Browsing by Author Nguyễn, Thị Việt Nga

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • KY_00737.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Như Mai; Nguyễn, Thị Hà; Lê, Thái Sơn; Nguyễn, Thị Minh Thư; Nguyễn, Thị Việt Nga (2004)

 • The reaction of synthesis of iso-propyl benzene has been an important signification in chemical industry. It had been carried on different catalysts but the obtained results hadn't been satisfactory until the zeolite ZSM-5 was invented. Experiments has shown that it can be good catalyst for the alkylation of benzene by propen.

 • V_L6_00044_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Việt Nga;  Advisor: Ngô, Thị Thuận; Trần, Thị Như Mai (1999)

 • Trên cơ sở tìm hiểu tổng quan về Zeolít, các phản ứng Ankyl hoá Anilin, tác giả tiến hành thực nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc Zeolít đến phản ứng Metyl hoá Anilin bằng phương pháp dòng trong lò ống ở áp suất thường. Kết quả thực nghiệm cho phép khảo sát tính chất của hai loại xúc tác Zeolit Y và ZSM-5 trong phản ứng ankyl hóa anilin bằng metanol.

 • KY_00666.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Thị Thuận; Trần, Thị Như Mai; Nguyễn, Thị Thanh Bảo; Nguyễn, Thị Việt Nga; Nguyễn, Thị Minh Thư (2003)

 • Dispropotionation of toluene at 450C over HZSM-5 catalyst modiffed by silicon source and steamed was investigated with respect to high para - xilene content in the reaction products. HZSM-5 molercular sieve has been modified by Sio2 and steamed which is an efficient p-xilene selecting agent. The selectivity of p-xilene over the catalyst was high (60,3%). The selecting value of p-xylene isomers equilibrium wuold be expected for higher.

 • V_L2_01667.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Việt Nga (2009)

 • Bước đầu khảo sát sơ bộ hệ thuật ngữ môi trường tiếng Anh dựa trên một số tài liệu chuẩn mực (từ điển thuật ngữ, từ điển giải thích thuật ngữ, văn bản chuyên ngành môi trường). Phân tích những đặc điểm cấu tạo hệ thuật ngữ môi trường tiếng Anh qua cấu tạo từ tiếng Anh, thuật ngữ là một từ và một cụm từ. Phân tích sơ bộ nội dung ngữ nghĩa và cách thức tiếp nhận, chuyển dịch giải nghĩa thuật ngữ môi trường bằng tiếng Việt theo hướng chuẩn hóa về mặt tiếp nhận và cấu tạo, và ứng dụng vào giảng dạy thuật ngữ chuyên ngành ở Việt Nam

 • 00050002211_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Việt Nga;  Advisor: Nguyễn, Công Bình , người hướng dẫn (2013)

 • 101 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Hoàn thiện khái niệm thụ lý và Cán bộ xét xử phúc thẩm (CBXXPT) vụ án dân sự; chỉ rõ đặc điểm và ý nghĩa của thụ lý và CBXXPT vụ án dân sự. Phân tích làm rõ nội dung các quy định của pháp luật Tố tụng dân sự (TTDS) Việt Nam hiện hành về thụ lý và CBXXPT vụ (...)

Browsing by Author Nguyễn, Thị Việt Nga

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • KY_00737.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Như Mai; Nguyễn, Thị Hà; Lê, Thái Sơn; Nguyễn, Thị Minh Thư; Nguyễn, Thị Việt Nga (2004)

 • The reaction of synthesis of iso-propyl benzene has been an important signification in chemical industry. It had been carried on different catalysts but the obtained results hadn't been satisfactory until the zeolite ZSM-5 was invented. Experiments has shown that it can be good catalyst for the alkylation of benzene by propen.

 • V_L6_00044_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Việt Nga;  Advisor: Ngô, Thị Thuận; Trần, Thị Như Mai (1999)

 • Trên cơ sở tìm hiểu tổng quan về Zeolít, các phản ứng Ankyl hoá Anilin, tác giả tiến hành thực nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc Zeolít đến phản ứng Metyl hoá Anilin bằng phương pháp dòng trong lò ống ở áp suất thường. Kết quả thực nghiệm cho phép khảo sát tính chất của hai loại xúc tác Zeolit Y và ZSM-5 trong phản ứng ankyl hóa anilin bằng metanol.

 • KY_00666.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Thị Thuận; Trần, Thị Như Mai; Nguyễn, Thị Thanh Bảo; Nguyễn, Thị Việt Nga; Nguyễn, Thị Minh Thư (2003)

 • Dispropotionation of toluene at 450C over HZSM-5 catalyst modiffed by silicon source and steamed was investigated with respect to high para - xilene content in the reaction products. HZSM-5 molercular sieve has been modified by Sio2 and steamed which is an efficient p-xilene selecting agent. The selectivity of p-xilene over the catalyst was high (60,3%). The selecting value of p-xylene isomers equilibrium wuold be expected for higher.

 • V_L2_01667.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Việt Nga (2009)

 • Bước đầu khảo sát sơ bộ hệ thuật ngữ môi trường tiếng Anh dựa trên một số tài liệu chuẩn mực (từ điển thuật ngữ, từ điển giải thích thuật ngữ, văn bản chuyên ngành môi trường). Phân tích những đặc điểm cấu tạo hệ thuật ngữ môi trường tiếng Anh qua cấu tạo từ tiếng Anh, thuật ngữ là một từ và một cụm từ. Phân tích sơ bộ nội dung ngữ nghĩa và cách thức tiếp nhận, chuyển dịch giải nghĩa thuật ngữ môi trường bằng tiếng Việt theo hướng chuẩn hóa về mặt tiếp nhận và cấu tạo, và ứng dụng vào giảng dạy thuật ngữ chuyên ngành ở Việt Nam

 • 00050002211_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Việt Nga;  Advisor: Nguyễn, Công Bình , người hướng dẫn (2013)

 • 101 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Hoàn thiện khái niệm thụ lý và Cán bộ xét xử phúc thẩm (CBXXPT) vụ án dân sự; chỉ rõ đặc điểm và ý nghĩa của thụ lý và CBXXPT vụ án dân sự. Phân tích làm rõ nội dung các quy định của pháp luật Tố tụng dân sự (TTDS) Việt Nam hiện hành về thụ lý và CBXXPT vụ (...)