Browsing by Author Nguyễn, Thị Thư

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 30
 • 05050002369.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Thư;  Advisor: Nguyễn, Thị Tuyết (2015)

 • Trong hoạt động quản lý của các trường đại học, cao đẳng thì quản lýsinh viên giữ vai trò đặc biệt quan trọng bởi sinh viên là đối tượngcủaquá trình đào tạo.Quản lý được đối tượng này sẽ góp phần vào việc nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.Trong nội dung quản lý sinh viên có nội dung quản lý sinh viên nội trú. Hiện nay,đây là vấn đề đang được sự quan tâm,lo lắng của nhà trường, gia đình và xã hội.

 • 00060000135.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Thư; Vũ, Thị Dậu; Lê, Thị Phương Thảo; Đinh, Thị Thanh Vân; Nguyễn, Thị Kim Thanh; Tô, Kim Ngọc (2010)

 • Làm rõ tác động của quá trình gia nhập tổ chức thương mại thế giới đối với phương thức điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam. Đánh giá những nội dung cơ bản của việc điều chỉnh chính sách tiền tệ sau khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới của Việt Nam. Phân tích các bài học kinh nghiệm của một số nước và nêu lên các đề xuất, gợi ý nhằm hoàn thiện cách thức điều hành và cải thiện hiệu quả của chính sách tiền tệ ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu: Phân tích một số lý luận chung về chính sách tiền tệ trong bối cảnh hội nhập WTO; Chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập WTO. Lựa chọn phân tích một số bài học kinh nghiệm quốc tế để từ đó đưa ra một số gợi ý về giải pháp nhằm n...

 • 2927-1-5298-1-10-20161128.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thư (2004)

 • Một trong những nhân tố không có khả năng lượng hoá chính xác nhưng lại có ảnh hưởng quan trọng, thậm chí quyết định đến mọi lĩnh vực của nền kinh tế là yếu tố dự tính. Có thế nói, mọi lĩnh vực kinh tế đều chịu ảnh hưởng của yếu tố dự tính. Tài chính, tiền tệ và ngân hàng là những lĩnh vực mà nhân tố dự tính có ảnh hưởng rất mạnh.

 • 00050007079.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu Hương;  Advisor: Nguyễn, Thị Thư (2016)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài và cơ sở lý luận về hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại. Phương pháp nghiên cứu và thiết kế đề tài. Thực trạng hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng. Định hướng và giải pháp pháp nâng cao hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng.

 • 218(1984-5)(2).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thư; Nguyễn, Anh Thái (1984)

 • Nhiều con đường hết sức phức tạp và đa dạng, nhưng đã thể hiện một qui luật thống nhất, không nên vì tính quy luật mà sơ đồ hóa những thực tiễn lịch sử sinh động hoặc trái lại bị mê hoặc bởi sự phong phú của lô-gíc lịch sử mà quên mất phương hướng. Quá trình phát triển biện chứng lại càng không thể đơn điệu.

 • 00050008176.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Huyền Trang;  Advisor: Nguyễn, Thị Thư (2017)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài và những vấn đề lý luận chung về năng lực cạnh tranh sản phẩm thẻ của ngân hàng thương mại. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và thiết kế đề tài. Chương 3: Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh sản phẩm thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam giai đoạn 2010-2015. Chương 4: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm thẻ của ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam trên thị trường.

 • V_L0_00528_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Thị Mai;  Advisor: Nguyễn, Thị Thư (2005)

 • Hệ thống hoá và hoàn thiện các luận cứ khoa học về năng lực cạnh tranh của nông sản xuất khẩu Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường. Dựa trên số liệu thực tế, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của một số hàng nông sản, rút ra những kết luận về (...)

 • a Năng lực cạnh tranh của nông sản xuất khẩu Việt Nam.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Thị Mai;  Advisor: Nguyễn, Thị Thư (2005)

 • Hệ thống hoá và hoàn thiện các luận cứ khoa học về năng lực cạnh tranh của nông sản xuất khẩu Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường. Dựa trên số liệu thực tế, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của một số hàng nông sản, rút ra những kết luận về thành công, hạn chế và nguyên nhân đã ảnh hưởng tích cực và tiêu cực tới năng lực cạnh tranh của những nông sản hàng hoá này. Từ đó, đề xuất một số quan điểm và giải pháp cơ bản có tính khả thi nhằm không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hoá nông sản xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới.

