Browsing by Author Nguyễn, Thị Lan Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 103
 • 19 -Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Ngọc Lan-KYHT 20 năm.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Hương; Nguyễn, Thị Ngọc Lan (2017)

 • Cùng với sự phát triển của công nghệ hiện đại việc bảo quản tài liệu số sẽ là một giải pháp bảo quản tối ưu đối với các tài liệu ở dạng số; sự cần thiết của việc bảo quản tài liệu số; các nguyên tắc cơ bản trong bảo quản tài liệu số.

 • 00050002194_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Mích;  Advisor: Nguyễn, Thị Lan Hương (2007)

 • Nghiên cứu, phân tích làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận cơ bản về quyền của cổ đông: nguồn gốc quyền lực của cổ đông, bản chất quyền của cổ đông, phân loại cổ đông; Các cơ chế bảo đảm thực hiện quyền của cổ đông; Vai trò của Nhà nước trong việc bảo vệ quyền (...)

 • 00050004874.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Kim Uyên;  Advisor: Nguyễn, Thị Lan Hương (2014)

 • Luận văn đã thể hiện nhận thức và những hiểu biết về thực trạng của pháp luật các biện pháp cưỡng chế tại Việt Nam. Luận văn gồm có 3 chương: + Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý nợ thuế, pháp luật quản lý nợ thuế và các biện pháp cưỡng chế thi hành nghĩa vụ nộp thuế. + Chương 2: Thực trạng pháp luật – thực tiễn thi hành pháp luật về các biện pháp cưỡng chế thi hành nghĩa vụ nộp thuế ở Việt Nam hiện nay. + Chương 3: Phương hướng và các kiến nghị hoàn thiện pháp luật về các biện pháp cưỡng chế thi hành nghĩa vụ nộp thuế ở Việt Nam hiện nay. Trong luận văn có so sánh với pháp luật của một số quốc gia trên thế giới, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm có thể đưa vào áp dụ...

 • 2107-1-4098-1-10-20161109.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Hương (2007)

 • Bài viết khảo cứu cơ sở pháp lý và thực tiễn hình thành công ty nắm vốn trong lĩnh vực tài chính - công ty đầu tư tài chính ở Hoa kỳ. Mô hình công ty này cho phép định chế tài chính là ngân hàng khả năng sử dụng khả năng tài chính của chủ sở hữu để tham gia hoạt động tài chính đa dạng trong lĩnh vực bảo hiểm và chứng khoán thông qua hình thức thành lập công ty đầu tư tài chính theo Luật Gram - Leach- Billcy. Công ty đầu tư tài chính được trao quyền tự chủ trong quyết định đẩu tư, công ty đầu tư ngân hàng có thể chuyển đối sang hình thức công ty đầu tư tài chính để tham gia kinh doanh bảo hiểm . Để chuyển sang hình thức công ty đầu tư tài chính, các công ty con của nó phải đạt những ti...

 • 2107-1-4098-1-10-20161109.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Hương (2007)

 • Bài viết khảo cứu cơ sở pháp lý và thực tiễn hình thành công ty nắm vốn trong lĩnh vực tài chính - công ty đầu tư tài chính ở Hoa kỳ. Mô hình công ty này cho phép định chế tài chính là ngân hàng khả năng sử dụng khả năng tài chính của chủ sở hữu để tham gia hoạt động tài chính đa dạng trong lĩnh vực bảo hiểm và chứng khoán thông qua hình thức thành lập công ty đầu tư tài chính theo Luật Gram - Leach- Billcy. Công ty đầu tư tài chính được trao quyền tự chủ trong quyết định đẩu tư, công ty đầu tư ngân hàng có thể chuyển đối sang hình thức công ty đầu tư tài chính để tham gia kinh doanh bảo hiểm . Để chuyển sang hình thức công ty đầu tư tài chính, các công ty con của nó phải đạt những ti...

 • 04054000024_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Hương;  Advisor: Nguyễn, Quang Thuận (2010)

 • Notre mémoire comporte trois chapitres. Le premier est consacré à la construction du cadre théorique de la recherche.Il est question tout au long de ce chapitre de définir les concepts majeurs de la recherche tels que la compréhension écrite, l’évaluation, la mesure. Le test, etc. De différents aspects concernant l’évaluation en général et de l’évaluation de la compréhension écrite seront aussi abordés dans ce chapitre comme l’évaluation sommative, l’évaluation formative, l’évaluation diagnostique, l’évaluation de la CE, etc. Le deuxième chapitre constituant le capital de la recherche décrit les méthodes d’échantillonnage, les méthodes de collecte etd’analyse des données recueillies...

 • 23-Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Lan Hương.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Lan; Nguyễn, Thị Lan Hương (2017)

 • Bài viết giới thiệu các tính năng của mạng xã hội Facebook với các đặc tính đáp ứng những yêu cầu của hoạt động thông tin thư viện, giúp người cung cấp thông tin và người dùng tin kết nối nhanh chóng

 • 00050002201_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Phương Thảo;  Advisor: Nguyễn, Thị Lan Hương (2012)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận và các vấn đề pháp lý để đặt ra tiêu chuẩn khách quan cho pháp luật về giao kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (BHNT) và hợp đồng BHNT vô hiệu. Phát hiện và phân tích những khiếm khuyết của pháp luật về giao kết hợp đồng BHNT và hợp đồ (...)

