Browsing by Author Nguyễn, Hàm Giá

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • DT_00129.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trịnh, Trí Thức; Bùi, Thanh Quất; Dương, Văn Duyên; Hoàng, Xuân Phú; Nguyễn, Hàm Giá; Nguyễn, Hữu Vui; Nguyễn, Kim Thanh; Trần, Ngọc Liêu; Tống, Văn Chung (2002)

 • Chương 2: Mối quan hệ giữa hội quần chúng không chính thức với các tổ chức khác Chương 3: Ảnh hưởng của các hội quần chúng không chính thức đến đời sống xã hội ở các cơ sở: một số vấn đề đặt ra và giải pháp Chương1: Tính chất và hoạt động của các hội quần chúng không chính thức ở cơ sở ngoại thành Hà Nội hiện nay Đề tài nghiên cứu những nội dung chính sau KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Qua khảo sát thực trạng tổ chức, hoạt động của các hội quần chúng không chính thức và thực trạng lãnh đạo, quản lý các hội này ở một số địa phương ngoại thành Hà Nội; ảnh hưởng của chúng đến sự ổn định, phát triển xã hội ở địa phương, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm định...

 • V_L2_00937.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Liệu;  Advisor: Nguyễn, Hàm Giá (2007)

 • Trình bày khái niệm, vai trò của nguồn lực tự nhiên đối với phát triển kinh tế - xã hội và ý nghĩa của việc khai thác đó. Đồng thời giới thiệu vị trí địa lý, khí hậu, địa hình, các tài nguyên khác, chỉ rõ nguyên nhân, hạn chế và và thành tựu của việc khai thác nguồn lực tự nhiên ở tỉnh Khánh Hòa. Từ đó đề xuất một số phương hướng và giải pháp tăng cường công tác quản lý việc khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, tăng cường nguồn nhân lực, cơ sở vật chất - kỹ thuật, trang thiết bị cho ngành khai thác các nguồn lực tự nhiên này, huy động vốn, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường sinh thái để khai thác có hiệu quả các nguồn lực tự nhiên ở tỉnh Khánh Hòa

 • KY-0168.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Anh Thư;  Advisor: Nguyễn, Hàm Giá (2000)

 • Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu bước đầu về tính nhân văn của quá trình công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước. Để thực hiện mục tiêu này , nhiệm vụ chủ yếu đặt ra là: nghiên cứu, tổng hợp sơ bộ về những giá trị nhân văn và những tồn tại còn chưa thực sự nhân văn của quá trình công nghiệp học, hiện đại hóa đất nước

 • V_L2_00223.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Khắc Hải;  Advisor: Nguyễn, Hàm Giá (2000)

 • Phân tích và làm rõ sắc thái văn hoá, giá trị truyền thống dân tộc trong quá trình lịch sử ở tỉnh Nghệ An. Từ đó tiến hành dự báo xu hướng vận động của các giá trị truyền thống trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Nghệ An. Qua đó nêu lên một số giải pháp nhằm giảm thiểu những mặt hạn chế và phát huy vai trò tích cực của giá trị truyền thống trong quá trình phát triển kinh tế ở tỉnh Nghệ An hiện nay.

 • 02050000204_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh;  Advisor: Nguyễn, Hàm Giá (2010)

 • Phân tích vai trò, ý nghĩa của giáo dục đạo đức cho học sinh Trung học phổ thông (THPT), những nhân tố tác động tới quá trình giáo dục đạo đức cho học sinh THPT hiện nay. Đánh giá tình hình giáo dục đạo đức trong các trường THPT ở tỉnh Hải Dương. Đề xuất một số giải pháp cơ bản, khả thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông, đặc biệt là học sinh THPT phù hợp với hoàn cảnh và đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Hải Dương trong giai đoạn hiện nay

 • V_L2_00990.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Đào;  Advisor: Nguyễn, Hàm Giá (2007)

 • Trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá và tầm quan trọng của việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá trong xây dựng nền văn hoá ở nước ta hiện nay. Nghiên cứu việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá trong xây dựng nền văn hoá Việt Nam giai đoạn hiện nay như: xây dựng văn hoá phải bắt đầu từ con người với tư cách là chủ thể của văn hoá; giữ vững và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong quá trình giao lưu, hội nhập quốc tế; xây dựng và phát triển văn hoá là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, yêu cầu phát triển văn hóa phải đi đôi với phát triển kinh tế. Đưa ra một số giải pháp nhằm xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam hiện nay

 • V_L2_00245.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mai Phương;  Advisor: Nguyễn, Hàm Giá (2000)

 • Trên cơ sở phân tích làm rõ vai trò quan trọng của môi trường văn hoá trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tác giả đi sâu khảo sát thực trạng xây dựng môi trường văn hoá ở tỉnh Cao bằng trong thời gian qua, phân tích, nêu nổi bật những mặt mạnh cần phát huy và những vấn đề cần xem xét của vấn đề này, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh đầy tính truyền thống trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh Cao bằng

 • V_L2_00638.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Huyền;  Advisor: Nguyễn, Hàm Giá (2004)

 • Nêu khái niệm, vai trò của nguồn lực con người trong sự nghiệp CNH - HĐH ở nước ta, cũng như nguồn lực con người ngành GD-ĐT và vai trò của GD-ĐT trong sự phát triển nguồn lực con người. Trình bày những nét khái quát về điều kiện tự nhiên, tình tình kinh tế xã hội và thực trạng nguồn lực cong người tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt là thực trạng nguồn lực con người ngành giáo dục tỉnh Bắc Ninh. Nêu lên phương hướng và một số giải pháp có tính khả thi trong đào tạo, phát triển nguồn lực con người ngành giáo dục ở Bắc Ninh hiện nay. Qua đó thấy rõ tầm quan trọng của nguồn lực GD-ĐT thể hiện qua vai trò của GD-ĐT với tính cách là nâng cao chất lượng nguồn lực con người - nhân tố quyết định thắng l...

 • DT_00084.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Ngọc Liêu; Nguyễn, Hàm Giá; Đinh, Hữu Phi (2000)

 • Trên cơ sở khoa học quản lý, đề tài làm rõ đặc trưng, vị trí, vai trò, chức năng của Đảng Cộng sản với tư cách là chủ thể quản lý trong điều kiện hiện nay ở nước ta. Làm rõ khái niệm quản lý xã hội và chỉ ra hệ thống chủ thể quản lý xã hội hiện nay ở nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản. Vạch ra tính tất yếu, đặc trưng, nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng cộng sản. Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao vai trò và hiệu quả lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

 • V_L2_01467.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thành Hưng;  Advisor: Nguyễn, Hàm Giá (2008)

 • Làm rõ các khái niệm về văn hoá, đời sống văn hoá tinh thần, vai trò của văn hoá tinh thần trong đời sống xã hội Việt Nam hôm nay. Phân tích thực trạng đời sống văn hoá tinh thần ở nông thôn Hà Nam hiện nay thông qua việc tìm hiểu những truyền thống lịch sử văn hoá Hà Nam; những giá trị tích cực và những biểu hiện tiêu cực trong đời sống văn hoá tinh thần ở nông thôn Hà Nam. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển văn hoá tinh thần ở nông thôn Hà Nam trong thời kỳ đổi mới hiện nay: Nâng cao nhận thức về bảo vệ và xây dựng đời sống văn hoá cho cán bộ, nhân dân; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng và chính quyền; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, đoàn...

 • V_L2_01467.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thành Hưng;  Advisor: Nguyễn, Hàm Giá (2008)

 • Làm rõ các khái niệm về văn hoá, đời sống văn hoá tinh thần, vai trò của văn hoá tinh thần trong đời sống xã hội Việt Nam hôm nay. Phân tích thực trạng đời sống văn hoá tinh thần ở nông thôn Hà Nam hiện nay thông qua việc tìm hiểu những truyền thống lịch sử văn hoá Hà Nam; những giá trị tích cực và những biểu hiện tiêu cực trong đời sống văn hoá tinh thần ở nông thôn Hà Nam. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển văn hoá tinh thần ở nông thôn Hà Nam trong thời kỳ đổi mới hiện nay: Nâng cao nhận thức về bảo vệ và xây dựng đời sống văn hoá cho cán bộ, nhân dân; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng và chính quyền; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, đoàn...

