Browsing by Author Nguyễn, Thị Thanh Huyền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 87
 • 02050005688.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Chiến Thắng;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Huyền (2019)

 • Đề tài "Báo chí với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" về cơ bản đã đạt được mục tiêu nghiên cứu là nhận diện, từ đó đánh giá thực trạng và hiệu quả truyền thông trên nền tảng lý thuyết đóng khung và truyền thông thuyết phục cho các cuộc vận động xã hội mà báo chí Việt Nam đã và đang thực hiện, thông qua việc trả lời được 3 câu hỏi nghiên cứu, kiểm định cho ra kết quả chấp nhận 4 giả thuyết nghiên cứu đặt ra. - Về thực trạng truyền tải thông điệp CVĐ của báo chí: Thông điệp về CVĐ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên báo chí tập trung vào chủ trương, chính sách hơn là khai thác sâu vào các khía cạnh tích cực liên quan tới sản phẩm hàng Việt Nam...

 • KY_00742.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền (2004)

 • Phương thức tư duy của Kant đã dẫn đến cái nhìn phi lịch sử về con người và xã hội. Kant nhìn con người như là cái đã xong, đã sẵn vì bản chất con người là tiên thiên, tự do con người là có sẵn, giữa xã hội và con người cô lập, tĩnh tại...

 • V_L2_01238.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Lý, Toàn Thắng (2009)

 • Trình bày những cơ sở lý luận ngôn ngữ học và tổng thể về câu đố của người Việt. Khảo sát và phân tích các đặc điểm được lựa chọn làm cơ sở định danh của câu đố động vật, đặc điểm tư duy liên tưởng của người Việt trong khi miêu tả các loài động vật trong câu đố. Từ đó rút ra nhận xét bước đầu về cách tri nhận thế giới của người Việt trong câu đố động vật. Trình bày đặc điểm được lựa chọn làm cơ sở định danh của câu đố thực vật, đặc điểm tư duy liên tưởng của người Việt trong khi miêu tả về các loài thực vật trong câu đố, từ đó có những so sánh về những điểm tương đồng và khác biệt trong cách thức sáng tạo câu đố động vật và thực vật của người Việt và có những nhận xét ban đầu về cách ...

 • V_L2_00264.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Nguyễn, Hữu Vui (2001)

 • Phân tích làm sáng tỏ quan niệm của C. Mác và Ph. Ăng-ghen về con người và vấn đề giải phóng con người, để từ đó có thể thấy được giá trị nhân đạo hiện thực của chủ nghĩa Mác, và bước đầu làm sáng tỏ ý nghĩa thực tiễn của quan niệm này đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển con người ở Việt nam

 • 00050005660.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Anh (2015)

 • Khủng bố là một trong những loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, trực tiếp xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người và đe dọa nghiêm trọng đến an ninh trật tự xã hội. Nhận thức được tính chất nghiêm trọng của tội phạm khủng bố cũng như sự cần thiết của việc phòng, chống khủng bố, Việt Nam đã đề ra và thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp phòng, chống khủng bố, trong đó có việc hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về các tội khủng bố.

 • V_L2_01106.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Đặng, Hữu (2008)

 • Trình bày những tiền đề về kinh tế-xã hội và lý luận cho sự sáng tạo triết học của L.Phoiơbắc; Phân tích và làm rõ nội dung cơ bản và những nguyên lý nhân bản học trong triết học L. Phoiơbắc, quan niệm của L.Phoiơbắc về con người và bản chất con người, về tôn giáo và đạo đức học, chỉ ra những giá trị mang tính nhân văn trong triết học L.Phoiơbắc và bước đầu đánh giá những mặt tích cực và hạn chế của nó

 • 02050003938.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Kiều, Thị Ngọc Anh;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Huyền (2015)

 • Làm rõ một số vấn đề lý luận chung về gia đình, đô thị, ĐTH và khái quát quá trình ĐTH ở Hà Nội. Phân tích, đánh giá thực trạng việc thực hiện chức năng gia đình trong quá trình ĐTH ở Hà Nội hiện nay. Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm góp phần phát huy những tác động tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực của quá trình ĐTH đến việc thực hiện chức năng gia đình ở Hà Nội hiện nay.

 • 00050006916.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền (2015)

 • Hệ thống hóa và làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về tự chủ tài chính và cơ chế tự chủ tài chính tại đơn vị sự nghiệp có thu. Phân tích thực trạng cơ chế quản lý tài chính tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam . Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế tài chính tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam.

 • 04051000697_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Đỗ, Bá Quý (2012)

 • Chapter 1: Literature review, revises the relevant theories as the base for carrying out the research. In addition, related studies are also mentioned in this chapter. Chapter 2: Methodology, provides the methodology underlying the research which includes the setting of the study, research questions, participants, data collection instruments, data collection procedure as well as data analysis procedure. Chapter 3: Data analysis and discussion, shows a detailed presentation of data analysis to answer the research questions. The discussion of the findings isalso included in this chapter.

 • 02050002730.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Vũ, Văn Hà (2014)

 • Xác định nội hàm các thuật ngữ: DLXH, định hướng DLXH, TCC, quản lý TCC trong khung lý thuyết của đề tài. Làm rõ bản chất vai trò và mối quan hệ giữa báo chí với định hướng DLXH, cũng như các yêu cầu, nhiệm vụ trong việc định hướng DLXH về vấn đề quản lý TCC trên một số ấn phẩm báo in được lựa chọn để nghiên cứu, đồng thời chỉ rõ các ưu điểm và những mặt còn tồn tại của hoạt động định hướng dư luận xã hội trên các báo này. Nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật, quan điểm của Đảng và Nhà nước về định hướng DLXH đối với vấn đề quản lý TCC ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả định hướng DLXH về vấn đề quản lý TCC trên báo in phù hợp với nhu...

 • 00050004810_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Mai, Văn Thắng (2014)

 • Luận văn đã khái quát hóa được quan điểm của Đảng, Nhà nước, chính quyền tỉnh Hải Dương về công tác giáo dục pháp luật trong doanh nghiệp. Làm rõ một số vấn đề lý luận về những đặc thù cơ bản của giáo dục pháp luật trong các doanh nghiệp, đặc trưng cơ bản của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Luận văn nghiên cứu, đánh giá đúng thực trạng giáo dục pháp luật trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong giai đoạn hiện nay và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong giai đoạn hiện nay.

Browsing by Author Nguyễn, Thị Thanh Huyền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 87
 • 02050005688.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Chiến Thắng;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Huyền (2019)

 • Đề tài "Báo chí với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" về cơ bản đã đạt được mục tiêu nghiên cứu là nhận diện, từ đó đánh giá thực trạng và hiệu quả truyền thông trên nền tảng lý thuyết đóng khung và truyền thông thuyết phục cho các cuộc vận động xã hội mà báo chí Việt Nam đã và đang thực hiện, thông qua việc trả lời được 3 câu hỏi nghiên cứu, kiểm định cho ra kết quả chấp nhận 4 giả thuyết nghiên cứu đặt ra. - Về thực trạng truyền tải thông điệp CVĐ của báo chí: Thông điệp về CVĐ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên báo chí tập trung vào chủ trương, chính sách hơn là khai thác sâu vào các khía cạnh tích cực liên quan tới sản phẩm hàng Việt Nam...

 • KY_00742.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền (2004)

 • Phương thức tư duy của Kant đã dẫn đến cái nhìn phi lịch sử về con người và xã hội. Kant nhìn con người như là cái đã xong, đã sẵn vì bản chất con người là tiên thiên, tự do con người là có sẵn, giữa xã hội và con người cô lập, tĩnh tại...

 • V_L2_01238.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Lý, Toàn Thắng (2009)

 • Trình bày những cơ sở lý luận ngôn ngữ học và tổng thể về câu đố của người Việt. Khảo sát và phân tích các đặc điểm được lựa chọn làm cơ sở định danh của câu đố động vật, đặc điểm tư duy liên tưởng của người Việt trong khi miêu tả các loài động vật trong câu đố. Từ đó rút ra nhận xét bước đầu về cách tri nhận thế giới của người Việt trong câu đố động vật. Trình bày đặc điểm được lựa chọn làm cơ sở định danh của câu đố thực vật, đặc điểm tư duy liên tưởng của người Việt trong khi miêu tả về các loài thực vật trong câu đố, từ đó có những so sánh về những điểm tương đồng và khác biệt trong cách thức sáng tạo câu đố động vật và thực vật của người Việt và có những nhận xét ban đầu về cách ...

 • V_L2_00264.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Nguyễn, Hữu Vui (2001)

 • Phân tích làm sáng tỏ quan niệm của C. Mác và Ph. Ăng-ghen về con người và vấn đề giải phóng con người, để từ đó có thể thấy được giá trị nhân đạo hiện thực của chủ nghĩa Mác, và bước đầu làm sáng tỏ ý nghĩa thực tiễn của quan niệm này đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển con người ở Việt nam

 • 00050005660.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Anh (2015)

 • Khủng bố là một trong những loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, trực tiếp xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người và đe dọa nghiêm trọng đến an ninh trật tự xã hội. Nhận thức được tính chất nghiêm trọng của tội phạm khủng bố cũng như sự cần thiết của việc phòng, chống khủng bố, Việt Nam đã đề ra và thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp phòng, chống khủng bố, trong đó có việc hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về các tội khủng bố.

 • V_L2_01106.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Đặng, Hữu (2008)

 • Trình bày những tiền đề về kinh tế-xã hội và lý luận cho sự sáng tạo triết học của L.Phoiơbắc; Phân tích và làm rõ nội dung cơ bản và những nguyên lý nhân bản học trong triết học L. Phoiơbắc, quan niệm của L.Phoiơbắc về con người và bản chất con người, về tôn giáo và đạo đức học, chỉ ra những giá trị mang tính nhân văn trong triết học L.Phoiơbắc và bước đầu đánh giá những mặt tích cực và hạn chế của nó

 • 02050003938.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Kiều, Thị Ngọc Anh;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Huyền (2015)

 • Làm rõ một số vấn đề lý luận chung về gia đình, đô thị, ĐTH và khái quát quá trình ĐTH ở Hà Nội. Phân tích, đánh giá thực trạng việc thực hiện chức năng gia đình trong quá trình ĐTH ở Hà Nội hiện nay. Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm góp phần phát huy những tác động tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực của quá trình ĐTH đến việc thực hiện chức năng gia đình ở Hà Nội hiện nay.

 • 00050006916.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền (2015)

 • Hệ thống hóa và làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về tự chủ tài chính và cơ chế tự chủ tài chính tại đơn vị sự nghiệp có thu. Phân tích thực trạng cơ chế quản lý tài chính tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam . Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế tài chính tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam.

 • 04051000697_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Đỗ, Bá Quý (2012)

 • Chapter 1: Literature review, revises the relevant theories as the base for carrying out the research. In addition, related studies are also mentioned in this chapter. Chapter 2: Methodology, provides the methodology underlying the research which includes the setting of the study, research questions, participants, data collection instruments, data collection procedure as well as data analysis procedure. Chapter 3: Data analysis and discussion, shows a detailed presentation of data analysis to answer the research questions. The discussion of the findings isalso included in this chapter.

 • 02050002730.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Vũ, Văn Hà (2014)

 • Xác định nội hàm các thuật ngữ: DLXH, định hướng DLXH, TCC, quản lý TCC trong khung lý thuyết của đề tài. Làm rõ bản chất vai trò và mối quan hệ giữa báo chí với định hướng DLXH, cũng như các yêu cầu, nhiệm vụ trong việc định hướng DLXH về vấn đề quản lý TCC trên một số ấn phẩm báo in được lựa chọn để nghiên cứu, đồng thời chỉ rõ các ưu điểm và những mặt còn tồn tại của hoạt động định hướng dư luận xã hội trên các báo này. Nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật, quan điểm của Đảng và Nhà nước về định hướng DLXH đối với vấn đề quản lý TCC ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả định hướng DLXH về vấn đề quản lý TCC trên báo in phù hợp với nhu...

 • 00050004810_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Mai, Văn Thắng (2014)

 • Luận văn đã khái quát hóa được quan điểm của Đảng, Nhà nước, chính quyền tỉnh Hải Dương về công tác giáo dục pháp luật trong doanh nghiệp. Làm rõ một số vấn đề lý luận về những đặc thù cơ bản của giáo dục pháp luật trong các doanh nghiệp, đặc trưng cơ bản của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Luận văn nghiên cứu, đánh giá đúng thực trạng giáo dục pháp luật trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong giai đoạn hiện nay và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong giai đoạn hiện nay.