Browsing by Author Nguyễn, Bá Diến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 120
 • Hường. Bản Luận án chính thức nộp thư viện.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Thu Hường;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến (2018)

 • Kết quả nghiên cứu mới của Luận án: đây là công trình nghiên cứu chuyên sâu đầu tiên về vấn đề áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế trong việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông. Cụ thể, trên cơ sở kế thừa có chọn lọc các kết quả nghiên cứu có liên quan đã được công bố, Luận án đã: - Tiếp tục làm rõ hơn các vấn đề lý luận về các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế góp phần làm sáng tỏ, phong phú thêm cơ sở khoa học của việc áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế vào giải quyết tranh chấp quốc tế nói chung và giải quyết tranh chấp quốc tế về biển, đảo nói riêng;

 • 00050006650.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Minh Hạnh;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến (2015)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn về giải quyết tranh chấp quốc tế, áp dụng Nguyên tắc hòa bình trong giải quyết tranh chấp quốc tế nói chung cũng như giải quyết tranh chấp trên Biển Đông nói riêng theo quy định của pháp luật quốc tế (cụ thể là theo Hiến chương Liên hợp quốc, Công ước Luật Biển 1982, các văn bản pháp luật quốc tế có liên quan khác…) và theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 • 00050003701_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Hải Hoàn;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến (2014)

 • Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của Luân văn được kết cấu thành làm ba Chương. Trong đó, Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về nguyên tắc hòa bình giải quyết tranh chấp quốc tế; Chương 2: Áp dụng nguyên tắc hòa bình giải quyết tranh chấp quốc tế; và Chương 3: Áp dụng nguyên tắc hòa bình giải quyết tranh chấp quốc tế ở Biển Đông. Luận văn đã nghiên cứu tổng thể các vấn đề về nguyên tắc hòa bình giải quyết tranh chấp quốc tế. Cung cấp một cái nhìn tổng quan nhất về thực trạng tranh chấp Biển Đông hiện nay trên trường quốc tế. Tổng kết và phân tích tất cả các vấn đề trình bày để đưa ra kết luận về các giải pháp mang tính khoa học nhằm vận dụng vào trong vấn đề giải quyết tran...

 • Bảo hiểm thân tàu trong thương mại hàng hải so sánh pháp luật Việt Nam và pháp luật một số nước trên thế giới.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoài Quy;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến (2005)

 • Trình bày khái quát về khái niệm, vai trò và ý nghĩa của bảo hiểm thân tàu để phân tích các nội dung cơ bản của bảo hiểm thân tàu trong thương mại hàng hải, cũng như hợp đồng bảo hiểm thân tàu, đối tượng bảo hiểm, giá trị bảo hiểm, và số tiền bảo hiểm, ký kết và chấm dứt hợp đồng bảo hiểm, trách nhiệm của các bên khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm, các điều khoản bảo hiểm thường được áp dụng cho các hợp đồng bảo hiểm thân tàu trên thế giới và Việt nam. Từ đó đưa ra những định hướng, giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả điều chỉnh của pháp luật bảo hiểm thân tàu ở Việt nam

 • V_L0_01117_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hồ, Vĩnh Thịnh;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến (2006)

 • Khái quát lịch sử hình thành, khái niệm chung về nhãn hiệu theo Luật Mẫu của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới về nhãn hiệu; lược sử sự hình thành hệ thống pháp luật Việt Nam và Liên minh Châu Âu về bảo hộ nhãn hiệu. Nghiên cứu nội dung cơ bản của pháp luật (...)

 • 2943-1-5330-1-10-20161128.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến (2004)

 • Nowadays, intellectual property rights have played one of the most important parts in owner rights beside tangible property rights when the scientific - technological revolution has been renewing the world. Therefore, protecting intellectual property rights is both urgent and significant mission of each country in the process of integration into the economic world, and Vietnam does not except.The author focused to point out and analyze the basic principles of TRIPS. In addition, the author showed the Vietnam regulations and laws inadequate, which influence to the effectiveness on implementation of intellectual property rights in the comparative relation with TRIPS. In conclusion, th...

