Browsing by Author Nguyễn, Thị Mai Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
 • 00050000003.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mai Hương (2010)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và vấn đề pháp lý của hoạt động mua lại và sáp nhập các tổ chức tài chính theo pháp luật quốc tế và pháp luật một số quốc gia điển hình (Pháp, Liên minh châu Âu, Liên bang Nga và các nước trong Cộng đồng các quốc gia độc lập - SNG) và pháp luật của Việt Nam. Đưa ra những nhận xét, đánh giá về pháp luật quốc tế, pháp luật quốc gia trong việc điều chỉnh hoạt động này. Qua đó đề xuất một số kiến nghị có thể áp dụng cho Việt Nam trong việc hoàn thiện pháp luật đối với hoạt động sáp nhập và mua lại các tổ chức tài chính tại đây

 • 00050000003.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mai Hương; Nguyễn, Thị Mai Hương (2010)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và vấn đề pháp lý của hoạt động mua lại và sáp nhập các tổ chức tài chính theo pháp luật quốc tế và pháp luật một số quốc gia điển hình (Pháp, Liên minh châu Âu, Liên bang Nga và các nước trong Cộng đồng các quốc gia độc lập - SNG) và pháp luật của Việt Nam. Đưa ra những nhận xét, đánh giá về pháp luật quốc tế, pháp luật quốc gia trong việc điều chỉnh hoạt động này. Qua đó đề xuất một số kiến nghị có thể áp dụng cho Việt Nam trong việc hoàn thiện pháp luật đối với hoạt động sáp nhập và mua lại các tổ chức tài chính tại đây

 • 00050000511.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mai Hương (2011)

 • Nghiên cứu và làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển bền vững làng nghề ở Việt Nam. Đánh giá thực trạng của phát triển bền vững làng nghề trong những năm gần đây ở Bắc Ninh. Đề xuất phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy phát triển bền vững làng nghề ở tỉnh Bắc Ninh trong bối cảnh mới.

 • 00050000511_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mai Hương;  Advisor: Lê, Danh Tốn, người hướng dẫn (2011)

 • 117 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Nghiên cứu và làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển bền vững làng nghề ở Việt Nam. Đánh giá thực trạng của phát triển bền vững làng nghề trong những năm gần đây ở Bắc Ninh. Đề xuất phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy phát triển bền vữn (...); Electronic Resources

 • 00050000014.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mai Hương (2009)

 • Nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến giao kết hợp đồng, các quy định của hai nước về các điều kiện và trình tự giao kết hợp đồng và các nội dung khác có liên quan chặt chẽ đến quá trình giao kết hợp đồng như hình thức và nội dung của hợp đồng, điều kiện có hiệu lực của hợp đồng. Trên cơ sở đánh giá những điểm khác và tương đồng giữa pháp luật hai nước về chế định này, nhận xét và đưa ra quan điểm bình luận về tính tiến bộ và khả thi của mỗi quy định khác nhau, kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về giao kết hợp đồng

 • 00050000014.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mai Hương; Ngô, Huy Cương (2010)

 • Nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến giao kết hợp đồng, các quy định của hai nước về các điều kiện và trình tự giao kết hợp đồng và các nội dung khác có liên quan chặt chẽ đến quá trình giao kết hợp đồng như hình thức và nội dung của hợp đồng, điều kiện có hiệu lực của hợp đồng. Trên cơ sở đánh giá những điểm khác và tương đồng giữa pháp luật hai nước về chế định này, nhận xét và đưa ra quan điểm bình luận về tính tiến bộ và khả thi của mỗi quy định khác nhau, kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về giao kết hợp đồng.

 • 04051001591.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo;  Advisor: Nguyễn, Thị Mai Hương (2019)

 • In the context of Vietnam, Vietnamese is still commonly utilized in English teaching while the use of English is encouraged. With the deep concerns about this situation, the researcher carried out study titled “Using English as the medium of instruction in English classes for the first-year non-English majored students: A case study at a university”. The main purpose of this research was to find out the teachers’ and students’ perceptions of using English as the medium of instruction, as well as to look for possible factors hindering the use of English to teach English. The participants were 93 first-year non-English majored students from a university and their English teachers. The m...

 • 02050003921.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mai Hương;  Advisor: Nguyễn, Thúy Vân (2015)

 • Vai trò của nhà nước pháp quyền trong xã hội hiện đại đã được các học giả trong nớc và quốc tế khẳng định: Trong sự phát triển của xã hội hiện đại nói chung, kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự là ba thành tố không thể thiếu. Nếu như nền kinh tế thị trường được xem là điều kiện cần thiết cho sự phát triển của một quốc gia thì nhnước pháp quyền là yếu tố quyết định trực tiếp đến sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia đó.

