Browsing by Author Nguyễn, Hồng Cổn, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 02050000109_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hương;  Advisor: Hoàng, Văn Vân, người hướng dẫn; Nguyễn, Hồng Cổn, người hướng dẫn (2010)

 • 238 tr. + CD-ROM+Tóm tắt; Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Điểm luận lại các cách tiếp cận khác nhau về cấu trúc gây khiến - kết quả trong ngôn ngữ học. Mô tả cấu trúc gây khiến - kết quả trong tiếng Anh và tiếng Việt trên hai bình diện ngữ nghĩa (nội dung) và ngữ pháp (hình thức). Đối chiếu nhằm chỉ ra những tươn (...); Electronic Resources

 • V_L2_00923_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thành Chung;  Advisor: Nguyễn, Hồng Cổn, người hướng dẫn; Đoàn, Thiện Thuật, người hướng dẫn (2007)

 • 234 tr. + CD-Rom + Tóm tắt; Tổng quan tình hình nghiên cứu về cú phân từ tiếng Anh và kết cấu tương đương trong tiếng Việt, trên cơ sở đó xác định hướng tiếp cận và cơ sở lý thuyết cho luận án; Xác định, phân loại và mô tả đặc điểm ngữ pháp, cú pháp, ngữ dụng của cú phân từ tiếng Anh (...); Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ 62.22.01.01 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • 02050000986_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thúy Hồng;  Advisor: Nguyễn, Hồng Cổn, người hướng dẫn; Lê, Quang Thiêm, người hướng dẫn (2012)

 • 204 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tổng quan tình hình nghiên cứu về loại từ trên thế giới và loại từ tiếng Việt. Xác lập bộ tiêu chí để nhận diện loại từ tiếng Việt. Mô tả đặc điểm ngữ pháp, ngữ nghĩa của loại từ tiếng Việt và các đơn vị tương đương trong tiếng Inđônêxia. Khảo sát các phươ (...); Electronic Resources

Browsing by Author Nguyễn, Hồng Cổn, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 02050000109_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hương;  Advisor: Hoàng, Văn Vân, người hướng dẫn; Nguyễn, Hồng Cổn, người hướng dẫn (2010)

 • 238 tr. + CD-ROM+Tóm tắt; Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Điểm luận lại các cách tiếp cận khác nhau về cấu trúc gây khiến - kết quả trong ngôn ngữ học. Mô tả cấu trúc gây khiến - kết quả trong tiếng Anh và tiếng Việt trên hai bình diện ngữ nghĩa (nội dung) và ngữ pháp (hình thức). Đối chiếu nhằm chỉ ra những tươn (...); Electronic Resources

 • V_L2_00923_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thành Chung;  Advisor: Nguyễn, Hồng Cổn, người hướng dẫn; Đoàn, Thiện Thuật, người hướng dẫn (2007)

 • 234 tr. + CD-Rom + Tóm tắt; Tổng quan tình hình nghiên cứu về cú phân từ tiếng Anh và kết cấu tương đương trong tiếng Việt, trên cơ sở đó xác định hướng tiếp cận và cơ sở lý thuyết cho luận án; Xác định, phân loại và mô tả đặc điểm ngữ pháp, cú pháp, ngữ dụng của cú phân từ tiếng Anh (...); Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ 62.22.01.01 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • 02050000986_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thúy Hồng;  Advisor: Nguyễn, Hồng Cổn, người hướng dẫn; Lê, Quang Thiêm, người hướng dẫn (2012)

 • 204 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tổng quan tình hình nghiên cứu về loại từ trên thế giới và loại từ tiếng Việt. Xác lập bộ tiêu chí để nhận diện loại từ tiếng Việt. Mô tả đặc điểm ngữ pháp, ngữ nghĩa của loại từ tiếng Việt và các đơn vị tương đương trong tiếng Inđônêxia. Khảo sát các phươ (...); Electronic Resources