 • DT_00839.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến; Hoàng, Ngọc Giao (2006)

 • Làm sáng tỏ những nội dung lý luận và thực tiễn cơ bản trong quá trình Việt Nam tham gia các Công ước quốc tế về bảo vệ quyền con người. Nội dung những cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo vệ quyền con người trong các Công ước mà Việt Nam đã tham gia. Trên cơ sở phân tích thực trạng pháp luật về bảo vệ quyền con người của Việt Nam hiện nay, luận giải hiện trạng điều chỉnh pháp luật của Việt Nam trong bối cảnh các cam kết quốc tế

 • 00050004787_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phương Nhung;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến (2015)

 • Thông qua việc cung cấp nhận thức chung về quyền con người, các khái niệm về quyền con người, tác giả phân tích sâu sắc tính cấp thiết phải bảo vệ quyền con người trong chiến tranh. Đồng thời, tác giả đưa ra khái quát chung, khái niệm, lịch sử hình thành cũng như đặc điểm, vai trò, phạm vi áp dụng của bốn Công ước Geneva và hai Nghị định thư bổ sung. Mặt khác, tác giả đi sâu vào phân tích nhằm làm rõ những nguyên tắc chung, các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền con người trong xung đột vũ trang theo hai nhóm lớn bao gồm: bảo hộ đối với những người tham chiến và bảo hộ đối với những đối tượng dân sự. Đồng thời, tác giả trình bày những quy định của pháp luật về các biện pháp đảm b...

 • 00050002196_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Cửu Đức Bình;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến (2006)

 • Trình bày khái niệm về các biện pháp tự vệ nói chung và khái niệm biện pháp tự vệ hiểu theo đúng quy định tại điều XIX của GATT 1994 và quy định của Hiệp định về các biện pháp tự vệ của WTO, sơ lược về sự hình thành quy định về các biện pháp tự vệ như quy (...)

 • 00050005239.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến; Nguyễn, T. T. T. (2014). Các thể chế của Liên Hợp quốc và vấn đề giải quyết tranh chấp của Việt Nam trên biển Đông. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam (2014)

 • Chương 1: “Cơ sở thực tiễn và cơ sở pháp lý về giải quyết tranh chấp quốc tế thông qua các thể chế của Liên hợp quốc ”. Chương 1 cung cấp một bức tranh cụ thể về lịch sử hình thành LHQ và các quy định củaHCLHHQ, Quy chế TAQT liên quan đến việc giải quyết tranh chấp, phân tích những thành công và hạn chế của LHQ trong việc gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế. Chƣơng 2: “Cơ chế giải quyết tranh chấp thông qua các thể chế của Liên hợp quốc”. Chƣơng 2 nghiêncứu về quyền hạn, vai trò của các thiết chế LHQ có thẩm quyền giải quyết tranh chấp bao gồm: ĐHĐ, HĐBA, TAQT, đặc biệt là thủ tục hoạt động của từng cơ quan trong quá trình xem xét, giải quyết các tranh chấp quốc tế. Thực tiễn hoạt độ...

 • V_L0_00161_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Quý Quỳnh;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung; Nguyễn, Bá Diến (2003)

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về chế độ pháp lý và phân định các vùng biển. Chương 2: Pháp luật hiện hành của Việt Nam về chế độ pháp lý và thực trạng phân định các vùng biển. Chương 3: Phương hướng, giải pháp hoàn thiện chế độ pháp lý và phân định các vùng biển Việt Nam; Luận án TS Ngành Lý luận Nhà nước và Pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003

 • 00050005061_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Huyền;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến (2015)

 • Qua việc thực hiện luận văn tôi đã có những hiểu biết về các yêu cầu bắt buộc của “Bộ luật quốc tế về an ninh tàu và bến cảng”, đồng thời hiểu được thực trạng việc thực thi Bộ luật này tại Việt Nam và một số nước trên thế giới cũng như các quy định pháp luật Việt Nam trong việc thực thi Bộ luật. Trên cơ sở đó, tôi đưa ra được những kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp luật trong nước về vấn đề nghiên cứu. Điểm mới: Những kiến nghị, đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật trong nước liên quan đến vấn đề nghiên cứu là điểm mới có ý nghĩa to lớn của luận văn này.

 • 00050009589.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Hạnh Linh;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến (2018)

 • Đề tài chỉ ra được những vấn đề lí luận và thực tiễn quan trọng trong chính sách, pháp luật của Campuchia về biển đảo, phân tích được những tích cực và hạn chế của những chính sách đó trong mối tương quan với luật pháp quốc tế, từ đó bước đầu đã đề xuất ra được những giải pháp, đối sách trong việc hoàn thiện hệ thống, chính sách pháp luật về biển đảo của Việt Nam. Đề tài chỉ ra được những vấn đề lí luận và thực tiễn quan trọng trong chính sách, pháp luật của Campuchia về biển đảo, phân tích được những tích cực và hạn chế của những chính sách đó trong mối tương quan với luật pháp quốc tế, từ đó bước đầu đã đề xuất ra được những giải pháp, đối sách trong việc hoàn thiện hệ thống, chính ...

