Browsing by Author Nguyễn, Hoàng Duy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050006507.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Hoàng Duy;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2015)

  • Luận văn đã trình bày được các vấn đề lý luận cơ bản đặt ra, tóm tắt được tổng quan mô hình quản trị công ty cũng như vai trò của người quản lý công ty, với tư cách là đối tượng nghiên cứu. Luận văn đã phân tích và trình bày được vấn đề nghiên cứu, ở đây là nghĩa vụ của người quản lý công ty, không chỉ từ giác độ luật thực định mà còn cả từ góc độ lý thuyết, cũng như so sánh với các quy tắc theo pháp luật công ty của một số nước phát triển như Anh, Mỹ. Ngoài ra, từ các phân tích đó, luận văn cũng chỉ ra được những thay đổi cốt yếu cần có để hoàn thiện chế định pháp luật có liên quan.

Browsing by Author Nguyễn, Hoàng Duy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050006507.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Hoàng Duy;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2015)

  • Luận văn đã trình bày được các vấn đề lý luận cơ bản đặt ra, tóm tắt được tổng quan mô hình quản trị công ty cũng như vai trò của người quản lý công ty, với tư cách là đối tượng nghiên cứu. Luận văn đã phân tích và trình bày được vấn đề nghiên cứu, ở đây là nghĩa vụ của người quản lý công ty, không chỉ từ giác độ luật thực định mà còn cả từ góc độ lý thuyết, cũng như so sánh với các quy tắc theo pháp luật công ty của một số nước phát triển như Anh, Mỹ. Ngoài ra, từ các phân tích đó, luận văn cũng chỉ ra được những thay đổi cốt yếu cần có để hoàn thiện chế định pháp luật có liên quan.