 • 00050009199.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Hải Như;  Advisor: Nguyễn, Thị Lan Hương; Phan, Thị Thanh Thủy (2018)

 • Luận án đã xây dựng được mô hình lý luận về phương thức giải quyết tranh chấp nhãn hiệu. Trong đó, các kết quả mới sau đã được nghiên cứu: - Phân loại tranh chấp nhãn hiệu nhìn từ giác độ kinh doanh thương mại; - Phân tích rõ đặc điểm của nhãn hiệu để xác định tính chất dân sự hay thương mại hay đặc biệt của tranh chấp nhãn hiệu; - Đánh giá tính hiệu quả và phù hợp của các phương thức giải quyết tranh chấp bằng các cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay; - Xây dựng lý luận hệ thống các phương thức giải quyết tranh chấp nhãn hiệu bằng các cơ quan nhà nước và ngoài các cơ quan nhà nước. - Xây dựng quy tắc khuyến khích và hạn chế một cách cân đối giữa các phương thức giải quyết tranh ...

 • V_L0_01987.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Hương (2008)

 • Trình bày những vấn đề lý luận của hợp đồng ủy quyền như: khái niệm, đặc điểm, lịch sử hình thành, vai trò của hợp đồng ủy quyền trong nền kinh tế thị trường. Nghiên cứu, phân tích những quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, khái quát thực tiễn áp dụng pháp luật về hợp đồng ủy quyền thể hiện trên các hoạt động công chứng, chứng thực và thực hiện hợp đồng ủy quyền. Đánh giá những ưu điểm cũng như chỉ ra những mặt hạn chế của pháp luật Việt Nam về vấn đề này. Kiến nghị một số giải pháp trên các phương diện như: xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ về ủy quyền (chủ thể của hợp đồng, hình thức của hợp đồng, nội dung của hợp đồng); nâng cao nghiệp v...

 • V_L0_01987_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Hương;  Advisor: Bùi, Đăng Hiếu (2008)

 • Trình bày những vấn đề lý luận của hợp đồng ủy quyền như: khái niệm, đặc điểm, lịch sử hình thành, vai trò của hợp đồng ủy quyền trong nền kinh tế thị trường. Nghiên cứu, phân tích những quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, khái quát thực tiễn áp dụng (...)

Browsing by Author Nguyễn, Thị Lan Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 103
 • 19 -Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Ngọc Lan-KYHT 20 năm.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Hương; Nguyễn, Thị Ngọc Lan (2017)

 • Cùng với sự phát triển của công nghệ hiện đại việc bảo quản tài liệu số sẽ là một giải pháp bảo quản tối ưu đối với các tài liệu ở dạng số; sự cần thiết của việc bảo quản tài liệu số; các nguyên tắc cơ bản trong bảo quản tài liệu số.

 • 00050002194_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Mích;  Advisor: Nguyễn, Thị Lan Hương (2007)

 • Nghiên cứu, phân tích làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận cơ bản về quyền của cổ đông: nguồn gốc quyền lực của cổ đông, bản chất quyền của cổ đông, phân loại cổ đông; Các cơ chế bảo đảm thực hiện quyền của cổ đông; Vai trò của Nhà nước trong việc bảo vệ quyền (...)

 • 00050004874.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Kim Uyên;  Advisor: Nguyễn, Thị Lan Hương (2014)

 • Luận văn đã thể hiện nhận thức và những hiểu biết về thực trạng của pháp luật các biện pháp cưỡng chế tại Việt Nam. Luận văn gồm có 3 chương: + Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý nợ thuế, pháp luật quản lý nợ thuế và các biện pháp cưỡng chế thi hành nghĩa vụ nộp thuế. + Chương 2: Thực trạng pháp luật – thực tiễn thi hành pháp luật về các biện pháp cưỡng chế thi hành nghĩa vụ nộp thuế ở Việt Nam hiện nay. + Chương 3: Phương hướng và các kiến nghị hoàn thiện pháp luật về các biện pháp cưỡng chế thi hành nghĩa vụ nộp thuế ở Việt Nam hiện nay. Trong luận văn có so sánh với pháp luật của một số quốc gia trên thế giới, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm có thể đưa vào áp dụ...

 • 2107-1-4098-1-10-20161109.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Hương (2007)

 • Bài viết khảo cứu cơ sở pháp lý và thực tiễn hình thành công ty nắm vốn trong lĩnh vực tài chính - công ty đầu tư tài chính ở Hoa kỳ. Mô hình công ty này cho phép định chế tài chính là ngân hàng khả năng sử dụng khả năng tài chính của chủ sở hữu để tham gia hoạt động tài chính đa dạng trong lĩnh vực bảo hiểm và chứng khoán thông qua hình thức thành lập công ty đầu tư tài chính theo Luật Gram - Leach- Billcy. Công ty đầu tư tài chính được trao quyền tự chủ trong quyết định đẩu tư, công ty đầu tư ngân hàng có thể chuyển đối sang hình thức công ty đầu tư tài chính để tham gia kinh doanh bảo hiểm . Để chuyển sang hình thức công ty đầu tư tài chính, các công ty con của nó phải đạt những ti...