Browsing by Author Nguyễn, Bá Diến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 120
 • Hường. Bản Luận án chính thức nộp thư viện.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Thu Hường;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến (2018)

 • Kết quả nghiên cứu mới của Luận án: đây là công trình nghiên cứu chuyên sâu đầu tiên về vấn đề áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế trong việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông. Cụ thể, trên cơ sở kế thừa có chọn lọc các kết quả nghiên cứu có liên quan đã được công bố, Luận án đã: - Tiếp tục làm rõ hơn các vấn đề lý luận về các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế góp phần làm sáng tỏ, phong phú thêm cơ sở khoa học của việc áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế vào giải quyết tranh chấp quốc tế nói chung và giải quyết tranh chấp quốc tế về biển, đảo nói riêng;

 • 00050006650.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Minh Hạnh;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến (2015)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn về giải quyết tranh chấp quốc tế, áp dụng Nguyên tắc hòa bình trong giải quyết tranh chấp quốc tế nói chung cũng như giải quyết tranh chấp trên Biển Đông nói riêng theo quy định của pháp luật quốc tế (cụ thể là theo Hiến chương Liên hợp quốc, Công ước Luật Biển 1982, các văn bản pháp luật quốc tế có liên quan khác…) và theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 • 00050003701_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Hải Hoàn;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến (2014)

 • Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của Luân văn được kết cấu thành làm ba Chương. Trong đó, Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về nguyên tắc hòa bình giải quyết tranh chấp quốc tế; Chương 2: Áp dụng nguyên tắc hòa bình giải quyết tranh chấp quốc tế; và Chương 3: Áp dụng nguyên tắc hòa bình giải quyết tranh chấp quốc tế ở Biển Đông. Luận văn đã nghiên cứu tổng thể các vấn đề về nguyên tắc hòa bình giải quyết tranh chấp quốc tế. Cung cấp một cái nhìn tổng quan nhất về thực trạng tranh chấp Biển Đông hiện nay trên trường quốc tế. Tổng kết và phân tích tất cả các vấn đề trình bày để đưa ra kết luận về các giải pháp mang tính khoa học nhằm vận dụng vào trong vấn đề giải quyết tran...

 • Bảo hiểm thân tàu trong thương mại hàng hải so sánh pháp luật Việt Nam và pháp luật một số nước trên thế giới.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoài Quy;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến (2005)

 • Trình bày khái quát về khái niệm, vai trò và ý nghĩa của bảo hiểm thân tàu để phân tích các nội dung cơ bản của bảo hiểm thân tàu trong thương mại hàng hải, cũng như hợp đồng bảo hiểm thân tàu, đối tượng bảo hiểm, giá trị bảo hiểm, và số tiền bảo hiểm, ký kết và chấm dứt hợp đồng bảo hiểm, trách nhiệm của các bên khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm, các điều khoản bảo hiểm thường được áp dụng cho các hợp đồng bảo hiểm thân tàu trên thế giới và Việt nam. Từ đó đưa ra những định hướng, giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả điều chỉnh của pháp luật bảo hiểm thân tàu ở Việt nam

 • V_L0_01117_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hồ, Vĩnh Thịnh;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến (2006)

 • Khái quát lịch sử hình thành, khái niệm chung về nhãn hiệu theo Luật Mẫu của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới về nhãn hiệu; lược sử sự hình thành hệ thống pháp luật Việt Nam và Liên minh Châu Âu về bảo hộ nhãn hiệu. Nghiên cứu nội dung cơ bản của pháp luật (...)

 • 2943-1-5330-1-10-20161128.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến (2004)

 • Nowadays, intellectual property rights have played one of the most important parts in owner rights beside tangible property rights when the scientific - technological revolution has been renewing the world. Therefore, protecting intellectual property rights is both urgent and significant mission of each country in the process of integration into the economic world, and Vietnam does not except.The author focused to point out and analyze the basic principles of TRIPS. In addition, the author showed the Vietnam regulations and laws inadequate, which influence to the effectiveness on implementation of intellectual property rights in the comparative relation with TRIPS. In conclusion, th...

