Browsing by Author Nguyễn, Văn Định

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24
 • Benefit from income diversification of Viet Nam commercial bank.PDF.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Định; Phi, Hồng Hạnh (2017)

 • In this study, relationship between non-interest income generating activities (income diversification) and bank performance is investigated by using an unbalanced panel dataset of ten commercial banks listed on Vietnam stock market during the period 2007–2016. Our empirical results indicate that income diversification decrease insolvency risk and enhance performance of listed banks and the relationship between income diversification and bank performance is non-linear. In addition to be affected by factors of income diversification, bank performance is also affected by banks’ characteristics and business environment factors. Bank size, deposit on total liabilities ratio, the f...

 • 00050009507.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Nga;  Advisor: Nguyễn, Văn Định (2018)

 • Luận văn đã hệ thống hóa một số vấn đề cơ bản về cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại, đưa ra các nhóm chỉ tiêu đánh giá Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại. Dựa vào các số liệu thu thập được, luận văn phân tích thực trạng Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thanh Xuân trong giai đoạn 2015-2017, tính toán phân tích các chỉ tiêu số liệu của hoạt động này tại chi nhánh, từ đó đánh giá những thành tựu đạt được và hạn chế. Đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thanh Xuân trong thời gian tới.

 • LV Nguyen Van Dinh.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Định;  Advisor: Lê, Hồng Huyên (2015)

 • Từ thực tiễn phong trào xóa đói giảm nghèo ở các địa phương, đến năm 1998, Chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo được Chính phủ phê duyệt, để lần đầu tiên xóa đói giảm nghèo trở thành một chính sách, đưa vào quá trình lập kế hoạch thường kỳ và được thực hiện như một phần của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đất nước cũng như của các địa phương. Theo tính toán của Tổng cục Thống kê, tỷ lệ nghèo đã giảm liên tục từ 58% năm 1993 xuống còn 37,4% năm 1998, 28,9% năm 2002, 16% năm 2006 và 7,80% năm 2013. Ngân hàng Thế giới đánh giá: “Những thành tựu giảm nghèo của Việt Nam là một trong những câu chuyện thành công nhất trong phát triển kinh tế”. Tuy nhiên, công cuộc xóa đói ...

 • 00050005931.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Duy Cảnh;  Advisor: Nguyễn, Văn Định (2015)

 • Đề tài đã khái quát và hệ thống lại cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Căn cứ vào cơ sở lý luận đó để phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần tập đoàn FLC. Luận văn sử dụng các nhóm chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, mô hình Dupont để so sánh, phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần tập đoàn FLC trong giai đoạn 2012 –2014 và có sự so sánh với một số đơn vị có cùng mô hình kinh doanh.Từ đó, luận văn đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần tập đoàn FLC

 • 00050003435.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hương Giang;  Advisor: Nguyễn, Văn Định (2014)

 • Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014; Trên cơ sở lý luận về quản lý chi đầu tư phát triển vốn ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, kế thừa các kết quả nghiên cứu đã có, luận văn tập trung phân tích, đánh giá thực trạng và những hạn chế của hoạt động kiểm soát chi đầu tư phát triển vốn ngân sách nhà nước qua KBNN Lạng Sơn. Từ đó, rút ra những nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm bổ sung, hoàn thiện lý luận và nâng cao chất lượng hoạt động kiểm soát chi đầu tư phát triển vốn ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn nói riêng, hệ thống Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn nói chung. Góp phần ngăn chặn sự lãn...

 • 00050010327.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Mạnh Hùng;  Advisor: Nguyễn, Văn Định (2019)

 • Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về hoạt động của BHTGVN. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động nghiệp vụ của BHTGVN hiện nay. Làm rõ các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động nghiệp vụ của BHTGVN. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động nghiệp vụ của BHTGVN.

 • V_L0_02520.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đường, Thị Thanh Hải;  Advisor: Nguyễn, Văn Định (2009)

 • Hệ thống hoá và làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường. Trình bày các nguyên tắc, tiêu chí và những yếu tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Tổng quan về Công ty may Sông Hồng. Phân tích, đánh giá thực trạng kinh doanh nói chung và hiệu quả kinh doanh nói riêng của Công ty May Sông Hồng qua: doanh thu, lợi nhuận, ngân sách, tổng tài sản. Qua đó đưa ra kết quả đạt được, những tồn tại cần khắc phục và những nguyên nhân chủ yếu. Đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty May Sông Hồng

 • Nhận diện chính sách trả cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến; Nguyễn, Văn Định (2018-06)

 • Nhằm nhận diện chính sách trả cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả với bộ dữ liệu mảng của 486 doanh nghiệp phi tài chính trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)trong giai đoạn 2008-2016. Nghiên cứu cho thấy, hầu hết các doanh nghiệp ngành Tiện ích Cộng đồng và ngành Dược phẩm, Y tế đang theo đuổi chính sách cổ tức ổn định, trong khi các doanh nghiệp ngành Công nghệ thông tin lại thường xuyên thay đổi mức cổ tức. Kết quả nghiên cứu giúp cho nhà đầu tư ưu thích cổ tức có chiến lược đầu tư phù hợp.

