Browsing by Author Nguyễn, Huy Thịnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • Kết quả đo GPS thời kỳ 2012-2013 và biến dạng kiến tạo hiện đại khu vực Tây nguyên và lân cận.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Trọng Trinh; Ngô, Văn Liêm; Nguyễn, Văn Hướng; Trần, Văn Phong; Bùi, Văn Thơm; Nguyễn, Viết Thuận; Nguyễn, Đăng Túc; Hoàng, Quang Vinh; Nguyễn, Quang Xuyên; Nguyễn, Huy Thịnh; Bùi, Thị Thảo; Trần, Quốc Hùng (2015)

 • Đánh giá vận tốc chuyển động kiến tạo hiện đại và tốc độ biến dạng kiến tạo hiện đại có ý nghĩa thực tiễn quan trọng trong việc đánh giá tai biến địa chất khu vực Tây nguyên. Trên cơ sở đo 2 chu kỳ GPS vào các năm 2012-2013, sử dụng phần mềm BERNESE 5.0, chúng tôi đã xác lập được vận tốc chuyển động kiến tạo hiện đại tại 12 điểm đo với tốc độ chuyển dịch kiến tạo hiện đại về phía đông giao động từ 22 -25 mm/năm và chuyển dịch về phía nam với tốc độ giao động từ 5-8 mm/năm trên hệ tọa độ toàn cầu ITRF08. Một số nơi, hãn hữu có tốc độ chuyển dịch về phía đông đạt tới 28 mm/năm hoặc chuyển dịch về phía nam chỉ 1 mm/năm. Sai số tốc độ chuyển dịch kiến tạo về phía đông giao động trong khoả...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Huy Thịnh (2015)

 • Trong thời gian 7, 8 năm gần đây, ngành du lịch Việt nam có những bước tiến bộ vượt bậc. Một điểm nhấn rất quan trọng làm nên thành tích đó chính là sự bùng nổ của khách du lịch Nga vào Việt Nam. Nhưng chúng ta lại phải đối mặt với thử thách: thiếu hướng dẫn viên du lịch nói tiếng Nga. Khi thử thách này vừa được tạm thời giải quyết thì chúng ta lại phải đối mặt với thử thách khác: lượng khách du lịch người Nga vào Việt Nam đột ngột giảm mạnh cùng với sự suy yếu của đồng Rúp. Trong bài viết này, chúng tôi điểm qua những thử thách và giải pháp của ngành du lịch nói chung, của khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Huy Thịnh (2018)

 • Văn hóa đọc đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành nhân cách và nâng cao tri thức của mỗi người. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng đọc của giới trẻ nói chung, kỹ năng đọc hiểu của sinh viên khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Nga nói riêng, đang ở mức báo dộng. Bài báo này nhằm mục đích nêu rõ nguyên nhân từ cả hai phía: giáo viên & học sinh, và đề xuất những giải pháp khắc phục thực trạng trên.

 • RU_2014_DinhThiHuongHuyen.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Đinh, Thị Hương Huyền;  Advisor: Nguyễn, Huy Thịnh (2014)

 • Наша работа состоит из Введения, 3 Глав, Заключения и Библиографии. Во первой главе мы рассмотрели определение паронимов, паронимические гнёзда, отличие паронимов от смежных с ними языковых явлений и пути возникновения паронимов. Паронимы - это слова, схожие по звучанию, близкие по произношению, лексико-грамматической принадлежности и по родству корней, но имеющие разное значение. Они относятся к одной части речи. Паронимы отличаются от таких смежных языковых явлений как многозначные слова, антонимы, синонимы и омонимы. Паронимы в русском языке образуются разным путями.

 • RU_2015_HaLinhGiang.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Hà, Linh Giang;  Advisor: Nguyễn, Huy Thịnh (2015)

 • Настоящая работа посвящена исследованию одной из изученных частных проблем грамматики русского языка, а именно «Средства выражения времени в русском языке и упражнения для применения». Для достижения этой цели, в работе дано определение категории времени, выражение категории времени в языке; показаны средства выражения времени в русском языке (лексические и грамматические средства). В работе ещё даны некоторые упражнения для применения (упражнения по предложным конструкциям, упражнения по союзным конструкциям, ...) и ключи к упражнениям. При изучении системы основных средств выражения временных отношений, учащимся можно правильно понимать и пользоваться ими в литературе и в жи...

 • RU_2013_LeHoangOanh.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Lê, Hoàng Oanh;  Advisor: Nguyễn, Huy Thịnh (2012)

 • Настоящая работа посвящена исследованию одной из проблем грамматики русского языка: Средства выражения причины в русском языке. Для достижения этой цели, в работе дано определение и выяснение категории причины, отражение причинно-следственных отношений в сознании человека и в языке, показаны средства выражения причины в русском языке (это лексические средства выражения причины и грамматические конструкции, выражающие причины). В работе также даны некоторые упражнения для применения (упражнения по предложным конструкциям, упражнения по деепричастным конструкциям и упражнения по союзным конструкциям)

Browsing by Author Nguyễn, Huy Thịnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • Kết quả đo GPS thời kỳ 2012-2013 và biến dạng kiến tạo hiện đại khu vực Tây nguyên và lân cận.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Trọng Trinh; Ngô, Văn Liêm; Nguyễn, Văn Hướng; Trần, Văn Phong; Bùi, Văn Thơm; Nguyễn, Viết Thuận; Nguyễn, Đăng Túc; Hoàng, Quang Vinh; Nguyễn, Quang Xuyên; Nguyễn, Huy Thịnh; Bùi, Thị Thảo; Trần, Quốc Hùng (2015)

 • Đánh giá vận tốc chuyển động kiến tạo hiện đại và tốc độ biến dạng kiến tạo hiện đại có ý nghĩa thực tiễn quan trọng trong việc đánh giá tai biến địa chất khu vực Tây nguyên. Trên cơ sở đo 2 chu kỳ GPS vào các năm 2012-2013, sử dụng phần mềm BERNESE 5.0, chúng tôi đã xác lập được vận tốc chuyển động kiến tạo hiện đại tại 12 điểm đo với tốc độ chuyển dịch kiến tạo hiện đại về phía đông giao động từ 22 -25 mm/năm và chuyển dịch về phía nam với tốc độ giao động từ 5-8 mm/năm trên hệ tọa độ toàn cầu ITRF08. Một số nơi, hãn hữu có tốc độ chuyển dịch về phía đông đạt tới 28 mm/năm hoặc chuyển dịch về phía nam chỉ 1 mm/năm. Sai số tốc độ chuyển dịch kiến tạo về phía đông giao động trong khoả...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Huy Thịnh (2015)

 • Trong thời gian 7, 8 năm gần đây, ngành du lịch Việt nam có những bước tiến bộ vượt bậc. Một điểm nhấn rất quan trọng làm nên thành tích đó chính là sự bùng nổ của khách du lịch Nga vào Việt Nam. Nhưng chúng ta lại phải đối mặt với thử thách: thiếu hướng dẫn viên du lịch nói tiếng Nga. Khi thử thách này vừa được tạm thời giải quyết thì chúng ta lại phải đối mặt với thử thách khác: lượng khách du lịch người Nga vào Việt Nam đột ngột giảm mạnh cùng với sự suy yếu của đồng Rúp. Trong bài viết này, chúng tôi điểm qua những thử thách và giải pháp của ngành du lịch nói chung, của khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Huy Thịnh (2018)

 • Văn hóa đọc đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành nhân cách và nâng cao tri thức của mỗi người. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng đọc của giới trẻ nói chung, kỹ năng đọc hiểu của sinh viên khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Nga nói riêng, đang ở mức báo dộng. Bài báo này nhằm mục đích nêu rõ nguyên nhân từ cả hai phía: giáo viên & học sinh, và đề xuất những giải pháp khắc phục thực trạng trên.

 • RU_2014_DinhThiHuongHuyen.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Đinh, Thị Hương Huyền;  Advisor: Nguyễn, Huy Thịnh (2014)

 • Наша работа состоит из Введения, 3 Глав, Заключения и Библиографии. Во первой главе мы рассмотрели определение паронимов, паронимические гнёзда, отличие паронимов от смежных с ними языковых явлений и пути возникновения паронимов. Паронимы - это слова, схожие по звучанию, близкие по произношению, лексико-грамматической принадлежности и по родству корней, но имеющие разное значение. Они относятся к одной части речи. Паронимы отличаются от таких смежных языковых явлений как многозначные слова, антонимы, синонимы и омонимы. Паронимы в русском языке образуются разным путями.

 • RU_2015_HaLinhGiang.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Hà, Linh Giang;  Advisor: Nguyễn, Huy Thịnh (2015)

 • Настоящая работа посвящена исследованию одной из изученных частных проблем грамматики русского языка, а именно «Средства выражения времени в русском языке и упражнения для применения». Для достижения этой цели, в работе дано определение категории времени, выражение категории времени в языке; показаны средства выражения времени в русском языке (лексические и грамматические средства). В работе ещё даны некоторые упражнения для применения (упражнения по предложным конструкциям, упражнения по союзным конструкциям, ...) и ключи к упражнениям. При изучении системы основных средств выражения временных отношений, учащимся можно правильно понимать и пользоваться ими в литературе и в жи...

 • RU_2013_LeHoangOanh.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Lê, Hoàng Oanh;  Advisor: Nguyễn, Huy Thịnh (2012)

 • Настоящая работа посвящена исследованию одной из проблем грамматики русского языка: Средства выражения причины в русском языке. Для достижения этой цели, в работе дано определение и выяснение категории причины, отражение причинно-следственных отношений в сознании человека и в языке, показаны средства выражения причины в русском языке (это лексические средства выражения причины и грамматические конструкции, выражающие причины). В работе также даны некоторые упражнения для применения (упражнения по предложным конструкциям, упражнения по деепричастным конструкциям и упражнения по союзным конструкциям)