Browsing by Author Nguyễn, Thị Mai Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
 • 00050000003.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mai Hương (2010)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và vấn đề pháp lý của hoạt động mua lại và sáp nhập các tổ chức tài chính theo pháp luật quốc tế và pháp luật một số quốc gia điển hình (Pháp, Liên minh châu Âu, Liên bang Nga và các nước trong Cộng đồng các quốc gia độc lập - SNG) và pháp luật của Việt Nam. Đưa ra những nhận xét, đánh giá về pháp luật quốc tế, pháp luật quốc gia trong việc điều chỉnh hoạt động này. Qua đó đề xuất một số kiến nghị có thể áp dụng cho Việt Nam trong việc hoàn thiện pháp luật đối với hoạt động sáp nhập và mua lại các tổ chức tài chính tại đây

 • 00050000003.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mai Hương; Nguyễn, Thị Mai Hương (2010)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và vấn đề pháp lý của hoạt động mua lại và sáp nhập các tổ chức tài chính theo pháp luật quốc tế và pháp luật một số quốc gia điển hình (Pháp, Liên minh châu Âu, Liên bang Nga và các nước trong Cộng đồng các quốc gia độc lập - SNG) và pháp luật của Việt Nam. Đưa ra những nhận xét, đánh giá về pháp luật quốc tế, pháp luật quốc gia trong việc điều chỉnh hoạt động này. Qua đó đề xuất một số kiến nghị có thể áp dụng cho Việt Nam trong việc hoàn thiện pháp luật đối với hoạt động sáp nhập và mua lại các tổ chức tài chính tại đây

 • 00050000511.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mai Hương (2011)

 • Nghiên cứu và làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển bền vững làng nghề ở Việt Nam. Đánh giá thực trạng của phát triển bền vững làng nghề trong những năm gần đây ở Bắc Ninh. Đề xuất phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy phát triển bền vững làng nghề ở tỉnh Bắc Ninh trong bối cảnh mới.

 • 00050000511_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mai Hương;  Advisor: Lê, Danh Tốn, người hướng dẫn (2011)

 • 117 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Nghiên cứu và làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển bền vững làng nghề ở Việt Nam. Đánh giá thực trạng của phát triển bền vững làng nghề trong những năm gần đây ở Bắc Ninh. Đề xuất phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy phát triển bền vữn (...); Electronic Resources

 • 00050000014.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mai Hương (2009)

 • Nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến giao kết hợp đồng, các quy định của hai nước về các điều kiện và trình tự giao kết hợp đồng và các nội dung khác có liên quan chặt chẽ đến quá trình giao kết hợp đồng như hình thức và nội dung của hợp đồng, điều kiện có hiệu lực của hợp đồng. Trên cơ sở đánh giá những điểm khác và tương đồng giữa pháp luật hai nước về chế định này, nhận xét và đưa ra quan điểm bình luận về tính tiến bộ và khả thi của mỗi quy định khác nhau, kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về giao kết hợp đồng

 • 00050000014.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mai Hương; Ngô, Huy Cương (2010)

 • Nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến giao kết hợp đồng, các quy định của hai nước về các điều kiện và trình tự giao kết hợp đồng và các nội dung khác có liên quan chặt chẽ đến quá trình giao kết hợp đồng như hình thức và nội dung của hợp đồng, điều kiện có hiệu lực của hợp đồng. Trên cơ sở đánh giá những điểm khác và tương đồng giữa pháp luật hai nước về chế định này, nhận xét và đưa ra quan điểm bình luận về tính tiến bộ và khả thi của mỗi quy định khác nhau, kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về giao kết hợp đồng.

 • 04051001591.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo;  Advisor: Nguyễn, Thị Mai Hương (2019)

 • In the context of Vietnam, Vietnamese is still commonly utilized in English teaching while the use of English is encouraged. With the deep concerns about this situation, the researcher carried out study titled “Using English as the medium of instruction in English classes for the first-year non-English majored students: A case study at a university”. The main purpose of this research was to find out the teachers’ and students’ perceptions of using English as the medium of instruction, as well as to look for possible factors hindering the use of English to teach English. The participants were 93 first-year non-English majored students from a university and their English teachers. The m...

 • 02050003921.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mai Hương;  Advisor: Nguyễn, Thúy Vân (2015)

 • Vai trò của nhà nước pháp quyền trong xã hội hiện đại đã được các học giả trong nớc và quốc tế khẳng định: Trong sự phát triển của xã hội hiện đại nói chung, kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự là ba thành tố không thể thiếu. Nếu như nền kinh tế thị trường được xem là điều kiện cần thiết cho sự phát triển của một quốc gia thì nhnước pháp quyền là yếu tố quyết định trực tiếp đến sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia đó.