Browsing by Author Nguyễn, Bích Ngọc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
 • 00050006961.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bích Ngọc;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung, 1952- (2015)

 • Tìm hiểu những khái niệm liên quan đến quyền ca người cao tuổi và vấn đề bảo vệ, thúc đẩy quyền của ngời cao tuổi; Tìm hiểu các quy đnh của luật nhân quền quốc tế cũng như pháp luật Việt Nam hiện hành về quyền của người cao tuổi; Tìm hiểu thực tiễn việc bảo vệ, thúc đẩy quyền của người cao tuổi tại Việt Nam, từ đó đề xuất, kiến nghị những giải pháp bổ sung nhằm tăng cờng bảo vệ, thúc đẩy quyền của người cao tuổi tại Việt Nam. Phạm vi nghiên cứu: luật nhân quyền quốc tế, pháp luật Việt Nam và thực tiễn bảo đảm quyền ca người cao tuổi tại Việt Nam.

 • 00050006961.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bích Ngọc;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2015)

 • Trên cơ sở tìm hiểu thực tiễn việc bảo vệ, thúc đẩy quyền của người cao tuổi trên thế giới và tại Việt Nam, Luận văn đã phân tích, đánh giá những quy định về quyền của người cao tuổi, từ đó đưa ra một số đề xuất, giải pháp nhằm tăng cường việc bảo vệ, thúc đẩy quyền của người cao tuổi tại Việt Nam

 • 00050001276_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bích Ngọc;  Advisor: Trần, Huy Liệu (2012)

 • Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, pháp lý về tổ chức, hoạt động, hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý ở Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng và hiệu quả tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý ở Việt Nam trong thời gian qua, phát hiện những hạn chế, khó k (...)

 • 00050000379_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bích Ngọc;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn (2011)

 • 80 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Hệ thống hóa cơ sở lý luận và giới thiệu kinh nghiệm quốc tế về trợ giúp xã hội thường xuyên. Làm rõ hơn sự cần thiết của hoạt động trợ giúp xã hội thường xuyên đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội. Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động trợ giúp (...); Electronic Resources

 • 05050001762.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bích Ngọc;  Advisor: Nguyễn, Công Khanh (2014)

 • Nghiên cứu và đi sâu phân tích các yếu tố tác động đến năng lực sáng tạo của sinh viên, giúp Học viện có thể đưa ra một số đề xuất trong công tác đánh giá và phát huy năng lực sáng tạo của người học, góp phần hoàn thành nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước của Học viện. Cung cấp những thông tin về chỉ số sáng tạo của sinh viên Học viện Khoa học Quân sự. Chỉ ra các mối liên hệ, những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực sáng tạo của sinh viên

 • 00060000373.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Hồng Anh; Phạm, Thị Thanh Thủy; Nguyễn, Bích Ngọc (2016)

 • Hai quy trình phân tích xác định sự có mặt của các kim loại kiềm, kiềm thổ và các axit hữu cơ mạch ngắn là tạp chất trong biodiesel bằng phương pháp điện di mao quản sử dụng hệ thiết bị tự chế tạo đã được phát triển. Các cation được phân tách bằng dung dịch đệm điện di (BGE) L-histidin 12 mM được điều chỉnh về pH = 3,8 bằng axit axetic với thời gian nhỏ hơn 9 phút. Quy trình phân tích được đánh giá qua độ tuyến tính (R2> 0,999); độ lệch chuẩn tương đối (RSD) cho diện tích pic và thời gian lưu < 2,6% và 1,3%, tương ứng; hiệu suất thu hồi từ 96 đến 104 %; giới hạn định lượng cỡ 0,01 mg/kg. Nghiên cứu này còn trình bày kết quả nghiên cứu phát triển phương pháp xác định hàm lượng của fomi...

 • 0105000680.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bích Ngọc;  Advisor: Phạm, Hoàng Hải (2012)

 • Hệ thống và vận dụng cơ sở lý luận phân tích cấu trúc, chức năng cảnh quan (CQ) và cơ sở lý luận đánh giá cảnh quan cho các mục đích thực tiễn. Xác định tổng quan về các đặc điểm đặc thù của điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và điều kiện kinh tế - xã hội của huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Xây dựng được hệ thống phân loại cảnh quan, bản đồ cảnh quan và bản đồ đánh giá cảnh quan cho hoạt động sản xuất nông - lâm nghiệp ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Đưa ra được định hướng không gian sử dụng hợp lý lãnh thổ phục vụ mục đích phát triển nông - lâm nghiệp ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

 • 05050002984.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bích Ngọc (2017)

 • Khái quát được cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục thể chất trong trường mầm non. Luận văn đã làm rõ một số khái niệm về quản lý, giáo dục thể chất cho trẻ em, quản lý hoạt động giáo dục thể chất, chức năng quản lý hoạt động giáo dục thể chất trong trường mầm non. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý giáo hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ trong trường mầm non (các yếu tố thuộc về nhà quản lý, giáo viên, gia đình và xã hội, môi trường, điều kiện cơ sở vật chất) Đánh giá được thực trạng tổ chức hoạt động giáo dục thể chất và quản lý hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ trong trường mầm non Hoa Sữa, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Cán bộ quản lý và giáo viên nhà trường ...

