Browsing by Author Lê, Văn Cảm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 88
 • TC_02777.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Văn Cảm (2009)

 • Trên cơ s ở nghiên cứu các văn bản pháp l uật c ủa Nhà nước, của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và của Kh oa Luậ t, xuấ t phát từ thực tiễn c ông tác quản lý trong s uốt 8 năm qua ( 2003-2008) t rên cương vị là Quy ền Chủ nhiệm (2000- 2003) r ồi Ch ủ nhiệm Khoa Luậ t t rực thuộc ĐHQGHN ( 2003- 2008), g iả bài viết bàn về việc xây dựng hành lang pháp lý cho tổ chức-hoạ t động và giảng dạy -nghiên cứu khoa h ọc c ủa các đơn vị giá o d ục Đạ i h ọc Luậ t c ông lập để từ nêu lên những cơ sở khoa học-thực tiễn của việc ban hành các văn bản pháp qu y trong việc tổ chứ...

 • b2.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Văn Cảm (2009)

 • Trên cơ sở nghiên cứu các văn bản pháp luật của Nhà nước, của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và của Khoa Luật, xuất phát từ thực tiễn công tác quản lý trong suốt 8 năm qua (2003-2008) trên cương vị là Quyền Chủ nhiệm (2000-2003) rồi Chủ nhiệm Khoa Luật trực thuộc ĐHQGHN (2003-2008), giả bài viết bàn về việc xây dựng hành lang pháp lý cho tổ chức-hoạt động và giảng dạy-nghiên cứu khoa học của các đơn vị giáo dục Đại học Luật công lập để từ nêu lên những cơ sở khoa học-thực tiễn của việc ban hành các văn bản pháp quy trong việc tổ chức-hoạt động và giảng dạy-nghiên cứu khoa học của một đơn vị giáo dục Đại học Luật công lập, đồng thời chỉ ra những định hướng cơ bản để hoàn thiện việc x...

 • 1882-1-3658-1-10-20161103.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Văn Cảm (2009)

 • Trên cơ sở nghiên cứu các văn bản pháp luật của Nhà nước, của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và của Khoa Luật, xuất phát từ thực tiễn công tác quản lý trong suốt 8 năm qua (2003-2008) trên cương vị là Quyền Chủ nhiệm (2000-2003) rồi Chủ nhiệm Khoa Luật trực thuộc ĐHQGHN (2003-2008), giả bài viết bàn về việc xây dựng hành lang pháp lý cho tổ chức-hoạt động và giảng dạy-nghiên cứu khoa học của các đơn vị giáo dục Đại học Luật công lập để từ nêu lên những cơ sở khoa học-thực tiễn của việc ban hành các văn bản pháp quy trong việc tổ chức-hoạt động và giảng dạy-nghiên cứu khoa học của một đơn vị giáo dục Đại học Luật công lập, đồng thời chỉ ra những định hướng cơ bản để hoàn thiện việc x...

 • 00050004099_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ, Xuân Trà;  Advisor: Lê, Văn Cảm (2014)

 • Trên cơ sở tổng hợp các quan điểm khoa học về bảo vệ các quyền con người bằng pháp luật hình sự nói chung, luận văn đã nghiên cứu một số vấn đề lý luận về bảo vệ các quyền con người bằng các quy phạm về tội phạm quy định trong pháp luật hình sự Việt Nam. Đồng thời, luận văn đã khái quát quá trình hình thành và phát triển một số nội dung chủ yếu về bảo vệ các quyền con người bằng các quy phạm về tội phạm trong pháp luật hình sự Việt Nam từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay. Tại Chương 2, luận văn đã nghiên cứu một số vấn đề mà tác giả cho là cơ bản và chủ yếu nhất về sự thể hiện nội dung bảo vệ các quyền con người bằng các quy phạm về tội phạm trong pháp luật hình sự Việt Nam ...

 • 1811-1-3517-1-10-20161101.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Văn Cảm (2010)

 • Bài viết đề cập đến việc phân tích để đưa ra các luận cứ khoa học trên bốn bình diện: Chính trị - pháp lý; tội phạm học, tâm lý - đạo đức và lịch sử - văn hóa nhằm lý giải cho ý nghĩa của việc nghiên cứu những vấn đề về bảo vệ quyền con người bằng các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự như: pháp luật hình sự, pháp luật tố tụng hình sự, pháp luật về tổ chức hoạt động của các cơ quan tư pháp hình sự.

 • 00050008227.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Xuân Trường;  Advisor: Lê, Văn Cảm (2017)

 • Chương 1: Một số vấn đề lý luận về bảo vệ quyền con người bằng các chế định về chấp hành hình phạt trong luật hình sự Việt Nam.Chương 2: Các văn bản quốc tế về nhân quyền và thực trạng các quy phạm pháp luật hình sự Việt Nam liên quan đến các chế định về chấp hành hình phạt. Chương 3: Định hướng tiếp tục hoàn thiện các quy phạm liên quan đến một số chế định về chấp hành hình phạt trong pháp luật hình sự Việt Nam theo hướng tăng cường hơn nữa việc bảo vệ quyền con người.

 • 00050004843.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thanh Mai;  Advisor: Lê, Văn Cảm (2014)

 • Luận văn là công trình nghiên cứu chuyên khảo, đề cập một cách trực tiếp và khá toàn diện việc bảo vệ quyền con người bằng các quy định về các biện pháp tha miễn trong pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành. Trên cơ sở đưa ra khái niệm, phân tích những ví dụ cụ thể nhằm làm sáng tỏ bản chất nhân đạo, bảo vệ quyền con người của các biện pháp tha miễn được quy định trong pháp luật hình sự. Qua đó, đề xuất một số kiến giải nhằm hoàn thiện các biện pháp tha miễn trong pháp luật hình sự Việt Nam theo hướng tăng cường việc bảo vệ quyền con người góp phần đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, đảm bảo yêu cầu đấu tranh, phòng chống tội phạm hiện nay, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội ch...

 • 00050006364.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tôn Nữ, Ngọc Trâm;  Advisor: Lê, Văn Cảm (2015)

 • Luận văn đã phân tích, đánh giá và liên hệ giữa chế định các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự với vấn đề bảo vệ quyền con người bằng chế định này nhằm góp phần thể hiện chính sách nhân đạo trong pháp luật hình sự Việt Nam. Trên cơ sở phân tích có hệ thống các quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành, cũng như Dự thảo Bộ luật hình sự Việt Nam (sửa đổi năm 2015) về chế định các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự, luận văn tìm ra được một số tồn tại, hạn chế, bất cập trong quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 để từ đó đưa ra được một số giải pháp, kiến nghị để hoàn thiện chế định các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự trong pháp luật hình sự Việt Nam nhằ...

 • 00050002676_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thanh Sơn;  Advisor: Lê, Văn Cảm (2013)

 • Những vấn đề lý luận về Biện pháp bắt buộc chữa bệnh (BPBBCB) theo luật hình sự Việt Nam: làm rõ khái niệm BPBBCB, nội dung của các quy định có liên quan đến BPBBCB trong pháp luật hình sự Việt Nam, cơ sở lý luận về vấn đề này của Bộ luật hình sự Việt Nam. Trình bày thực tiễn áp dụng BPBBCB trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999: nghiên cứu hoạt động áp dụng BPBBCB trong việc đấu tranh phòng và chống tội phạm trong giai đoạn hiện nay và thực tiễn áp dụng trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh; cụ thể là kỹ năng cá biệt hoá quy định về “Biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999”, khả năng áp dụng biện pháp này của các cơ quan tư pháp hình sự và tác dụng của...

 • 00050007088.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Quý Cường;  Advisor: Lê, Văn Cảm (2016)

 • Nghiên cứu một số vấn đề lý luận-thực tiễn và những biện pháp ngăn chặn theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam, trên cơ sở các số liệu thực tiễn của địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2010 đến năm 2014, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả về ba biện pháp ngăn chặn: 1) Cấm đi khỏi nơi cư trú, 2) Bảo lĩnh, 3)Đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam trong việc giải quyết các vụ án hình sự của Cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, góp phần bảo vệ tốt hơn lợi ích của Nhà nƣớc, tính mạng, danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân; tăng cƣờng pháp chế xã hội chủ nghĩa.

 • 00060000132.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trịnh, Tiến Việt; Trần, Thị Quỳnh; Lê, Văn Cảm (2008)

 • Phần 1. Nhà nước pháp quyền và sự cần thiết của việc nghiên cứu các chế định trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, hình phạt và miễn hình phạt. Phần 2. Về chế định trách nhiệm hình sự. Phần 3. Về chế định miễn trách nhiệm hình sự. Phần 4. Về chế định hình phạt. Phần 5. Về chế định miễn hình phạp. Kết quả nghiên cứu: Phân tích lý luận và làm sáng tỏ về mặt khoa học các quy phạm của pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành về bốn chế định quan trọng có ý nghĩa rất lớn trong có ý nghĩa rất lớn trong việc giải quyết vấn đề trách nhiệm hình sự và hình phạt của phạm tội - trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, hình phạt và miễn hình phạt, cũng như vấn đề áp dụng trong thực tiễn...

