Browsing by Author Nguyễn, Thị Thúy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 56
 • 04054000047_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy;  Advisor: Nguyễn, Vân Dung (2012)

 • De nos jours, les échanges commerciaux, culturels et scientifiques entre la France et le Vietnam multiplient les occasions de contact. Pourtant, la rencontre interculturelle entre les deux nations ne se révèle pas toujours facile car elle peut être perturbée par des obstacles de communication. Notre propre expérience et notre observation des comportement langagiers nous permettent de constater que nos apprenants, malgré des années d’apprentissage du français, ont beaucoup de difficultés às’exprimer lorsqu’ils s’engagent dans la conversation avec les Français. Leurs difficultés ne se limitent pas seulement aux facteurs puremen...

 • 01050000986_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy;  Advisor: Trần, Mạnh Cường (2012)

 • Tổng quan về khái niệm anten; lý thuyết bức xạ sóng điện từ; các thông số cơ bản của anten và anten mạch dải. Nghiên cứu về Metamaterials và cấu trúc Metamaterials dạng bề mặt trở kháng cao (HIS - High Impedance Surface) để ứng dụng trong thiết kế anten. Đưa ra mô phỏng và thực nghiệm. Kết quả và thảo luận: Thiết kế và mô phỏng anten mạch dải; thiết kế và mô phỏng bề mặt trở kháng cao HIS; mô phỏng anten metamaterial; khảo sát ảnh hưởng của các tham số cấu trúc lên tính chất điện từ của anten metamaterial.

 • 00050004817.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy (2014)

 • Luận văn đã phân tích làm rõ một số vấn đề lý luận và các nội dung cơ bản của pháp luật bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trên cơ sở đó, tác giả Luận văn đi vào đánh giá thực trạng các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc ở Việt Nam. Kết quả cho thấy, sau 7 năm thực hiện, Luật bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành đã đi vào cuộc sống, phát huy tích cực trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động góp phần thực hiện mục tiêu chính sách an sinh xã hội của nhà nước. Bên cạnh đó, các quy định của Luật cũng đang bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập trước tình hình thực tiễn hiện nay. Để minh họa cho hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật...

 • 00050004817.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy;  Advisor: Lê, Thị Hoài Thu (2014)

 • Luận văn đã phân tích làm rõ một số vấn đề lý luận và các nội dung cơ bản của pháp luật bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trên cơ sở đó, tác giả Luận văn đi vào đánh giá thực trạng các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc ở Việt Nam. Kết quả cho thấy, sau 7 năm thực hiện, Luật bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành đã đi vào cuộc sống, phát huy tích cực trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động góp phần thực hiện mục tiêu chính sách an sinh xã hội của nhà nước. Bên cạnh đó, các quy định của Luật cũng đang bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập trước tình hình thực tiễn hiện nay. Để minh họa cho hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật...

 • 01050000493.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy; Nguyễn, Quỳnh Uyển (2012)

 • Tổng quan cơ sở lý luận về vi khuẩn B: Sơ lược về vi khuẩn B. subtilis, cấu trúc operon lac, gen lacZ và β- galactosidase, Vector biểu hiện gen trong vi khuẩn, cài nhập vector biểu hiện vào B. subtilis. Giới thiệu nguyên liệu, thiết bị và phương pháp nghiên cứu. Trình bày một số kết quả đạt được và đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả nghiên cứu của đề tài

 • 01050000493_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy;  Advisor: Nguyễn, Quỳnh Uyển (2012)

 • Tổng quan cơ sở lý luận về vi khuẩn B: Sơ lược về vi khuẩn B. subtilis, cấu trúc operon lac, gen lacZ và β- galactosidase, Vector biểu hiện gen trong vi khuẩn, cài nhập vector biểu hiện vào B. subtilis. Giới thiệu nguyên liệu, thiết bị và phương pháp nghiên cứu. Đưa ra kết quả và thảo luận: Thiết kế vector pUL1(PrrnO-RBS (spoVG)) dựa trên vector pET28b; Nhân dòng gen lacZ mã hóa cho enzyme β-galactosidase trong vector pUL1; Nhân dòng đoạn PrrnO-RBS (spoVG)-lacZ trong vector pDG364 tạo pUL2; Xác định hoạt độ của enzyme β-galactosidase.

