Browsing by Author Lê, Văn Chiến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
 • V_L0_01367.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Chiến (2007)

 • Tổng quan về mạng WLAN với những điểm cơ bản của IEEE 802.11 MAC, phân tích những hạn chế QoS đối với IEEE 802.11 MAC. Trình bày chi tiết hỗ trợ chất lượng dịch vụ đối với IEEE 802.11e, ảnh hưởng của sự mất công bằng và một số kỹ thuật đảm bảo sự công bằng trên IEEE 802.11 MAC DCF và IEEE 802.11e, đặc biệt là nghiên cứu thuật toán SCFQ vàg DFS đảm bảo cho sự công bằng trên 802.1. MAC DCF. Cung cấp kỹ thuật EDCF-DFS đảm bảo sự công bằng trên IEEE 802.11e bằng kết hợp ưu tiên theo kiểu lưu lượng và trọng số tải. Tiến hành mô phỏng, đánh giá so sánh kết quả việc áp dụng thuật toán EDCF-DFS trên IEEE 802.11e với IEEE chuẩn trên cơ chế truy cập kênh EDCF

 • V_L0_01367.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Chiến (2007)

 • Tổng quan về mạng WLAN với những điểm cơ bản của IEEE 802.11 MAC, phân tích những hạn chế QoS đối với IEEE 802.11 MAC. Trình bày chi tiết hỗ trợ chất lượng dịch vụ đối với IEEE 802.11e, ảnh hưởng của sự mất công bằng và một số kỹ thuật đảm bảo sự công bằng trên IEEE 802.11 MAC DCF và IEEE 802.11e, đặc biệt là nghiên cứu thuật toán SCFQ vàg DFS đảm bảo cho sự công bằng trên 802.1. MAC DCF. Cung cấp kỹ thuật EDCF-DFS đảm bảo sự công bằng trên IEEE 802.11e bằng kết hợp ưu tiên theo kiểu lưu lượng và trọng số tải. Tiến hành mô phỏng, đánh giá so sánh kết quả việc áp dụng thuật toán EDCF-DFS trên IEEE 802.11e với IEEE chuẩn trên cơ chế truy cập kênh EDCF

 • V_L0_01367_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Chiến;  Advisor: Nguyễn, Hoài Sơn, người hướng dẫn (2007)

 • 69 tr. + CD-ROM; Tổng quan về mạng WLAN với những điểm cơ bản của IEEE 802.11 MAC, phân tích những hạn chế QoS đối với IEEE 802.11 MAC. Trình bày chi tiết hỗ trợ chất lượng dịch vụ đối với IEEE 802.11e, ảnh hưởng của sự mất công bằng và một số kỹ thuật đảm bảo sự công bằng (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Công nghệ thông tin -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

 • 00050008922.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Quang Hiển;  Advisor: Lê, Văn Chiến (2017)

 • - Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành nông nghiệp; - Nghiên cứu, phân tích, chỉ ra những đặc điểm cơ bản, đánh giá thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành nông nghiệp ở tỉnh Thái Bình; - Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành nông nghiệp ở tỉnh Thái Bình.

 • 00050009030.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Xuân Hùng;  Advisor: Lê, Văn Chiến (2017)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về doanh nghiệp nhỏ và vừa, vấn đề quản lý nhà nước đối với sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của một số địa phương trong nước. Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa dưới góc độ quản lý kinh tế tại Viễn thông Quảng Bình giai đoạn 2011 – 2016. Từ đó rút ra được những thành tích, hạn chế và nguyên nhân tồn tại những hạn chế đó. Đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa dưới góc độ quản lý kinh tế tại Viễn thông Quảng Bình đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

 • 00050004744.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thúy;  Advisor: Lê, Văn Chiến (2015)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về NSNN cấp huyện và công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện/quận. Phân tích thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện Từ Liêm (cũ) và quận Nam Từ Liêm hiện nay để đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và tìm ra nguyên nhân. Đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách cho quận Nam Từ Liêm

 • 00050009925.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thúy Hằng;  Advisor: Lê, Văn Chiến (2018)

 • Luận văn đã hệ thống hoá được những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý nhân lực tại Sở giao thông vận tải Hà Nội, đồng thời phân tích và làm rõ được thực trạng quản lý nhân lực tại Sở giao thông vận tải Hà Nội, chỉ ra được thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp hoàn thiện quản lý đội ngũ này.

