Browsing by Author Nguyễn, Thị Thu Hằng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 104
 • document(1).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng; Trịnh, Thị Lan Anh; Nguyễn, Văn Kết; Nguyễn, Trung Thành (2015)

 • Trong thí nghiệm này 4 nồng độ đường sucrose (25, 50, 75, 100g/l), 4 nồng độ Benzyl adenine (BA) (0, 2, 4, 6mg/l) và 4 nồng độ Chlorocholine chloride (0, 100, 150, 200mg/l) kết hợp với 2 điều kiện ánh sáng khác nhau là ở 16h chu kỳ quang và điều kiện tối hoàn toàn. Kết quả cho thấy sản xuất củ bi trong ống nghiệm ở điều kiện chiếu sáng 16h chu kỳ quang có hiện tượng củ bi mọc mầm ngay, còn trong điều kiện tối hoàn toàn với nồng độ đường (75 g/l) số củ hình thành/ bình cao hơn so với các nồng độ đường khác, với kết quả trên chúng tôi sử dụng nồng độ đường 75g/l kết hợp với các nồng độ BA và nồng độ CCC. Qua quan sát chúng tôi nhận thấy ở nồng độ BA (4mg/l) và nồng độ 150mg/l CCC có số...

 • 2.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng; Trịnh, Thị Lan Anh (2015)

 • Trong thí nghiệm này 4 nồng độ đường sucrose (25, 50, 75, 100g/l), 4 nồng độ Benzyl adenine (BA) (0, 2, 4, 6mg/l) và 4 nồng độ Chlorocholine chloride (0, 100, 150, 200mg/l) kết hợp với 2 điều kiện ánh sáng khác nhau là ở 16h chu kỳ quang và điều kiện tối hoàn toàn. Kết quả cho thấy sản xuất củ bi trong ống nghiệm ở điều kiện chiếu sáng 16h chu kỳ quang có hiện tượng củ bi mọc mầm ngay, còn trong điều kiện tối hoàn toàn với nồng độ đường (75 g/l) số củ hình thành/ bình cao hơn so với các nồng độ đường khác, với kết quả trên chúng tôi sử dụng nồng độ đường 75g/l kết hợp với các nồng độ BA và nồng độ CCC. Qua quan sát chúng tôi nhận thấy ở nồng độ BA (4mg/l) và nồng độ 150mg/l CCC có số ...

 • item.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng (2018-04-24)

 • Năm 2012, trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc Gia Hà Nội (ĐHNN – ĐHQGHN) bắt đầu áp dụng chương trình đào tạo mới, theo đó chuẩn đầu ra của sinh viên được quy định dựa theo Khung tham chiếu Châu Âu – cơ sở của Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. Việc thay đổi này dẫn đến nhu cầu cần phải xây dựng lại các môn học thực hành tiếng theo những đường hướng mới. Nghiên cứu dưới đây chỉ ra những lý thuyết được áp dụng khi xây dựng các môn học thực hành tiếng tại Khoa Sư phạm Tiếng Anh, cụ thể là Khung tham chiếu Châu Âu, đường hướng tiếp cận năng lực, cơ sở phân nhánh Tiếng Anh Học thuật và Tiếng Anh Tổng quát, cũng như phương hướng học tập dựa trên các nhiệm vụ thực tế. Nghiên cứu cũng ch...

 • V_L2_01992.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng (2010)

 • Trình bày một số nét về địa lý, lịch sử, con người Kiến An. Nghiên cứu nội dung các chủ trương, chính sách của Đảng; quá trình chỉ đạo thực hiện cải cách ruộng đất ở Kiến An. Tìm hiểu hiện trạng công tác sửa sai, hoàn thành cải cách ruộng đất trong giai đoạn 1955 – 1957. Từ đó rút ra một số kinh nghiệm về sự lãnh đạo và chỉ đạo trong cải cách ruộng đất ở Kiến An, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng mới

 • 05050001852_noi_dung.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng;  Advisor: Nguyễn, Thị Sửu (2015)

 • Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn về các vấn đề: đổi mới PPDH, PPDH theo DA, môi trường và GDMT trong dạy học Hóa học THPT. Phân tích nội dung, cấu trúc chương nhóm cacbon từ đó xác định các nội dung học tập tích hợp các kiến thức giáo dục môi trường và xây dựng DA. Thiết kế các DA học tập và giáo án bài dạy chương nhóm Cacbon-Hóa học lớp 11 nâng cao. Tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá tính phù hợp, khả thi và hiệu quả của các đề xuất. Điều tra thực trạng về việc vận dụng PPDHTDA và GDMT trong dạy học hoá học ở một số trường THPT thành phố Hải Phòng.

 • 05050001852.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng;  Advisor: Nguyễn, Thị Sửu (2015)

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn được trình bày theo 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài Chương 2: GDMT cho học sinh thông qua dạy học DA chương nhóm Cacbon-Hóa học 11 nâng cao Chương 3: Thực nghiệm sư phạm

 • 00050007256.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng;  Advisor: Trần, Minh Yến (2016)

 • Đề tài được thực hiện nhằm giải đáp cho câu hỏi nghiên cứu: Giải pháp nào được đặt ra nhằm giải quyết việc làm ổn định cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp ở Quận Long Biên? Đánh giá tình hình thu hồi đất nông nghiệp và giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm giải quyết việc làm cho các hộ dân khi bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn quận Long Biên.

 • N.11.07.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng (2013-07-14)

 • Phản hồi/ nhận xét đóng một vai trò không thể thiếu được trong việc dạy kỹ năng viết định hướng quá trình. Ngoài cách phản hồi truyền thống từ giáo viên, phản hồi từ bạn học cũng là một hình thức quan trọng vì nó tạo cơ hội cho người viết được viết có đối tượng đọc cụ thể, giúp họ quen với việc viết có khán giả phê bình bài viết, kích thích sự tự tin của họ và hợp tác với họ” (Hairston & Keene, 2003) [1]. Theo Ferris (2002) [2], việc phản hồi bài viết, nếu được thực hiện một cách nghiêm túc và hiệu quả, sẽ có tác dụng tích cực đến toàn bộ quá trình tiếp thu ngôn ngữ của người học. Mặc dù có vai trò quan trọng như vậy, phản hồi từ bạn học chưa được các nhà nghiên cứu đề cập đến một các...

 • 00050000002.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng (2010)

 • Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về cơ sở pháp luật của phương pháp thanh tra, giám sát của thanh tra ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tạo cơ sở cho việc xác lập và thực hiện những quyền và nghĩa vụ cơ bản của thanh tra ngân hàng Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giám sát chức năng của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng Việt Nam. Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho quá trình chuyển đổi phương pháp thanh tra ngân hàng ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế

Browsing by Author Nguyễn, Thị Thu Hằng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 104
 • document(1).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng; Trịnh, Thị Lan Anh; Nguyễn, Văn Kết; Nguyễn, Trung Thành (2015)

 • Trong thí nghiệm này 4 nồng độ đường sucrose (25, 50, 75, 100g/l), 4 nồng độ Benzyl adenine (BA) (0, 2, 4, 6mg/l) và 4 nồng độ Chlorocholine chloride (0, 100, 150, 200mg/l) kết hợp với 2 điều kiện ánh sáng khác nhau là ở 16h chu kỳ quang và điều kiện tối hoàn toàn. Kết quả cho thấy sản xuất củ bi trong ống nghiệm ở điều kiện chiếu sáng 16h chu kỳ quang có hiện tượng củ bi mọc mầm ngay, còn trong điều kiện tối hoàn toàn với nồng độ đường (75 g/l) số củ hình thành/ bình cao hơn so với các nồng độ đường khác, với kết quả trên chúng tôi sử dụng nồng độ đường 75g/l kết hợp với các nồng độ BA và nồng độ CCC. Qua quan sát chúng tôi nhận thấy ở nồng độ BA (4mg/l) và nồng độ 150mg/l CCC có số...

 • 2.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng; Trịnh, Thị Lan Anh (2015)

 • Trong thí nghiệm này 4 nồng độ đường sucrose (25, 50, 75, 100g/l), 4 nồng độ Benzyl adenine (BA) (0, 2, 4, 6mg/l) và 4 nồng độ Chlorocholine chloride (0, 100, 150, 200mg/l) kết hợp với 2 điều kiện ánh sáng khác nhau là ở 16h chu kỳ quang và điều kiện tối hoàn toàn. Kết quả cho thấy sản xuất củ bi trong ống nghiệm ở điều kiện chiếu sáng 16h chu kỳ quang có hiện tượng củ bi mọc mầm ngay, còn trong điều kiện tối hoàn toàn với nồng độ đường (75 g/l) số củ hình thành/ bình cao hơn so với các nồng độ đường khác, với kết quả trên chúng tôi sử dụng nồng độ đường 75g/l kết hợp với các nồng độ BA và nồng độ CCC. Qua quan sát chúng tôi nhận thấy ở nồng độ BA (4mg/l) và nồng độ 150mg/l CCC có số ...