 • 01050002640.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thư;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Thạch (2015)

 • Với sự phát triển của khoa học và công nghệ hiện nay, viễn thám kết hợp với GIS cho hiệu quả cao và khách quan trong đánh giá và dự đoán biến đổi lớp phủ mặt đất. Không chỉ thế, công nghệ viễn thám kết hợp với GIS rất hữu hiệu trong việc xác định diện tích biến động của các đối tượng lớp phủ, hình thái biến động, mức độ biến động của từng đối tượng. Trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao cập nhật thông tin một cách đầy đủ, nhanh chóng và chính xác nhất của các loại hình sử dụng đất, việc sử dụng tư liệu viễn thám kết hợp với phần mềm xử lý ảnh cũng như các phần mềm thành lập bản đồ đã trở thành một phương pháp có ý nghĩa thực tiễn và mang tính khoa học cao.

 • 00050009511.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Anh Dũng;  Advisor: Nguyễn, Thị Thư (2018)

 • Luận văn nghiên cứu đạt được mục tiêu đặt ra là: trên cơ sở lý luận về phát triển hoạt động CVKHCN đối với NHTM, khảo sát thực trạng hoạt động CVKHCN của BIDV Thanh Xuân một cách toàn diện, từ đó đề xuất những giải pháp hợp lý cho sự phát triển hoạt động CVKHCN của BIDV Thanh Xuân. Luận văn trình bày những kết quả khảo sát hoạt động CVKHCN của BIDV Thanh Xuân trong giai đoạn 2015-2017. Hoạt động CVKHCN của BIDV Thanh Xuân được xem xét một cách khá toàn diện: thông qua việc phân tích báo cáo tài chính của BIDV Thanh Xuân giai đoạn 2015-2017 để lượng hóa các tiêu chí đánh giá hoạt động CVKHCN, các nhận xét đánh giá một cách khách quan và có so sánh với số liệu của hệ thống BIDV; và với ...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Thư

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 30
 • 05050002369.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Thư;  Advisor: Nguyễn, Thị Tuyết (2015)

 • Trong hoạt động quản lý của các trường đại học, cao đẳng thì quản lýsinh viên giữ vai trò đặc biệt quan trọng bởi sinh viên là đối tượngcủaquá trình đào tạo.Quản lý được đối tượng này sẽ góp phần vào việc nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.Trong nội dung quản lý sinh viên có nội dung quản lý sinh viên nội trú. Hiện nay,đây là vấn đề đang được sự quan tâm,lo lắng của nhà trường, gia đình và xã hội.

 • 00060000135.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Thư; Vũ, Thị Dậu; Lê, Thị Phương Thảo; Đinh, Thị Thanh Vân; Nguyễn, Thị Kim Thanh; Tô, Kim Ngọc (2010)

 • Làm rõ tác động của quá trình gia nhập tổ chức thương mại thế giới đối với phương thức điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam. Đánh giá những nội dung cơ bản của việc điều chỉnh chính sách tiền tệ sau khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới của Việt Nam. Phân tích các bài học kinh nghiệm của một số nước và nêu lên các đề xuất, gợi ý nhằm hoàn thiện cách thức điều hành và cải thiện hiệu quả của chính sách tiền tệ ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu: Phân tích một số lý luận chung về chính sách tiền tệ trong bối cảnh hội nhập WTO; Chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập WTO. Lựa chọn phân tích một số bài học kinh nghiệm quốc tế để từ đó đưa ra một số gợi ý về giải pháp nhằm n...

 • 2927-1-5298-1-10-20161128.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thư (2004)

 • Một trong những nhân tố không có khả năng lượng hoá chính xác nhưng lại có ảnh hưởng quan trọng, thậm chí quyết định đến mọi lĩnh vực của nền kinh tế là yếu tố dự tính. Có thế nói, mọi lĩnh vực kinh tế đều chịu ảnh hưởng của yếu tố dự tính. Tài chính, tiền tệ và ngân hàng là những lĩnh vực mà nhân tố dự tính có ảnh hưởng rất mạnh.

