Browsing by Author Nguyễn, Thế Kiệt

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 02050003347.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Kim Hoan;  Advisor: Nguyễn, Thế Kiệt (2015)

 • Trong lịch sử loài người từ trước tới nay, phụ nữ bao giờ cũng là một bộ phận quan trọng trong đội ngũ đông đảo những người lao động trong xã hội. Bằng lao động sáng tạo của mình, phụ nữ đã góp phần làm giàu cho xã hội, làm phong phú cuộc sống con người. Tùy thuộc vào mỗi giai đoạn lịch sử mà quan điểm nhìn nhận về vai trò của người phụ nữ khác nhau. Trong xã hội phong kiến người phụ nữ bị coi rẻ, cuộc sống về vật chất của họ thiếu thốn và lam lũ, về tinh thần thì bị ràng buộc bởi lễ giáo phong kiến, chịu ảnh hưởng nhiều bởi những tư tưởngnhư: “ Tam tòng, tứđức”, “ trọng nam khinh nữ”, “ Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”...cũng chính những tư tưởng đó đã đẩy người phụ nữ xuống đáy x...

 • 02050005419.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Thế Kiệt (2018)

 • Luận án góp phần làm sáng tỏ tầm quan trọng, nội dung giáo dục đạo đức cho sinh viên các tỉnh miền núi phía Bắc hiện nay. - Luận án góp phần làm rõ thực trạng của giáo dục đạo đức cho sinh viên các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam hiện nay. - Luận án đưa ra phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho sinh viên các tỉnh miền núi phía Bắc hiện nay...

 • V_L2_01464.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Nguyễn, Thế Kiệt (2008)

 • Khái quát về tầm quan trọng, nội dung, yêu cầu giáo dục đạo đức mới cho sinh viên các trường đại học trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay. Đi sâu tìm hiểu thực trạng giáo dục đạo đức mới cho sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, phân tích nguyên nhân của thực trạng đó và những vấn đề đặt ra trong việc giáo dục đạo đức mới cho sinh viên nhà trường. Từ đó đưa ra một số nguyên tắc có tính định hướng, đó là giáo dục đạo đức cho sinh viên hiện nay phải chú ý tới nhân tố tác động của kinh tế thị trường và đổi mới xã hội; cần đặc biệt chú trọng truyền thống đạo đức và văn hóa dân tộc, và các giải pháp chủ yếu: xây dựng môi trường đại học lành mạnh - cơ sở cho vi...

 • 02050001825.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Thế Kiệt (2013)

 • Luận văn góp phần làm sáng tỏ vai trò và thực trạng của giáo dục đạo đức mới trong việc hình thành và phát triển nhân cách sinh viên ở Thái Nguyên, từ đó đề xuất phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức mới trong việc hình thành, phát triển nhân cách của đối tượng này hiện nay.

 • 02050001136.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Huê;  Advisor: Nguyễn, Thế Kiệt (2012)

 • Làm rõ vai trò của giáo dục đạo đức mới trong việc hình thành phát triển nhân cách thế hệ trẻ. Phân tích thực trạng giáo dục đạo đức mới trong việc hình thành, phát triển nhân cách thế hệ trẻ hiện nay ở Việt Nam và nguyên nhân của nó. Đưa ra phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức mới với việc hình thành, phát triển nhân cách của thế hệ trẻ hiện nay ở Việt Nam.

 • 02050000633.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Thanh;  Advisor: Nguyễn, Thế Kiệt (2020-03-12)

 • Làm rõ những nét cơ bản về truyền thống; giá trị đạo đức truyền thống; tác động của kinh tế thị trường đến đạo đức truyền thống. Chỉ ra tính tất yếu và yêu cầu của sự kế thừa và phát huy giá trị đạo đức truyền thống trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay. Phân tích, đánh giá thực trạng việc kế thừa và phát huy giá trị đạo đức truyền thống ở nước ta hiện nay và những vấn đề đặt ra. Đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm kế thừa và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống ở nước ta trong điều kiện kinh tế thị trườnghiện nay.

 • 02050001822.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hằng;  Advisor: Nguyễn, Thế Kiệt (2013)

 • Khái quát về công nghiệp hoá, hiện đại hoá, một số đặc điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Hải Phòng hiện nay. Phân tích vai trò của con người, nội dung, yêu cầu xây dựng con người đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Hải Phòng hiện nay. Đánh giá thực trạng con người và tình hình xây dựng con người đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Hải Phòng hiện nay và nguyên nhân của nó. Đề xuất phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng con người đáp ứng tốt yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Hải Phòng hiện nay.

 • V_L2_00608.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Quốc Quân;  Advisor: Nguyễn, Thế Kiệt (2005)

 • Trình bày tầm quan trọng, nội dung và yêu cầu của đạo đức cách mạng đối với người cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở Việt Nam hiện nay ; Phân tích thực trạng đạo đức của người cán bộ chủ chốt cấp cơ sở trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay ở Bắc Giang để chỉ ra những tồn tại và những nguyên nhân của nó; Đưa ra 6 giải pháp về: môi trường công tác, hình thức giáo dục đạo đức, chính sách cán bộ, công tác tổ chức cán bộ kiểm tra giám sát họat động của cán bộ và phương pháp tự rèn luyện.