 • item.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng (2018-04-24)

 • Năm 2012, trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc Gia Hà Nội (ĐHNN – ĐHQGHN) bắt đầu áp dụng chương trình đào tạo mới, theo đó chuẩn đầu ra của sinh viên được quy định dựa theo Khung tham chiếu Châu Âu – cơ sở của Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. Việc thay đổi này dẫn đến nhu cầu cần phải xây dựng lại các môn học thực hành tiếng theo những đường hướng mới. Nghiên cứu dưới đây chỉ ra những lý thuyết được áp dụng khi xây dựng các môn học thực hành tiếng tại Khoa Sư phạm Tiếng Anh, cụ thể là Khung tham chiếu Châu Âu, đường hướng tiếp cận năng lực, cơ sở phân nhánh Tiếng Anh Học thuật và Tiếng Anh Tổng quát, cũng như phương hướng học tập dựa trên các nhiệm vụ thực tế. Nghiên cứu cũng ch...

 • V_L2_01992.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng (2010)

 • Trình bày một số nét về địa lý, lịch sử, con người Kiến An. Nghiên cứu nội dung các chủ trương, chính sách của Đảng; quá trình chỉ đạo thực hiện cải cách ruộng đất ở Kiến An. Tìm hiểu hiện trạng công tác sửa sai, hoàn thành cải cách ruộng đất trong giai đoạn 1955 – 1957. Từ đó rút ra một số kinh nghiệm về sự lãnh đạo và chỉ đạo trong cải cách ruộng đất ở Kiến An, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng mới

 • 05050001852_noi_dung.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng;  Advisor: Nguyễn, Thị Sửu (2015)

 • Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn về các vấn đề: đổi mới PPDH, PPDH theo DA, môi trường và GDMT trong dạy học Hóa học THPT. Phân tích nội dung, cấu trúc chương nhóm cacbon từ đó xác định các nội dung học tập tích hợp các kiến thức giáo dục môi trường và xây dựng DA. Thiết kế các DA học tập và giáo án bài dạy chương nhóm Cacbon-Hóa học lớp 11 nâng cao. Tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá tính phù hợp, khả thi và hiệu quả của các đề xuất. Điều tra thực trạng về việc vận dụng PPDHTDA và GDMT trong dạy học hoá học ở một số trường THPT thành phố Hải Phòng.

 • 05050001852.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng;  Advisor: Nguyễn, Thị Sửu (2015)

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn được trình bày theo 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài Chương 2: GDMT cho học sinh thông qua dạy học DA chương nhóm Cacbon-Hóa học 11 nâng cao Chương 3: Thực nghiệm sư phạm

 • 00050007256.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng;  Advisor: Trần, Minh Yến (2016)

 • Đề tài được thực hiện nhằm giải đáp cho câu hỏi nghiên cứu: Giải pháp nào được đặt ra nhằm giải quyết việc làm ổn định cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp ở Quận Long Biên? Đánh giá tình hình thu hồi đất nông nghiệp và giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm giải quyết việc làm cho các hộ dân khi bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn quận Long Biên.

 • N.11.07.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng (2013-07-14)

 • Phản hồi/ nhận xét đóng một vai trò không thể thiếu được trong việc dạy kỹ năng viết định hướng quá trình. Ngoài cách phản hồi truyền thống từ giáo viên, phản hồi từ bạn học cũng là một hình thức quan trọng vì nó tạo cơ hội cho người viết được viết có đối tượng đọc cụ thể, giúp họ quen với việc viết có khán giả phê bình bài viết, kích thích sự tự tin của họ và hợp tác với họ” (Hairston & Keene, 2003) [1]. Theo Ferris (2002) [2], việc phản hồi bài viết, nếu được thực hiện một cách nghiêm túc và hiệu quả, sẽ có tác dụng tích cực đến toàn bộ quá trình tiếp thu ngôn ngữ của người học. Mặc dù có vai trò quan trọng như vậy, phản hồi từ bạn học chưa được các nhà nghiên cứu đề cập đến một các...

 • 00050000002.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng (2010)

 • Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về cơ sở pháp luật của phương pháp thanh tra, giám sát của thanh tra ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tạo cơ sở cho việc xác lập và thực hiện những quyền và nghĩa vụ cơ bản của thanh tra ngân hàng Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giám sát chức năng của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng Việt Nam. Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho quá trình chuyển đổi phương pháp thanh tra ngân hàng ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế