Browsing by Author Nguyễn, Đăng Dung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 164
 • 3021-1-6627-1-10-20170111.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đăng Dung (2006)

 • Quyền lập pháp là quyền duy nhất thuộc về Quốc hội. Quốc hội có thể ủy quyền cho các cơ quan nhà nước khác thay mặt mình ban hành văn bản dưới luật để quản lý xã hội. Tuy nhiên, hoạt động lập pháp không phải là công việc duy nhất của Quốc hội mà có sự tham gia của nhiều chủ thể khác nhau. Một trong những yêu cầu quan trọng đối với hoạt động lập pháp là chỉ ban hành pháp luật xuất phát từ nhu cầu thực tế (có thể là nhu cầu đã có hoặc sẽ có) và phù hợp với thực tế. Điều đó có nghĩa là chương trình làm luật của Quốc hội nhất thiết phải đặt trong mối tương quan với nhu cầu điều hành đất nước và quản lý xã hội của Chính phủ. Trong quá trình soạn thảo luật, cần sử dụng mô hình phân tích chí...

 • 00050001391_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mậu Tuân;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2012)

 • Luận án TS. Lý luận và Lịch sử nhà nước và Pháp Luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Nghiên cứu đặc trưng và yêu cầu của Nhà nước pháp quyền, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; mối quan hệ giữa Nhà nước pháp quyền và bảo hiến. Nghiên cứu cơ sở lý luận về bảo hiến và một số mô hình bảo hiến điển hình trên thế giới. Nghiê (...); Electronic Resources

 • 00050010253.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Dương, Phương Linh;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2019)

 • Mục đích nghiên cứu tổng quát của Luận văn làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về bảo vệ quyền trẻ em trong lĩnh vực nuôi con nuôi, đánh giá nội dung các quy định của pháp luật Việt nam và thực tiễn thi hành từ góc độ bảo vệ quyền trẻ em được nhận làm con nuôi. Dựa trên những luận cứ khoa học đó để đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả việc bảo vệ quyền trẻ em trong lĩnh vực nuôi con nuôi hiện nay cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn và nâng cao tính hiệu quả của pháp luật chuyên ngành.

 • 00050006961.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bích Ngọc;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2015)

 • Trên cơ sở tìm hiểu thực tiễn việc bảo vệ, thúc đẩy quyền của người cao tuổi trên thế giới và tại Việt Nam, Luận văn đã phân tích, đánh giá những quy định về quyền của người cao tuổi, từ đó đưa ra một số đề xuất, giải pháp nhằm tăng cường việc bảo vệ, thúc đẩy quyền của người cao tuổi tại Việt Nam

 • 00050004342.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Thùy Linh;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2014)

 • Luận văn góp phần cung cấp những tri thức khoa học cơ bản mang tính lý luận về quyền con người khi thu hồi đất nông nghiệp tại Việt Nam. Tác giả cũng mong muốn giúp người đọc nhận thức đầy đủ và toàn diện hơn quan điểm chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước Việt Nam về việc bảo đảm quyền con người khi thu hồi đất nông nghiệp tại Việt Nam Luận văn cũng nêu lên thực trạng các quyền con người cơ bản của người nông dân khi thu hồi đất nông nghiệp tại Việt Nam. Qua đó, tác giả cũng nêu lên một số giải pháp nhằm khắc phục những bất cập của pháp luật Việt Nam khi thu hồi đất nông nghiệp. Đồng thời, tác giả cũng nêu một số kinh nghiệm, cũng như giải pháp của một số địa ph...

 • 00050004375.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Lan Anh;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2014)

 • Luận văn đã nêu bật lên được luận điểm: Quyền con người luôn gắn liền với Hiến pháp. Hiến pháp không những chỉ là văn bản quy định việc tổ chức nhà nước, mà còn bảo đảm việc thực hiện quyền con người, quyền công dân. Vì lẽ đó, việc thực thi Hiến pháp cũng chính là bảo đảm thực thi quyền con người Bên cạnh đó, luận văn cũng đánh giá được tính khả thi của Hiến pháp trong đời sống thực tiễn. Một bản hiến pháp thành công là một bản hiến pháp thực chất, tức là các quy định của nó được thực thi trên thực tiễn. Nếu như các quy định hiến pháp chỉ là những tuyên ngôn chính trị có giá trị trên giấy tờ, thì hiến pháp này chỉ là một bản hiến pháp danh nghĩa. Ở nước ta, mặc dù được coi là một đạo...

