Browsing by Author Nguyễn, Quốc Chí

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26
 • V_L0_01663.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Minh Thúy;  Advisor: Nguyễn, Quốc Chí (2008)

 • Khái quát mục đích, yêu cầu của việc dạy và học ngoại ngữ đối với giảng viên trong các Học viện, nhà trường quân đội. Nghiên cứu cơ sở thực tiễn của các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh cho giảng viên Học viện Quốc phòng. Phân tích, đánh giá thực trạng trình độ tiếng Anh của giảng viên Học viện. Từ căn cứ đó, đề xuất một số giải pháp mang tính thực tế: quán triệt tư tưởng và nhận thức về tầm quan trọng của việc nâng cao trình độ tiếng Anh cho giảng viện của Học viện; lập kế hoạch bồi dưỡng và chỉ đạo thực hiện bồi dưỡng; tăng cường quản lý các điều kiện đảm bảo chất lượng; định kỳ kiểm tra đánh giá kết quả bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh cho các ...

 • TitleCác biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Thu Hằng;  Advisor: Nguyễn, Quốc Chí (2008)

 • Trình bày các khái niệm về quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường, quản lý nguồn nhân lực, giảng viên, đội ngũ giảng viên. Phân tích thực trạng của đội ngũ giảng viên tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Đề xuất một số biện pháp: dự báo và xây dựng qui hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; quản lý chặt chẽ các nguồn lực nghiên cứu khoa học; kế hoạch hóa công tác tuyển dụng và chọn lọc; hoàn thiện cơ cấu đội ngũ giảng viên; nâng cao phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn; hoàn thiện hệ thống các văn bản, qui định, chính sách của nhà trường; tăng cường đãi ngộ cho đội ngũ giảng viên ở Học viên Thanh thiếu niên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

 • VL0-01190.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Kiểm;  Advisor: Nguyễn, Quốc Chí (2006)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận xây dựng các biện pháp quản lý quá trình dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở trường trung học phổ thông. Khảo sát thực trạng quá trình dạy học, quản lý quá trình dạy học tại trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật (phân hiệu Cảm Ân) huyện Yên Bình, Yên Bái. Đề xuất các biện pháp quản lý về xây dựng kế hoạch năm học của nhà trường, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, năng lực đổi mới phương pháp dạy học cho đội ngũ giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách giáo khoa, sách hướng dẫn, tham khảo... để nâng cao chất lượng giáo dục của trường

 • V_L0_00723.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Hải;  Advisor: Nguyễn, Quốc Chí (2005)

 • Làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên nói chung và giảng viên lý luận Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng; Phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ giảng viên bộ môn này tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong những năm gần đây. Đề xuất các giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng, số lượng, cân đối cơ cấu, phát triển toàn diện về phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức, có trình độ chuyên môn cao, năng lực sư phạm tốt nhằm khắc phục hạn chế đội ngũ giảng viên lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 • V_L0_01187.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng;  Advisor: Nguyễn, Quốc Chí (2006)

 • Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật phát triển đã đặt nền móng cho sự thay đổi nền kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp của Việt Nam đòi hỏi phải cómột nguồn nhân lực phải đạt được hai mặt: Một là trí lực của nguồn nhân lực sẽ chiếm vai trò chủ đạo, tức là sẽ xuất hiện một tầng lớp lao động có trí thức với số lượng đông đảo hợp thành đội ngũ lao động. Hai là những nhân tốmới thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển đó là thông tin, tri thức thông qua hệ thống giáo dục thường xuyên, suốt đời. Giáo dục là một quá trình khai sáng cho con người và làm gia tăng khả năng đạt được cuộc sống có chất lượng cao hơn. Một hệ thống giáo dục tốt sẽ dẫn đến một nguồn nhân lực tốt và đó là một nhân tố ...

Browsing by Author Nguyễn, Quốc Chí

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26
 • V_L0_01663.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Minh Thúy;  Advisor: Nguyễn, Quốc Chí (2008)

 • Khái quát mục đích, yêu cầu của việc dạy và học ngoại ngữ đối với giảng viên trong các Học viện, nhà trường quân đội. Nghiên cứu cơ sở thực tiễn của các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh cho giảng viên Học viện Quốc phòng. Phân tích, đánh giá thực trạng trình độ tiếng Anh của giảng viên Học viện. Từ căn cứ đó, đề xuất một số giải pháp mang tính thực tế: quán triệt tư tưởng và nhận thức về tầm quan trọng của việc nâng cao trình độ tiếng Anh cho giảng viện của Học viện; lập kế hoạch bồi dưỡng và chỉ đạo thực hiện bồi dưỡng; tăng cường quản lý các điều kiện đảm bảo chất lượng; định kỳ kiểm tra đánh giá kết quả bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh cho các ...

 • TitleCác biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Thu Hằng;  Advisor: Nguyễn, Quốc Chí (2008)

 • Trình bày các khái niệm về quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường, quản lý nguồn nhân lực, giảng viên, đội ngũ giảng viên. Phân tích thực trạng của đội ngũ giảng viên tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Đề xuất một số biện pháp: dự báo và xây dựng qui hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; quản lý chặt chẽ các nguồn lực nghiên cứu khoa học; kế hoạch hóa công tác tuyển dụng và chọn lọc; hoàn thiện cơ cấu đội ngũ giảng viên; nâng cao phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn; hoàn thiện hệ thống các văn bản, qui định, chính sách của nhà trường; tăng cường đãi ngộ cho đội ngũ giảng viên ở Học viên Thanh thiếu niên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

 • VL0-01190.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Kiểm;  Advisor: Nguyễn, Quốc Chí (2006)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận xây dựng các biện pháp quản lý quá trình dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở trường trung học phổ thông. Khảo sát thực trạng quá trình dạy học, quản lý quá trình dạy học tại trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật (phân hiệu Cảm Ân) huyện Yên Bình, Yên Bái. Đề xuất các biện pháp quản lý về xây dựng kế hoạch năm học của nhà trường, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, năng lực đổi mới phương pháp dạy học cho đội ngũ giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách giáo khoa, sách hướng dẫn, tham khảo... để nâng cao chất lượng giáo dục của trường

 • V_L0_00723.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Hải;  Advisor: Nguyễn, Quốc Chí (2005)

 • Làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên nói chung và giảng viên lý luận Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng; Phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ giảng viên bộ môn này tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong những năm gần đây. Đề xuất các giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng, số lượng, cân đối cơ cấu, phát triển toàn diện về phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức, có trình độ chuyên môn cao, năng lực sư phạm tốt nhằm khắc phục hạn chế đội ngũ giảng viên lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 • V_L0_01187.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng;  Advisor: Nguyễn, Quốc Chí (2006)

 • Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật phát triển đã đặt nền móng cho sự thay đổi nền kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp của Việt Nam đòi hỏi phải cómột nguồn nhân lực phải đạt được hai mặt: Một là trí lực của nguồn nhân lực sẽ chiếm vai trò chủ đạo, tức là sẽ xuất hiện một tầng lớp lao động có trí thức với số lượng đông đảo hợp thành đội ngũ lao động. Hai là những nhân tốmới thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển đó là thông tin, tri thức thông qua hệ thống giáo dục thường xuyên, suốt đời. Giáo dục là một quá trình khai sáng cho con người và làm gia tăng khả năng đạt được cuộc sống có chất lượng cao hơn. Một hệ thống giáo dục tốt sẽ dẫn đến một nguồn nhân lực tốt và đó là một nhân tố ...