Browsing by Author Nguyễn, Duy Quý

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Chử, Đình Tuân; Nguyễn, Thanh Tùng; Hoàng, Hải Dương; Nguyễn, Duy Quý; Lò, Tiến Thành (2022)

 • Cuộc Cách mạng tình dục (The Sex Revolution) diễn ra trong những thập niên 60 – 70 của thế kỷ XX đã mang đến một làn gió mới cho xã hội phương Tây với những thay đổi về quan niệm tình dục kéo theo một loạt những biến chuyển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh hội nhập của thế giới, những tác động, ảnh hưởng của cuộc Cách mạng tình dục không còn nằm trong xã hội phương Tây nữa mà ít nhiều đã lan rộng ra các khu vực khác. Đầu những năm 2000, Việt Nam tiếp nhận nhiều làn sóng văn hóa mới trong đó có những tàn dư của Cách mạng tình dục đã ảnh hưởng không nhỏ đến nền văn hóa. Tác động tiêu cực với những biểu hiện rõ ràng đã đặt vấn đề cần phải quyết nếu không muốn nền văn hóa, cấu trúc xã h...

 • 02050004317.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Quý;  Advisor: Ngô, Văn Hà (2016)

 • Chương 1: Vai trò của nhân tài đối với sự phát triển xã hội. Chương 2: Thành phố Đà Nẵng với chính sách nhân tài trong những năm qua. Chương 3: Một số kiến nghị về chính sách nhân tài của thành phố Đà Nẵng trong những năm tới.

 • 308(2000-1)(1).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Duy Quý (2000)

 • Đảng ta ra đời là sự kết hợp của chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Từ khi xuất hiện trên vũ đài chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tỏ rõ là một đảng cách mạng chân chính nhất, có sức hội tụ lớn nhất mọi sức mạnh của dân tộc, của giai cấp, sớm trở thành đội tiên phong của giai cấp và của dân tộc trong cuộc đấu tranh chống đế quốc, phong kiến.

 • 308(2000-1)(1).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Duy Quý (2000)

 • Thành quả vĩ đại của dân tộc, của đất nước ta trong hơn 70 năm qua gắn liền với vai trò và năng lực lãnh đạo của Đảng. Ngày nay trong công cuộc đổi mới, hội nhập, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng ta tiếp tục phát huy sức mạnh dân tộc, sức mạnh thời đại, không ngừng nâng cao bản chất cách mạng, bản lĩnh trí tuệ, sức chiến đấu, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, giữa nhân dân với Đảng, chúng ta có đủ cơ sở và niềm tin vững chắc vào những thắng lợi tiếp theo

 • 11.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Duy Quý (2008)

 • Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) dưới sự lãnh đạo của Đảng là một trong những nhiệm vụ có tính chiến lược trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010. Việc xác định mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN trong Báo cáo Chính trị của Đại hội IX không chỉ khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng ta trong việc đẩy mạnh cải cách tổ chức và hoạt động của Nhà nước, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế mà còn đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của sự nghiệp xây dựng Nhà nước kiểu mới - một Nhà nước của dân, do dân, vì dân - khởi đầu từ cuộc Cách m...

Browsing by Author Nguyễn, Duy Quý

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Chử, Đình Tuân; Nguyễn, Thanh Tùng; Hoàng, Hải Dương; Nguyễn, Duy Quý; Lò, Tiến Thành (2022)

 • Cuộc Cách mạng tình dục (The Sex Revolution) diễn ra trong những thập niên 60 – 70 của thế kỷ XX đã mang đến một làn gió mới cho xã hội phương Tây với những thay đổi về quan niệm tình dục kéo theo một loạt những biến chuyển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh hội nhập của thế giới, những tác động, ảnh hưởng của cuộc Cách mạng tình dục không còn nằm trong xã hội phương Tây nữa mà ít nhiều đã lan rộng ra các khu vực khác. Đầu những năm 2000, Việt Nam tiếp nhận nhiều làn sóng văn hóa mới trong đó có những tàn dư của Cách mạng tình dục đã ảnh hưởng không nhỏ đến nền văn hóa. Tác động tiêu cực với những biểu hiện rõ ràng đã đặt vấn đề cần phải quyết nếu không muốn nền văn hóa, cấu trúc xã h...

 • 02050004317.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Quý;  Advisor: Ngô, Văn Hà (2016)

 • Chương 1: Vai trò của nhân tài đối với sự phát triển xã hội. Chương 2: Thành phố Đà Nẵng với chính sách nhân tài trong những năm qua. Chương 3: Một số kiến nghị về chính sách nhân tài của thành phố Đà Nẵng trong những năm tới.

 • 308(2000-1)(1).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Duy Quý (2000)

 • Đảng ta ra đời là sự kết hợp của chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Từ khi xuất hiện trên vũ đài chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tỏ rõ là một đảng cách mạng chân chính nhất, có sức hội tụ lớn nhất mọi sức mạnh của dân tộc, của giai cấp, sớm trở thành đội tiên phong của giai cấp và của dân tộc trong cuộc đấu tranh chống đế quốc, phong kiến.

 • 308(2000-1)(1).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Duy Quý (2000)

 • Thành quả vĩ đại của dân tộc, của đất nước ta trong hơn 70 năm qua gắn liền với vai trò và năng lực lãnh đạo của Đảng. Ngày nay trong công cuộc đổi mới, hội nhập, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng ta tiếp tục phát huy sức mạnh dân tộc, sức mạnh thời đại, không ngừng nâng cao bản chất cách mạng, bản lĩnh trí tuệ, sức chiến đấu, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, giữa nhân dân với Đảng, chúng ta có đủ cơ sở và niềm tin vững chắc vào những thắng lợi tiếp theo

 • 11.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Duy Quý (2008)

 • Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) dưới sự lãnh đạo của Đảng là một trong những nhiệm vụ có tính chiến lược trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010. Việc xác định mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN trong Báo cáo Chính trị của Đại hội IX không chỉ khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng ta trong việc đẩy mạnh cải cách tổ chức và hoạt động của Nhà nước, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế mà còn đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của sự nghiệp xây dựng Nhà nước kiểu mới - một Nhà nước của dân, do dân, vì dân - khởi đầu từ cuộc Cách m...