 • 00050007087.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nông, Thế Chiến;  Advisor: Lê, Văn Cảm (2016)

 • Luận văn nghiên cứu một cách tương đối có hệ thống về những vấn đề pháp lý cơ bản về hình phạt chính không tước tự do. Tổng kết đánh giá thực tiễn xét xử các tội phạm này trên địa bàn tỉnh Hà Giang từ năm 2009-2014. Góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự về các hình phạt chính không tước tự do nhằm góp phần đáp ứng đƣợc yêu cầu cải cách tư pháp; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả áp dụng các hình phạt chính không tước tự do.

 • 00050000408_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Khánh Hưng;  Advisor: Lê, Văn Cảm (2010)

 • Làm rõ cơ sở lý luận về các hình phạt không tước tự do. Phân tích, đánh giá các quy định pháp luật Việt Nam về hình phạt không tước tự do và thực tiễn áp dụng các quy định đó. Đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện các hình phạt không tước tự do (...)

 • V_L0_02839_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Khánh Hưng;  Advisor: Lê, Văn Cảm (2010)

 • Làm rõ cơ sở lý luận về các hình phạt không tước tự do. Phân tích, đánh giá các quy định pháp luật Việt Nam về hình phạt không tước tự do và thực tiễn áp dụng các quy định đó. Đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện các hình phạt không tước tự do (...)

 • 975-1-1892-1-10-20160518.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Văn Cảm; Trịnh, Tiến Việt; Nguyễn, Khắc Hải (2011)

 • Bài viết đã làm sáng tỏ tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh về bản chất của nhà nước và pháp luật Việt Nam kiểu mới và nhận thức-khoa học về vấn đề này; thực trạng của Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi lần thứ 1) hiện hành, đồng thời đưa ra những kiến giải lập pháp cụ thể đối với Dự thảo 03 Hiến pháp sửa đổi (lần thứ 2) và một số quy định cơ bản về quyền tư pháp (trên cơ sở mô hình tổ chức bộ máy quyền lực Nhà nước theo ba nhánh) trong Hiến pháp của giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam.

Browsing by Author Lê, Văn Cảm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 88
 • TC_02777.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Văn Cảm (2009)

 • Trên cơ s ở nghiên cứu các văn bản pháp l uật c ủa Nhà nước, của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và của Kh oa Luậ t, xuấ t phát từ thực tiễn c ông tác quản lý trong s uốt 8 năm qua ( 2003-2008) t rên cương vị là Quy ền Chủ nhiệm (2000- 2003) r ồi Ch ủ nhiệm Khoa Luậ t t rực thuộc ĐHQGHN ( 2003- 2008), g iả bài viết bàn về việc xây dựng hành lang pháp lý cho tổ chức-hoạ t động và giảng dạy -nghiên cứu khoa h ọc c ủa các đơn vị giá o d ục Đạ i h ọc Luậ t c ông lập để từ nêu lên những cơ sở khoa học-thực tiễn của việc ban hành các văn bản pháp qu y trong việc tổ chứ...

 • b2.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Văn Cảm (2009)

 • Trên cơ sở nghiên cứu các văn bản pháp luật của Nhà nước, của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và của Khoa Luật, xuất phát từ thực tiễn công tác quản lý trong suốt 8 năm qua (2003-2008) trên cương vị là Quyền Chủ nhiệm (2000-2003) rồi Chủ nhiệm Khoa Luật trực thuộc ĐHQGHN (2003-2008), giả bài viết bàn về việc xây dựng hành lang pháp lý cho tổ chức-hoạt động và giảng dạy-nghiên cứu khoa học của các đơn vị giáo dục Đại học Luật công lập để từ nêu lên những cơ sở khoa học-thực tiễn của việc ban hành các văn bản pháp quy trong việc tổ chức-hoạt động và giảng dạy-nghiên cứu khoa học của một đơn vị giáo dục Đại học Luật công lập, đồng thời chỉ ra những định hướng cơ bản để hoàn thiện việc x...