 • 00050007761.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lãnh, Thị Thi;  Advisor: Nguyễn, Văn Định (2016)

 • Hệ thống hóa lý luận cơ bản về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại, và các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ các dịch vụ này. Phân tích thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại BIDV Cao Bằng trong giai đoạn từ 2013-2015. Đưa ra đánh giá và phân tích nguyên nhân các hạn chế của các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại BIDV Cao Bằng. Đề xuất một số giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại BIDV Cao Bằng với định hướng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng.

 • 00050007761.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lãnh, Thị Thi;  Advisor: Nguyễn, Văn Định (2016)

 • Hệ thống hóa lý luận cơ bản về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại, và các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ các dịch vụ này Phân tích thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại BIDV Cao Bằng trong giai đoạn từ 2013-2015.Đưa ra đánh giá và phân tích nguyên nhân các hạn chế của các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại BIDV Cao Bằng. Đềxuất một số giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại BIDV Cao Bằng với định hướng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng.

 • 00050006840-Luận văn - Phượng.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Phượng;  Advisor: Nguyễn, Văn Định (2015)

 • Đề tài nghiên cứu và góp phần hoàn thiện một số vấn đề lý luận về phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Đề tài nghiên cứu hệ thống báo cáo tài chính để xem xét và đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Kinh Đô thông qua việc việc phân tích báo cáo tài chính. Đồng thời, đề tài cũng đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính và hoạt động của Công ty cổ phần Kinh Đô.

 • 00050002108_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Nhân;  Advisor: Nguyễn, Văn Định (2012)

 • Phân tích một cách hệ thống về tình hình tài chính của công ty khi sử dụng các phương pháp phân tích truyền thống, các nhóm hệ số tài chính. Đánh giá một cách khoa học những ưu điểm, hạn chế của hoạt động tài chính của công ty và áp dụng các phân tích (...)

 • 00050002122_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Phương;  Advisor: Nguyễn, Văn Định (2012)

 • Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại. Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á - Seabank, đưa ra những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân (...)

 • 00050008175.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thúy Linh;  Advisor: Nguyễn, Văn Định (2017)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại. Chương 2: Phương pháp luận và thiết kế nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam. Chương 4: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam

Browsing by Author Nguyễn, Văn Định

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24
 • Benefit from income diversification of Viet Nam commercial bank.PDF.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Định; Phi, Hồng Hạnh (2017)

 • In this study, relationship between non-interest income generating activities (income diversification) and bank performance is investigated by using an unbalanced panel dataset of ten commercial banks listed on Vietnam stock market during the period 2007–2016. Our empirical results indicate that income diversification decrease insolvency risk and enhance performance of listed banks and the relationship between income diversification and bank performance is non-linear. In addition to be affected by factors of income diversification, bank performance is also affected by banks’ characteristics and business environment factors. Bank size, deposit on total liabilities ratio, the f...

 • 00050009507.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Nga;  Advisor: Nguyễn, Văn Định (2018)

 • Luận văn đã hệ thống hóa một số vấn đề cơ bản về cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại, đưa ra các nhóm chỉ tiêu đánh giá Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại. Dựa vào các số liệu thu thập được, luận văn phân tích thực trạng Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thanh Xuân trong giai đoạn 2015-2017, tính toán phân tích các chỉ tiêu số liệu của hoạt động này tại chi nhánh, từ đó đánh giá những thành tựu đạt được và hạn chế. Đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thanh Xuân trong thời gian tới.

 • LV Nguyen Van Dinh.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Định;  Advisor: Lê, Hồng Huyên (2015)

 • Từ thực tiễn phong trào xóa đói giảm nghèo ở các địa phương, đến năm 1998, Chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo được Chính phủ phê duyệt, để lần đầu tiên xóa đói giảm nghèo trở thành một chính sách, đưa vào quá trình lập kế hoạch thường kỳ và được thực hiện như một phần của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đất nước cũng như của các địa phương. Theo tính toán của Tổng cục Thống kê, tỷ lệ nghèo đã giảm liên tục từ 58% năm 1993 xuống còn 37,4% năm 1998, 28,9% năm 2002, 16% năm 2006 và 7,80% năm 2013. Ngân hàng Thế giới đánh giá: “Những thành tựu giảm nghèo của Việt Nam là một trong những câu chuyện thành công nhất trong phát triển kinh tế”. Tuy nhiên, công cuộc xóa đói ...

