đánh giá thực tiễn việc xét xử và áp dụng các quy định có liên quan đến các tội phạm liên quan đến đánh bạc về định tội danh, quyết định hình phạt... đồng thời phân tích những khó khăn, vướng mắc xung quanh việc quy định các dấu hiệu pháp lý cơ bản của tội phạm trên phương diện lý luận với thực tiễn áp dụng nhằm đề xuất các giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật hiện hành về các tội phạm này nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, xử lý tội phạm trong giai đoạn hiện nay.

 • Chế định án treo trong luật hình sự Việt Nam một số vấn đề lý luận và thực tiễn.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Luật;  Advisor: Lê, Cảm (2005)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về án treo, lịch sử ra đời của án treo và quy định án treo trong Luật hình sự Việt Nam hiện hành. Tìm ra những nguyên nhân của việc áp dụng chế định án treo không đúng pháp luật trong hoạt động xét xử các vụ án hình sự trên toàn quốc nói chung và trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nói riêng. Đưa ra một số kiến nghị, giải pháp khắc phục, hoàn thiện chế định án treo về mặt lý luận, và các kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng án treo trong thực tiễn xét xử

 • V_L0_00565_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Luật;  Advisor: Lê, Cảm (2005)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về án treo, lịch sử ra đời của án treo và quy định án treo trong Luật hình sự Việt Nam hiện hành. Tìm ra những nguyên nhân của việc áp dụng chế định án treo không đúng pháp luật trong hoạt động xét xử các vụ án hình s (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005

 • V_L0_00994_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Long;  Advisor: Lê, Cảm (2006)

 • Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự. Từ đó phân tích thực trạng các quy định pháp luật tố tụng hình sự hiện hành về hợp tác quốc tế và thực tiễn áp dụng ở nước ta. Đồng thời nghiên cứu, so sánh các quy định của pháp lu (...)

 • V_L0_01292_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Quỳnh;  Advisor: Lê, Cảm (2007)

 • Khái quát một số vấn đề chung về miễn hình phạt: khái niệm và các đặc điểm cơ bản của miễn hình phạt, lược khảo sự hình thành và phát triển của các quy phạm về miễn hình phạt trong luật hình sự Việt Nam từ sau Cách mạng tháng 8 năm 1945 đến nay (...)

 • 00050009583.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Trung Kiên;  Advisor: Lê, Cảm (2018)

 • Luận văn đã nghiên cứu chế định về đồng phạm trong Quốc triều hình luật về sự ra đời, hình thành và phát triển của Quốc triều hình luật, các nội dung cơ bản của Quốc triều hình luật cũng như về đồng phạm, tìm ra các giá trị lập pháp trong các quy định về đồng phạm mà Quốc triều hình luật để lại. Nghiên cứu chế định đồng phạm trong Bộ luật hình sự năm 2015 như khái niệm, đặc điểm của đồng phạm, quy định về đồng phạm trong Bộ luật hình sự năm 2015 và trong khoa học luật hình sự. Sau những nghiên cứu về chế định về đồng phạm trong Quốc triều hình luật và Bộ luật hình sự năm 2015, luận văn có sự so sánh giữa 2 Bộ luật, chỉ ra được những điểm hạn chế cần khắc phục cũng như những giá tr...

 • 4136-85-7798-1-10-20180323.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Cảm (2018)

 • The article analyzes the situation and points out some shortcomings of the legislation of crime in the current Criminal Code (the Penal Code 2015) (12 articles from Article 8 to Article 19) as well as proposes a solution to continue improving Vietnam Criminal Law in the future with a legislative model including: 1) Keep stable 03 articles (13, 18-19); 2) Transfer 01 article (Article 13 Penal Code 2015) to the new Independent Chapter on Criminal Responsibility (needs to be added to the Penal Code in the future) accordingly; 3) Add 11 more new articles to complete the legislation of crime

 • 00060000138.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến; Lê, Cảm; Nguyễn, Ngọc Chí; Lê, Danh Tốn; Phí, Mạnh Hồng; Nguyễn, Tiến Vinh; Trần, Thị Phương Nhung; Nguyễn, Lan Nguyên; Nguyễn, Thị Quế Anh; Cao, Xuân Phong; Đặng, Vũ Huân; Đồng, Thị Kim Thoa; Vũ, Mạnh Chu; Hoàng, Minh Thái; Nguyễn, Thị Thanh Minh; Nguyễn, Thanh Hồng; Dương, Thu Phương; Vũ, Ngọc Anh; Hoàng, Anh Công; Lê, Thế Bảo; Nguyễn, Văn Trực; Nguyễn, Văn Luật; Phạm, Công Lạc; Nguyễn, Bá Bình (2005)

 • Nghiên cứu và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về cơ chế thực thi pháp luật vè sở hữu trí tuệ (SHTT) ở Việt Nam cũng như trên thế giới và những yêu cầu, đòi hỏi khách quan đối với Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế. Phân tích và đánh giá thực trạng cơ chế thực thi pháp luật về SHTT ở hai khía cạnh: Cơ sở pháp lý của việc xác lập, thực thi và bảo vệ quyền SHTT; Thực tiễn thi hành pháp luật về SHTT thông qua hoạt động của các nhóm chủ thể trong cơ chế thực thi quyền SHTT. Chỉ ra những ưu điểm cũng như những bất cập, yếu kém của cơ chế thực thi pháp luật SHTT, đặc biệt là những điểm không thống nhất, các mâu thuẫn nội tại của cơ chế thực thi hiện hành, những điểm không tươ...

 • 00050007094.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà;  Advisor: Lê, Cảm (2016)

 • Thứ nhất: Luận văn đã đưa ra được sự cần thiết và ý nghĩa cả trong hiện tại và tương lai của việc nghiên cứu Một số vấn đề cơ bản để giảm và tiến tới xoá bỏ hình phạt tử hình trong Luật hình sự Việt Nam. Thứ hai: Luận văn đã đề cập đến các nghiên cứu cơ bản của các nhà khoa học pháp luật nghiên cứu về hình phạt tử hình, đồng thời đưa ra khái niệm, đặc điểm và bản chất của hình phạt tử hình - một hình phạt nghiêm khắc nhất, tàn khốc nhất. Đồng thời phân tích có tính chất khoa học nhằm giảm và tiến tới xóa bỏ hình phạt tử hình trong Luật hình sự Việt Nam. Thứ ba: Luận văn cũng đã khái quát được lịch sử hình thành các quy định về hình phạt tử hình trong Luật hình sự Việt Nam từ gi...