 • 02050003927.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy;  Advisor: Nguyễn, Gia Đối (2015)

 • Tập hợp, hệ thống hóa tư liệu, các kết quả nghiên cứu trên phương diện địa chất, địa mạo cùng các tư liệu điều tra, khai quật, nghiên cứu khảo cổ học nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan, đa chiều về di tích Thạch Lạc.Trên cơ sở tư liệu tự nhiên và khảo cổ, tìm hiểu phương thức kiếm sống, kỹ năng thích ứng với môi trƣờng, đời sống vật chất, tinh thần của cư dân di tích Thạch Lạc, Hà Tĩnh.

 • 04051000307_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy;  Advisor: Nguyễn, Hòa (2010)

 • This M.A thesis is going to look into telephone reservation conversation to sort out some useful skills and ways that receptionists apply to make successful reservations. Apart from Introduction and Conclusion parts, the study consists of three main chapters.; M.A Thesis. English Linguistics – University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2010; Electronic Resources

 • 00050003824_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy;  Advisor: Bùi, Thị Huyền (2014)

 • Luận văn là công trình nghiên cứu có tính hệ thống những vấn đề liên quan đến hoàn thiện chế định hòa giải trong pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam. Những đóng góp mới của Luận văn bao gồm: - Luận giải những vấn đề lý luận về chế định hòa giải và hoàn thiện chế định hòa giải trong pháp luật tố tụng dân sự. - Luận văn đã đi sâu nghiên cứu những quy định của pháp luật Việt Nam về hòa giải. Làm sáng tỏ nguyên tắc, phạm vi, thành phần, nội dung, trình tự, thủ tục hòa giải và hiệu lực của quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự tại Tòa án. Từ những nghiên cứu này, Luận văn đã chỉ ra những bất cập trong các quy định pháp luật của chế định hòa giải và việc tổ chức thực hiện c...

 • 00050002325.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy (2012)

 • Làm rõ những cơ sở lý luận về hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu biển Việt Nam. Nghiên cứu nội dung các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu biển Việt Nam. Phân tích thực trạng áp dụng pháp luật dân sự về hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu biển Việt Nam. Đề xuất giải pháp góp phần làm đổi mới và hoàn thiện pháp luật về hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu biển Việt Nam hiện nay.

 • 3410-1-6096-1-10-20161212.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy (2008)

 • Tây Đô (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) lả vùng đất có vị thế đặc biệt quan trọng xét cá về góc độ địa- chính trị và địa-quân sự. Đây là nơi chuyển tiếp từ miến núi xuống đồng bằng có kiến tạo địa chất phức tạp, đan xen các dạng địa hình đồng bằng, vùng đồi và núi đá. Từ xa xưa Tây Đô là địa bàn sinh tụ của nhiều dân tộc khác nhau. Đặc điềm phong phú về điều kiện tự nhiên và môi trường sinh thái, đa dạng vé cư dân đã có tác động không nhỏ đến phương thức sản xuất trồng trọt, chăn nuôi và tạo nên những đặc trưng văn hóa cộng đồng của cư dân vùng đất Tây Đô

 • 00050001540.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy (2012)

 • Chương 1: Bài toán và thuật toán sánh mẫu: giới thiệu chung về bài toán sánh mẫu, cho thấy một lượng lớn thuật toán sánh mẫu đã được đề xuất. Các thuật toán sánh mẫu được chia ra hai lớp chính là lớp thuật toán chính xác và lớp thuật toán tương tự; giới thiệu một số thuật toán sánh mẫu điển hình nhất [CL00]. Chương 2: Họ thuật toán Wu - Manber: Giới thiệu thuật toán sánh mẫu văn bản chính xác WM được Sun Wu và Udi Manber công bố vào năm 1994 [WM94] với ý tưởng kết hợp cách thức nhảy của thuật toán BM do R. S. Boyer và J. S. Moore [BM77] và hàm băm. Một số phiên bản nâng cấp thuật toán WM được phân tích trong chương này [SWG06, DX08, ZCP09, ZCP09a]. Chương 3: Thực nghiệm: sử dụng công ...