 • 1882-1-3658-1-10-20161103.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Văn Cảm (2009)

 • Trên cơ sở nghiên cứu các văn bản pháp luật của Nhà nước, của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và của Khoa Luật, xuất phát từ thực tiễn công tác quản lý trong suốt 8 năm qua (2003-2008) trên cương vị là Quyền Chủ nhiệm (2000-2003) rồi Chủ nhiệm Khoa Luật trực thuộc ĐHQGHN (2003-2008), giả bài viết bàn về việc xây dựng hành lang pháp lý cho tổ chức-hoạt động và giảng dạy-nghiên cứu khoa học của các đơn vị giáo dục Đại học Luật công lập để từ nêu lên những cơ sở khoa học-thực tiễn của việc ban hành các văn bản pháp quy trong việc tổ chức-hoạt động và giảng dạy-nghiên cứu khoa học của một đơn vị giáo dục Đại học Luật công lập, đồng thời chỉ ra những định hướng cơ bản để hoàn thiện việc x...

 • 00050004099_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ, Xuân Trà;  Advisor: Lê, Văn Cảm (2014)

 • Trên cơ sở tổng hợp các quan điểm khoa học về bảo vệ các quyền con người bằng pháp luật hình sự nói chung, luận văn đã nghiên cứu một số vấn đề lý luận về bảo vệ các quyền con người bằng các quy phạm về tội phạm quy định trong pháp luật hình sự Việt Nam. Đồng thời, luận văn đã khái quát quá trình hình thành và phát triển một số nội dung chủ yếu về bảo vệ các quyền con người bằng các quy phạm về tội phạm trong pháp luật hình sự Việt Nam từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay. Tại Chương 2, luận văn đã nghiên cứu một số vấn đề mà tác giả cho là cơ bản và chủ yếu nhất về sự thể hiện nội dung bảo vệ các quyền con người bằng các quy phạm về tội phạm trong pháp luật hình sự Việt Nam ...

 • 1811-1-3517-1-10-20161101.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Văn Cảm (2010)

 • Bài viết đề cập đến việc phân tích để đưa ra các luận cứ khoa học trên bốn bình diện: Chính trị - pháp lý; tội phạm học, tâm lý - đạo đức và lịch sử - văn hóa nhằm lý giải cho ý nghĩa của việc nghiên cứu những vấn đề về bảo vệ quyền con người bằng các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự như: pháp luật hình sự, pháp luật tố tụng hình sự, pháp luật về tổ chức hoạt động của các cơ quan tư pháp hình sự.

 • 00050008227.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Xuân Trường;  Advisor: Lê, Văn Cảm (2017)

 • Chương 1: Một số vấn đề lý luận về bảo vệ quyền con người bằng các chế định về chấp hành hình phạt trong luật hình sự Việt Nam.Chương 2: Các văn bản quốc tế về nhân quyền và thực trạng các quy phạm pháp luật hình sự Việt Nam liên quan đến các chế định về chấp hành hình phạt. Chương 3: Định hướng tiếp tục hoàn thiện các quy phạm liên quan đến một số chế định về chấp hành hình phạt trong pháp luật hình sự Việt Nam theo hướng tăng cường hơn nữa việc bảo vệ quyền con người.

 • 00050004843.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thanh Mai;  Advisor: Lê, Văn Cảm (2014)

 • Luận văn là công trình nghiên cứu chuyên khảo, đề cập một cách trực tiếp và khá toàn diện việc bảo vệ quyền con người bằng các quy định về các biện pháp tha miễn trong pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành. Trên cơ sở đưa ra khái niệm, phân tích những ví dụ cụ thể nhằm làm sáng tỏ bản chất nhân đạo, bảo vệ quyền con người của các biện pháp tha miễn được quy định trong pháp luật hình sự. Qua đó, đề xuất một số kiến giải nhằm hoàn thiện các biện pháp tha miễn trong pháp luật hình sự Việt Nam theo hướng tăng cường việc bảo vệ quyền con người góp phần đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, đảm bảo yêu cầu đấu tranh, phòng chống tội phạm hiện nay, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội ch...

 • 00050006364.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tôn Nữ, Ngọc Trâm;  Advisor: Lê, Văn Cảm (2015)

 • Luận văn đã phân tích, đánh giá và liên hệ giữa chế định các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự với vấn đề bảo vệ quyền con người bằng chế định này nhằm góp phần thể hiện chính sách nhân đạo trong pháp luật hình sự Việt Nam. Trên cơ sở phân tích có hệ thống các quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành, cũng như Dự thảo Bộ luật hình sự Việt Nam (sửa đổi năm 2015) về chế định các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự, luận văn tìm ra được một số tồn tại, hạn chế, bất cập trong quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 để từ đó đưa ra được một số giải pháp, kiến nghị để hoàn thiện chế định các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự trong pháp luật hình sự Việt Nam nhằ...

 • 00050002676_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thanh Sơn;  Advisor: Lê, Văn Cảm (2013)

 • Những vấn đề lý luận về Biện pháp bắt buộc chữa bệnh (BPBBCB) theo luật hình sự Việt Nam: làm rõ khái niệm BPBBCB, nội dung của các quy định có liên quan đến BPBBCB trong pháp luật hình sự Việt Nam, cơ sở lý luận về vấn đề này của Bộ luật hình sự Việt Nam. Trình bày thực tiễn áp dụng BPBBCB trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999: nghiên cứu hoạt động áp dụng BPBBCB trong việc đấu tranh phòng và chống tội phạm trong giai đoạn hiện nay và thực tiễn áp dụng trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh; cụ thể là kỹ năng cá biệt hoá quy định về “Biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999”, khả năng áp dụng biện pháp này của các cơ quan tư pháp hình sự và tác dụng của...

 • 00050007088.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Quý Cường;  Advisor: Lê, Văn Cảm (2016)

 • Nghiên cứu một số vấn đề lý luận-thực tiễn và những biện pháp ngăn chặn theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam, trên cơ sở các số liệu thực tiễn của địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2010 đến năm 2014, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả về ba biện pháp ngăn chặn: 1) Cấm đi khỏi nơi cư trú, 2) Bảo lĩnh, 3)Đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam trong việc giải quyết các vụ án hình sự của Cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, góp phần bảo vệ tốt hơn lợi ích của Nhà nƣớc, tính mạng, danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân; tăng cƣờng pháp chế xã hội chủ nghĩa.

 • 00060000132.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trịnh, Tiến Việt; Trần, Thị Quỳnh; Lê, Văn Cảm (2008)

 • Phần 1. Nhà nước pháp quyền và sự cần thiết của việc nghiên cứu các chế định trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, hình phạt và miễn hình phạt. Phần 2. Về chế định trách nhiệm hình sự. Phần 3. Về chế định miễn trách nhiệm hình sự. Phần 4. Về chế định hình phạt. Phần 5. Về chế định miễn hình phạp. Kết quả nghiên cứu: Phân tích lý luận và làm sáng tỏ về mặt khoa học các quy phạm của pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành về bốn chế định quan trọng có ý nghĩa rất lớn trong có ý nghĩa rất lớn trong việc giải quyết vấn đề trách nhiệm hình sự và hình phạt của phạm tội - trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, hình phạt và miễn hình phạt, cũng như vấn đề áp dụng trong thực tiễn...

 • 00050007087.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nông, Thế Chiến;  Advisor: Lê, Văn Cảm (2016)

 • Luận văn nghiên cứu một cách tương đối có hệ thống về những vấn đề pháp lý cơ bản về hình phạt chính không tước tự do. Tổng kết đánh giá thực tiễn xét xử các tội phạm này trên địa bàn tỉnh Hà Giang từ năm 2009-2014. Góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự về các hình phạt chính không tước tự do nhằm góp phần đáp ứng đƣợc yêu cầu cải cách tư pháp; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả áp dụng các hình phạt chính không tước tự do.

 • 00050000408_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Khánh Hưng;  Advisor: Lê, Văn Cảm (2010)

 • Làm rõ cơ sở lý luận về các hình phạt không tước tự do. Phân tích, đánh giá các quy định pháp luật Việt Nam về hình phạt không tước tự do và thực tiễn áp dụng các quy định đó. Đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện các hình phạt không tước tự do (...)

 • V_L0_02839_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Khánh Hưng;  Advisor: Lê, Văn Cảm (2010)

 • Làm rõ cơ sở lý luận về các hình phạt không tước tự do. Phân tích, đánh giá các quy định pháp luật Việt Nam về hình phạt không tước tự do và thực tiễn áp dụng các quy định đó. Đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện các hình phạt không tước tự do (...)

 • 975-1-1892-1-10-20160518.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Văn Cảm; Trịnh, Tiến Việt; Nguyễn, Khắc Hải (2011)

 • Bài viết đã làm sáng tỏ tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh về bản chất của nhà nước và pháp luật Việt Nam kiểu mới và nhận thức-khoa học về vấn đề này; thực trạng của Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi lần thứ 1) hiện hành, đồng thời đưa ra những kiến giải lập pháp cụ thể đối với Dự thảo 03 Hiến pháp sửa đổi (lần thứ 2) và một số quy định cơ bản về quyền tư pháp (trên cơ sở mô hình tổ chức bộ máy quyền lực Nhà nước theo ba nhánh) trong Hiến pháp của giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam.