Browsing by Author Mai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
 • 00050000115_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Bình;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn (2010)

 • 107 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác BHYT cho người nghèo tại thành phố Hà Nội. Phân tích thực trạng công tác BHYT cho người nghèo ở Hà Nội hiện nay, đánh giá những thành tựu và hạn chế trong công tác này, tìm ra nguyên nhân kinh tế - xã hội dẫn (...); Electronic Resources

 • V_L0_00592_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Thu Hà;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn (2005)

 • Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005; 109 tr. + Tóm tắt, Đĩa mềm; Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời phân tích thực trạng quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tỉnh Nghệ An trong gnhững năm qua, đặc biệt là thời kỳ 1996 - 2003. Đề (...); Electronic Resources

 • 00050000379_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bích Ngọc;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn (2011)

 • 80 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Hệ thống hóa cơ sở lý luận và giới thiệu kinh nghiệm quốc tế về trợ giúp xã hội thường xuyên. Làm rõ hơn sự cần thiết của hoạt động trợ giúp xã hội thường xuyên đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội. Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động trợ giúp (...); Electronic Resources

 • V_L0_02397_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Tuấn;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn (2009)

 • Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc Gia Hà Nội; Electronic Resources; 85 tr. + CD-ROM; Trình bày những vấn đề lý luận về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh, các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh; vai trò của việc nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm đối với doanh nghiệp và kinh nghiệm của Braxin, Colombia đối với Việt Nam trong việc nâ (...)

 • 02050000454_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Minh Ngọc;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn (2011)

 • Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm Đào tạo, Bồi dường giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản và kinh nghiệm phát triển KCN. Đánh giá những thành tựu và hạn chế trong việc phát các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian từ năm 1998 tới nay, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân của tình trạng đó. Đưa (...); Electronic Resources; 107 tr. + CD-ROM

 • 00050000503_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Huyền;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn (2011)

 • 115 tr. + CD-ROM+Tóm tắt; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận, phương pháp luận cũng như thực tiễn đối với sự phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) cả nước nói chung và ở tỉnh Phú Thọ nói riêng. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển KTTN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ năm 2000 (...); Electronic Resources

 • V_L0_02418_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thủy;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn (2009)

 • 102 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Tổng quan về WTO và các hiệp định của WTO liên quan đến nông nghiệp. Giới thiệu kinh nghiệm quốc tế về phát triển nông nghiệp sau khi gia nhập WTO của các nước Trung Quốc, Thái Lan. Trình bày những tác động của việc gia nhập WTO tới phát triển nông nghiệp (...); Electronic Resources

 • V_L0_02333_Noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thúy Hằng;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn (2009)

 • 99 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về nông nghiệp, khoa học kỹ thuật, công nghệ trong nông nghiệp và kinh nghiệm của một số địa phương trong ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ để phát triển nông nghiệp. Nghiên cứu đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hóa – (...); Electronic Resources

Browsing by Author Mai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
 • 00050000115_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Bình;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn (2010)

 • 107 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác BHYT cho người nghèo tại thành phố Hà Nội. Phân tích thực trạng công tác BHYT cho người nghèo ở Hà Nội hiện nay, đánh giá những thành tựu và hạn chế trong công tác này, tìm ra nguyên nhân kinh tế - xã hội dẫn (...); Electronic Resources

 • V_L0_00592_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Thu Hà;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn (2005)

 • Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005; 109 tr. + Tóm tắt, Đĩa mềm; Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời phân tích thực trạng quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tỉnh Nghệ An trong gnhững năm qua, đặc biệt là thời kỳ 1996 - 2003. Đề (...); Electronic Resources

 • 00050000379_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bích Ngọc;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn (2011)

 • 80 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Hệ thống hóa cơ sở lý luận và giới thiệu kinh nghiệm quốc tế về trợ giúp xã hội thường xuyên. Làm rõ hơn sự cần thiết của hoạt động trợ giúp xã hội thường xuyên đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội. Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động trợ giúp (...); Electronic Resources

 • V_L0_02397_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Tuấn;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn (2009)

 • Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc Gia Hà Nội; Electronic Resources; 85 tr. + CD-ROM; Trình bày những vấn đề lý luận về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh, các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh; vai trò của việc nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm đối với doanh nghiệp và kinh nghiệm của Braxin, Colombia đối với Việt Nam trong việc nâ (...)

 • 02050000454_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Minh Ngọc;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn (2011)

 • Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm Đào tạo, Bồi dường giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản và kinh nghiệm phát triển KCN. Đánh giá những thành tựu và hạn chế trong việc phát các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian từ năm 1998 tới nay, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân của tình trạng đó. Đưa (...); Electronic Resources; 107 tr. + CD-ROM

 • 00050000503_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Huyền;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn (2011)

 • 115 tr. + CD-ROM+Tóm tắt; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận, phương pháp luận cũng như thực tiễn đối với sự phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) cả nước nói chung và ở tỉnh Phú Thọ nói riêng. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển KTTN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ năm 2000 (...); Electronic Resources

 • V_L0_02418_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thủy;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn (2009)

 • 102 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Tổng quan về WTO và các hiệp định của WTO liên quan đến nông nghiệp. Giới thiệu kinh nghiệm quốc tế về phát triển nông nghiệp sau khi gia nhập WTO của các nước Trung Quốc, Thái Lan. Trình bày những tác động của việc gia nhập WTO tới phát triển nông nghiệp (...); Electronic Resources

 • V_L0_02333_Noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thúy Hằng;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn (2009)

 • 99 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về nông nghiệp, khoa học kỹ thuật, công nghệ trong nông nghiệp và kinh nghiệm của một số địa phương trong ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ để phát triển nông nghiệp. Nghiên cứu đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hóa – (...); Electronic Resources