 • document(7).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lưu, Văn Bôi; Phạm, Hoài Thu; Nguyễn, Vũ Quang Thành; Doãn, Thu Hồng; Nguyễn, Bích Ngọc; Vũ, Thị Huệ; Mạc, Đình Hùng (2013)

 • Pichromene 1 is a potential anti-cancer substance that is being studied for treatment of chronic leukemia. In this paper have been developed method for synthesis of pichrmene 1 and its analogs by condensation between substituted salicylaldehyde and β-nitrostyrene derivatives under different conditions (solvent, reaction time, temperature and catalyst…). The research results showed that in toluene, at a temperature of 800C, with acid L-pipecolic as catalyst, the yield of pichromenes reached 82% after 24h. The structure of the products was determined by the data of 1H-NMR and 13C-NMR spectroscopy. .

 • document(3).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Bích Ngọc; Nguyễn, Kim Diễm Mai; Dương, Hồng Anh; Phạm, Hùng Việt (2013)

 • Quy trình phân tích đồng thời cả phốt phát và các anion cơ bản khác trong nước như clorua, nitrat, nitrit và sunphat trong nước sử dụng hệ điện di mao quản vận hành bằng tay kết hợp detector độ dẫn không tiếp xúc đã được tối ưu hóa. Các điều kiện tối ưu cho quá trình phân tích là: hệ đệm 50 mM Tris/50 mM MOPS ở pH 7,7, mao quản PEEK và áp thế -15kV. Giới hạn phát hiện của cả năm anion đều tương đối thấp từ 5 đến 15 M với độ lặp (5 -10%) và độ thu hồi (95- 112%) tốt. Kết quả phân tích một số mẫu thực cho thấy tương quan cao giữa phương pháp điện di mao quản đã phát triển và phương pháp đối chứng bằng sắc ký ion.

Browsing by Author Nguyễn, Bích Ngọc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
 • 00050006961.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bích Ngọc;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung, 1952- (2015)

 • Tìm hiểu những khái niệm liên quan đến quyền ca người cao tuổi và vấn đề bảo vệ, thúc đẩy quyền của ngời cao tuổi; Tìm hiểu các quy đnh của luật nhân quền quốc tế cũng như pháp luật Việt Nam hiện hành về quyền của người cao tuổi; Tìm hiểu thực tiễn việc bảo vệ, thúc đẩy quyền của người cao tuổi tại Việt Nam, từ đó đề xuất, kiến nghị những giải pháp bổ sung nhằm tăng cờng bảo vệ, thúc đẩy quyền của người cao tuổi tại Việt Nam. Phạm vi nghiên cứu: luật nhân quyền quốc tế, pháp luật Việt Nam và thực tiễn bảo đảm quyền ca người cao tuổi tại Việt Nam.

 • 00050006961.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bích Ngọc;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2015)

 • Trên cơ sở tìm hiểu thực tiễn việc bảo vệ, thúc đẩy quyền của người cao tuổi trên thế giới và tại Việt Nam, Luận văn đã phân tích, đánh giá những quy định về quyền của người cao tuổi, từ đó đưa ra một số đề xuất, giải pháp nhằm tăng cường việc bảo vệ, thúc đẩy quyền của người cao tuổi tại Việt Nam

 • 00050001276_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bích Ngọc;  Advisor: Trần, Huy Liệu (2012)

 • Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, pháp lý về tổ chức, hoạt động, hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý ở Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng và hiệu quả tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý ở Việt Nam trong thời gian qua, phát hiện những hạn chế, khó k (...)