 • 00050008980.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Lê, Văn Chiến (2017)

 • - Hệ thống hóa được các vấn đề lý luận quản lý nhân lực tại doanh nghiệp; - Phân tích được thực trạng quản lý nhân lực tại Trung tâm dịch vụ điện tử FPT; chỉ ra được những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân; - Đưa ra được các giải pháp quản lý nhân lực tại Trung tâm trong thời gian tới. Các giải pháp có giá trị tham khảo.

 • 00050007181.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Trường Giang;  Advisor: Lê, Văn Chiến (2016)

 • Nghiên cứ cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý đội ngũ cán bộ viên chức. Nêu thực trạng công tác quản lý đội ngũ cán bộ viên chức của Tổng cục Dữ trữ nhà nước hiện nay. Đưa phương , giải pháp đổi mới và nâng cao hiệ quả công tác quản lý đội ngũ cán bộ viên chức của Tổng cục Dự trữ nhà nước trong thời kỳ mới.

 • 00050007181.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Trường Giang;  Advisor: Lê, Văn Chiến (2016)

 • Trong hoạt động của nền hành chính hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng và thực thi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.Nguồn nhân lực này quyết định việc hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của bộ máy hành chính.

 • V_L2_00215.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Chiến;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2000)

 • Từ thực tiến của qúa trình mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài của Trung Quốc, luận văn đã nêu bật những giải pháp quan trọng cũng như những thành công và hạn chế mà Trung Quốc đã thực hiện để khuyến khích FDI. Từ đó nêu một số bài học kinh nghiệm có thể áp dụng ở Việt Nam.

Browsing by Author Lê, Văn Chiến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
 • V_L0_01367.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Chiến (2007)

 • Tổng quan về mạng WLAN với những điểm cơ bản của IEEE 802.11 MAC, phân tích những hạn chế QoS đối với IEEE 802.11 MAC. Trình bày chi tiết hỗ trợ chất lượng dịch vụ đối với IEEE 802.11e, ảnh hưởng của sự mất công bằng và một số kỹ thuật đảm bảo sự công bằng trên IEEE 802.11 MAC DCF và IEEE 802.11e, đặc biệt là nghiên cứu thuật toán SCFQ vàg DFS đảm bảo cho sự công bằng trên 802.1. MAC DCF. Cung cấp kỹ thuật EDCF-DFS đảm bảo sự công bằng trên IEEE 802.11e bằng kết hợp ưu tiên theo kiểu lưu lượng và trọng số tải. Tiến hành mô phỏng, đánh giá so sánh kết quả việc áp dụng thuật toán EDCF-DFS trên IEEE 802.11e với IEEE chuẩn trên cơ chế truy cập kênh EDCF

 • V_L0_01367.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Chiến (2007)

 • Tổng quan về mạng WLAN với những điểm cơ bản của IEEE 802.11 MAC, phân tích những hạn chế QoS đối với IEEE 802.11 MAC. Trình bày chi tiết hỗ trợ chất lượng dịch vụ đối với IEEE 802.11e, ảnh hưởng của sự mất công bằng và một số kỹ thuật đảm bảo sự công bằng trên IEEE 802.11 MAC DCF và IEEE 802.11e, đặc biệt là nghiên cứu thuật toán SCFQ vàg DFS đảm bảo cho sự công bằng trên 802.1. MAC DCF. Cung cấp kỹ thuật EDCF-DFS đảm bảo sự công bằng trên IEEE 802.11e bằng kết hợp ưu tiên theo kiểu lưu lượng và trọng số tải. Tiến hành mô phỏng, đánh giá so sánh kết quả việc áp dụng thuật toán EDCF-DFS trên IEEE 802.11e với IEEE chuẩn trên cơ chế truy cập kênh EDCF

