Browsing by Author Ngô, Hồng Ánh Thu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • item.jpg
 • Research project


 • Authors: Ngô, Hồng Ánh Thu (2023)

 • Trùng hợp ghép quang hóa bề mặt màng TFC-PA, sử dụng dung dịch nano bạc/ nano đồng phân tán trong PEG. Đặc trưng tính chất của màng nền và các màng biến tính được nghiên cứu qua ảnh hiển vi điện tử quét tích hợp phổ phát xạ năng lượng tia X (SEM-EDX), ảnh phố hồng ngoại phản xạ (ATR-FTIR), giá trị góc thấm ướt và khả năng kháng khuẩn. Đặc tính tách lọc của màng được đánh giá thông qua độ thẩm nước, độ lưu giữ chất tan, và năng suất lọc. Đối tượng tách lọc là dung dịch albumin huyết thanh bò (BSA) 500 ppm trong nước. Khả năng kháng tắc và kháng tắc sinh học của màng được đánh giá thông qua mức độ duy trì năng suất lọc theo thời gian, thời gian lọc 10 giờ. Đối tượng tách lọc là c...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Mai Anh;  Advisor: Trần, Thị Dung; Ngô, Hồng Ánh Thu (2021)

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là nghiên cứu màng lọc composite được nghiên cứu chế tạo bằng cách trùng hợp ghép lớp bề mặt PA của màng nền TFC-PA với các polyme cation là polyhexamethylene guanidine và chitosan. Ảnh hưởng của các điều kiện chế tạo đến đặc tính của các màng composite TFC-PA-g-PHMG và TFC-PA-g-CS được khảo sát và đánh giá

 • 00060000207.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Thị Dung; Đinh, Thị Thu Phương; Vũ, Thị Quyên; Vũ, Quỳnh Thương; Ngô, Hồng Ánh Thu (2013)

 • Nghiên cứu biến tính bề mặt màng lọc bằng kỹ thuật trùng hợp ghép quang hóa dưới bức xạ tử ngoại. Nghiên cứu chế tạo màng vi lọc và màng lọc composite hiệu năng cao. Đánh giá hiệu quả của quá trình biến tính bề mặt và tính năng lọc của màng chế tạo được với một số đối tượng tách dễ gây tắc màng (protein, nấm men, thuốc nhuộm) trong dung dịch. Kết quả đạt được: Đánh giá được tính năng lọc, khả năng giảm fouling và năng cao năng suất lọc cho các màng polyetesulfon, màng xenlulo axetat, màng lọc nano polyamit bằng phương pháp trùng hợp ghép quang hóa dưới bức xạ tử ngoại. Xác định được các điều kiện thích hợp cho quá trình trùng hợp ghép quang hóa bề mặt màng, sử dụng các monome là axit ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Xuân Quân;  Advisor: Ngô, Hồng Ánh Thu (2023)

 • Luận văn “Nghiên cứu và đánh giá khả năng kháng tắc sinh học của màng composite polyamide biến tính bề mặt” được thực hiện nhằm đưa polyme chitosan kháng khuẩn lên bề mặt màng composite polyamide lớp mỏng. Hơn nữa, để tăng cường khả năng kháng khuẩn cho chitosan, các hạt nano bạc sẽ được tổng hợp trong dung dịch chitosan trước khi hỗn hợp chitosan-nano bạc được đưa lên bề mặt màng. Từ đó, đặc trưng tính chất bề mặt màng, tính năng tách lọc, khả năng kháng khuẩn và kháng tắc sinh học của các màng biến tính sẽ được đem so sánh với màng nền.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Tùng;  Advisor: Ngô, Hồng Ánh Thu; Trần, Thị Dung (2022)

 • Nội dung nghiên cứu của đề tài là trùng hợp ghép quang hóa bề mặt màng TFC-PA, sử dụng dung dịch nano bạc/ nano đồng phân tán trong PEG. - Đặc trưng tính chất của màng nền và các màng biến tính được nghiên cứu qua ảnh hiển vi điện tử quét (SEM) tích hợp phổ phát xạ năng lượng tia X (EDX), ảnh phổ hồng ngoại phản xạ (ATR-FTIR), giá trị góc thấm ướt và khả năng kháng khuẩn. 2 - Đặc tính tách lọc của màng được đánh giá thông qua độ thấm nước, độ lưu giữ chất tan, và thông lượng lọc. Đối tượng tách lọc là dung dịch albumin huyết thanh bò (BSA) 500 ppm trong nước. - Khả năng kháng tắc và kháng tắc sinh học của màng được đánh giá thông qua mức thông lượng lọc chuẩn hoá theo thời gian. Từ đó...

 • item.jpg
 • Research project


 • Authors: Đào, Sỹ Đức;  Advisor: Đỗ, Đình Khải (2021)

 • Với các kết quả thu được trong quá trình nghiên cứu, triển khai đề tài, có thể thấy rằng tro bay dẽ dàng được biến tính để chế tạo xúc tác Fenton dị thể nhằm xử lý hiệu quả nhiều nguồn ô nhiễm hữu cơ khác nhau trong nước hay hấp phụ khí CO2 nhằm hạn chế phát thải nhà kính, gây ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Bằng việc sử dụng xúc tac/hấp phụ từ nguồn thải công nghiệp rẻ tiền, có khả năng thu hồi và tái sử dụng, đồng thời có khả năng ứng dụng rộng rãi trong mục tiêu phân hủy nhiều thành phần ô nhiễm khác nhau, cho thấy các kết quả Đề tài có khả năng ứng dụng trong thực tiễn tại các cơ sở sản xuất có phát thải tro bay hoặc các nguồn thải rắn chứa sắt khác như bùn sắt, bùn đỏ ......