 • 00050001540_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy;  Advisor: Hà, Quang Thụy (2012)

 • Chương 1: Bài toán và thuật toán sánh mẫu: giới thiệu chung về bài toán sánh mẫu, cho thấy một lượng lớn thuật toán sánh mẫu đã được đề xuất. Các thuật toán sánh mẫu được chia ra hai lớp chính là lớp thuật toán chính xác và lớp thuật toán tương tự; giới th (...)

 • TC_02515.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy (2010)

 • Vương triều Nguyễn là triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Với những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng một bộ máy cai trị quốc gia thống nhất rộng lớn, nhà Nguyễn đã thực sự biến Đàng Trong, Đàng Ngoài trước đó thành một nước Đại Nam nhất thống. Tuy nhiên, để có thể thiết lập một hệ thống cai trị trên một quốc gia lớn trong bối cảnh chính trị cực kỳ phức tạp khi ấy, các hoàng đế đầu tiên của triều Nguyễn đã vận dụng những kinh nghiệm lịch sử của các chính quyền trước đó, đồng thời tiếp thu những khía cạnh hợp lý từ mô hình nước ngoài, như luật nhà Thanh và nguyên tắc trung ương tản quyền của Pháp,… Mô hình cai trị của nhà Nguyễn đã ổn định từ sau cải cách hành ...

 • 01050003753.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy;  Advisor: Đồng, Kim Loan (2017)

 • Nguồn nước thải phát sinh của khu Trung tâm mỏ than Mông Dương gồm ba loại: nước thải sản xuất trong quá trình khai thác, nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên và nước mưa chảy tràn. Nhìn chung, giá trị hàm lượng một số chỉ tiêu đặc trưng của ngành khai thác than(Cu, Mn, Fe) trong nước thải sản xuất và nước mưa chảy tràn được thu gom trong các hố lắng tương đối cao tuy nhiên vẫn nằm dưới ngưỡng cho phép. Nước thải sinh hoạt từ khu văn phòng và nhà ăn mang đặc trưng của nước thải sinh hoạt nói chung, hàm lượng một số thành phần dinh dưỡng (amoni, BOD) tương đối cao. Suối H10 và đoạn sông Mông Dương khu vực gần mỏ than vào thời điểm lấy mẫu có dấu hiệu bị ô nhiễm các chất dinh...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Thúy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 56
 • 04054000047_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy;  Advisor: Nguyễn, Vân Dung (2012)

 • De nos jours, les échanges commerciaux, culturels et scientifiques entre la France et le Vietnam multiplient les occasions de contact. Pourtant, la rencontre interculturelle entre les deux nations ne se révèle pas toujours facile car elle peut être perturbée par des obstacles de communication. Notre propre expérience et notre observation des comportement langagiers nous permettent de constater que nos apprenants, malgré des années d’apprentissage du français, ont beaucoup de difficultés às’exprimer lorsqu’ils s’engagent dans la conversation avec les Français. Leurs difficultés ne se limitent pas seulement aux facteurs puremen...

 • 01050000986_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy;  Advisor: Trần, Mạnh Cường (2012)

 • Tổng quan về khái niệm anten; lý thuyết bức xạ sóng điện từ; các thông số cơ bản của anten và anten mạch dải. Nghiên cứu về Metamaterials và cấu trúc Metamaterials dạng bề mặt trở kháng cao (HIS - High Impedance Surface) để ứng dụng trong thiết kế anten. Đưa ra mô phỏng và thực nghiệm. Kết quả và thảo luận: Thiết kế và mô phỏng anten mạch dải; thiết kế và mô phỏng bề mặt trở kháng cao HIS; mô phỏng anten metamaterial; khảo sát ảnh hưởng của các tham số cấu trúc lên tính chất điện từ của anten metamaterial.

 • 00050004817.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy (2014)

 • Luận văn đã phân tích làm rõ một số vấn đề lý luận và các nội dung cơ bản của pháp luật bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trên cơ sở đó, tác giả Luận văn đi vào đánh giá thực trạng các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc ở Việt Nam. Kết quả cho thấy, sau 7 năm thực hiện, Luật bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành đã đi vào cuộc sống, phát huy tích cực trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động góp phần thực hiện mục tiêu chính sách an sinh xã hội của nhà nước. Bên cạnh đó, các quy định của Luật cũng đang bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập trước tình hình thực tiễn hiện nay. Để minh họa cho hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật...

