Browsing by Author Ngô, Phương Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Ngô, Phương Anh;  Advisor: Tống, Thị Mỹ Liên (2022)

 • The world is experiencing a transfer from the two most cut-to-edge industrial revolutions, which are the Fourth and the Fifth Industrial Revolutions. With such achievements acquired in Industry 4.0 like Artificial Intelligence (AI), Big Data, Blockchain, and the Internet of Things (IoT), what focuses on every career of Industry 5.0 is the relationship between human beings and technology, particularly how they use those tools to achieve their goals. Evidently, the translation industry is never excluded from the technology race when an increasing number of translators are supported by computer-aided translation tools or CAT tools. This paper shed the light on the perspectives of ULIS fo...

 • 02050005893.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Ngô, Phương Anh;  Advisor: Phan, Hải Linh (2019)

 • Thông qua nghiên cứu về nội dung và việc triển khai chính sách của Nhật Bản đối với ASEAN trong giai đoạn 2001-2016, luận án góp phần làm rõ thực chất chính sách của Nhật Bản đối với ASEAN giai đoạn này. Từ đó luận án có những đánh giá tổng thể về thành tựu, hạn chế, chỉ ra đặc điểm cùng những tác động của chính sách này đối với ASEAN và Việt Nam, trên cơ sở đó đưa ra một số gợi ý chính sách cho Việt Nam

 • 02050000079_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Phương Anh;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế (2010)

 • Luận văn ThS. Châu Á học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Phân tích những nhân tố thúc đẩy hình thành tiến trình liên kết ở Đông Á từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Nghiên cứu thực trạng hình thành và phát triển của tiến trình liên kết ở Đông Á sau Chiến tranh Lạnh. Hệ thống hóa và phân tích một số quan điểm, chín (...); Electronic Resources

 • 00050010461.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Phương Anh (2020)

 • Tác giả đã hệ thống hóa một cách cụ thể những vấn đề lý luận cơ bản về DVPTD của NHTM như: Khái niệm, đặc điểm, phân loại DVPTD, vai trò của DVPTD, các chỉ tiêu đánh giá phát triển DVPTD, các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển DVPTD...Từ những cơ sở lý thuyết về phát triển DVPTD của NHTM, Tác giả đã phân tích thực trạng phát triển DVPTD tại Agribank – Chi nhánh Thanh Trì trong giai đoạn 2016-2018, đánh giá sự phát triển DVPTD thông qua các chỉ tiêu cụ thể và các nhân tố tác động đến phát triển DVPTD, chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân. Từ những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó, tác giả đã đưa ra một số giải pháp phát triển DVPTD; đồng thời đề xuất một số ki...

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Ngô, Phương Anh;  Advisor: Nguyễn, Thị Hải Giang (2022)

 • 한국과 마찬가지로 베트남은 중국 한자 문화권의 영향을 받았기 때문에 베트남어 한자어의 비율도 높다. 한국어와 베트남어의 한자어는 대부분 비슷한 의미를 가지고 있지만 시간이 흘러 언어의 발달과 함께 그 중 일부 어휘는 의미론적으로 변경되어 새로운 뉘앙스로 쓰이며, 심지어 원래 의미와 완전히 다르다. 이러한 이유로 통역이나 번역 과정에서 학습자들이 어려움을 겪을 수 있어 False Friends 로 인한 오류가 많이 나타난다. 본 논문에서 베트남 한국어 학습자의 베×한 번역문에 나타난 False Friends 현상에 대한 연구를 진행하겠다. 간략하게 요약하면 본 논문에서 다루는 내용은 아래와 같다. 먼저 제 1 장 <서론>에서는 본 논문을 진행하는 필요성과 목적을 밝힌 다음에 이에 관한 기존 연구를 검토해 보아 연구 현황을 파악하여 제시한다. 제 2 장에는 각 연구자의 관점을 참조하여 정리함으로써 다양한 False Friends 정의에 대한 견해들 중의 공통점을 찾아내며 이 개념을 밝힌다. 그리고 한국어와 베트남어의 False Friends 에 관한 사례를 들며 이의 유형을 어떻게 분류하는지 제시한다. 다음으로 제 3 장은 본 연구에 어떤 방법을 활용하는지에 대한 내용이다. 연구 대상, 연구 자료와 연구 절차 등을 포함한다. 한국어와 베트남어 False Friends 단어가 담긴 실험을 설정하며 설문조사 양식으...

Browsing by Author Ngô, Phương Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Ngô, Phương Anh;  Advisor: Tống, Thị Mỹ Liên (2022)

 • The world is experiencing a transfer from the two most cut-to-edge industrial revolutions, which are the Fourth and the Fifth Industrial Revolutions. With such achievements acquired in Industry 4.0 like Artificial Intelligence (AI), Big Data, Blockchain, and the Internet of Things (IoT), what focuses on every career of Industry 5.0 is the relationship between human beings and technology, particularly how they use those tools to achieve their goals. Evidently, the translation industry is never excluded from the technology race when an increasing number of translators are supported by computer-aided translation tools or CAT tools. This paper shed the light on the perspectives of ULIS fo...

 • 02050005893.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Ngô, Phương Anh;  Advisor: Phan, Hải Linh (2019)

 • Thông qua nghiên cứu về nội dung và việc triển khai chính sách của Nhật Bản đối với ASEAN trong giai đoạn 2001-2016, luận án góp phần làm rõ thực chất chính sách của Nhật Bản đối với ASEAN giai đoạn này. Từ đó luận án có những đánh giá tổng thể về thành tựu, hạn chế, chỉ ra đặc điểm cùng những tác động của chính sách này đối với ASEAN và Việt Nam, trên cơ sở đó đưa ra một số gợi ý chính sách cho Việt Nam

 • 02050000079_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Phương Anh;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế (2010)

 • Luận văn ThS. Châu Á học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Phân tích những nhân tố thúc đẩy hình thành tiến trình liên kết ở Đông Á từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Nghiên cứu thực trạng hình thành và phát triển của tiến trình liên kết ở Đông Á sau Chiến tranh Lạnh. Hệ thống hóa và phân tích một số quan điểm, chín (...); Electronic Resources

 • 00050010461.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Phương Anh (2020)

 • Tác giả đã hệ thống hóa một cách cụ thể những vấn đề lý luận cơ bản về DVPTD của NHTM như: Khái niệm, đặc điểm, phân loại DVPTD, vai trò của DVPTD, các chỉ tiêu đánh giá phát triển DVPTD, các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển DVPTD...Từ những cơ sở lý thuyết về phát triển DVPTD của NHTM, Tác giả đã phân tích thực trạng phát triển DVPTD tại Agribank – Chi nhánh Thanh Trì trong giai đoạn 2016-2018, đánh giá sự phát triển DVPTD thông qua các chỉ tiêu cụ thể và các nhân tố tác động đến phát triển DVPTD, chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân. Từ những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó, tác giả đã đưa ra một số giải pháp phát triển DVPTD; đồng thời đề xuất một số ki...

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Ngô, Phương Anh;  Advisor: Nguyễn, Thị Hải Giang (2022)

 • 한국과 마찬가지로 베트남은 중국 한자 문화권의 영향을 받았기 때문에 베트남어 한자어의 비율도 높다. 한국어와 베트남어의 한자어는 대부분 비슷한 의미를 가지고 있지만 시간이 흘러 언어의 발달과 함께 그 중 일부 어휘는 의미론적으로 변경되어 새로운 뉘앙스로 쓰이며, 심지어 원래 의미와 완전히 다르다. 이러한 이유로 통역이나 번역 과정에서 학습자들이 어려움을 겪을 수 있어 False Friends 로 인한 오류가 많이 나타난다. 본 논문에서 베트남 한국어 학습자의 베×한 번역문에 나타난 False Friends 현상에 대한 연구를 진행하겠다. 간략하게 요약하면 본 논문에서 다루는 내용은 아래와 같다. 먼저 제 1 장 <서론>에서는 본 논문을 진행하는 필요성과 목적을 밝힌 다음에 이에 관한 기존 연구를 검토해 보아 연구 현황을 파악하여 제시한다. 제 2 장에는 각 연구자의 관점을 참조하여 정리함으로써 다양한 False Friends 정의에 대한 견해들 중의 공통점을 찾아내며 이 개념을 밝힌다. 그리고 한국어와 베트남어의 False Friends 에 관한 사례를 들며 이의 유형을 어떻게 분류하는지 제시한다. 다음으로 제 3 장은 본 연구에 어떤 방법을 활용하는지에 대한 내용이다. 연구 대상, 연구 자료와 연구 절차 등을 포함한다. 한국어와 베트남어 False Friends 단어가 담긴 실험을 설정하며 설문조사 양식으...