Browsing by Author Mai, Thị Vân Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • RU_2013_TrieuHuongGiang.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Triệu, Hương Giang;  Advisor: Mai, Thị Vân Anh (2013)

 • Работа состоит из введения, двух глав, заключения, и списка использованной литературы. Во введении обосновывается актуальность исследования, определяются цель и задачи работы, выдвигается практическая значимость работы, указываются методы исследования, и структура работы. В первой главе рассматривается растительный символ как отражение национальной культуры. Во второй главе освещены основные сопоставления растительных символов в русской и вьетнамской культурах. В заключении подводятся наиболее важные итоги проведенногоисследования.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Mai, Thị Vân Anh (2015)

 • Việc tổng kết các thành tựu đạt được trong những năm gần đậy về hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Cộng hòa liên bang Nga trong một số lĩnh vực trọng yếu nhằm đưa ra một đánh giá tương đối về thực trạng hợp tác ở mức độ hợp tác là đối tác chiến lược toàn diện nhằm từ đó nêu lên những định hướng cũng như các bài học kinh nghiệm cho việc hợp tác trong giai đoạn tới là một điều cần thiết, nhất là trong hoàn cảnh Việt Nam đang chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và phải đối mặt với không ít khó khăn từ những yếu tố khách quan cũng như chủ quan.

 • RU_2012_TranThiDuyen.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Trần, Thị Duyên;  Advisor: Mai, Thị Vân Anh (2012)

 • Целью нашего исследования являются описание некоторых основных особенностей русской и вьетнамской кухни и рассмотрение будничной и праздничной кухни в России и во Вьетнаме. В соответствии с целью исследования ставятся и решаются следующие конкретные задачи: Дать общие характеристики вьетнамской и русской кухни ; Описать и проанализировать особенности русской и вьетнамской кухни в будничные и праздничные дни.

Browsing by Author Mai, Thị Vân Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • RU_2013_TrieuHuongGiang.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Triệu, Hương Giang;  Advisor: Mai, Thị Vân Anh (2013)

 • Работа состоит из введения, двух глав, заключения, и списка использованной литературы. Во введении обосновывается актуальность исследования, определяются цель и задачи работы, выдвигается практическая значимость работы, указываются методы исследования, и структура работы. В первой главе рассматривается растительный символ как отражение национальной культуры. Во второй главе освещены основные сопоставления растительных символов в русской и вьетнамской культурах. В заключении подводятся наиболее важные итоги проведенногоисследования.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Mai, Thị Vân Anh (2015)

 • Việc tổng kết các thành tựu đạt được trong những năm gần đậy về hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Cộng hòa liên bang Nga trong một số lĩnh vực trọng yếu nhằm đưa ra một đánh giá tương đối về thực trạng hợp tác ở mức độ hợp tác là đối tác chiến lược toàn diện nhằm từ đó nêu lên những định hướng cũng như các bài học kinh nghiệm cho việc hợp tác trong giai đoạn tới là một điều cần thiết, nhất là trong hoàn cảnh Việt Nam đang chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và phải đối mặt với không ít khó khăn từ những yếu tố khách quan cũng như chủ quan.

 • RU_2012_TranThiDuyen.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Trần, Thị Duyên;  Advisor: Mai, Thị Vân Anh (2012)

 • Целью нашего исследования являются описание некоторых основных особенностей русской и вьетнамской кухни и рассмотрение будничной и праздничной кухни в России и во Вьетнаме. В соответствии с целью исследования ставятся и решаются следующие конкретные задачи: Дать общие характеристики вьетнамской и русской кухни ; Описать и проанализировать особенности русской и вьетнамской кухни в будничные и праздничные дни.