Browsing by Author Ngô, Thị Phượng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 32
 • V_L2_01585.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Nhẹn;  Advisor: Ngô, Thị Phượng (2009)

 • Hệ thống hóa các khái niệm về dân tộc, bình đẳng, bình đẳng dân tộc. Xác định nội dung và các yếu tố tác động đến bình đẳng dân tộc trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo ở nước ta. Phân tích thực trạng thực hiện bình đẳng dân tộc trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo ở nước ta những năm gần đây. Đề xuất một số giải pháp: nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, nhất các ngành địa phương về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện bình đẳng dân tộc; Phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo là điều kiện quan trọng hàng đầu; Xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục là người dân tộc thiểu số đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng cho từng vùng, từng dân tộc; Tăng cường...

 • 02050000066.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hằng;  Advisor: Ngô, Thị Phượng (2020-03-26)

 • Làm rõ quan niệm về tri thức. Phân tích những đặc điểm và yếu tố tác động đến lao động sáng tạo của tri thức. Làm rõ khái niệm dân chủ và tác động của dân chủ với lao động sáng tạo của tri thức. Nêu lên một số vấn đề đặt ra trong lao động sáng tạo của đội ngũ tri thức Việt Nam hôm nay. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu xây dựng và hoàn thiện môi trường dân chủ đối với lao động sáng tạo của đội ngũ trí thức Việt Nam hiện nay.

 • 02050000095.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Thị Phương Nhung;  Advisor: Ngô, Thị Phượng (2010)

 • Làm rõ khái niệm gia đình và các chức năng cơ bản của nó. Trình bày vai trò của gia đình với giáo dục nhân cách cho thế hệ trẻ. Phân tích thực trạng giáo dục nhân cách cho thế hệ trẻ của gia đình ở tỉnh Thái Nguyên. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục nhân cách cho thế hệ trẻ ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay.

 • 02050002563.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Toán;  Advisor: Ngô, Thị Phượng (2014)

 • Luận văn đã làm rõ một số vấn đề lí luận chung về gia đình và giáo dục giới tính cho trẻ vị thành niên. Phân tích vai trò của gia đình và những yếu tố ảnh hưởng đến vai trò của gia đình trong giáo dục giới tính cho trẻ vị thành niên ở Việt Nam hiện nay. Trình bày những vấn đề đang đặt ra đối với vai trò của gia đình trong giáo dục giới tính cho trẻ vị thành niên ở Việt Nam hiện nay và một số kiến nghị.

 • 02050004141.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hằng;  Advisor: Ngô, Thị Phượng (2015)

 • Ở Việt Nam hiện nay,kinh tế tư nhân là một thành phần quan trọng trong cơ cấu kinh tế của xã hội. Kinh tế tư nhân đang có mặt ởnhiều ngành, nghề cả nông thôn và thành thị. Đây cũng là thành phần kinh tế có điều kiện phát huy nhanh,hiệu quả tiềm năng về vốn, sức lao động, tay nghề của từng gia đình và cá nhântừng người lao động. Kinh tế tư nhân phần lớn hoạt động dưới hình thức kinh tế hộ gia đình. Đây cũng là một thành phần quan trọng trong phát triển nông nghiệp và đổi mới nông thôn.Cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội nói chung và ngành nông nghiệpnóiriêng,kinh tế hộ gia đình ở nông thôn không ngừng phát triển cả về quy mô và hình thức. Một bộ phận hộ ...

 • 5.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Ngô, Thị Phượng (2008)

 • Những năm gần đây nông thôn Việt Nam đang có nhiều biến đổi mạnh mẽ do trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn đã chuyển một phần không nhỏ đất nông nghiệp sang xây dựng các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu du lịch và đô thị mới… Thu hút đầu tư là vấn đề được hầu hết các tỉnh, thành phố quan tâm, thậm chí được đặt ở vị trí ưu tiên hàng đầu để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tỉnh nào càng có nhiều dự án đầu tư thì diện tích đất nông nghiệp càng bị thu hẹp.

 • 02050005691.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Minh Thái;  Advisor: Phan, Thanh Khôi; Ngô, Thị Phượng (2019)

 • Luận án góp phần góp phần nhận định, đánh giá, tổng quát những nhân tố tác động đến quan hệ dân tộc trong giai đoạn hiện nay. - Luận án góp phần chỉ ra các giải pháp mang tính chất định hướng cho quan hệ giữa dân tộc Việt Nam với các dân tộc trên thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay

 • KY_00499.PDF.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Thị Phượng (2000)

 • Để nữ tri thức có thể đáp ứng yêu cầu của Đất nước trong giai đoạn cách mạng mới, không bị tụt hậu đối với sự phát triển của thời đại, trước hết, nữ tri thức Việt Nam phải tự mình phấn đấu vươn lên, kế thừa những truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phát huy những tiềm năng nội lực của mình, chớp lấy những cơ hội, thuận lợi, vượt qua những trở lực thách thức mới để khẳng định vai trò to lớn, của mình. Sau nữa, Đảng và Nhà nước, các cấp chính quyền cần có chính sách thiết thực quan tâm đến tính chất lao động đặc thù của nữ trí thức, tạo động lực vất chất và tinh thần cho lao đống sáng tạo của họ

 • KY-46.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Quỳnh Chinh; Ngô, Thị Phượng (2012)

 • Nhìn từ góc độ tích cực, hương ước cùng với truyền thống cố kết làng xã và khả năng tự trị- tự quản, kiểu ứng xử dân chủ, chủ động cũng như thói quen thực hiện nghĩa vụ, tôn trọng các quy tắc cộng đồng, lối sống trọng tình của cư dân, đều có thể mang lại những thuận lợi nhất định cho việc thực thi nhà nước pháp quyền, xây dựng cchees độ tự quản trong nông thôn mới hiện nay.

 • LUNVNI R.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Huế;  Advisor: Ngô, Thị Phượng (2014)

 • Làm rõ quan niệm về trí thức, khái quát về đội ngũ trí thức trên địa bàn Thủđô Hà Nội. Nêu những cơ hội và thách thức đối với Thủ đô Hà Nội trong bối cảnh hội nhập. Trình bày vai trò của đội ngũ trí thức trên địa bàn Thủ đô Hà Nội trong bối cảnh hội nhập và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Phân tích những thành tựu và hạn chế trong phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trên địa bàn Thủ đô Hà Nội trong bối cảnh hội nhập.

 • 02050003917.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lã, Thị Thu Hà;  Advisor: Ngô, Thị Phượng (2015)

 • Làm rõ khái niệm làng văn hóa, sự ra đời, đặc trưng và nội dung cơ bản của quy ước làng văn hóa. Làm rõ khái niệm an ninh nông thôn và những nội dung về đảm bảo an ninh nông thôn. Trình bày đặc điểm nông thôn đồng bằng sông Hồng và tình hình an ninh nông thôn đồng bằng sông Hồng hiện nay. Phân tích thực trạng vai trò của quy ước làng văn hóa với đảm bo an ninh nông thôn đồng bằng sông Hồng. Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao vai trò của quy ước làng văn hóa đến vệc đảm bảo an ninh nông thôn đồng bằng sông Hồng.

 • 02050006241.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mến;  Advisor: Ngô, Thị Phượng (2020)

 • Sự biến đổi đời sống văn hóa của cư dân nông thôn huyện Thường Tín, Hà Nội trong sự nghiệp đổi mới. Một là, hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về bảo hiểm xã hội, nợ đọng bảo hiểm xã hội. Hai là, bằng các số liệu chứng minh, luận văn phân tích và chỉ ra được thực trạng tình hình nợ đọng BHXH của các doanh nghiệp, chỉ ra được nguyên nhân dẫn đến nợ đọng BHXH của các doanh nghiệp, từ đó đưa ra được các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng nợ đọng BHXH của các doanh nghiệp. Ba là, đưa ra được các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng nợ đọng BHXH của các doanh nghiệp, đặc biệt là áp dụng các chế tài xử phạt đối với các đơn vị nợ đọng BHXH.

 • 02050006241.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mến;  Advisor: Ngô, Thị Phượng (2020)

 • Thứ nhất, hệ thống hóa một số nội dung l luận về văn hóa, đời sống văn hóa, một vài nét về huyện Thường Tín, Hà Nội và đặc điểm đời sống văn hóa của cư dân nông thôn huyện Thường Tín. Thứ hai, phân tích thực trạng biến đổi của đời sống văn hóa cư dân nông thôn ở huyện Thường Tín, Hà Nội trong sự nghiệp đổi mới. Đưa ra nh ng hạn chế và biện pháp khắc phục nh ng hạn chế trong đời sống văn hóa cư dân nông thôn huyện Thường Tín.

 • 9.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Thị Phượng (2013)

 • Từ quan niệm vè an sinh xã hội và tiếp cận an sinh xã hội, bài viết tập trung phân tích sựu chênh lệch trong tiếp cận hệ thống an sinh xã hội giữa cư dân khu vực thành thị va nông thôn ở một số vấn đề: mức độ đối mặt và hậu quả từ những khó khăn và rủi ro trong cuộc sống; mức độ tham gia đóng góp vào nguồn tài chính của hệ thống an sinh xã hội; sự hưởng lợi từ hệ thống an sinh xã hội. Chênh lệch đó sẽ còn tiếp tục diễn ra trong thời gian tới, do sự tác động của chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, biến đổi khí hậu, môi trường sống, hệ thống chính sách, chương rình cụ thể đối với nông dân và nhận thức của người dân về hệ thống an sinh xã hội còn hạn chế.

 • 1439-1-2816-1-10-20160721.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Thị Phượng (2013)

 • Từ quan niệm về an sinh xã hội và tiếp cận an sinh xã hội, bài viết tập trung phân tích sự chênh lệch trong tiếp cận hệ thống an sinh xã hội giữa cư dân khu vực thành thị và nông thôn ở một số vấn đề: mức độ đối mặt và hậu quả từ những khó khăn và rủi ro trong cuộc sống; mức độ tham gia đóng góp vào nguồn tài chính của hệ thống an sinh xã hội; sự hưởng lợi từ hệ thống an sinh xã hội. Chênh lệch đó sẽ còn tiếp tục diễn ra trong thời gian tới, do sự tác động của chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, biến đổi khí hậu, môi trường sống, hệ thống chính sách, chương trình cụ thể đối với nông dân và nhận thức của người dân về hệ thống an sinh xã hội còn hạn chế. Khắc phục ...

 • 02050000561_Tomtat.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vương, Thị Huệ;  Advisor: Ngô, Thị Phượng (2011)

 • Luận văn ThS. Chủ nghĩa xã hội khoa học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Phân tích khái niệm, cấu trúc của lối sống và đặc điểm lối sống truyền thống của nông dân Việt Nam, chỉ ra một số yếu tố tác động đến lối sống của nông dân Việt Nam hiện nay. Phân tích những biến đổi cơ bản trong lối sống của nông dân Việt Nam hiện nay. Đề (...); Electronic Resources

 • 02050002527.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hường;  Advisor: Ngô, Thị Phượng (2014)

 • Trình bày cơ sở hình thành tính cộng đồng của nông dân Việt Nam trong truyền thống và những biểu hiện của tính cộng đồng của nông dân Việt Nam. Luận văn bước đầu phân tích một số biến đổi trong tính cộng đồng của nông dân Việt Nam khu vực đồng bằng sông Hồng dưới tác động của kinh tế thị trường hiện nay. Từ đó, khuyến nghị những giải pháp nhằm tăng cường tính tích cực cũng như nhằm hạn chế những tiêu cực trong tính cộng đồng của nông dân trong giai đoạn hiện nay