 • 00050004817.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy;  Advisor: Lê, Thị Hoài Thu (2014)

 • Luận văn đã phân tích làm rõ một số vấn đề lý luận và các nội dung cơ bản của pháp luật bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trên cơ sở đó, tác giả Luận văn đi vào đánh giá thực trạng các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc ở Việt Nam. Kết quả cho thấy, sau 7 năm thực hiện, Luật bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành đã đi vào cuộc sống, phát huy tích cực trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động góp phần thực hiện mục tiêu chính sách an sinh xã hội của nhà nước. Bên cạnh đó, các quy định của Luật cũng đang bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập trước tình hình thực tiễn hiện nay. Để minh họa cho hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật...

 • 01050000493.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy; Nguyễn, Quỳnh Uyển (2012)

 • Tổng quan cơ sở lý luận về vi khuẩn B: Sơ lược về vi khuẩn B. subtilis, cấu trúc operon lac, gen lacZ và β- galactosidase, Vector biểu hiện gen trong vi khuẩn, cài nhập vector biểu hiện vào B. subtilis. Giới thiệu nguyên liệu, thiết bị và phương pháp nghiên cứu. Trình bày một số kết quả đạt được và đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả nghiên cứu của đề tài

 • 01050000493_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy;  Advisor: Nguyễn, Quỳnh Uyển (2012)

 • Tổng quan cơ sở lý luận về vi khuẩn B: Sơ lược về vi khuẩn B. subtilis, cấu trúc operon lac, gen lacZ và β- galactosidase, Vector biểu hiện gen trong vi khuẩn, cài nhập vector biểu hiện vào B. subtilis. Giới thiệu nguyên liệu, thiết bị và phương pháp nghiên cứu. Đưa ra kết quả và thảo luận: Thiết kế vector pUL1(PrrnO-RBS (spoVG)) dựa trên vector pET28b; Nhân dòng gen lacZ mã hóa cho enzyme β-galactosidase trong vector pUL1; Nhân dòng đoạn PrrnO-RBS (spoVG)-lacZ trong vector pDG364 tạo pUL2; Xác định hoạt độ của enzyme β-galactosidase.

 • 02050003927.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy;  Advisor: Nguyễn, Gia Đối (2015)

 • Tập hợp, hệ thống hóa tư liệu, các kết quả nghiên cứu trên phương diện địa chất, địa mạo cùng các tư liệu điều tra, khai quật, nghiên cứu khảo cổ học nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan, đa chiều về di tích Thạch Lạc.Trên cơ sở tư liệu tự nhiên và khảo cổ, tìm hiểu phương thức kiếm sống, kỹ năng thích ứng với môi trƣờng, đời sống vật chất, tinh thần của cư dân di tích Thạch Lạc, Hà Tĩnh.

 • 04051000307_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy;  Advisor: Nguyễn, Hòa (2010)

 • This M.A thesis is going to look into telephone reservation conversation to sort out some useful skills and ways that receptionists apply to make successful reservations. Apart from Introduction and Conclusion parts, the study consists of three main chapters.; M.A Thesis. English Linguistics – University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2010; Electronic Resources

 • 00050003824_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy;  Advisor: Bùi, Thị Huyền (2014)

 • Luận văn là công trình nghiên cứu có tính hệ thống những vấn đề liên quan đến hoàn thiện chế định hòa giải trong pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam. Những đóng góp mới của Luận văn bao gồm: - Luận giải những vấn đề lý luận về chế định hòa giải và hoàn thiện chế định hòa giải trong pháp luật tố tụng dân sự. - Luận văn đã đi sâu nghiên cứu những quy định của pháp luật Việt Nam về hòa giải. Làm sáng tỏ nguyên tắc, phạm vi, thành phần, nội dung, trình tự, thủ tục hòa giải và hiệu lực của quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự tại Tòa án. Từ những nghiên cứu này, Luận văn đã chỉ ra những bất cập trong các quy định pháp luật của chế định hòa giải và việc tổ chức thực hiện c...

 • 00050002325.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy (2012)

 • Làm rõ những cơ sở lý luận về hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu biển Việt Nam. Nghiên cứu nội dung các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu biển Việt Nam. Phân tích thực trạng áp dụng pháp luật dân sự về hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu biển Việt Nam. Đề xuất giải pháp góp phần làm đổi mới và hoàn thiện pháp luật về hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu biển Việt Nam hiện nay.