 • 2107-1-4098-1-10-20161109.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Hương (2007)

 • Bài viết khảo cứu cơ sở pháp lý và thực tiễn hình thành công ty nắm vốn trong lĩnh vực tài chính - công ty đầu tư tài chính ở Hoa kỳ. Mô hình công ty này cho phép định chế tài chính là ngân hàng khả năng sử dụng khả năng tài chính của chủ sở hữu để tham gia hoạt động tài chính đa dạng trong lĩnh vực bảo hiểm và chứng khoán thông qua hình thức thành lập công ty đầu tư tài chính theo Luật Gram - Leach- Billcy. Công ty đầu tư tài chính được trao quyền tự chủ trong quyết định đẩu tư, công ty đầu tư ngân hàng có thể chuyển đối sang hình thức công ty đầu tư tài chính để tham gia kinh doanh bảo hiểm . Để chuyển sang hình thức công ty đầu tư tài chính, các công ty con của nó phải đạt những ti...

 • 04054000024_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Hương;  Advisor: Nguyễn, Quang Thuận (2010)

 • Notre mémoire comporte trois chapitres. Le premier est consacré à la construction du cadre théorique de la recherche.Il est question tout au long de ce chapitre de définir les concepts majeurs de la recherche tels que la compréhension écrite, l’évaluation, la mesure. Le test, etc. De différents aspects concernant l’évaluation en général et de l’évaluation de la compréhension écrite seront aussi abordés dans ce chapitre comme l’évaluation sommative, l’évaluation formative, l’évaluation diagnostique, l’évaluation de la CE, etc. Le deuxième chapitre constituant le capital de la recherche décrit les méthodes d’échantillonnage, les méthodes de collecte etd’analyse des données recueillies...

 • 23-Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Lan Hương.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Lan; Nguyễn, Thị Lan Hương (2017)

 • Bài viết giới thiệu các tính năng của mạng xã hội Facebook với các đặc tính đáp ứng những yêu cầu của hoạt động thông tin thư viện, giúp người cung cấp thông tin và người dùng tin kết nối nhanh chóng

 • 00050002201_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Phương Thảo;  Advisor: Nguyễn, Thị Lan Hương (2012)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận và các vấn đề pháp lý để đặt ra tiêu chuẩn khách quan cho pháp luật về giao kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (BHNT) và hợp đồng BHNT vô hiệu. Phát hiện và phân tích những khiếm khuyết của pháp luật về giao kết hợp đồng BHNT và hợp đồ (...)

 • 00050009199.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Hải Như;  Advisor: Nguyễn, Thị Lan Hương; Phan, Thị Thanh Thủy (2018)

 • Luận án đã xây dựng được mô hình lý luận về phương thức giải quyết tranh chấp nhãn hiệu. Trong đó, các kết quả mới sau đã được nghiên cứu: - Phân loại tranh chấp nhãn hiệu nhìn từ giác độ kinh doanh thương mại; - Phân tích rõ đặc điểm của nhãn hiệu để xác định tính chất dân sự hay thương mại hay đặc biệt của tranh chấp nhãn hiệu; - Đánh giá tính hiệu quả và phù hợp của các phương thức giải quyết tranh chấp bằng các cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay; - Xây dựng lý luận hệ thống các phương thức giải quyết tranh chấp nhãn hiệu bằng các cơ quan nhà nước và ngoài các cơ quan nhà nước. - Xây dựng quy tắc khuyến khích và hạn chế một cách cân đối giữa các phương thức giải quyết tranh ...

 • V_L0_01987.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Hương (2008)

 • Trình bày những vấn đề lý luận của hợp đồng ủy quyền như: khái niệm, đặc điểm, lịch sử hình thành, vai trò của hợp đồng ủy quyền trong nền kinh tế thị trường. Nghiên cứu, phân tích những quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, khái quát thực tiễn áp dụng pháp luật về hợp đồng ủy quyền thể hiện trên các hoạt động công chứng, chứng thực và thực hiện hợp đồng ủy quyền. Đánh giá những ưu điểm cũng như chỉ ra những mặt hạn chế của pháp luật Việt Nam về vấn đề này. Kiến nghị một số giải pháp trên các phương diện như: xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ về ủy quyền (chủ thể của hợp đồng, hình thức của hợp đồng, nội dung của hợp đồng); nâng cao nghiệp v...

 • V_L0_01987_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Hương;  Advisor: Bùi, Đăng Hiếu (2008)

 • Trình bày những vấn đề lý luận của hợp đồng ủy quyền như: khái niệm, đặc điểm, lịch sử hình thành, vai trò của hợp đồng ủy quyền trong nền kinh tế thị trường. Nghiên cứu, phân tích những quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, khái quát thực tiễn áp dụng (...)