Browsing by Author Nguyễn, Mạnh Tường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • 02050000829.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Hoa;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Tường (2012)

 • Hệ thống hoá và khái quát hoá quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề bất bình đẳng giới và bạo lực trong gia đình. Đánh giá thực trạng bạo lực giới trong gia đình ở nước ta hiện nay. Phân tích nguyên nhân và hậu quả của bạo lực giới trong gia đình. Đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm phòng, chống bạo lực giới và xây dựng quan hệ bình đẳng giới trong gia đình Việt Nam hiện nay.

 • 02050000829_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Hoa;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Tường (2012)

 • Luận văn ThS. Chủ nghĩa xã hội khoa học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Hệ thống hoá và khái quát hoá quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề bất bình đẳng giới và bạo lực trong gia đình. Đánh giá thực trạng bạo lực giới trong gia đình ở nước ta hiện nay. Phân tích nguyên nhân và hậu quả của bạo l (...); Electronic Resources

 • 02050000188.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Tuyết Thanh;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Tường (2010)

 • Khái quát những cơ sở hình thành và nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. Phân tích tính tất yếu của việc xây dựng xã hội học tập ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Nghiên cứu khái quát việc xây dựng xã hội học tập ở nước ta trên cơ sở của tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. Từ đó, đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả của việc xây dựng một xã hội học tập trong giai đoạn hiện nay

Browsing by Author Nguyễn, Mạnh Tường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • 02050000829.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Hoa;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Tường (2012)

 • Hệ thống hoá và khái quát hoá quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề bất bình đẳng giới và bạo lực trong gia đình. Đánh giá thực trạng bạo lực giới trong gia đình ở nước ta hiện nay. Phân tích nguyên nhân và hậu quả của bạo lực giới trong gia đình. Đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm phòng, chống bạo lực giới và xây dựng quan hệ bình đẳng giới trong gia đình Việt Nam hiện nay.

 • 02050000829_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Hoa;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Tường (2012)

 • Luận văn ThS. Chủ nghĩa xã hội khoa học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Hệ thống hoá và khái quát hoá quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề bất bình đẳng giới và bạo lực trong gia đình. Đánh giá thực trạng bạo lực giới trong gia đình ở nước ta hiện nay. Phân tích nguyên nhân và hậu quả của bạo l (...); Electronic Resources

 • 02050000188.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Tuyết Thanh;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Tường (2010)

 • Khái quát những cơ sở hình thành và nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. Phân tích tính tất yếu của việc xây dựng xã hội học tập ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Nghiên cứu khái quát việc xây dựng xã hội học tập ở nước ta trên cơ sở của tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. Từ đó, đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả của việc xây dựng một xã hội học tập trong giai đoạn hiện nay