Browsing by Author Nguyễn, Thế Kiệt

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 02050003347.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Kim Hoan;  Advisor: Nguyễn, Thế Kiệt (2015)

 • Trong lịch sử loài người từ trước tới nay, phụ nữ bao giờ cũng là một bộ phận quan trọng trong đội ngũ đông đảo những người lao động trong xã hội. Bằng lao động sáng tạo của mình, phụ nữ đã góp phần làm giàu cho xã hội, làm phong phú cuộc sống con người. Tùy thuộc vào mỗi giai đoạn lịch sử mà quan điểm nhìn nhận về vai trò của người phụ nữ khác nhau. Trong xã hội phong kiến người phụ nữ bị coi rẻ, cuộc sống về vật chất của họ thiếu thốn và lam lũ, về tinh thần thì bị ràng buộc bởi lễ giáo phong kiến, chịu ảnh hưởng nhiều bởi những tư tưởngnhư: “ Tam tòng, tứđức”, “ trọng nam khinh nữ”, “ Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”...cũng chính những tư tưởng đó đã đẩy người phụ nữ xuống đáy x...

 • 02050005419.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Thế Kiệt (2018)

 • Luận án góp phần làm sáng tỏ tầm quan trọng, nội dung giáo dục đạo đức cho sinh viên các tỉnh miền núi phía Bắc hiện nay. - Luận án góp phần làm rõ thực trạng của giáo dục đạo đức cho sinh viên các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam hiện nay. - Luận án đưa ra phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho sinh viên các tỉnh miền núi phía Bắc hiện nay...

 • V_L2_01464.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Nguyễn, Thế Kiệt (2008)

 • Khái quát về tầm quan trọng, nội dung, yêu cầu giáo dục đạo đức mới cho sinh viên các trường đại học trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay. Đi sâu tìm hiểu thực trạng giáo dục đạo đức mới cho sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, phân tích nguyên nhân của thực trạng đó và những vấn đề đặt ra trong việc giáo dục đạo đức mới cho sinh viên nhà trường. Từ đó đưa ra một số nguyên tắc có tính định hướng, đó là giáo dục đạo đức cho sinh viên hiện nay phải chú ý tới nhân tố tác động của kinh tế thị trường và đổi mới xã hội; cần đặc biệt chú trọng truyền thống đạo đức và văn hóa dân tộc, và các giải pháp chủ yếu: xây dựng môi trường đại học lành mạnh - cơ sở cho vi...

 • 02050001825.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Thế Kiệt (2013)

 • Luận văn góp phần làm sáng tỏ vai trò và thực trạng của giáo dục đạo đức mới trong việc hình thành và phát triển nhân cách sinh viên ở Thái Nguyên, từ đó đề xuất phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức mới trong việc hình thành, phát triển nhân cách của đối tượng này hiện nay.

 • 02050001136.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Huê;  Advisor: Nguyễn, Thế Kiệt (2012)

 • Làm rõ vai trò của giáo dục đạo đức mới trong việc hình thành phát triển nhân cách thế hệ trẻ. Phân tích thực trạng giáo dục đạo đức mới trong việc hình thành, phát triển nhân cách thế hệ trẻ hiện nay ở Việt Nam và nguyên nhân của nó. Đưa ra phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức mới với việc hình thành, phát triển nhân cách của thế hệ trẻ hiện nay ở Việt Nam.

 • 02050000633.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Thanh;  Advisor: Nguyễn, Thế Kiệt (2020-03-12)

 • Làm rõ những nét cơ bản về truyền thống; giá trị đạo đức truyền thống; tác động của kinh tế thị trường đến đạo đức truyền thống. Chỉ ra tính tất yếu và yêu cầu của sự kế thừa và phát huy giá trị đạo đức truyền thống trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay. Phân tích, đánh giá thực trạng việc kế thừa và phát huy giá trị đạo đức truyền thống ở nước ta hiện nay và những vấn đề đặt ra. Đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm kế thừa và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống ở nước ta trong điều kiện kinh tế thị trườnghiện nay.

 • 02050001822.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hằng;  Advisor: Nguyễn, Thế Kiệt (2013)

 • Khái quát về công nghiệp hoá, hiện đại hoá, một số đặc điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Hải Phòng hiện nay. Phân tích vai trò của con người, nội dung, yêu cầu xây dựng con người đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Hải Phòng hiện nay. Đánh giá thực trạng con người và tình hình xây dựng con người đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Hải Phòng hiện nay và nguyên nhân của nó. Đề xuất phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng con người đáp ứng tốt yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Hải Phòng hiện nay.

 • V_L2_00608.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Quốc Quân;  Advisor: Nguyễn, Thế Kiệt (2005)

 • Trình bày tầm quan trọng, nội dung và yêu cầu của đạo đức cách mạng đối với người cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở Việt Nam hiện nay ; Phân tích thực trạng đạo đức của người cán bộ chủ chốt cấp cơ sở trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay ở Bắc Giang để chỉ ra những tồn tại và những nguyên nhân của nó; Đưa ra 6 giải pháp về: môi trường công tác, hình thức giáo dục đạo đức, chính sách cán bộ, công tác tổ chức cán bộ kiểm tra giám sát họat động của cán bộ và phương pháp tự rèn luyện.