Browsing by Author Lưu, Thị Lan Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 01050000908_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Lưu, Thị Lan Hương (2012)

 • Điều tra các điều kiện tự nhiên và xã hội ảnh hưởng tới đa dạng sinh học (ĐDSH) của hồ Tây, hiện trạng chất lượng môi trường nước, hiện trạng một số nhóm sinh vật trong hồ Tây. So sánh số liệu thu được qua một số năm để đánh giá diễn biến đa dạng thành phần loài sinh vật của HST hồ Tây. Phương hướng quản lý và sử dụng bền vững ĐDSH hồ Tây.

 • 00050001312.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Thị Lan Hương (2012)

 • Trình bày một số khái lược về quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm bằng tàu bay. Khái lược về pháp luật quốc tế điều chỉnh vấn đề giao dịch bảo đảm bằng tàu bay; quy định về giao dịch bảo đảm bằng tàu bay trong 2 công ước: Công ước Giơ-ne-vơ 1948 và Công ước, Nghị định thư Cape Town; đánh giá, so sánh quy định về giao dịch bảo đảm bằng tàu bay trong 2 Công ước này. Đưa ra thực tiễn pháp luật một số quốc gia; thực trạng pháp luật Việt Nam về giao dịch bảo đảm bằng tàu bay; Việt nam và việc gia nhập Công ước và Nghị định thư.

 • 00050001312_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Thị Lan Hương;  Advisor: Nguyễn, Toàn Thắng (2012)

 • Trình bày một số khái lược về quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm bằng tàu bay. Khái lược về pháp luật quốc tế điều chỉnh vấn đề giao dịch bảo đảm bằng tàu bay; quy định về giao dịch bảo đảm bằng tàu bay trong 2 công ước: Công ước Giơ-ne-vơ 1948 và (...)

 • 01050001232.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Xuân;  Advisor: Lưu, Thị Lan Hương (2013)

 • Điều tra, đánh giá hiện trạng đa dạng thành phần loài sinh vật ở Hồ Tây. Xác định chỉ số đa dạng loài của các nhóm sinh vật ở Hồ Tây. Phân tích nguyên nhân dẫn đến sự ô nhiễm môi trường nước và giảm đa dạng thành phần loài của Hồ Tây. Đề xuất một số biện pháp bảo tồn đa dạng các loài sinh vật của Hồ Tây.; Điều tra, đánh giá hiện trạng đa dạng thành phần loài sinh vật ở Hồ Tây. Xác định chỉ số đa dạng loài của các nhóm sinh vật ở Hồ Tây. Phân tích nguyên nhân dẫn đến sự ô nhiễm môi trường nước và giảm đa dạng thành phần loài của HồTây. Đề xuất một số biện pháp bảo tồn đa dạng các loài sinh vật của Hồ.

 • 01050000413.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoài Thư;  Advisor: Lưu, Thị Lan Hương (2012)

 • Tổng quan về đa dạng sinh học và tầm quan trọng đối với phát triển bền vững; hệ sinh thái nông nghiệp. Nghiên cứu xây dựng được hệ thống đa dạng sinh học các cây trồng, vật nuôi của huyện Từ Liêm và huyện Ứng Hòa. Phân tích giá trị kinh tế và giá trị văn hóa xã hội của một số giống cây trồng, vật nuôi truyền thống, đặc sản của huyện Từ Liêm và Ứng Hòa. Đề xuất một số giải pháp kinh tế chủ yếu để bảo tồn và phát triển một số giống cây trồng vật nuôi nói riêng và kinh tế nông nghiệp huyện Từ Liêm và Ứng Hòa nói chung theo hướng nông nghiệp sinh thái.

Browsing by Author Lưu, Thị Lan Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 01050000908_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Lưu, Thị Lan Hương (2012)

 • Điều tra các điều kiện tự nhiên và xã hội ảnh hưởng tới đa dạng sinh học (ĐDSH) của hồ Tây, hiện trạng chất lượng môi trường nước, hiện trạng một số nhóm sinh vật trong hồ Tây. So sánh số liệu thu được qua một số năm để đánh giá diễn biến đa dạng thành phần loài sinh vật của HST hồ Tây. Phương hướng quản lý và sử dụng bền vững ĐDSH hồ Tây.

 • 00050001312.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Thị Lan Hương (2012)

 • Trình bày một số khái lược về quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm bằng tàu bay. Khái lược về pháp luật quốc tế điều chỉnh vấn đề giao dịch bảo đảm bằng tàu bay; quy định về giao dịch bảo đảm bằng tàu bay trong 2 công ước: Công ước Giơ-ne-vơ 1948 và Công ước, Nghị định thư Cape Town; đánh giá, so sánh quy định về giao dịch bảo đảm bằng tàu bay trong 2 Công ước này. Đưa ra thực tiễn pháp luật một số quốc gia; thực trạng pháp luật Việt Nam về giao dịch bảo đảm bằng tàu bay; Việt nam và việc gia nhập Công ước và Nghị định thư.

 • 00050001312_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Thị Lan Hương;  Advisor: Nguyễn, Toàn Thắng (2012)

 • Trình bày một số khái lược về quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm bằng tàu bay. Khái lược về pháp luật quốc tế điều chỉnh vấn đề giao dịch bảo đảm bằng tàu bay; quy định về giao dịch bảo đảm bằng tàu bay trong 2 công ước: Công ước Giơ-ne-vơ 1948 và (...)

 • 01050001232.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Xuân;  Advisor: Lưu, Thị Lan Hương (2013)

 • Điều tra, đánh giá hiện trạng đa dạng thành phần loài sinh vật ở Hồ Tây. Xác định chỉ số đa dạng loài của các nhóm sinh vật ở Hồ Tây. Phân tích nguyên nhân dẫn đến sự ô nhiễm môi trường nước và giảm đa dạng thành phần loài của Hồ Tây. Đề xuất một số biện pháp bảo tồn đa dạng các loài sinh vật của Hồ Tây.; Điều tra, đánh giá hiện trạng đa dạng thành phần loài sinh vật ở Hồ Tây. Xác định chỉ số đa dạng loài của các nhóm sinh vật ở Hồ Tây. Phân tích nguyên nhân dẫn đến sự ô nhiễm môi trường nước và giảm đa dạng thành phần loài của HồTây. Đề xuất một số biện pháp bảo tồn đa dạng các loài sinh vật của Hồ.

 • 01050000413.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoài Thư;  Advisor: Lưu, Thị Lan Hương (2012)

 • Tổng quan về đa dạng sinh học và tầm quan trọng đối với phát triển bền vững; hệ sinh thái nông nghiệp. Nghiên cứu xây dựng được hệ thống đa dạng sinh học các cây trồng, vật nuôi của huyện Từ Liêm và huyện Ứng Hòa. Phân tích giá trị kinh tế và giá trị văn hóa xã hội của một số giống cây trồng, vật nuôi truyền thống, đặc sản của huyện Từ Liêm và Ứng Hòa. Đề xuất một số giải pháp kinh tế chủ yếu để bảo tồn và phát triển một số giống cây trồng vật nuôi nói riêng và kinh tế nông nghiệp huyện Từ Liêm và Ứng Hòa nói chung theo hướng nông nghiệp sinh thái.