Browsing by Author Nguyễn, Thị Đông

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • OER-Book(8).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Đông (2016)

 • Xã hội tri thức là hình thái xã hội mới cao hơn xã hội thông tin. Bản chất của xã hội tri thức là sự phát triển tri thứcthông qua việc tiếp nhận và xử lý sáng tạo của con người đối với thông tin có sẵn. Như vậy, có thể nói, sự phát triển tri thức phụ thuộc rất nhiều vào cách thức mà mọi người tạo lập, truyền bá và chia sẻ tri thứctrong xã hội.

 • 02050004207.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Thu Hà;  Advisor: Nguyễn, Thị Đông (2016)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về văn hóa đọc nói chung và văn hóa đọc của học sinh tiểu học nói riêng. Khảo sát, đánh giá thực trạng văn hóa đọc tại Trƣờng Tiểu học Ban Mai từ 2010 đến nay. Đưa ra các giải pháp phát triển văn hóa đọc cho học sinh trường Tiểu học Ban Mai

 • 02050004207.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Đỗ, Thị Thu Hà;  Advisor: Nguyễn, Thị Đông (2016)

 • Luận văn ThS. Khoa học Thông tin - Thư viện -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016; Đề tài góp phần hoàn thiện những vấn đề lý luận về văn hóa đọc. Khảo sát, đánh giá toàn diện thực trạng công tác phát triển văn hóa đọc tại trường Tiểu học Ban Mai. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phát triển văn hóa đọc cho học sinh trường Tiểu học Ban Mai, góp phần vào công tác giáo dục đào tạo của nhà trường trước yêu cầu dổi mới giáo dục tiểu học trong giai đoạn hiện nay.

 • 02050000687_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thu Thơm;  Advisor: Nguyễn, Thị Đông (2011)

 • Luận văn ThS. Khoa học thư viện -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của văn hóa đọc, xem xét vai trò và tác động của văn hoá đọc trong nâng cao chất lượng quá trình học tập của sinh viên Học viện. Phân tích, đánh giá thực trạng văn hóa đọc của sinh viên Học viện. Đề xuất một số giải ph (...); Electronic Resources

 • 01050001539_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Đông;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2013)

 • Luận văn ThS. Phương pháp toán sơ cấp -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Chương một nhắc lại những kiến thức mở đầu về phương trình vi phân đạo hàm riêng. Chương hai trình bày lý thuyết chuỗi Fourier bao gồm khái niệm chuỗi và đưa ra một số định lý quan trọng liên quan đến sự hội tụ đều và sự hội tụ điểm của chuỗi Fourier. Chương ba trình bày ứng dụng của chuỗi Fourier vào việc tìm nghiệm của phương trình truyền nhiệt, truyền sóng đặt trong các điều kiện biên và điều kiện ban đầu cụ thể

Browsing by Author Nguyễn, Thị Đông

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • OER-Book(8).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Đông (2016)

 • Xã hội tri thức là hình thái xã hội mới cao hơn xã hội thông tin. Bản chất của xã hội tri thức là sự phát triển tri thứcthông qua việc tiếp nhận và xử lý sáng tạo của con người đối với thông tin có sẵn. Như vậy, có thể nói, sự phát triển tri thức phụ thuộc rất nhiều vào cách thức mà mọi người tạo lập, truyền bá và chia sẻ tri thứctrong xã hội.

 • 02050004207.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Thu Hà;  Advisor: Nguyễn, Thị Đông (2016)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về văn hóa đọc nói chung và văn hóa đọc của học sinh tiểu học nói riêng. Khảo sát, đánh giá thực trạng văn hóa đọc tại Trƣờng Tiểu học Ban Mai từ 2010 đến nay. Đưa ra các giải pháp phát triển văn hóa đọc cho học sinh trường Tiểu học Ban Mai

 • 02050004207.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Đỗ, Thị Thu Hà;  Advisor: Nguyễn, Thị Đông (2016)

 • Luận văn ThS. Khoa học Thông tin - Thư viện -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016; Đề tài góp phần hoàn thiện những vấn đề lý luận về văn hóa đọc. Khảo sát, đánh giá toàn diện thực trạng công tác phát triển văn hóa đọc tại trường Tiểu học Ban Mai. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phát triển văn hóa đọc cho học sinh trường Tiểu học Ban Mai, góp phần vào công tác giáo dục đào tạo của nhà trường trước yêu cầu dổi mới giáo dục tiểu học trong giai đoạn hiện nay.

 • 02050000687_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thu Thơm;  Advisor: Nguyễn, Thị Đông (2011)

 • Luận văn ThS. Khoa học thư viện -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của văn hóa đọc, xem xét vai trò và tác động của văn hoá đọc trong nâng cao chất lượng quá trình học tập của sinh viên Học viện. Phân tích, đánh giá thực trạng văn hóa đọc của sinh viên Học viện. Đề xuất một số giải ph (...); Electronic Resources

 • 01050001539_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Đông;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2013)

 • Luận văn ThS. Phương pháp toán sơ cấp -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Chương một nhắc lại những kiến thức mở đầu về phương trình vi phân đạo hàm riêng. Chương hai trình bày lý thuyết chuỗi Fourier bao gồm khái niệm chuỗi và đưa ra một số định lý quan trọng liên quan đến sự hội tụ đều và sự hội tụ điểm của chuỗi Fourier. Chương ba trình bày ứng dụng của chuỗi Fourier vào việc tìm nghiệm của phương trình truyền nhiệt, truyền sóng đặt trong các điều kiện biên và điều kiện ban đầu cụ thể