Browsing by Author Nguyễn, Hàm Giá

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • DT_00129.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trịnh, Trí Thức; Bùi, Thanh Quất; Dương, Văn Duyên; Hoàng, Xuân Phú; Nguyễn, Hàm Giá; Nguyễn, Hữu Vui; Nguyễn, Kim Thanh; Trần, Ngọc Liêu; Tống, Văn Chung (2002)

 • Chương 2: Mối quan hệ giữa hội quần chúng không chính thức với các tổ chức khác Chương 3: Ảnh hưởng của các hội quần chúng không chính thức đến đời sống xã hội ở các cơ sở: một số vấn đề đặt ra và giải pháp Chương1: Tính chất và hoạt động của các hội quần chúng không chính thức ở cơ sở ngoại thành Hà Nội hiện nay Đề tài nghiên cứu những nội dung chính sau KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Qua khảo sát thực trạng tổ chức, hoạt động của các hội quần chúng không chính thức và thực trạng lãnh đạo, quản lý các hội này ở một số địa phương ngoại thành Hà Nội; ảnh hưởng của chúng đến sự ổn định, phát triển xã hội ở địa phương, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm định...

 • V_L2_00937.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Liệu;  Advisor: Nguyễn, Hàm Giá (2007)

 • Trình bày khái niệm, vai trò của nguồn lực tự nhiên đối với phát triển kinh tế - xã hội và ý nghĩa của việc khai thác đó. Đồng thời giới thiệu vị trí địa lý, khí hậu, địa hình, các tài nguyên khác, chỉ rõ nguyên nhân, hạn chế và và thành tựu của việc khai thác nguồn lực tự nhiên ở tỉnh Khánh Hòa. Từ đó đề xuất một số phương hướng và giải pháp tăng cường công tác quản lý việc khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, tăng cường nguồn nhân lực, cơ sở vật chất - kỹ thuật, trang thiết bị cho ngành khai thác các nguồn lực tự nhiên này, huy động vốn, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường sinh thái để khai thác có hiệu quả các nguồn lực tự nhiên ở tỉnh Khánh Hòa

 • KY-0168.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Anh Thư;  Advisor: Nguyễn, Hàm Giá (2000)

 • Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu bước đầu về tính nhân văn của quá trình công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước. Để thực hiện mục tiêu này , nhiệm vụ chủ yếu đặt ra là: nghiên cứu, tổng hợp sơ bộ về những giá trị nhân văn và những tồn tại còn chưa thực sự nhân văn của quá trình công nghiệp học, hiện đại hóa đất nước

 • V_L2_00223.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Khắc Hải;  Advisor: Nguyễn, Hàm Giá (2000)

 • Phân tích và làm rõ sắc thái văn hoá, giá trị truyền thống dân tộc trong quá trình lịch sử ở tỉnh Nghệ An. Từ đó tiến hành dự báo xu hướng vận động của các giá trị truyền thống trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Nghệ An. Qua đó nêu lên một số giải pháp nhằm giảm thiểu những mặt hạn chế và phát huy vai trò tích cực của giá trị truyền thống trong quá trình phát triển kinh tế ở tỉnh Nghệ An hiện nay.

 • 02050000204_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh;  Advisor: Nguyễn, Hàm Giá (2010)

 • Phân tích vai trò, ý nghĩa của giáo dục đạo đức cho học sinh Trung học phổ thông (THPT), những nhân tố tác động tới quá trình giáo dục đạo đức cho học sinh THPT hiện nay. Đánh giá tình hình giáo dục đạo đức trong các trường THPT ở tỉnh Hải Dương. Đề xuất một số giải pháp cơ bản, khả thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông, đặc biệt là học sinh THPT phù hợp với hoàn cảnh và đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Hải Dương trong giai đoạn hiện nay

 • V_L2_00990.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Đào;  Advisor: Nguyễn, Hàm Giá (2007)

 • Trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá và tầm quan trọng của việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá trong xây dựng nền văn hoá ở nước ta hiện nay. Nghiên cứu việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá trong xây dựng nền văn hoá Việt Nam giai đoạn hiện nay như: xây dựng văn hoá phải bắt đầu từ con người với tư cách là chủ thể của văn hoá; giữ vững và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong quá trình giao lưu, hội nhập quốc tế; xây dựng và phát triển văn hoá là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, yêu cầu phát triển văn hóa phải đi đôi với phát triển kinh tế. Đưa ra một số giải pháp nhằm xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam hiện nay