 • 00050005931.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Duy Cảnh;  Advisor: Nguyễn, Văn Định (2015)

 • Đề tài đã khái quát và hệ thống lại cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Căn cứ vào cơ sở lý luận đó để phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần tập đoàn FLC. Luận văn sử dụng các nhóm chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, mô hình Dupont để so sánh, phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần tập đoàn FLC trong giai đoạn 2012 –2014 và có sự so sánh với một số đơn vị có cùng mô hình kinh doanh.Từ đó, luận văn đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần tập đoàn FLC

 • 00050003435.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hương Giang;  Advisor: Nguyễn, Văn Định (2014)

 • Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014; Trên cơ sở lý luận về quản lý chi đầu tư phát triển vốn ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, kế thừa các kết quả nghiên cứu đã có, luận văn tập trung phân tích, đánh giá thực trạng và những hạn chế của hoạt động kiểm soát chi đầu tư phát triển vốn ngân sách nhà nước qua KBNN Lạng Sơn. Từ đó, rút ra những nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm bổ sung, hoàn thiện lý luận và nâng cao chất lượng hoạt động kiểm soát chi đầu tư phát triển vốn ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn nói riêng, hệ thống Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn nói chung. Góp phần ngăn chặn sự lãn...

 • 00050010327.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Mạnh Hùng;  Advisor: Nguyễn, Văn Định (2019)

 • Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về hoạt động của BHTGVN. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động nghiệp vụ của BHTGVN hiện nay. Làm rõ các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động nghiệp vụ của BHTGVN. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động nghiệp vụ của BHTGVN.

 • V_L0_02520.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đường, Thị Thanh Hải;  Advisor: Nguyễn, Văn Định (2009)

 • Hệ thống hoá và làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường. Trình bày các nguyên tắc, tiêu chí và những yếu tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Tổng quan về Công ty may Sông Hồng. Phân tích, đánh giá thực trạng kinh doanh nói chung và hiệu quả kinh doanh nói riêng của Công ty May Sông Hồng qua: doanh thu, lợi nhuận, ngân sách, tổng tài sản. Qua đó đưa ra kết quả đạt được, những tồn tại cần khắc phục và những nguyên nhân chủ yếu. Đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty May Sông Hồng

 • Nhận diện chính sách trả cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến; Nguyễn, Văn Định (2018-06)

 • Nhằm nhận diện chính sách trả cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả với bộ dữ liệu mảng của 486 doanh nghiệp phi tài chính trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)trong giai đoạn 2008-2016. Nghiên cứu cho thấy, hầu hết các doanh nghiệp ngành Tiện ích Cộng đồng và ngành Dược phẩm, Y tế đang theo đuổi chính sách cổ tức ổn định, trong khi các doanh nghiệp ngành Công nghệ thông tin lại thường xuyên thay đổi mức cổ tức. Kết quả nghiên cứu giúp cho nhà đầu tư ưu thích cổ tức có chiến lược đầu tư phù hợp.

 • 00050007761.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lãnh, Thị Thi;  Advisor: Nguyễn, Văn Định (2016)

 • Hệ thống hóa lý luận cơ bản về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại, và các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ các dịch vụ này. Phân tích thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại BIDV Cao Bằng trong giai đoạn từ 2013-2015. Đưa ra đánh giá và phân tích nguyên nhân các hạn chế của các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại BIDV Cao Bằng. Đề xuất một số giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại BIDV Cao Bằng với định hướng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng.

 • 00050007761.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lãnh, Thị Thi;  Advisor: Nguyễn, Văn Định (2016)

 • Hệ thống hóa lý luận cơ bản về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại, và các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ các dịch vụ này Phân tích thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại BIDV Cao Bằng trong giai đoạn từ 2013-2015.Đưa ra đánh giá và phân tích nguyên nhân các hạn chế của các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại BIDV Cao Bằng. Đềxuất một số giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại BIDV Cao Bằng với định hướng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng.

 • 00050006840-Luận văn - Phượng.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Phượng;  Advisor: Nguyễn, Văn Định (2015)

 • Đề tài nghiên cứu và góp phần hoàn thiện một số vấn đề lý luận về phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Đề tài nghiên cứu hệ thống báo cáo tài chính để xem xét và đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Kinh Đô thông qua việc việc phân tích báo cáo tài chính. Đồng thời, đề tài cũng đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính và hoạt động của Công ty cổ phần Kinh Đô.

 • 00050002108_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Nhân;  Advisor: Nguyễn, Văn Định (2012)

 • Phân tích một cách hệ thống về tình hình tài chính của công ty khi sử dụng các phương pháp phân tích truyền thống, các nhóm hệ số tài chính. Đánh giá một cách khoa học những ưu điểm, hạn chế của hoạt động tài chính của công ty và áp dụng các phân tích (...)

 • 00050002122_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Phương;  Advisor: Nguyễn, Văn Định (2012)

 • Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại. Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á - Seabank, đưa ra những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân (...)

 • 00050008175.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thúy Linh;  Advisor: Nguyễn, Văn Định (2017)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại. Chương 2: Phương pháp luận và thiết kế nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam. Chương 4: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam