Browsing by Author Nguyễn, Thị Bích Thu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 02050005611.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hương;  Advisor: Nguyễn, Thị Bích Thu (2019)

 • - Luận án đã tổng thuật lại các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến các hướng tiếp cận khái niệm diễn ngôn, các hướng nghiên cứu về diễn ngôn và diễn ngôn tính dục trong văn hóa, văn học. Bên cạnh đó luận án đã xác định được nội hàm một số khái niệm như diễn ngôn, tính dục, diễn ngôn tính dục, tiểu thuyết Việt Nam đương đại làm tiền đề lý luận cho luận án. - Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu có hệ thống, công phu và nghiêm túc về diễn ngôn tính dục trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại qua một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu. Dựa trên lý thuyết về diễn ngôn, luận án soi chiếu, lý giải cặn kẽ các vấn đề văn học đương đại từ sự chi phối của các yếu tố như chính trị, văn...

 • V_L2_01569_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Trọng;  Advisor: Nguyễn, Thị Bích Thu (2009)

 • Luận văn ThS. Lý luận văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Electronic Resources; Trình bày một số vấn đề lý luận, quan niệm về con người, và các kiểu nhân vật trong truyện ngắn của Nguyễn Tuân. Nghiên cứu về những thành tựu của Nguyễn Tuân thể hiện trong thể loại truyện ngắn trước Cách mạng qua: không gian nghệ thuật: không gian “cổ kí (...)

 • 02050001225_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tăng, Thị Hoàn;  Advisor: Nguyễn, Thị Bích Thu (2012)

 • Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Chương 1: Truyện ngắn Nguyễn Quang Thiều trong dòng mạch của truyện ngắn Việt Nam thời kì đổi mới. Chương 2: Cốt truyện và kết cấu truyện ngắn Nguyễn Quang Thiều. Chương 3: Nghệ thuật xây dựng nhân vật truyện ngắn Nguyễn Quang Thiều. Chương 4: Nghệ thuật trần thuật trong truyện ngắn Nguyễn Quang Thiều.; Electronic Resources

 • 02050004687.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thúy;  Advisor: Nguyễn, Thị Bích Thu (2016)

 • Gia đình, "Tế bào" nằm trong cơ thể xã hội chính là cội rễ, là ngọn nguồn của sự sống và cuộc đời. Quan tâm đến con người cá nhân với những bước thăng trầm của số phận gắn với đời sống gia đình là nét đặc trưng của tư duy tiểu thuyết. Là một nhà văn từng trải, giàu vốn sống, với tri thức sâu rộng, Nguyễn Bắc Sơn đã thấu cảm gia đình là " Một phạm trù quan trọng", và có nhiều cái đáng nói, đáng nghiên cứu...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Bích Thu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 02050005611.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hương;  Advisor: Nguyễn, Thị Bích Thu (2019)

 • - Luận án đã tổng thuật lại các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến các hướng tiếp cận khái niệm diễn ngôn, các hướng nghiên cứu về diễn ngôn và diễn ngôn tính dục trong văn hóa, văn học. Bên cạnh đó luận án đã xác định được nội hàm một số khái niệm như diễn ngôn, tính dục, diễn ngôn tính dục, tiểu thuyết Việt Nam đương đại làm tiền đề lý luận cho luận án. - Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu có hệ thống, công phu và nghiêm túc về diễn ngôn tính dục trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại qua một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu. Dựa trên lý thuyết về diễn ngôn, luận án soi chiếu, lý giải cặn kẽ các vấn đề văn học đương đại từ sự chi phối của các yếu tố như chính trị, văn...

 • V_L2_01569_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Trọng;  Advisor: Nguyễn, Thị Bích Thu (2009)

 • Luận văn ThS. Lý luận văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Electronic Resources; Trình bày một số vấn đề lý luận, quan niệm về con người, và các kiểu nhân vật trong truyện ngắn của Nguyễn Tuân. Nghiên cứu về những thành tựu của Nguyễn Tuân thể hiện trong thể loại truyện ngắn trước Cách mạng qua: không gian nghệ thuật: không gian “cổ kí (...)

 • 02050001225_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tăng, Thị Hoàn;  Advisor: Nguyễn, Thị Bích Thu (2012)

 • Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Chương 1: Truyện ngắn Nguyễn Quang Thiều trong dòng mạch của truyện ngắn Việt Nam thời kì đổi mới. Chương 2: Cốt truyện và kết cấu truyện ngắn Nguyễn Quang Thiều. Chương 3: Nghệ thuật xây dựng nhân vật truyện ngắn Nguyễn Quang Thiều. Chương 4: Nghệ thuật trần thuật trong truyện ngắn Nguyễn Quang Thiều.; Electronic Resources

 • 02050004687.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thúy;  Advisor: Nguyễn, Thị Bích Thu (2016)

 • Gia đình, "Tế bào" nằm trong cơ thể xã hội chính là cội rễ, là ngọn nguồn của sự sống và cuộc đời. Quan tâm đến con người cá nhân với những bước thăng trầm của số phận gắn với đời sống gia đình là nét đặc trưng của tư duy tiểu thuyết. Là một nhà văn từng trải, giàu vốn sống, với tri thức sâu rộng, Nguyễn Bắc Sơn đã thấu cảm gia đình là " Một phạm trù quan trọng", và có nhiều cái đáng nói, đáng nghiên cứu...