Browsing by Author Lê, Thị Thu Thủy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 92
 • 00050004294.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Sao;  Advisor: Lê, Thị Thu Thủy (2014)

 • - Luận văn đã làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về bảo vệ quyền lợi người gửi tiền tại ngân hàng thương mại, giải thích khái niệm người gửi tiền và quyền lợi của người gửi tiền, nêu ra sự cần thiết phải bảo vệ quyền lợi người gửi tiền tại ngân hàng thương mại, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyền lợi người gửi tiền và đưa ra các biện pháp bảo vệ người gửi tiền. - Luận văn đã phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về bảo vệ quyền lợi người gửi tiền tại ngân hàng thương mại, từ đó chỉ ra những điểm hạn chế trong việc thực hiện những quy định này. - Luận văn đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện và thực thi hiệu quả các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người gửi tiền tại ng...

 • 3026-1-6629-1-10-20170111.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thị Thu Thủy (2006)

 • Ở bất kỳ một thị trường chứng khoán nào, bảo vệ nhà đầu tư luôn được xác định là một trong những mục tiêu quan trọng và cơ bản nhất của cơ quan quản lý nhà nước nhằm phát triển thị trường chứng khoán ổn định, công bằng và bền vững. Sẽ không có một thị trường chứng khoán “mạnh khỏe” nếu như quyền và lợi ích hợp pháp của những nhà đầu tư- những người kiến tạo nên thị trường không được đảm bảo.

 • V_L0_01894.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hà Trang;  Advisor: Lê, Thị Thu Thủy (2009)

 • Khái quát chung về thị trường chứng khoán tập trung ở Việt Nam và bảo vệ quyền, lợi ích của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tập trung. Nghiên cứu các quy định của pháp luật chứng khoán Việt Nam về bảo vệ quyền và lợi ích của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán và có so sánh với pháp luật của một số nước khác trên thế giới. Đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật chứng khoán về bảo vệ quyền và lợi ích của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam, làm rõ những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế đó. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện việc bảo vệ quyền và lợi ích của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tập trung như: hoàn thiện pháp l...

 • 1681-1-3252-1-10-20160824.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thị Thu Thủy (2016)

 • Biện pháp bảo đảm cung cấp cho bên nhận bảo đảm quyền định đoạt có điều kiện. Điều đó có nghĩa là bên nhận bảo đảm có quyền áp dụng bất kỳ phương thức định đoạt nào đối với tài sản bảo đảm khi xảy ra sự kiện vi phạm nghĩa vụ được bảo đảm miễn rằng việc định đoạt tài sản bảo đảm được thực hiện trong điều kiện thương mại hợp lý hoặc một cách thiện chí trung thực. Lý thuyết này được áp dụng phổ biến ở nhiều nước. Tuy nhiên, ở ViệtNam, lý thuyết này chưa được thừa trong luật thực định và thực tiễn. Điều này dẫn đến những khó khăn không thể tháo gỡ trong việc tự xử lý tài sản bảo đảm ở ViệtNam. Những khó khăn này gây ra ách tắc trong giải quyết nợ xấu của ngân hàng trong nhiều năm qua ở Vi...

 • 00050009609.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trung Hiếu;  Advisor: Lê, Thị Thu Thủy (2018)

 • Phân tích và làm rõ những vấn đề lý luận về nợ xấu và các biện pháp xử lý nợ xấu của Ngân hàng thương mại tại AMC ở Việt Nam. Nêu được các đặc điểm và nội dung của pháp luật về các biện pháp xử lý nợ xấu của Ngân hàng thương mại tại AMC ở Việt Nam. Phân tích thực trạng pháp luật cũng như thực tiễn thực thi pháp luật về các biện pháp xử lý nợ xấu của Ngân hàng thương mại tại AMC ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, nghiên cứu rút ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong thực thi pháp luật. Đề xuất những định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về các biện pháp xử lý nợ xấu của Ngân hàng thương mại tại AMC ở Việt Nam hiện nay...<...

 • V_L0_02845.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Hồng Minh;  Advisor: Lê, Thị Thu Thủy (2009)

 • Luận văn nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến bảo lãnh thanh toán của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng pháp luật về bảo lãnh thanh toán Việt Nam có sự đối chiêu vơi pháp luật nước ngoài. Đánh giá tình hình thực thi các quy định về bảo lãnh thanh toán trong hoạt động của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội. Nêu các giải pháp và đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định về bảo lãnh ngân hàng nói chung và bảo lãnh thanh toán của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội nói riêng.

 • 00050006220.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lò, Thị Mai Hương;  Advisor: Lê, Thị Thu Thủy (2015)

 • Luận văn đã đưa ra những điểm mới nhằm hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro phát sinh từ hợp đồng bảo lãnh trong vay vốn ngân hàng, đồng thời tạo điều kiện cho hợp đồng này phát triển trong tương lai, và trên cơ sở đó có thể xem như là các tiền đề pháp lý cần được các nhà lập pháp nghiên cứu để tạo ra một khung pháp lý phù hợp với sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam.

 • 00050009722.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Tuấn Lương;  Advisor: Lê, Thị Thu Thủy (2019)

 • Luận văn là công trình nghiên cứu một cách hệ thống về hiệu lực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất để bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt Nam. Trong đó giải quyết được các vấn đề lý luận và thực tiễn sau: Hệ thống các vấn đề lý luận về hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất; Phân tích các đặc điểm và nội dung của pháp luật về hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất để bảo đảm tiền vay tại các ngân hàng thương mại; Đặc biệt, Luận văn tập trung làm sáng tỏ thực trạng pháp luật trên cơ sở một loạt các văn bản pháp luật quan trọng mới được sửa đổi, bổ sung, thay thế điều chỉnh hoạt động thế chấp quyền ...

 • 00050009640.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Lan Anh;  Advisor: Lê, Thị Thu Thủy (2018)

 • - Luận văn nghiên cứu làm rõ vai trò, mục đích, đặc điểm xử lý nợ xấu, các biện pháp xử lý nợ xấu của ngân hàng thương mại tại VAMC. Phân tích một số mô hình Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng trên thế giới và bài học áp dụng cho Việt Nam. - Luận văn nêu ra những bất cập và nguyên nhân của nó trong thực tiễn thực thi pháp luật về hoạt động xử lý nợ xấu của ngân hàng thương mại tại VAMC. - Từ các bất cập, luận văn đưa ra định hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về xử lý nợ xấu của ngân hàng thương mại tại VAMC.

 • 00050005084_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đàm, Nguyên Khánh;  Advisor: Lê, Thị Thu Thủy (2014)

 • Việc nghiên cứu phân tích những vấn đề lý luận cơ bản về bảo hiểm tiền gửi và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tiền gửi cũng như thực trạng pháp luật về mô hình cơ quan BHTG ở Việt Nam, trong đó có tham khảo, so sánh với những quy định tương ứng của pháp luật một số nước trên thế giới về bảo hiểm tiền gửi, để từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về mô hình cơ quan BHTGVN là điều hết sức cần thiết và có giá trị thực tiễn cao. Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập với nền kinh tế thế giới , mở cửa thị trường và tự do hóa tài chính như hiện nay, hệ thống tổ chức tín dụng cũng phát triển rất nhanh về số lượng , quy mô và đa dạng về hình thức hoạt động, do đó cũng sẽ ...

 • 00050006951.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Thu Hà;  Advisor: Lê, Thị Thu Thủy (2015)

 • Luận văn đã phân tích và đánh giá các quy định của pháp luật về mô hình tổ chức, quản trị, điều hành bảo hiểm tiền; Làm rõ được đặc điểm của mô hình tổ chức, quản trị, điều hành BHTG; Những ưu điểm và hạn chế trong việc tổ chức, quản trị, điều hành BHTG theo pháp luật Việt Nam hiện hành; Nguyên nhân của những hạn chế cơ bản của hệ thống văn bản hiện hành và thực tiễn áp dụng pháp luật trong việc tổ chức, quản trị, điều hành bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Browsing by Author Lê, Thị Thu Thủy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 92
 • 00050004294.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Sao;  Advisor: Lê, Thị Thu Thủy (2014)

 • - Luận văn đã làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về bảo vệ quyền lợi người gửi tiền tại ngân hàng thương mại, giải thích khái niệm người gửi tiền và quyền lợi của người gửi tiền, nêu ra sự cần thiết phải bảo vệ quyền lợi người gửi tiền tại ngân hàng thương mại, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyền lợi người gửi tiền và đưa ra các biện pháp bảo vệ người gửi tiền. - Luận văn đã phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về bảo vệ quyền lợi người gửi tiền tại ngân hàng thương mại, từ đó chỉ ra những điểm hạn chế trong việc thực hiện những quy định này. - Luận văn đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện và thực thi hiệu quả các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người gửi tiền tại ng...

 • 3026-1-6629-1-10-20170111.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thị Thu Thủy (2006)

 • Ở bất kỳ một thị trường chứng khoán nào, bảo vệ nhà đầu tư luôn được xác định là một trong những mục tiêu quan trọng và cơ bản nhất của cơ quan quản lý nhà nước nhằm phát triển thị trường chứng khoán ổn định, công bằng và bền vững. Sẽ không có một thị trường chứng khoán “mạnh khỏe” nếu như quyền và lợi ích hợp pháp của những nhà đầu tư- những người kiến tạo nên thị trường không được đảm bảo.

 • V_L0_01894.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hà Trang;  Advisor: Lê, Thị Thu Thủy (2009)

 • Khái quát chung về thị trường chứng khoán tập trung ở Việt Nam và bảo vệ quyền, lợi ích của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tập trung. Nghiên cứu các quy định của pháp luật chứng khoán Việt Nam về bảo vệ quyền và lợi ích của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán và có so sánh với pháp luật của một số nước khác trên thế giới. Đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật chứng khoán về bảo vệ quyền và lợi ích của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam, làm rõ những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế đó. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện việc bảo vệ quyền và lợi ích của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tập trung như: hoàn thiện pháp l...

 • 1681-1-3252-1-10-20160824.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thị Thu Thủy (2016)

 • Biện pháp bảo đảm cung cấp cho bên nhận bảo đảm quyền định đoạt có điều kiện. Điều đó có nghĩa là bên nhận bảo đảm có quyền áp dụng bất kỳ phương thức định đoạt nào đối với tài sản bảo đảm khi xảy ra sự kiện vi phạm nghĩa vụ được bảo đảm miễn rằng việc định đoạt tài sản bảo đảm được thực hiện trong điều kiện thương mại hợp lý hoặc một cách thiện chí trung thực. Lý thuyết này được áp dụng phổ biến ở nhiều nước. Tuy nhiên, ở ViệtNam, lý thuyết này chưa được thừa trong luật thực định và thực tiễn. Điều này dẫn đến những khó khăn không thể tháo gỡ trong việc tự xử lý tài sản bảo đảm ở ViệtNam. Những khó khăn này gây ra ách tắc trong giải quyết nợ xấu của ngân hàng trong nhiều năm qua ở Vi...

 • 00050009609.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trung Hiếu;  Advisor: Lê, Thị Thu Thủy (2018)

 • Phân tích và làm rõ những vấn đề lý luận về nợ xấu và các biện pháp xử lý nợ xấu của Ngân hàng thương mại tại AMC ở Việt Nam. Nêu được các đặc điểm và nội dung của pháp luật về các biện pháp xử lý nợ xấu của Ngân hàng thương mại tại AMC ở Việt Nam. Phân tích thực trạng pháp luật cũng như thực tiễn thực thi pháp luật về các biện pháp xử lý nợ xấu của Ngân hàng thương mại tại AMC ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, nghiên cứu rút ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong thực thi pháp luật. Đề xuất những định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về các biện pháp xử lý nợ xấu của Ngân hàng thương mại tại AMC ở Việt Nam hiện nay...<...

 • V_L0_02845.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Hồng Minh;  Advisor: Lê, Thị Thu Thủy (2009)

 • Luận văn nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến bảo lãnh thanh toán của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng pháp luật về bảo lãnh thanh toán Việt Nam có sự đối chiêu vơi pháp luật nước ngoài. Đánh giá tình hình thực thi các quy định về bảo lãnh thanh toán trong hoạt động của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội. Nêu các giải pháp và đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định về bảo lãnh ngân hàng nói chung và bảo lãnh thanh toán của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội nói riêng.

 • 00050006220.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lò, Thị Mai Hương;  Advisor: Lê, Thị Thu Thủy (2015)

 • Luận văn đã đưa ra những điểm mới nhằm hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro phát sinh từ hợp đồng bảo lãnh trong vay vốn ngân hàng, đồng thời tạo điều kiện cho hợp đồng này phát triển trong tương lai, và trên cơ sở đó có thể xem như là các tiền đề pháp lý cần được các nhà lập pháp nghiên cứu để tạo ra một khung pháp lý phù hợp với sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam.

 • 00050009722.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Tuấn Lương;  Advisor: Lê, Thị Thu Thủy (2019)

 • Luận văn là công trình nghiên cứu một cách hệ thống về hiệu lực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất để bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt Nam. Trong đó giải quyết được các vấn đề lý luận và thực tiễn sau: Hệ thống các vấn đề lý luận về hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất; Phân tích các đặc điểm và nội dung của pháp luật về hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất để bảo đảm tiền vay tại các ngân hàng thương mại; Đặc biệt, Luận văn tập trung làm sáng tỏ thực trạng pháp luật trên cơ sở một loạt các văn bản pháp luật quan trọng mới được sửa đổi, bổ sung, thay thế điều chỉnh hoạt động thế chấp quyền ...

 • 00050009640.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Lan Anh;  Advisor: Lê, Thị Thu Thủy (2018)

 • - Luận văn nghiên cứu làm rõ vai trò, mục đích, đặc điểm xử lý nợ xấu, các biện pháp xử lý nợ xấu của ngân hàng thương mại tại VAMC. Phân tích một số mô hình Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng trên thế giới và bài học áp dụng cho Việt Nam. - Luận văn nêu ra những bất cập và nguyên nhân của nó trong thực tiễn thực thi pháp luật về hoạt động xử lý nợ xấu của ngân hàng thương mại tại VAMC. - Từ các bất cập, luận văn đưa ra định hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về xử lý nợ xấu của ngân hàng thương mại tại VAMC.

 • 00050005084_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đàm, Nguyên Khánh;  Advisor: Lê, Thị Thu Thủy (2014)

 • Việc nghiên cứu phân tích những vấn đề lý luận cơ bản về bảo hiểm tiền gửi và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tiền gửi cũng như thực trạng pháp luật về mô hình cơ quan BHTG ở Việt Nam, trong đó có tham khảo, so sánh với những quy định tương ứng của pháp luật một số nước trên thế giới về bảo hiểm tiền gửi, để từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về mô hình cơ quan BHTGVN là điều hết sức cần thiết và có giá trị thực tiễn cao. Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập với nền kinh tế thế giới , mở cửa thị trường và tự do hóa tài chính như hiện nay, hệ thống tổ chức tín dụng cũng phát triển rất nhanh về số lượng , quy mô và đa dạng về hình thức hoạt động, do đó cũng sẽ ...

 • 00050006951.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Thu Hà;  Advisor: Lê, Thị Thu Thủy (2015)

 • Luận văn đã phân tích và đánh giá các quy định của pháp luật về mô hình tổ chức, quản trị, điều hành bảo hiểm tiền; Làm rõ được đặc điểm của mô hình tổ chức, quản trị, điều hành BHTG; Những ưu điểm và hạn chế trong việc tổ chức, quản trị, điều hành BHTG theo pháp luật Việt Nam hiện hành; Nguyên nhân của những hạn chế cơ bản của hệ thống văn bản hiện hành và thực tiễn áp dụng pháp luật trong việc tổ chức, quản trị, điều hành bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.