 • V_L0_01367_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Chiến;  Advisor: Nguyễn, Hoài Sơn, người hướng dẫn (2007)

 • 69 tr. + CD-ROM; Tổng quan về mạng WLAN với những điểm cơ bản của IEEE 802.11 MAC, phân tích những hạn chế QoS đối với IEEE 802.11 MAC. Trình bày chi tiết hỗ trợ chất lượng dịch vụ đối với IEEE 802.11e, ảnh hưởng của sự mất công bằng và một số kỹ thuật đảm bảo sự công bằng (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Công nghệ thông tin -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

 • 00050008922.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Quang Hiển;  Advisor: Lê, Văn Chiến (2017)

 • - Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành nông nghiệp; - Nghiên cứu, phân tích, chỉ ra những đặc điểm cơ bản, đánh giá thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành nông nghiệp ở tỉnh Thái Bình; - Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành nông nghiệp ở tỉnh Thái Bình.

 • 00050009030.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Xuân Hùng;  Advisor: Lê, Văn Chiến (2017)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về doanh nghiệp nhỏ và vừa, vấn đề quản lý nhà nước đối với sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của một số địa phương trong nước. Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa dưới góc độ quản lý kinh tế tại Viễn thông Quảng Bình giai đoạn 2011 – 2016. Từ đó rút ra được những thành tích, hạn chế và nguyên nhân tồn tại những hạn chế đó. Đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa dưới góc độ quản lý kinh tế tại Viễn thông Quảng Bình đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

 • 00050004744.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thúy;  Advisor: Lê, Văn Chiến (2015)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về NSNN cấp huyện và công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện/quận. Phân tích thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện Từ Liêm (cũ) và quận Nam Từ Liêm hiện nay để đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và tìm ra nguyên nhân. Đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách cho quận Nam Từ Liêm

 • 00050009925.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thúy Hằng;  Advisor: Lê, Văn Chiến (2018)

 • Luận văn đã hệ thống hoá được những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý nhân lực tại Sở giao thông vận tải Hà Nội, đồng thời phân tích và làm rõ được thực trạng quản lý nhân lực tại Sở giao thông vận tải Hà Nội, chỉ ra được thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp hoàn thiện quản lý đội ngũ này.

 • 00050008980.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Lê, Văn Chiến (2017)

 • - Hệ thống hóa được các vấn đề lý luận quản lý nhân lực tại doanh nghiệp; - Phân tích được thực trạng quản lý nhân lực tại Trung tâm dịch vụ điện tử FPT; chỉ ra được những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân; - Đưa ra được các giải pháp quản lý nhân lực tại Trung tâm trong thời gian tới. Các giải pháp có giá trị tham khảo.

 • 00050007181.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Trường Giang;  Advisor: Lê, Văn Chiến (2016)

 • Nghiên cứ cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý đội ngũ cán bộ viên chức. Nêu thực trạng công tác quản lý đội ngũ cán bộ viên chức của Tổng cục Dữ trữ nhà nước hiện nay. Đưa phương , giải pháp đổi mới và nâng cao hiệ quả công tác quản lý đội ngũ cán bộ viên chức của Tổng cục Dự trữ nhà nước trong thời kỳ mới.

 • 00050007181.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Trường Giang;  Advisor: Lê, Văn Chiến (2016)

 • Trong hoạt động của nền hành chính hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng và thực thi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.Nguồn nhân lực này quyết định việc hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của bộ máy hành chính.

 • V_L2_00215.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Chiến;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2000)

 • Từ thực tiến của qúa trình mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài của Trung Quốc, luận văn đã nêu bật những giải pháp quan trọng cũng như những thành công và hạn chế mà Trung Quốc đã thực hiện để khuyến khích FDI. Từ đó nêu một số bài học kinh nghiệm có thể áp dụng ở Việt Nam.