Browsing by Author Nguyễn, Thị Thanh Thảo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 00050010546.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thảo;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2020)

 • Luận án nghiên cứu hệ thống và chuyên sâu lý luận về hợp đồng cộng đồng. Đánh giá đúng thực trạng pháp luật liên quan tới từng loại hợp đồng cộng đồng chuyên biệt. Kiến nghị những định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam theo hướng xây dựng mô hình pháp luật về hợp đồng cộng đồng.

 • 00050007203.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thảo;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2016)

 • Chương 1: Những vấn đề lý luận nền tảng về hợp đồng cộng đồng. Chương 2: Thực trạng pháp luật Việt Nam về hợp đồng cộng đồng. Chương 3: Định hướng và các kiến nghị hoàn thiệnpháp luật về hợp đồng cộng đồng ở Việt Nam hiện nay.

 • 00050007203.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thảo;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2016)

 • Chương 1: Những vấn đề lý luận nền tảng về hợp đồng cộng đồng. Chương 2:Thực trạng pháp luật Việt Nam về hợp đồng cộng đồng. Chương 3: Định hướng và các kiến nghị hoàn thiện pháp luật về hợp đồng cộng đồng ở Việt Nam hiện nay

 • DT_00315.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Anh; Nguyễn, Thị Thanh Thảo; Phạm, Minh Tiến (2005)

 • Nêu những vấn đề lý luận về danh ngữ tiếng Hán trong hệ thống cụm từ tiếng Hán. Trình bày mô hình cấu trúc danh ngữ tiếng Hán; Cơ sở ngữ nghĩa của trật tự từ trong danh ngữ tiếng Hán; Những dạng thức biến thể của mô hình danh ngữ. Tìm hiểu các định ngữ trong danh ngữ tiếng Hán: định ngữ định lượng, định ngữ sở thuộc, định ngữ định tính, định ngữ định danh và trợ từ kết cấu. Từ đó nêu một số đặc điểm giống và khác nhau giữa danh ngữ tiếng Hán và danh ngữ tiếng Việt. Ứng dụng nghiên cứu danh ngữ tiếng Hán trong giảng dạy tiếng Hán ở Việt Nam

 • V_L2_00317.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thảo;  Advisor: Hoàng, Cao Cương (2001)

 • Luận văn tập trung giới thiệu hệ thống âm vị, hệ nét âm vị học và nét khu biệt âm vị trong tiếng Hán phổ thông hiện đại. Từ kết quả thống kê và phân tích hệ thống âm vị, sự phân bố âm vị trong âm tiết, tác giả đã đưa ra những nhận xét về đặc điểm kết hợp và phân bố âm vị học trong tiếng Hán.

 • V_L2_01739.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thảo;  Advisor: Vũ, Đạt (2009)

 • Khảo sát, đánh giá về thực trạng đội ngũ lao động nữ (LĐN) trong doanh nghiệp thương mại ngoài quốc doanh trên địa bàn Hà Nội hiện nay. Phân tích làm rõ những nhân tố tác động đến đội ngũ LĐN trong doanh nghiệp thương mại ngoài quốc doanh. Dự báo xu thể biến đổi của cơ cấu đội ngũ lao động nữ trong doanh nghiệp thương mại ngoài quốc doanh trong giai đoạn tới. Đề xuất một số biện pháp nhằm tăng cường vai trò của đội ngũ LĐN và chính sách đãi ngộ của các doanh nghiệp thương mại ngoài quốc doanh dành cho người lao động nói chung và LĐN nói riêng

 • 4262-49-8864-1-10-20180924.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quốc Định; Nguyễn, Thị Thanh Thảo; Ngô, Thị Thúy Hường (2018)

 • Nghiên cứu này nhằm đánh giá khả năng của cỏ Monto vetiver (Chrysopogon zizanioides L.) trong việc giảm nhẹ ô nhiễm dioxin và xử lý ô nhiễm Asen của cỏ Vetiver. Thí nghiệm được tiến hành ngoài thực tế, gồm 3 lô, mỗi lô 100 m2. Cỏ Monto vetiver được trồng ngày 25/11/2014 trên lô 1 và 2, có hàm lượng dioxin ban đầu khoảng 1000-1800 ppt TEQ, hàm lượng As khoảng 25-30 mg/kg đất khô. Trong đó, lô 1 trồng cỏ và có bổ sung chế phẩm DECOM1 (hỗn hợp muối dinh dưỡng và mùn hữu cơ), lô 2 trồng cỏ và không bổ sung DECOM1, và lô đối chứng, lô 3, không trồng cỏ. Kết quả phân tích dioxin trong mẫu đất, mẫu rễ và chồi cỏ cho thấy cỏ Vetiver có khả năng hấp thụ dioxin vào rễ cỏ và một phần được ...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Thanh Thảo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 00050010546.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thảo;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2020)

 • Luận án nghiên cứu hệ thống và chuyên sâu lý luận về hợp đồng cộng đồng. Đánh giá đúng thực trạng pháp luật liên quan tới từng loại hợp đồng cộng đồng chuyên biệt. Kiến nghị những định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam theo hướng xây dựng mô hình pháp luật về hợp đồng cộng đồng.

 • 00050007203.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thảo;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2016)

 • Chương 1: Những vấn đề lý luận nền tảng về hợp đồng cộng đồng. Chương 2: Thực trạng pháp luật Việt Nam về hợp đồng cộng đồng. Chương 3: Định hướng và các kiến nghị hoàn thiệnpháp luật về hợp đồng cộng đồng ở Việt Nam hiện nay.

 • 00050007203.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thảo;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2016)

 • Chương 1: Những vấn đề lý luận nền tảng về hợp đồng cộng đồng. Chương 2:Thực trạng pháp luật Việt Nam về hợp đồng cộng đồng. Chương 3: Định hướng và các kiến nghị hoàn thiện pháp luật về hợp đồng cộng đồng ở Việt Nam hiện nay

 • DT_00315.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Anh; Nguyễn, Thị Thanh Thảo; Phạm, Minh Tiến (2005)

 • Nêu những vấn đề lý luận về danh ngữ tiếng Hán trong hệ thống cụm từ tiếng Hán. Trình bày mô hình cấu trúc danh ngữ tiếng Hán; Cơ sở ngữ nghĩa của trật tự từ trong danh ngữ tiếng Hán; Những dạng thức biến thể của mô hình danh ngữ. Tìm hiểu các định ngữ trong danh ngữ tiếng Hán: định ngữ định lượng, định ngữ sở thuộc, định ngữ định tính, định ngữ định danh và trợ từ kết cấu. Từ đó nêu một số đặc điểm giống và khác nhau giữa danh ngữ tiếng Hán và danh ngữ tiếng Việt. Ứng dụng nghiên cứu danh ngữ tiếng Hán trong giảng dạy tiếng Hán ở Việt Nam

 • V_L2_00317.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thảo;  Advisor: Hoàng, Cao Cương (2001)

 • Luận văn tập trung giới thiệu hệ thống âm vị, hệ nét âm vị học và nét khu biệt âm vị trong tiếng Hán phổ thông hiện đại. Từ kết quả thống kê và phân tích hệ thống âm vị, sự phân bố âm vị trong âm tiết, tác giả đã đưa ra những nhận xét về đặc điểm kết hợp và phân bố âm vị học trong tiếng Hán.

 • V_L2_01739.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thảo;  Advisor: Vũ, Đạt (2009)

 • Khảo sát, đánh giá về thực trạng đội ngũ lao động nữ (LĐN) trong doanh nghiệp thương mại ngoài quốc doanh trên địa bàn Hà Nội hiện nay. Phân tích làm rõ những nhân tố tác động đến đội ngũ LĐN trong doanh nghiệp thương mại ngoài quốc doanh. Dự báo xu thể biến đổi của cơ cấu đội ngũ lao động nữ trong doanh nghiệp thương mại ngoài quốc doanh trong giai đoạn tới. Đề xuất một số biện pháp nhằm tăng cường vai trò của đội ngũ LĐN và chính sách đãi ngộ của các doanh nghiệp thương mại ngoài quốc doanh dành cho người lao động nói chung và LĐN nói riêng

 • 4262-49-8864-1-10-20180924.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quốc Định; Nguyễn, Thị Thanh Thảo; Ngô, Thị Thúy Hường (2018)

 • Nghiên cứu này nhằm đánh giá khả năng của cỏ Monto vetiver (Chrysopogon zizanioides L.) trong việc giảm nhẹ ô nhiễm dioxin và xử lý ô nhiễm Asen của cỏ Vetiver. Thí nghiệm được tiến hành ngoài thực tế, gồm 3 lô, mỗi lô 100 m2. Cỏ Monto vetiver được trồng ngày 25/11/2014 trên lô 1 và 2, có hàm lượng dioxin ban đầu khoảng 1000-1800 ppt TEQ, hàm lượng As khoảng 25-30 mg/kg đất khô. Trong đó, lô 1 trồng cỏ và có bổ sung chế phẩm DECOM1 (hỗn hợp muối dinh dưỡng và mùn hữu cơ), lô 2 trồng cỏ và không bổ sung DECOM1, và lô đối chứng, lô 3, không trồng cỏ. Kết quả phân tích dioxin trong mẫu đất, mẫu rễ và chồi cỏ cho thấy cỏ Vetiver có khả năng hấp thụ dioxin vào rễ cỏ và một phần được ...