Browsing by Author Ngô, Thị Phượng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 32
 • V_L2_01585.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Nhẹn;  Advisor: Ngô, Thị Phượng (2009)

 • Hệ thống hóa các khái niệm về dân tộc, bình đẳng, bình đẳng dân tộc. Xác định nội dung và các yếu tố tác động đến bình đẳng dân tộc trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo ở nước ta. Phân tích thực trạng thực hiện bình đẳng dân tộc trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo ở nước ta những năm gần đây. Đề xuất một số giải pháp: nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, nhất các ngành địa phương về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện bình đẳng dân tộc; Phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo là điều kiện quan trọng hàng đầu; Xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục là người dân tộc thiểu số đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng cho từng vùng, từng dân tộc; Tăng cường...

 • 02050000066.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hằng;  Advisor: Ngô, Thị Phượng (2020-03-26)

 • Làm rõ quan niệm về tri thức. Phân tích những đặc điểm và yếu tố tác động đến lao động sáng tạo của tri thức. Làm rõ khái niệm dân chủ và tác động của dân chủ với lao động sáng tạo của tri thức. Nêu lên một số vấn đề đặt ra trong lao động sáng tạo của đội ngũ tri thức Việt Nam hôm nay. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu xây dựng và hoàn thiện môi trường dân chủ đối với lao động sáng tạo của đội ngũ trí thức Việt Nam hiện nay.

 • 02050000095.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Thị Phương Nhung;  Advisor: Ngô, Thị Phượng (2010)

 • Làm rõ khái niệm gia đình và các chức năng cơ bản của nó. Trình bày vai trò của gia đình với giáo dục nhân cách cho thế hệ trẻ. Phân tích thực trạng giáo dục nhân cách cho thế hệ trẻ của gia đình ở tỉnh Thái Nguyên. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục nhân cách cho thế hệ trẻ ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay.

 • 02050002563.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Toán;  Advisor: Ngô, Thị Phượng (2014)

 • Luận văn đã làm rõ một số vấn đề lí luận chung về gia đình và giáo dục giới tính cho trẻ vị thành niên. Phân tích vai trò của gia đình và những yếu tố ảnh hưởng đến vai trò của gia đình trong giáo dục giới tính cho trẻ vị thành niên ở Việt Nam hiện nay. Trình bày những vấn đề đang đặt ra đối với vai trò của gia đình trong giáo dục giới tính cho trẻ vị thành niên ở Việt Nam hiện nay và một số kiến nghị.

 • 02050004141.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hằng;  Advisor: Ngô, Thị Phượng (2015)

 • Ở Việt Nam hiện nay,kinh tế tư nhân là một thành phần quan trọng trong cơ cấu kinh tế của xã hội. Kinh tế tư nhân đang có mặt ởnhiều ngành, nghề cả nông thôn và thành thị. Đây cũng là thành phần kinh tế có điều kiện phát huy nhanh,hiệu quả tiềm năng về vốn, sức lao động, tay nghề của từng gia đình và cá nhântừng người lao động. Kinh tế tư nhân phần lớn hoạt động dưới hình thức kinh tế hộ gia đình. Đây cũng là một thành phần quan trọng trong phát triển nông nghiệp và đổi mới nông thôn.Cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội nói chung và ngành nông nghiệpnóiriêng,kinh tế hộ gia đình ở nông thôn không ngừng phát triển cả về quy mô và hình thức. Một bộ phận hộ ...

 • 5.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Ngô, Thị Phượng (2008)

 • Những năm gần đây nông thôn Việt Nam đang có nhiều biến đổi mạnh mẽ do trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn đã chuyển một phần không nhỏ đất nông nghiệp sang xây dựng các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu du lịch và đô thị mới… Thu hút đầu tư là vấn đề được hầu hết các tỉnh, thành phố quan tâm, thậm chí được đặt ở vị trí ưu tiên hàng đầu để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tỉnh nào càng có nhiều dự án đầu tư thì diện tích đất nông nghiệp càng bị thu hẹp.