 • 1209-1-2358-1-10-20160530.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đăng Dung (2010)

 • Phân cấp và phân quyền là vấn đề quan trọng của mọi quốc gia được nhiều người nghiên cứu và có nhiều cách tiếp cận để phân loại khác nhau, nhưng quan trong nhất là phân cấp, phân quyền hành chính giữa Trung ương và địa phương. Tác giả tập trung vào các loại hình phân cấp này, gồm: tản quyền và phân quyền.

 • V_L0_00161_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Quý Quỳnh;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung; Nguyễn, Bá Diến (2003)

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về chế độ pháp lý và phân định các vùng biển. Chương 2: Pháp luật hiện hành của Việt Nam về chế độ pháp lý và thực trạng phân định các vùng biển. Chương 3: Phương hướng, giải pháp hoàn thiện chế độ pháp lý và phân định các vùng biển Việt Nam; Luận án TS Ngành Lý luận Nhà nước và Pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003

 • 00050004062_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Ngọc Thanh;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2014)

 • Giảm phiền hà cho tổ chức, công dân khi có yêu cầu giải quyết công việc tại cơ quan hành chính nhà nước. Góp phần chống tệ quan liêu, tham nhũng, cựa quyền, sách nhiễu của một số bộ phận cán bộ công chức nhà nước. Nâng cao chất lượng công việc. Ý thức tổ chức, kỷ luật. Tinh thần, thái độ phục vụ tổ chức, công dân của đội ngũ cán bộ công chức nhà nước. Góp phần làm rõ đúng trách nhiệm của bộ máy cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, công dân. Góp phần sắp xếp lại bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước theo hướng gọn nhẹ. Làm việc khoa học, đồng bộ. Hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Tạo cơ chế kiểm tra, giám sát cán bộ công chức thực thi cô...

 • 00050010163.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Hoàng, Trung Thành;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2019)

 • Mục đích nghiên cứu tổng quát của luận án là nghiên cứu lý luận, thực tiễn và đề xuất các giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm tiếp tục cải cách TTHC trong QLNN về giáo dục, trong đó tập trung vào các giải pháp để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số TTHC có liên quan trực tiếp đến cá nhân, tổ chức và hiện còn nhiều ý kiến khác nhau như: Các thủ tục về cấp phôi văn bằng, chứng chỉ; thủ tục công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư; các TTHC liên quan đến việc sáp nhập, chia tách, giải thể trường cao đẳng, trung cấp…

 • b1.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đăng Dung (2009)

 • Từ những đòi hỏi của Nhà nước pháp quyền và thực trạng về tổ chức và hoạt động Tòa án Việt Nam, tác giả chỉ ra những yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp hiện nay.

 • 1898-1-3690-1-10-20161103.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đăng Dung (2009)

 • Từ những đòi hỏi của Nhà nước pháp quyền và thực trạng về tổ chức và hoạt động Tòa án Việt Nam, tác giả chỉ ra những yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp hiện nay.

 • V_L0_00401_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tất Đạt;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2004)

 • Trình bày quá trình hình thành và phân tích các đặc điểm chế độ Hợp Chủng Quóc Hoa Kỳ. Xem xét sự phát triển trên 3 ngành quyền lực: lập pháp, hành pháp, tư pháp. Từ đó, rút ra một số khuyến nghị về chế độ này ở Việt nam; Electronic Resources; Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp quyền -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004

 • V_L0_01988_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Anh Hùng;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2009)

 • Giới thiệu sự hình thành và đánh giá lại những giai đoạn phát triển của chế độ Tổng thống Mỹ, qua đó, đúc kết và nêu bật những đặc tính của chế độ Tổng thống Mỹ. Trình bày, nhận xét về những quan niệm ở Hoa Kỳ và trên thế giới về chế độ Tổng thống Mỹ. Nghi (...)