 • 00050007079.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu Hương;  Advisor: Nguyễn, Thị Thư (2016)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài và cơ sở lý luận về hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại. Phương pháp nghiên cứu và thiết kế đề tài. Thực trạng hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng. Định hướng và giải pháp pháp nâng cao hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng.

 • 218(1984-5)(2).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thư; Nguyễn, Anh Thái (1984)

 • Nhiều con đường hết sức phức tạp và đa dạng, nhưng đã thể hiện một qui luật thống nhất, không nên vì tính quy luật mà sơ đồ hóa những thực tiễn lịch sử sinh động hoặc trái lại bị mê hoặc bởi sự phong phú của lô-gíc lịch sử mà quên mất phương hướng. Quá trình phát triển biện chứng lại càng không thể đơn điệu.

 • 00050008176.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Huyền Trang;  Advisor: Nguyễn, Thị Thư (2017)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài và những vấn đề lý luận chung về năng lực cạnh tranh sản phẩm thẻ của ngân hàng thương mại. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và thiết kế đề tài. Chương 3: Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh sản phẩm thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam giai đoạn 2010-2015. Chương 4: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm thẻ của ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam trên thị trường.

 • V_L0_00528_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Thị Mai;  Advisor: Nguyễn, Thị Thư (2005)

 • Hệ thống hoá và hoàn thiện các luận cứ khoa học về năng lực cạnh tranh của nông sản xuất khẩu Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường. Dựa trên số liệu thực tế, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của một số hàng nông sản, rút ra những kết luận về (...)

 • a Năng lực cạnh tranh của nông sản xuất khẩu Việt Nam.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Thị Mai;  Advisor: Nguyễn, Thị Thư (2005)

 • Hệ thống hoá và hoàn thiện các luận cứ khoa học về năng lực cạnh tranh của nông sản xuất khẩu Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường. Dựa trên số liệu thực tế, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của một số hàng nông sản, rút ra những kết luận về thành công, hạn chế và nguyên nhân đã ảnh hưởng tích cực và tiêu cực tới năng lực cạnh tranh của những nông sản hàng hoá này. Từ đó, đề xuất một số quan điểm và giải pháp cơ bản có tính khả thi nhằm không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hoá nông sản xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới.

 • 01050002640.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thư;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Thạch (2015)

 • Với sự phát triển của khoa học và công nghệ hiện nay, viễn thám kết hợp với GIS cho hiệu quả cao và khách quan trong đánh giá và dự đoán biến đổi lớp phủ mặt đất. Không chỉ thế, công nghệ viễn thám kết hợp với GIS rất hữu hiệu trong việc xác định diện tích biến động của các đối tượng lớp phủ, hình thái biến động, mức độ biến động của từng đối tượng. Trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao cập nhật thông tin một cách đầy đủ, nhanh chóng và chính xác nhất của các loại hình sử dụng đất, việc sử dụng tư liệu viễn thám kết hợp với phần mềm xử lý ảnh cũng như các phần mềm thành lập bản đồ đã trở thành một phương pháp có ý nghĩa thực tiễn và mang tính khoa học cao.

 • 00050009511.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Anh Dũng;  Advisor: Nguyễn, Thị Thư (2018)

 • Luận văn nghiên cứu đạt được mục tiêu đặt ra là: trên cơ sở lý luận về phát triển hoạt động CVKHCN đối với NHTM, khảo sát thực trạng hoạt động CVKHCN của BIDV Thanh Xuân một cách toàn diện, từ đó đề xuất những giải pháp hợp lý cho sự phát triển hoạt động CVKHCN của BIDV Thanh Xuân. Luận văn trình bày những kết quả khảo sát hoạt động CVKHCN của BIDV Thanh Xuân trong giai đoạn 2015-2017. Hoạt động CVKHCN của BIDV Thanh Xuân được xem xét một cách khá toàn diện: thông qua việc phân tích báo cáo tài chính của BIDV Thanh Xuân giai đoạn 2015-2017 để lượng hóa các tiêu chí đánh giá hoạt động CVKHCN, các nhận xét đánh giá một cách khách quan và có so sánh với số liệu của hệ thống BIDV; và với ...