 • 02050005691.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Minh Thái;  Advisor: Phan, Thanh Khôi; Ngô, Thị Phượng (2019)

 • Luận án góp phần góp phần nhận định, đánh giá, tổng quát những nhân tố tác động đến quan hệ dân tộc trong giai đoạn hiện nay. - Luận án góp phần chỉ ra các giải pháp mang tính chất định hướng cho quan hệ giữa dân tộc Việt Nam với các dân tộc trên thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay

 • KY_00499.PDF.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Thị Phượng (2000)

 • Để nữ tri thức có thể đáp ứng yêu cầu của Đất nước trong giai đoạn cách mạng mới, không bị tụt hậu đối với sự phát triển của thời đại, trước hết, nữ tri thức Việt Nam phải tự mình phấn đấu vươn lên, kế thừa những truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phát huy những tiềm năng nội lực của mình, chớp lấy những cơ hội, thuận lợi, vượt qua những trở lực thách thức mới để khẳng định vai trò to lớn, của mình. Sau nữa, Đảng và Nhà nước, các cấp chính quyền cần có chính sách thiết thực quan tâm đến tính chất lao động đặc thù của nữ trí thức, tạo động lực vất chất và tinh thần cho lao đống sáng tạo của họ

 • KY-46.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Quỳnh Chinh; Ngô, Thị Phượng (2012)

 • Nhìn từ góc độ tích cực, hương ước cùng với truyền thống cố kết làng xã và khả năng tự trị- tự quản, kiểu ứng xử dân chủ, chủ động cũng như thói quen thực hiện nghĩa vụ, tôn trọng các quy tắc cộng đồng, lối sống trọng tình của cư dân, đều có thể mang lại những thuận lợi nhất định cho việc thực thi nhà nước pháp quyền, xây dựng cchees độ tự quản trong nông thôn mới hiện nay.

 • LUNVNI R.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Huế;  Advisor: Ngô, Thị Phượng (2014)

 • Làm rõ quan niệm về trí thức, khái quát về đội ngũ trí thức trên địa bàn Thủđô Hà Nội. Nêu những cơ hội và thách thức đối với Thủ đô Hà Nội trong bối cảnh hội nhập. Trình bày vai trò của đội ngũ trí thức trên địa bàn Thủ đô Hà Nội trong bối cảnh hội nhập và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Phân tích những thành tựu và hạn chế trong phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trên địa bàn Thủ đô Hà Nội trong bối cảnh hội nhập.

 • 02050003917.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lã, Thị Thu Hà;  Advisor: Ngô, Thị Phượng (2015)

 • Làm rõ khái niệm làng văn hóa, sự ra đời, đặc trưng và nội dung cơ bản của quy ước làng văn hóa. Làm rõ khái niệm an ninh nông thôn và những nội dung về đảm bảo an ninh nông thôn. Trình bày đặc điểm nông thôn đồng bằng sông Hồng và tình hình an ninh nông thôn đồng bằng sông Hồng hiện nay. Phân tích thực trạng vai trò của quy ước làng văn hóa với đảm bo an ninh nông thôn đồng bằng sông Hồng. Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao vai trò của quy ước làng văn hóa đến vệc đảm bảo an ninh nông thôn đồng bằng sông Hồng.

 • 02050006241.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mến;  Advisor: Ngô, Thị Phượng (2020)

 • Sự biến đổi đời sống văn hóa của cư dân nông thôn huyện Thường Tín, Hà Nội trong sự nghiệp đổi mới. Một là, hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về bảo hiểm xã hội, nợ đọng bảo hiểm xã hội. Hai là, bằng các số liệu chứng minh, luận văn phân tích và chỉ ra được thực trạng tình hình nợ đọng BHXH của các doanh nghiệp, chỉ ra được nguyên nhân dẫn đến nợ đọng BHXH của các doanh nghiệp, từ đó đưa ra được các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng nợ đọng BHXH của các doanh nghiệp. Ba là, đưa ra được các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng nợ đọng BHXH của các doanh nghiệp, đặc biệt là áp dụng các chế tài xử phạt đối với các đơn vị nợ đọng BHXH.

 • 02050006241.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mến;  Advisor: Ngô, Thị Phượng (2020)

 • Thứ nhất, hệ thống hóa một số nội dung l luận về văn hóa, đời sống văn hóa, một vài nét về huyện Thường Tín, Hà Nội và đặc điểm đời sống văn hóa của cư dân nông thôn huyện Thường Tín. Thứ hai, phân tích thực trạng biến đổi của đời sống văn hóa cư dân nông thôn ở huyện Thường Tín, Hà Nội trong sự nghiệp đổi mới. Đưa ra nh ng hạn chế và biện pháp khắc phục nh ng hạn chế trong đời sống văn hóa cư dân nông thôn huyện Thường Tín.

 • 9.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Thị Phượng (2013)

 • Từ quan niệm vè an sinh xã hội và tiếp cận an sinh xã hội, bài viết tập trung phân tích sựu chênh lệch trong tiếp cận hệ thống an sinh xã hội giữa cư dân khu vực thành thị va nông thôn ở một số vấn đề: mức độ đối mặt và hậu quả từ những khó khăn và rủi ro trong cuộc sống; mức độ tham gia đóng góp vào nguồn tài chính của hệ thống an sinh xã hội; sự hưởng lợi từ hệ thống an sinh xã hội. Chênh lệch đó sẽ còn tiếp tục diễn ra trong thời gian tới, do sự tác động của chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, biến đổi khí hậu, môi trường sống, hệ thống chính sách, chương rình cụ thể đối với nông dân và nhận thức của người dân về hệ thống an sinh xã hội còn hạn chế.

 • 1439-1-2816-1-10-20160721.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Thị Phượng (2013)

 • Từ quan niệm về an sinh xã hội và tiếp cận an sinh xã hội, bài viết tập trung phân tích sự chênh lệch trong tiếp cận hệ thống an sinh xã hội giữa cư dân khu vực thành thị và nông thôn ở một số vấn đề: mức độ đối mặt và hậu quả từ những khó khăn và rủi ro trong cuộc sống; mức độ tham gia đóng góp vào nguồn tài chính của hệ thống an sinh xã hội; sự hưởng lợi từ hệ thống an sinh xã hội. Chênh lệch đó sẽ còn tiếp tục diễn ra trong thời gian tới, do sự tác động của chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, biến đổi khí hậu, môi trường sống, hệ thống chính sách, chương trình cụ thể đối với nông dân và nhận thức của người dân về hệ thống an sinh xã hội còn hạn chế. Khắc phục ...

 • 02050000561_Tomtat.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vương, Thị Huệ;  Advisor: Ngô, Thị Phượng (2011)

 • Luận văn ThS. Chủ nghĩa xã hội khoa học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Phân tích khái niệm, cấu trúc của lối sống và đặc điểm lối sống truyền thống của nông dân Việt Nam, chỉ ra một số yếu tố tác động đến lối sống của nông dân Việt Nam hiện nay. Phân tích những biến đổi cơ bản trong lối sống của nông dân Việt Nam hiện nay. Đề (...); Electronic Resources

 • 02050002527.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hường;  Advisor: Ngô, Thị Phượng (2014)

 • Trình bày cơ sở hình thành tính cộng đồng của nông dân Việt Nam trong truyền thống và những biểu hiện của tính cộng đồng của nông dân Việt Nam. Luận văn bước đầu phân tích một số biến đổi trong tính cộng đồng của nông dân Việt Nam khu vực đồng bằng sông Hồng dưới tác động của kinh tế thị trường hiện nay. Từ đó, khuyến nghị những giải pháp nhằm tăng cường tính tích cực cũng như nhằm hạn chế những tiêu cực trong tính cộng đồng của nông dân trong giai đoạn hiện nay