Browsing by Author Nguyễn, Đăng Dung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 164
 • 3021-1-6627-1-10-20170111.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đăng Dung (2006)

 • Quyền lập pháp là quyền duy nhất thuộc về Quốc hội. Quốc hội có thể ủy quyền cho các cơ quan nhà nước khác thay mặt mình ban hành văn bản dưới luật để quản lý xã hội. Tuy nhiên, hoạt động lập pháp không phải là công việc duy nhất của Quốc hội mà có sự tham gia của nhiều chủ thể khác nhau. Một trong những yêu cầu quan trọng đối với hoạt động lập pháp là chỉ ban hành pháp luật xuất phát từ nhu cầu thực tế (có thể là nhu cầu đã có hoặc sẽ có) và phù hợp với thực tế. Điều đó có nghĩa là chương trình làm luật của Quốc hội nhất thiết phải đặt trong mối tương quan với nhu cầu điều hành đất nước và quản lý xã hội của Chính phủ. Trong quá trình soạn thảo luật, cần sử dụng mô hình phân tích chí...

 • 00050001391_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mậu Tuân;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2012)

 • Luận án TS. Lý luận và Lịch sử nhà nước và Pháp Luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Nghiên cứu đặc trưng và yêu cầu của Nhà nước pháp quyền, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; mối quan hệ giữa Nhà nước pháp quyền và bảo hiến. Nghiên cứu cơ sở lý luận về bảo hiến và một số mô hình bảo hiến điển hình trên thế giới. Nghiê (...); Electronic Resources

 • 00050010253.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Dương, Phương Linh;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2019)

 • Mục đích nghiên cứu tổng quát của Luận văn làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về bảo vệ quyền trẻ em trong lĩnh vực nuôi con nuôi, đánh giá nội dung các quy định của pháp luật Việt nam và thực tiễn thi hành từ góc độ bảo vệ quyền trẻ em được nhận làm con nuôi. Dựa trên những luận cứ khoa học đó để đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả việc bảo vệ quyền trẻ em trong lĩnh vực nuôi con nuôi hiện nay cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn và nâng cao tính hiệu quả của pháp luật chuyên ngành.

 • 00050006961.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bích Ngọc;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2015)

 • Trên cơ sở tìm hiểu thực tiễn việc bảo vệ, thúc đẩy quyền của người cao tuổi trên thế giới và tại Việt Nam, Luận văn đã phân tích, đánh giá những quy định về quyền của người cao tuổi, từ đó đưa ra một số đề xuất, giải pháp nhằm tăng cường việc bảo vệ, thúc đẩy quyền của người cao tuổi tại Việt Nam

 • 00050004342.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Thùy Linh;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2014)

 • Luận văn góp phần cung cấp những tri thức khoa học cơ bản mang tính lý luận về quyền con người khi thu hồi đất nông nghiệp tại Việt Nam. Tác giả cũng mong muốn giúp người đọc nhận thức đầy đủ và toàn diện hơn quan điểm chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước Việt Nam về việc bảo đảm quyền con người khi thu hồi đất nông nghiệp tại Việt Nam Luận văn cũng nêu lên thực trạng các quyền con người cơ bản của người nông dân khi thu hồi đất nông nghiệp tại Việt Nam. Qua đó, tác giả cũng nêu lên một số giải pháp nhằm khắc phục những bất cập của pháp luật Việt Nam khi thu hồi đất nông nghiệp. Đồng thời, tác giả cũng nêu một số kinh nghiệm, cũng như giải pháp của một số địa ph...

 • 00050004375.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Lan Anh;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2014)

 • Luận văn đã nêu bật lên được luận điểm: Quyền con người luôn gắn liền với Hiến pháp. Hiến pháp không những chỉ là văn bản quy định việc tổ chức nhà nước, mà còn bảo đảm việc thực hiện quyền con người, quyền công dân. Vì lẽ đó, việc thực thi Hiến pháp cũng chính là bảo đảm thực thi quyền con người Bên cạnh đó, luận văn cũng đánh giá được tính khả thi của Hiến pháp trong đời sống thực tiễn. Một bản hiến pháp thành công là một bản hiến pháp thực chất, tức là các quy định của nó được thực thi trên thực tiễn. Nếu như các quy định hiến pháp chỉ là những tuyên ngôn chính trị có giá trị trên giấy tờ, thì hiến pháp này chỉ là một bản hiến pháp danh nghĩa. Ở nước ta, mặc dù được coi là một đạo...