 • 00050000379_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bích Ngọc;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn (2011)

 • 80 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Hệ thống hóa cơ sở lý luận và giới thiệu kinh nghiệm quốc tế về trợ giúp xã hội thường xuyên. Làm rõ hơn sự cần thiết của hoạt động trợ giúp xã hội thường xuyên đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội. Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động trợ giúp (...); Electronic Resources

 • 05050001762.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bích Ngọc;  Advisor: Nguyễn, Công Khanh (2014)

 • Nghiên cứu và đi sâu phân tích các yếu tố tác động đến năng lực sáng tạo của sinh viên, giúp Học viện có thể đưa ra một số đề xuất trong công tác đánh giá và phát huy năng lực sáng tạo của người học, góp phần hoàn thành nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước của Học viện. Cung cấp những thông tin về chỉ số sáng tạo của sinh viên Học viện Khoa học Quân sự. Chỉ ra các mối liên hệ, những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực sáng tạo của sinh viên

 • 00060000373.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Hồng Anh; Phạm, Thị Thanh Thủy; Nguyễn, Bích Ngọc (2016)

 • Hai quy trình phân tích xác định sự có mặt của các kim loại kiềm, kiềm thổ và các axit hữu cơ mạch ngắn là tạp chất trong biodiesel bằng phương pháp điện di mao quản sử dụng hệ thiết bị tự chế tạo đã được phát triển. Các cation được phân tách bằng dung dịch đệm điện di (BGE) L-histidin 12 mM được điều chỉnh về pH = 3,8 bằng axit axetic với thời gian nhỏ hơn 9 phút. Quy trình phân tích được đánh giá qua độ tuyến tính (R2> 0,999); độ lệch chuẩn tương đối (RSD) cho diện tích pic và thời gian lưu < 2,6% và 1,3%, tương ứng; hiệu suất thu hồi từ 96 đến 104 %; giới hạn định lượng cỡ 0,01 mg/kg. Nghiên cứu này còn trình bày kết quả nghiên cứu phát triển phương pháp xác định hàm lượng của fomi...

 • 0105000680.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bích Ngọc;  Advisor: Phạm, Hoàng Hải (2012)

 • Hệ thống và vận dụng cơ sở lý luận phân tích cấu trúc, chức năng cảnh quan (CQ) và cơ sở lý luận đánh giá cảnh quan cho các mục đích thực tiễn. Xác định tổng quan về các đặc điểm đặc thù của điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và điều kiện kinh tế - xã hội của huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Xây dựng được hệ thống phân loại cảnh quan, bản đồ cảnh quan và bản đồ đánh giá cảnh quan cho hoạt động sản xuất nông - lâm nghiệp ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Đưa ra được định hướng không gian sử dụng hợp lý lãnh thổ phục vụ mục đích phát triển nông - lâm nghiệp ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

 • 05050002984.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bích Ngọc (2017)

 • Khái quát được cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục thể chất trong trường mầm non. Luận văn đã làm rõ một số khái niệm về quản lý, giáo dục thể chất cho trẻ em, quản lý hoạt động giáo dục thể chất, chức năng quản lý hoạt động giáo dục thể chất trong trường mầm non. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý giáo hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ trong trường mầm non (các yếu tố thuộc về nhà quản lý, giáo viên, gia đình và xã hội, môi trường, điều kiện cơ sở vật chất) Đánh giá được thực trạng tổ chức hoạt động giáo dục thể chất và quản lý hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ trong trường mầm non Hoa Sữa, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Cán bộ quản lý và giáo viên nhà trường ...

 • document(7).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lưu, Văn Bôi; Phạm, Hoài Thu; Nguyễn, Vũ Quang Thành; Doãn, Thu Hồng; Nguyễn, Bích Ngọc; Vũ, Thị Huệ; Mạc, Đình Hùng (2013)

 • Pichromene 1 is a potential anti-cancer substance that is being studied for treatment of chronic leukemia. In this paper have been developed method for synthesis of pichrmene 1 and its analogs by condensation between substituted salicylaldehyde and β-nitrostyrene derivatives under different conditions (solvent, reaction time, temperature and catalyst…). The research results showed that in toluene, at a temperature of 800C, with acid L-pipecolic as catalyst, the yield of pichromenes reached 82% after 24h. The structure of the products was determined by the data of 1H-NMR and 13C-NMR spectroscopy. .

 • document(3).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Bích Ngọc; Nguyễn, Kim Diễm Mai; Dương, Hồng Anh; Phạm, Hùng Việt (2013)

 • Quy trình phân tích đồng thời cả phốt phát và các anion cơ bản khác trong nước như clorua, nitrat, nitrit và sunphat trong nước sử dụng hệ điện di mao quản vận hành bằng tay kết hợp detector độ dẫn không tiếp xúc đã được tối ưu hóa. Các điều kiện tối ưu cho quá trình phân tích là: hệ đệm 50 mM Tris/50 mM MOPS ở pH 7,7, mao quản PEEK và áp thế -15kV. Giới hạn phát hiện của cả năm anion đều tương đối thấp từ 5 đến 15 M với độ lặp (5 -10%) và độ thu hồi (95- 112%) tốt. Kết quả phân tích một số mẫu thực cho thấy tương quan cao giữa phương pháp điện di mao quản đã phát triển và phương pháp đối chứng bằng sắc ký ion.