 • V_L2_00245.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mai Phương;  Advisor: Nguyễn, Hàm Giá (2000)

 • Trên cơ sở phân tích làm rõ vai trò quan trọng của môi trường văn hoá trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tác giả đi sâu khảo sát thực trạng xây dựng môi trường văn hoá ở tỉnh Cao bằng trong thời gian qua, phân tích, nêu nổi bật những mặt mạnh cần phát huy và những vấn đề cần xem xét của vấn đề này, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh đầy tính truyền thống trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh Cao bằng

 • V_L2_00638.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Huyền;  Advisor: Nguyễn, Hàm Giá (2004)

 • Nêu khái niệm, vai trò của nguồn lực con người trong sự nghiệp CNH - HĐH ở nước ta, cũng như nguồn lực con người ngành GD-ĐT và vai trò của GD-ĐT trong sự phát triển nguồn lực con người. Trình bày những nét khái quát về điều kiện tự nhiên, tình tình kinh tế xã hội và thực trạng nguồn lực cong người tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt là thực trạng nguồn lực con người ngành giáo dục tỉnh Bắc Ninh. Nêu lên phương hướng và một số giải pháp có tính khả thi trong đào tạo, phát triển nguồn lực con người ngành giáo dục ở Bắc Ninh hiện nay. Qua đó thấy rõ tầm quan trọng của nguồn lực GD-ĐT thể hiện qua vai trò của GD-ĐT với tính cách là nâng cao chất lượng nguồn lực con người - nhân tố quyết định thắng l...

 • DT_00084.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Ngọc Liêu; Nguyễn, Hàm Giá; Đinh, Hữu Phi (2000)

 • Trên cơ sở khoa học quản lý, đề tài làm rõ đặc trưng, vị trí, vai trò, chức năng của Đảng Cộng sản với tư cách là chủ thể quản lý trong điều kiện hiện nay ở nước ta. Làm rõ khái niệm quản lý xã hội và chỉ ra hệ thống chủ thể quản lý xã hội hiện nay ở nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản. Vạch ra tính tất yếu, đặc trưng, nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng cộng sản. Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao vai trò và hiệu quả lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

 • V_L2_01467.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thành Hưng;  Advisor: Nguyễn, Hàm Giá (2008)

 • Làm rõ các khái niệm về văn hoá, đời sống văn hoá tinh thần, vai trò của văn hoá tinh thần trong đời sống xã hội Việt Nam hôm nay. Phân tích thực trạng đời sống văn hoá tinh thần ở nông thôn Hà Nam hiện nay thông qua việc tìm hiểu những truyền thống lịch sử văn hoá Hà Nam; những giá trị tích cực và những biểu hiện tiêu cực trong đời sống văn hoá tinh thần ở nông thôn Hà Nam. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển văn hoá tinh thần ở nông thôn Hà Nam trong thời kỳ đổi mới hiện nay: Nâng cao nhận thức về bảo vệ và xây dựng đời sống văn hoá cho cán bộ, nhân dân; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng và chính quyền; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, đoàn...

 • V_L2_01467.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thành Hưng;  Advisor: Nguyễn, Hàm Giá (2008)

 • Làm rõ các khái niệm về văn hoá, đời sống văn hoá tinh thần, vai trò của văn hoá tinh thần trong đời sống xã hội Việt Nam hôm nay. Phân tích thực trạng đời sống văn hoá tinh thần ở nông thôn Hà Nam hiện nay thông qua việc tìm hiểu những truyền thống lịch sử văn hoá Hà Nam; những giá trị tích cực và những biểu hiện tiêu cực trong đời sống văn hoá tinh thần ở nông thôn Hà Nam. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển văn hoá tinh thần ở nông thôn Hà Nam trong thời kỳ đổi mới hiện nay: Nâng cao nhận thức về bảo vệ và xây dựng đời sống văn hoá cho cán bộ, nhân dân; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng và chính quyền; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, đoàn...