 • 1209-1-2358-1-10-20160530.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đăng Dung (2010)

 • Phân cấp và phân quyền là vấn đề quan trọng của mọi quốc gia được nhiều người nghiên cứu và có nhiều cách tiếp cận để phân loại khác nhau, nhưng quan trong nhất là phân cấp, phân quyền hành chính giữa Trung ương và địa phương. Tác giả tập trung vào các loại hình phân cấp này, gồm: tản quyền và phân quyền.

 • V_L0_00161_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Quý Quỳnh;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung; Nguyễn, Bá Diến (2003)

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về chế độ pháp lý và phân định các vùng biển. Chương 2: Pháp luật hiện hành của Việt Nam về chế độ pháp lý và thực trạng phân định các vùng biển. Chương 3: Phương hướng, giải pháp hoàn thiện chế độ pháp lý và phân định các vùng biển Việt Nam; Luận án TS Ngành Lý luận Nhà nước và Pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003

 • 00050004062_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Ngọc Thanh;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2014)

 • Giảm phiền hà cho tổ chức, công dân khi có yêu cầu giải quyết công việc tại cơ quan hành chính nhà nước. Góp phần chống tệ quan liêu, tham nhũng, cựa quyền, sách nhiễu của một số bộ phận cán bộ công chức nhà nước. Nâng cao chất lượng công việc. Ý thức tổ chức, kỷ luật. Tinh thần, thái độ phục vụ tổ chức, công dân của đội ngũ cán bộ công chức nhà nước. Góp phần làm rõ đúng trách nhiệm của bộ máy cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, công dân. Góp phần sắp xếp lại bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước theo hướng gọn nhẹ. Làm việc khoa học, đồng bộ. Hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Tạo cơ chế kiểm tra, giám sát cán bộ công chức thực thi cô...

 • 00050010163.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Hoàng, Trung Thành;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2019)

 • Mục đích nghiên cứu tổng quát của luận án là nghiên cứu lý luận, thực tiễn và đề xuất các giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm tiếp tục cải cách TTHC trong QLNN về giáo dục, trong đó tập trung vào các giải pháp để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số TTHC có liên quan trực tiếp đến cá nhân, tổ chức và hiện còn nhiều ý kiến khác nhau như: Các thủ tục về cấp phôi văn bằng, chứng chỉ; thủ tục công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư; các TTHC liên quan đến việc sáp nhập, chia tách, giải thể trường cao đẳng, trung cấp…

 • b1.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đăng Dung (2009)

 • Từ những đòi hỏi của Nhà nước pháp quyền và thực trạng về tổ chức và hoạt động Tòa án Việt Nam, tác giả chỉ ra những yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp hiện nay.

 • 1898-1-3690-1-10-20161103.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đăng Dung (2009)

 • Từ những đòi hỏi của Nhà nước pháp quyền và thực trạng về tổ chức và hoạt động Tòa án Việt Nam, tác giả chỉ ra những yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp hiện nay.

 • V_L0_00401_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tất Đạt;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2004)

 • Trình bày quá trình hình thành và phân tích các đặc điểm chế độ Hợp Chủng Quóc Hoa Kỳ. Xem xét sự phát triển trên 3 ngành quyền lực: lập pháp, hành pháp, tư pháp. Từ đó, rút ra một số khuyến nghị về chế độ này ở Việt nam; Electronic Resources; Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp quyền -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004

 • V_L0_01988_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Anh Hùng;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2009)

 • Giới thiệu sự hình thành và đánh giá lại những giai đoạn phát triển của chế độ Tổng thống Mỹ, qua đó, đúc kết và nêu bật những đặc tính của chế độ Tổng thống Mỹ. Trình bày, nhận xét về những quan niệm ở Hoa Kỳ và trên thế giới về chế độ Tổng thống Mỹ. Nghi (...)