Browsing by Author Ngô, Hồng Ánh Thu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • item.jpg
 • Research project


 • Authors: Ngô, Hồng Ánh Thu (2023)

 • Trùng hợp ghép quang hóa bề mặt màng TFC-PA, sử dụng dung dịch nano bạc/ nano đồng phân tán trong PEG. Đặc trưng tính chất của màng nền và các màng biến tính được nghiên cứu qua ảnh hiển vi điện tử quét tích hợp phổ phát xạ năng lượng tia X (SEM-EDX), ảnh phố hồng ngoại phản xạ (ATR-FTIR), giá trị góc thấm ướt và khả năng kháng khuẩn. Đặc tính tách lọc của màng được đánh giá thông qua độ thẩm nước, độ lưu giữ chất tan, và năng suất lọc. Đối tượng tách lọc là dung dịch albumin huyết thanh bò (BSA) 500 ppm trong nước. Khả năng kháng tắc và kháng tắc sinh học của màng được đánh giá thông qua mức độ duy trì năng suất lọc theo thời gian, thời gian lọc 10 giờ. Đối tượng tách lọc là c...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Mai Anh;  Advisor: Trần, Thị Dung; Ngô, Hồng Ánh Thu (2021)

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là nghiên cứu màng lọc composite được nghiên cứu chế tạo bằng cách trùng hợp ghép lớp bề mặt PA của màng nền TFC-PA với các polyme cation là polyhexamethylene guanidine và chitosan. Ảnh hưởng của các điều kiện chế tạo đến đặc tính của các màng composite TFC-PA-g-PHMG và TFC-PA-g-CS được khảo sát và đánh giá

 • 00060000207.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Thị Dung; Đinh, Thị Thu Phương; Vũ, Thị Quyên; Vũ, Quỳnh Thương; Ngô, Hồng Ánh Thu (2013)

 • Nghiên cứu biến tính bề mặt màng lọc bằng kỹ thuật trùng hợp ghép quang hóa dưới bức xạ tử ngoại. Nghiên cứu chế tạo màng vi lọc và màng lọc composite hiệu năng cao. Đánh giá hiệu quả của quá trình biến tính bề mặt và tính năng lọc của màng chế tạo được với một số đối tượng tách dễ gây tắc màng (protein, nấm men, thuốc nhuộm) trong dung dịch. Kết quả đạt được: Đánh giá được tính năng lọc, khả năng giảm fouling và năng cao năng suất lọc cho các màng polyetesulfon, màng xenlulo axetat, màng lọc nano polyamit bằng phương pháp trùng hợp ghép quang hóa dưới bức xạ tử ngoại. Xác định được các điều kiện thích hợp cho quá trình trùng hợp ghép quang hóa bề mặt màng, sử dụng các monome là axit ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Xuân Quân;  Advisor: Ngô, Hồng Ánh Thu (2023)

 • Luận văn “Nghiên cứu và đánh giá khả năng kháng tắc sinh học của màng composite polyamide biến tính bề mặt” được thực hiện nhằm đưa polyme chitosan kháng khuẩn lên bề mặt màng composite polyamide lớp mỏng. Hơn nữa, để tăng cường khả năng kháng khuẩn cho chitosan, các hạt nano bạc sẽ được tổng hợp trong dung dịch chitosan trước khi hỗn hợp chitosan-nano bạc được đưa lên bề mặt màng. Từ đó, đặc trưng tính chất bề mặt màng, tính năng tách lọc, khả năng kháng khuẩn và kháng tắc sinh học của các màng biến tính sẽ được đem so sánh với màng nền.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Tùng;  Advisor: Ngô, Hồng Ánh Thu; Trần, Thị Dung (2022)

 • Nội dung nghiên cứu của đề tài là trùng hợp ghép quang hóa bề mặt màng TFC-PA, sử dụng dung dịch nano bạc/ nano đồng phân tán trong PEG. - Đặc trưng tính chất của màng nền và các màng biến tính được nghiên cứu qua ảnh hiển vi điện tử quét (SEM) tích hợp phổ phát xạ năng lượng tia X (EDX), ảnh phổ hồng ngoại phản xạ (ATR-FTIR), giá trị góc thấm ướt và khả năng kháng khuẩn. 2 - Đặc tính tách lọc của màng được đánh giá thông qua độ thấm nước, độ lưu giữ chất tan, và thông lượng lọc. Đối tượng tách lọc là dung dịch albumin huyết thanh bò (BSA) 500 ppm trong nước. - Khả năng kháng tắc và kháng tắc sinh học của màng được đánh giá thông qua mức thông lượng lọc chuẩn hoá theo thời gian. Từ đó...

 • item.jpg
 • Research project


 • Authors: Đào, Sỹ Đức;  Advisor: Đỗ, Đình Khải (2021)

 • Với các kết quả thu được trong quá trình nghiên cứu, triển khai đề tài, có thể thấy rằng tro bay dẽ dàng được biến tính để chế tạo xúc tác Fenton dị thể nhằm xử lý hiệu quả nhiều nguồn ô nhiễm hữu cơ khác nhau trong nước hay hấp phụ khí CO2 nhằm hạn chế phát thải nhà kính, gây ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Bằng việc sử dụng xúc tac/hấp phụ từ nguồn thải công nghiệp rẻ tiền, có khả năng thu hồi và tái sử dụng, đồng thời có khả năng ứng dụng rộng rãi trong mục tiêu phân hủy nhiều thành phần ô nhiễm khác nhau, cho thấy các kết quả Đề tài có khả năng ứng dụng trong thực tiễn tại các cơ sở sản xuất có phát thải tro bay hoặc các nguồn thải rắn chứa sắt khác như bùn sắt, bùn đỏ ......