Browsing by Author Nguyễn, Thái Yên Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 1.Nguyen Thai Yen Huong 244-254.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thái Yên Hương (2016)

 • Tác phẩm “Chính sách đối ngoại Hoa kỳ-động cơ của sự lựa chọn trong thế kỷ XXI” của Tác giả Bruce W.Jentleson đề cập tới lợi ích quốc gia của Mỹ dựa trên bốn chữ “P” với nội dung “Power, Peace, Prosperity and Principles”: Quyền lực, hòa bình, thịnh vượng và các nguyên tắc nhằm lý giải những thành công và thất bại trong việc triển khai chính sách đối ngoại Mỹ. Tác giả bài viết vận dụng nguyên tắc bốn chữ “P” để rút ra cơ sở định hình mối quan hệ Việt-Mỹ và từ đó tìm ra cơ sở thúc đẩy cặp quan hệ này trong tương lai. Bruce W.Jentleson áp dụng vì theo ông các trường phái lý thuyết quan hệ quốc tế, các khái niệm cơ bản về hệ thống quốc tế có sự khác biệt và đây là mô hình được ông vận dụn...

 • V_L2_00442.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thái Yên Hương (2003)

 • Phân tích tình hình Bắc Mỹ trước khi có các chuyến đi phát kiến của người Châu Âu. Động cơ thúc đẩy người châu Âu thực hiện quá trình thuộc địa hoá Bắc Mỹ. Phân tích các mâu thuẫn và cơ sở tư tưởng dẫn đến cuộc cách mạng dân chủ tư sản Mỹ, quá trình hình thành và xác lập liên bang Mỹ trên phương diện lãnh thổ, kinh tế, và văn hoá - xã hội. Trình bày một số luận thuyết chính, phân tích đặc điểm xã hội - văn hoá và 6 đặc điểm chính của con người và xã hội Mỹ, làm sáng tỏ mối quan hệ quốc tế của Mỹ

 • V_L2_00442.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thái Yên Hương (2003)

 • Phân tích tình hình Bắc Mỹ trước khi có các chuyến đi phát kiến của người Châu Âu. Động cơ thúc đẩy người châu Âu thực hiện quá trình thuộc địa hoá Bắc Mỹ. Phân tích các mâu thuẫn và cơ sở tư tưởng dẫn đến cuộc cách mạng dân chủ tư sản Mỹ, quá trình hình thành và xác lập liên bang Mỹ trên phương diện lãnh thổ, kinh tế, và văn hoá - xã hội. Trình bày một số luận thuyết chính, phân tích đặc điểm xã hội - văn hoá và 6 đặc điểm chính của con người và xã hội Mỹ, làm sáng tỏ mối quan hệ quốc tế của Mỹ

 • V_L2_00442_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thái Yên Hương;  Advisor: Lương, Ninh, người hướng dẫn (2003)

 • Luận án TS. Lịch sử cận - hiện đại -- Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003; Phân tích tình hình Bắc Mỹ trước khi có các chuyến đi phát kiến của người Châu Âu. Động cơ thúc đẩy người châu Âu thực hiện quá trình thuộc địa hoá Bắc Mỹ. Phân tích các mâu thuẫn và cơ sở tư tưởng dẫn đến cuộc cách mạng dân chủ tư sản Mỹ, quá trình hình t (...); Electronic Resources; 218 tr.

 • 02050001764_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Kim Dung;  Advisor: Nguyễn, Thái Yên Hương (2013)

 • Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Làm rõ các khái niệm có liên quan, đồng thời trình bày các yếu tốc tác động đến sự ra đời của hoạt động vận động hành lang, của các nhóm lợi ích và lịch sử phát triển của hoạt động vận động hành lang ở Hoa Kỳ. Tổng hợp, phân tích, đánh giá sự tác động của (...)

Browsing by Author Nguyễn, Thái Yên Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 1.Nguyen Thai Yen Huong 244-254.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thái Yên Hương (2016)

 • Tác phẩm “Chính sách đối ngoại Hoa kỳ-động cơ của sự lựa chọn trong thế kỷ XXI” của Tác giả Bruce W.Jentleson đề cập tới lợi ích quốc gia của Mỹ dựa trên bốn chữ “P” với nội dung “Power, Peace, Prosperity and Principles”: Quyền lực, hòa bình, thịnh vượng và các nguyên tắc nhằm lý giải những thành công và thất bại trong việc triển khai chính sách đối ngoại Mỹ. Tác giả bài viết vận dụng nguyên tắc bốn chữ “P” để rút ra cơ sở định hình mối quan hệ Việt-Mỹ và từ đó tìm ra cơ sở thúc đẩy cặp quan hệ này trong tương lai. Bruce W.Jentleson áp dụng vì theo ông các trường phái lý thuyết quan hệ quốc tế, các khái niệm cơ bản về hệ thống quốc tế có sự khác biệt và đây là mô hình được ông vận dụn...

 • V_L2_00442.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thái Yên Hương (2003)

 • Phân tích tình hình Bắc Mỹ trước khi có các chuyến đi phát kiến của người Châu Âu. Động cơ thúc đẩy người châu Âu thực hiện quá trình thuộc địa hoá Bắc Mỹ. Phân tích các mâu thuẫn và cơ sở tư tưởng dẫn đến cuộc cách mạng dân chủ tư sản Mỹ, quá trình hình thành và xác lập liên bang Mỹ trên phương diện lãnh thổ, kinh tế, và văn hoá - xã hội. Trình bày một số luận thuyết chính, phân tích đặc điểm xã hội - văn hoá và 6 đặc điểm chính của con người và xã hội Mỹ, làm sáng tỏ mối quan hệ quốc tế của Mỹ

 • V_L2_00442.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thái Yên Hương (2003)

 • Phân tích tình hình Bắc Mỹ trước khi có các chuyến đi phát kiến của người Châu Âu. Động cơ thúc đẩy người châu Âu thực hiện quá trình thuộc địa hoá Bắc Mỹ. Phân tích các mâu thuẫn và cơ sở tư tưởng dẫn đến cuộc cách mạng dân chủ tư sản Mỹ, quá trình hình thành và xác lập liên bang Mỹ trên phương diện lãnh thổ, kinh tế, và văn hoá - xã hội. Trình bày một số luận thuyết chính, phân tích đặc điểm xã hội - văn hoá và 6 đặc điểm chính của con người và xã hội Mỹ, làm sáng tỏ mối quan hệ quốc tế của Mỹ

 • V_L2_00442_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thái Yên Hương;  Advisor: Lương, Ninh, người hướng dẫn (2003)

 • Luận án TS. Lịch sử cận - hiện đại -- Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003; Phân tích tình hình Bắc Mỹ trước khi có các chuyến đi phát kiến của người Châu Âu. Động cơ thúc đẩy người châu Âu thực hiện quá trình thuộc địa hoá Bắc Mỹ. Phân tích các mâu thuẫn và cơ sở tư tưởng dẫn đến cuộc cách mạng dân chủ tư sản Mỹ, quá trình hình t (...); Electronic Resources; 218 tr.

 • 02050001764_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Kim Dung;  Advisor: Nguyễn, Thái Yên Hương (2013)

 • Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Làm rõ các khái niệm có liên quan, đồng thời trình bày các yếu tốc tác động đến sự ra đời của hoạt động vận động hành lang, của các nhóm lợi ích và lịch sử phát triển của hoạt động vận động hành lang ở Hoa Kỳ. Tổng hợp, phân tích, đánh giá sự tác động của (...)