 • 3410-1-6096-1-10-20161212.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy (2008)

 • Tây Đô (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) lả vùng đất có vị thế đặc biệt quan trọng xét cá về góc độ địa- chính trị và địa-quân sự. Đây là nơi chuyển tiếp từ miến núi xuống đồng bằng có kiến tạo địa chất phức tạp, đan xen các dạng địa hình đồng bằng, vùng đồi và núi đá. Từ xa xưa Tây Đô là địa bàn sinh tụ của nhiều dân tộc khác nhau. Đặc điềm phong phú về điều kiện tự nhiên và môi trường sinh thái, đa dạng vé cư dân đã có tác động không nhỏ đến phương thức sản xuất trồng trọt, chăn nuôi và tạo nên những đặc trưng văn hóa cộng đồng của cư dân vùng đất Tây Đô

 • 00050001540.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy (2012)

 • Chương 1: Bài toán và thuật toán sánh mẫu: giới thiệu chung về bài toán sánh mẫu, cho thấy một lượng lớn thuật toán sánh mẫu đã được đề xuất. Các thuật toán sánh mẫu được chia ra hai lớp chính là lớp thuật toán chính xác và lớp thuật toán tương tự; giới thiệu một số thuật toán sánh mẫu điển hình nhất [CL00]. Chương 2: Họ thuật toán Wu - Manber: Giới thiệu thuật toán sánh mẫu văn bản chính xác WM được Sun Wu và Udi Manber công bố vào năm 1994 [WM94] với ý tưởng kết hợp cách thức nhảy của thuật toán BM do R. S. Boyer và J. S. Moore [BM77] và hàm băm. Một số phiên bản nâng cấp thuật toán WM được phân tích trong chương này [SWG06, DX08, ZCP09, ZCP09a]. Chương 3: Thực nghiệm: sử dụng công ...

 • 00050001540_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy;  Advisor: Hà, Quang Thụy (2012)

 • Chương 1: Bài toán và thuật toán sánh mẫu: giới thiệu chung về bài toán sánh mẫu, cho thấy một lượng lớn thuật toán sánh mẫu đã được đề xuất. Các thuật toán sánh mẫu được chia ra hai lớp chính là lớp thuật toán chính xác và lớp thuật toán tương tự; giới th (...)

 • TC_02515.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy (2010)

 • Vương triều Nguyễn là triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Với những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng một bộ máy cai trị quốc gia thống nhất rộng lớn, nhà Nguyễn đã thực sự biến Đàng Trong, Đàng Ngoài trước đó thành một nước Đại Nam nhất thống. Tuy nhiên, để có thể thiết lập một hệ thống cai trị trên một quốc gia lớn trong bối cảnh chính trị cực kỳ phức tạp khi ấy, các hoàng đế đầu tiên của triều Nguyễn đã vận dụng những kinh nghiệm lịch sử của các chính quyền trước đó, đồng thời tiếp thu những khía cạnh hợp lý từ mô hình nước ngoài, như luật nhà Thanh và nguyên tắc trung ương tản quyền của Pháp,… Mô hình cai trị của nhà Nguyễn đã ổn định từ sau cải cách hành ...

 • 01050003753.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy;  Advisor: Đồng, Kim Loan (2017)

 • Nguồn nước thải phát sinh của khu Trung tâm mỏ than Mông Dương gồm ba loại: nước thải sản xuất trong quá trình khai thác, nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên và nước mưa chảy tràn. Nhìn chung, giá trị hàm lượng một số chỉ tiêu đặc trưng của ngành khai thác than(Cu, Mn, Fe) trong nước thải sản xuất và nước mưa chảy tràn được thu gom trong các hố lắng tương đối cao tuy nhiên vẫn nằm dưới ngưỡng cho phép. Nước thải sinh hoạt từ khu văn phòng và nhà ăn mang đặc trưng của nước thải sinh hoạt nói chung, hàm lượng một số thành phần dinh dưỡng (amoni, BOD) tương đối cao. Suối H10 và đoạn sông Mông Dương khu vực gần mỏ than vào thời điểm lấy mẫu có dấu hiệu bị ô nhiễm các chất dinh...