 • DT_00839.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến; Hoàng, Ngọc Giao (2006)

 • Làm sáng tỏ những nội dung lý luận và thực tiễn cơ bản trong quá trình Việt Nam tham gia các Công ước quốc tế về bảo vệ quyền con người. Nội dung những cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo vệ quyền con người trong các Công ước mà Việt Nam đã tham gia. Trên cơ sở phân tích thực trạng pháp luật về bảo vệ quyền con người của Việt Nam hiện nay, luận giải hiện trạng điều chỉnh pháp luật của Việt Nam trong bối cảnh các cam kết quốc tế

 • 00050004787_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phương Nhung;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến (2015)

 • Thông qua việc cung cấp nhận thức chung về quyền con người, các khái niệm về quyền con người, tác giả phân tích sâu sắc tính cấp thiết phải bảo vệ quyền con người trong chiến tranh. Đồng thời, tác giả đưa ra khái quát chung, khái niệm, lịch sử hình thành cũng như đặc điểm, vai trò, phạm vi áp dụng của bốn Công ước Geneva và hai Nghị định thư bổ sung. Mặt khác, tác giả đi sâu vào phân tích nhằm làm rõ những nguyên tắc chung, các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền con người trong xung đột vũ trang theo hai nhóm lớn bao gồm: bảo hộ đối với những người tham chiến và bảo hộ đối với những đối tượng dân sự. Đồng thời, tác giả trình bày những quy định của pháp luật về các biện pháp đảm b...

 • 00050002196_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Cửu Đức Bình;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến (2006)

 • Trình bày khái niệm về các biện pháp tự vệ nói chung và khái niệm biện pháp tự vệ hiểu theo đúng quy định tại điều XIX của GATT 1994 và quy định của Hiệp định về các biện pháp tự vệ của WTO, sơ lược về sự hình thành quy định về các biện pháp tự vệ như quy (...)

 • 00050005239.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến; Nguyễn, T. T. T. (2014). Các thể chế của Liên Hợp quốc và vấn đề giải quyết tranh chấp của Việt Nam trên biển Đông. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam (2014)

 • Chương 1: “Cơ sở thực tiễn và cơ sở pháp lý về giải quyết tranh chấp quốc tế thông qua các thể chế của Liên hợp quốc ”. Chương 1 cung cấp một bức tranh cụ thể về lịch sử hình thành LHQ và các quy định củaHCLHHQ, Quy chế TAQT liên quan đến việc giải quyết tranh chấp, phân tích những thành công và hạn chế của LHQ trong việc gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế. Chƣơng 2: “Cơ chế giải quyết tranh chấp thông qua các thể chế của Liên hợp quốc”. Chƣơng 2 nghiêncứu về quyền hạn, vai trò của các thiết chế LHQ có thẩm quyền giải quyết tranh chấp bao gồm: ĐHĐ, HĐBA, TAQT, đặc biệt là thủ tục hoạt động của từng cơ quan trong quá trình xem xét, giải quyết các tranh chấp quốc tế. Thực tiễn hoạt độ...

 • V_L0_00161_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Quý Quỳnh;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung; Nguyễn, Bá Diến (2003)

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về chế độ pháp lý và phân định các vùng biển. Chương 2: Pháp luật hiện hành của Việt Nam về chế độ pháp lý và thực trạng phân định các vùng biển. Chương 3: Phương hướng, giải pháp hoàn thiện chế độ pháp lý và phân định các vùng biển Việt Nam; Luận án TS Ngành Lý luận Nhà nước và Pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003

 • 00050005061_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Huyền;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến (2015)

 • Qua việc thực hiện luận văn tôi đã có những hiểu biết về các yêu cầu bắt buộc của “Bộ luật quốc tế về an ninh tàu và bến cảng”, đồng thời hiểu được thực trạng việc thực thi Bộ luật này tại Việt Nam và một số nước trên thế giới cũng như các quy định pháp luật Việt Nam trong việc thực thi Bộ luật. Trên cơ sở đó, tôi đưa ra được những kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp luật trong nước về vấn đề nghiên cứu. Điểm mới: Những kiến nghị, đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật trong nước liên quan đến vấn đề nghiên cứu là điểm mới có ý nghĩa to lớn của luận văn này.

 • 00050009589.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Hạnh Linh;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến (2018)

 • Đề tài chỉ ra được những vấn đề lí luận và thực tiễn quan trọng trong chính sách, pháp luật của Campuchia về biển đảo, phân tích được những tích cực và hạn chế của những chính sách đó trong mối tương quan với luật pháp quốc tế, từ đó bước đầu đã đề xuất ra được những giải pháp, đối sách trong việc hoàn thiện hệ thống, chính sách pháp luật về biển đảo của Việt Nam. Đề tài chỉ ra được những vấn đề lí luận và thực tiễn quan trọng trong chính sách, pháp luật của Campuchia về biển đảo, phân tích được những tích cực và hạn chế của những chính sách đó trong mối tương quan với luật pháp quốc tế, từ đó bước đầu đã đề xuất ra được những giải pháp, đối sách trong việc hoàn thiện hệ thống, chính ...